Skatt.fi-genvägsadresser

Länkar till webbplatsen vero.fi kan göras med genvägsadresser, dvs. färdiga länkar i klarspråk. Genvägarna fungerar också om webbadressen inleds med www.vero.fi.

Skatt.fi genvägsadresser

Sidan Genvägsadress
Anmälningar om byggande www.skatt.fi/anmalningarombyggande
Ansökan om betalningsarrangemang www.skatt.fi/betalningsarrangemang
Ansökningar om återbäring av källskatt och källskattekort www.skatt.fi/kallskattansokningar
Arbetsersättning eller bruksavgift www.skatt.fi/arbetsersattning
Avdrag www.skatt.fi/avdrag
Att låta utföra ett arbete genom ett utländskt företag www.skatt.fi/foretag/kallskatt
Betalning av fastighetsskatt www.skatt.fi/betalafastighetsskatt
Betalning av skatter – privatpersoner www.skatt.fi/privatpersoner/betalning
Betalning av skatter – företags- och samfundskunder www.skatt.fi/foretag/betalning
Betalning med e-faktura www.skatt.fi/efaktura
Bilskatt www.skatt.fi/bilbeskattning
Demonstrationsfordon www.vero.fi/demonstrationsfordon
Företags bilbeskattning www.vero.fi/foretag/bilskatt
Blanketter www.skatt.fi/blanketter
Bokföringsbyråer www.skatt.fi/bokforingsbyraer
Dataskydd och behandling av uppgifter  www.skatt.fi/dataskydd
Deklaration och betalning av skatter på eget initiativ www.skatt.fi/egendeklaration
De särskilda ordningarna för moms (OneStopShop) www.skatt.fi/sv/oss
Detaljerade skatteanvisningar www.skatt.fi/detaljerade
Distansarbete och avdrag www.skatt.fi/distansarbete
E-deklaration för samfund – Glöm papperen www.skatt.fi/glompapper
EMCS-systemet www.skatt.fi/sv/emcs
Energiskatt www.skatt.fi/energiskatt
e-tjänster (alla e-tjänster) www.skatt.fi/etjanster
Fastighetsskatt – privatpersoner www.skatt.fi/fastighetsskatt
Byggnader – så här bildas beskattningsvärdet www.vero.fi/fastighetsskatt/byggnad
Mark – så här bildas beskattningsvärdet www.vero.fi/fastighetsskatt/mark
FATCA, CRS och DAC2 (Internationellt utbyte av upplysningar) www.skatt.fi/sv/fatcacrs
Finansbranschen och beskattning www.skatt.fi/finansbranschen
Fullmakter – Så här ger du en Suomi.fi-fullmakt för att sköta skatteärenden www.vero.fi/fullmakter 
Från Finland till utlandet www.skatt.fi/tillutlandet
Från utlandet till Finland www.skatt.fi/tillfinland
Företag och samfund www.skatt.fi/foretag
Förhandsifylld skattedeklaration www.skatt.fi/skattedeklaration
  Den förhandsifyllda skattedeklarationen – så här deklarerar du i MinSkatt eller på papper www.skatt.fi/skattedeklaration/anvisning
Förskottsskatt – företag och samfund www.skatt.fi/foretag/forskottsskatt
Förskottsskatt – privatpersoner www.skatt.fi/forskottsskatt
Garantier i punktbeskattningen www.skatt.fi/punktskattesakerhet
Generationsväxling på jordbruksenheter www.skatt.fi/generationsvaxling
Gränsöverskridande skatteplaneringsarrangemang som ska rapporteras www.skatt.fi/rapporteringspliktigtarrangemang
Handla ärligt – kom ihåg kvittot www.skatt.fi/komihagkvittot
Harmoniseringsanvisningar www.skatt.fi/harmoniseringsanvisningar
Hur deklarerar och betalar man punktskatten? www.skatt.fi/deklarerapunktskatt
Hushållsavdrag www.skatt.fi/hushallsavdrag
Hyresinkomster www.skatt.fi/hyresinkomster
Information om MinSkatt www.skatt.fi/minskattinfo
Jordbruksidkare  www.skatt.fi/jordbruk
Katso-autentisering www.skatt.fi/sv/katso
Kontaktuppgifter www.skatt.fi/kontaktuppgifter
Kontroll av mervärdesskattenummer www.skatt.fi/VAT-nummerkontroll
Kund i Koncernskattecentralen www.skatt.fi/sv/kove
Lediga arbetsplatser vid Skatteförvaltningen www.skatt.fi/jobb
Mediatjänsten www.skatt.fi/mediatjansten
Mervärdesbeskattningen vid import av varor www.vero.fi/importmoms
Momsbeskattning www.skatt.fi/moms
Nya företag www.skatt.fi/nyaforetag
Omvänd momsskyldighet inom byggbranschen www.skatt.fi/omvandmoms
Postbeskrivningar www.skatt.fi/postbeskrivningar
Presentations- och undervisningsmaterial www.skatt.fi/material
Privatpersoner www.skatt.fi/privatpersoner
Punktbeskattning www.skatt.fi/punktbeskattning
Resekostnader www.skatt.fi/resekostnader
Respons/Tyck www.skatt.fi/respons
Servicenummer www.skatt.fi/servicenummer
Skattedeklaration – aktiebolag och andelslag www.skatt.fi/aktiebolag
Skattedeklaration – bostadssamfund www.skatt.fi/bostadsaktiebolag
Skattedeklaration – förening och stiftelse www.skatt.fi/forening
Skattedeklaration – jordbruksidkare www.skatt.fi/skattedeklaration/2
Skattedeklaration – rörelseidkare och yrkesutövare www.skatt.fi/skattedeklaration/5
Skattedeklaration – samfälld förmån, statlig inrättning, kommun, församling www.skatt.fi/samfalld
Skattedeklaration – skogsägare www.skatt.fi/skattedeklaration/2C
Skattedeklaration – öppna bolag och kommanditbolag www.skatt.fi/skattedeklaration/6A
Skatteförvaltningen www.skatt.fi/skatteforvaltningen
Skatteförvaltningen som arbetsgivare www.skatt.fi/jobba-hos-oss
Skatteförvaltningens nyhetsbrev för företagskunder www.skatt.fi/nyhetsbrev
Skattekortsanvisning för arbetsgivare www.skatt.fi/forskottsuppbord
Skattenummer www.skatt.fi/skattenummer
Skatteskuldsregistret www.skatt.fi/skatteskuldsregistret
Skogsägare www.skatt.fi/skog
Socialamedier www.skatt.fi/socialamedier
Statistik www.skatt.fi/statistik
Stödmottagarregistret för punktskatt www.skatt.fi/stodmottagarregistret
Så här anmäler du löner och arbetsgivarprestationer www.skatt.fi/arbetsgivarprestationer
Säkerhet för bilskatt www.skatt.fi/bilskattesakerhet
Sökande av ändring i beskattningen – företag och samfund www.skatt.fi/foretag/andringssokande
Sökande av ändring i beskattningen –privatpersoner www.skatt.fi/andringssokande
Tillfällig skattefri användning www.skatt.fi/bilskattefrianvandning
Tillväxtföretag www.skatt.fi/tillvaxtforetag
Utdraget över transaktioner www.vero.fi/transaktionsutdraget
Utländska företag i Finland www.skatt.fi/utlandska
Vanliga frågor www.skatt.fi/fragor
Lämnande av årsanmälan www.skatt.fi/arsanmalan
Årsanmälningsblanketter och deklarationsanvisningarna www.skatt.fi/arsanmalningsblanketter
Årsberättelse www.skatt.fi/arsberattelse
Återbäring av skatter - privatpersoner www.skatt.fi/skatteaterbaringar
Öppna data www.skatt.fi/oppnadata
Överlåtelseskatt – privatpersoner www.skatt.fi/overlatelseskatt
Överlåtelsevinst och överlåtelseförlust www.skatt.fi/egendomsoverlatelse
Ändringar i beskattningen www.skatt.fi/andringar
Vad ändras i bilbeskattning? www.skatt.fi/andringar/bilbeskattning

Service och ämbetsverk:

Genvägsadresser för e-tjänster och räknare
Namn Genvägsadress
Anmälan om ibruktagande av fordon www.skatt.fi/ibruktagande
Anmälan om skattefria flyttningar av produkter som omfattas av punktskatt (EMCS) www.skatt.fi/skattefriflyttning
Anmälan om temporär skattefri användning av fordon www.skatt.fi/skattefrianvandning
Beställ skatteskuldsintyg www.skatt.fi/skatteskuldsintyg
Bevakningen av skattetagarnas rätt www.skatt.fi/rattsbevakning
Bilskattedeklaration www.skatt.fi/bilskattedeklaration
Fastighetsuppgifter på nätet www.skatt.fi/fastighetsuppgifter
Fordonsprisuppgifter www.skatt.fi/fordonsprisuppgifter
MinSkatt www.skatt.fi/minskatt
Punktskattedeklaration www.skatt.fi/punktskattedeklaration
Skattenummerregister www.skatt.fi/skattenummerregistret
Särskild ordning för moms www.skatt.fi/sarskildordning
Tjänster för skattetagare www.skatt.fi/skattetagare
Återbetalning av moms till utlänningar (ALVEU) www.skatt.fi/sv/alveu
Räknare (alla räknare) www.skatt.fi/raknare
Alkoholskatteräknare www.skatt.fi/alkoholskatteraknare
Arvsskatteräknare www.skatt.fi/arvsskatteraknare
Bilförmånsräknare www.skatt.fi/bilformansraknare
Bruttolöneräknare www.skatt.fi/bruttoloneraknare
Fordonsuppgifter och bilskatteräknare www.skatt.fi/fordonsupgifter
Gåvoskatteräknare www.skatt.fi/gavoskatteraknare
Källskatteräknare för begränsat skattskyldiga artister och sportutövare bosatta i ett EU/EES-land www.skatt.fi/kallskatteraknare
Räknare för avräkning av utländsk skatt www.skatt.fi/avrakningsraknare
Ränteräknare www.skatt.fi/ranteraknare
Skatteprocenträknaren www.skatt.fi/skatteraknare

Blanketter:

Genvägsadresser för blanketter
Sidan Genvägsadress
Blanketter www.skatt.fi/blanketter
Årsanmälningsblanketter och deklarationsanvisningarna www.skatt.fi/arsanmalningsblanketter
Deklarationsblanketter för företag och samfund www.skatt.fi/deklarationsblanketter
2 Skattedeklaration för jordbruk www.skatt.fi/blanketter/2
2C Skattedeklaration för skogsbruk www.skatt.fi/blanketter/2C
2Y Skattedeklaration för jordbruk – jordbrukssammanslutning www.skatt.fi/blanketter/2Y
4 Skattedeklaration för fastighetssamfund www.skatt.fi/blanketter/4
5 Skattedeklaration för näringsverksamheten - Rörelseidkare eller yrkesutövare www.skatt.fi/blanketter/5
6 Skattedeklaration samfällda förmåner, statliga inrättningar, kommuner, församlingar www.skatt.fi/blanketter/6
6A Skattedeklaration för näringsverksamhet - Näringssammanslutning www.skatt.fi/blanketter/6A
6B Skattedeklaration för näringsverksamhet - Samfund www.skatt.fi/blanketter/6B
6C Skattedeklaration förening och stiftelse www.skatt.fi/blanketter/6C
Deklaration av skatter på eget initiativ www.skatt.fi/blanketter/egendeklaration