Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Förskottsskatt – företagskunder

Du ska betala förskottsskatt, det vill säga förskott i förväg på inkomster från näringsverksamhet, jordbruk eller annan förvärvsverksamhet, till exempel från uthyrning eller försäljning av egendom.

Skatteförvaltningen beräknar förskottsskatten på basis av den senast slutförda beskattningen.

Om du är en ny företagare baserar sig beloppet av förskottsskatten på din egen uppskattning av den beskattningsbara inkomsten. Ange uppskattningen i MinSkatt. Mera information för nya företagare om förskottsskatt.

Kom ihåg att följa situationen och korrigera uppskattningen av den beskattningsbara inkomsten vid behov.

1

Följ inkomstbeloppet på vilket förskottsskatten har beräknats

Förskottsskattebeloppet baserar sig på en uppskattning av den beskattningsbara inkomsten (inkludera inte mervärdesskatten i uppskattningen). Följ under årets lopp upp hur väl inkomstuppskattningen håller. Om det visar sig att resultatet avviker från uppskattningen lönar det sig att ansöka om ändring av förskottsskattebeloppet. Det kan man göra flera gånger om året.

Exempel: Ansök om ändring av förskottsskatten om den har fastställts till ett för stort belopp. Lämna inte skatten helt obetald och betala inte ett mindre belopp än vad som fastställts i beslutet om förskottsskatt.

2

Ansök om förskottsskatt eller ändra den

Ansök om förskottsskatt eller ändring av den i MinSkatt. Du kan också lämna ansökan med ett program som utnyttjar det tekniska gränssnittet.

Du kan ansöka om ny förskottsskatt, göra ändringar i förskottsskatten eller ansöka om avlyftande av den ända tills slutförandet av beskattningen. Slutdatumet för beskattningen står i beskattningsbeslutet. 

När du lämnat ansökan får du ett beslut om förskottsskatten som innehåller anvisningar för betalning.

Gå till MinSkatt

Företagare och personkund: så här ansöker du om förskottsskatt

Aktiebolag eller annan samfundskund: så här ansöker du om förskottsskatt

Om du inleder företagsverksamhet ska du läsa våra anvisningar för nya företagare 

Om du nedlägger eller avbryter verksamheten

3

Anvisningar för betalning

I beslutet om förskottsskatt får du information om betalningsraterna och förfallodagarna samt anvisningar för betalning. Så här hittar du beslut i MinSkatt. Om du är privatperson (till exempel firmaföretagare) får du beslutet om förskottsskatt och betalningsuppgifterna också per post om du inte har tagit i bruk Suomi.fi-meddelanden, det vill säga avstått helt från papperspost.

Du kan ändra förskottsskatteraterna i MinSkatt från och med den 27 november 2023 när du har fått ett beslut om förskottsskatten för 2024. Om exempelvis betalningarna har fördelats på endast några månader, men du vill betala förskottsskatt i jämn takt varje månad kan du själv ändra raterna. Valet gäller tills vidare, alltså i fortsättningen fördelas de eventuella förskottsskatteraterna jämnt på alla månader.

Det tidigare beslutet och betalningsraterna gäller tills du får ett nytt beslut och betalningsrater. Om du inte har fått ett nytt beslut senast på förfallodagen, ska du betala förskottsskatten enligt det tidigare beslutet.

Du kan också betala förskottsskatten som nätbetalning i MinSkatt där betalningsuppgifterna finns färdigt ifyllda. När du betalar i MinSkatt är förfallodagen dock alltid den innevarande dagen. Som samfundskund kan du betala förskottskatten med en nätfaktura. Privatpersoner kan beställa e-faktura.

Om du betalar skatten för sent måste du betala dröjsmålsränta. Läs mer om dröjsmålspåföljder.

Annat som anknyter till detta

Om förskottsskatten har fastställts till ett för stort belopp ska du ansöka om ändring av förskottsskatten i stället för att helt låta bli att betala förskottsskatten eller betala ett mindre belopp än det fastställda. Du kan ansöka om ändring före slutförandet av beskattningen.

Du får skatteåterbäring om du har betalat för mycket i förskottsskatt. Läs mer om skatteåterbäring.

Om du under skatteåret upptäcker att du inte har betalat tillräckligt med förskottsskatt, ansök om ändring av förskottsskatten.

Om skatteåret redan har gått ut kan du betala den återstående delen som tilläggsförskott. Se anvisningarna om hur tilläggsförskott ansöks och betalas.

Om du inte har betalat tillräckligt med förskottsskatt eller tilläggsförskott måste du betala den återstående delen som kvarskatt och dessutom nedsatt dröjsmålsränta.

Privatpersoner (privatpersoner och exempelvis firmaföretagare) kan uppskatta tilläggsförskottsbeloppet med skatteprocenträknaren.

Samfund kan också med räknaren uppskatta tilläggsförskottsbeloppet och nedsatta dröjsmålsräntan.

Beloppet av förskottsskatten baserar sig på en uppskattning av den beskattningsbara inkomsten. 

Skatteförvaltningen beräknar förskottsskatten (förskottet) på basis av den senast slutförda beskattningen. Om du har ansökt om ändring av förskottsskatten under det föregående året baserar sig förskottsskatten för det följande året på uppgifterna i ändringsberäkningen. 

Om du är en ny företagare baserar sig förskottsskattebeloppet på din egen uppskattning av den beskattningsbara inkomsten. Ange uppskattningen i MinSkatt eller i etableringsanmälan.

Rörelseidkare och yrkesutövare (firmanamn): Förutom den beskattningsbara inkomsten av näringsverksamhet påverkas förskottsskattebeloppet för en rörelseidkare och yrkesutövare också av dennes samtliga andra inkomster, till exempel av löneinkomster och startpeng. 

Öppet bolag och kommanditbolag: Även andra inkomster utöver inkomsterna från företagsverksamheten påverkar förskottsskatten för en bolagsman. Sådana inkomster är exempelvis löner och startpeng. En bolagsman ska betala förskottsskatt på sin inkomstandel från ett öppet bolag eller kommanditbolag enligt resultatet av rörelseverksamheten.

Jordbruksidkare: Utöver jordbruksidkarens beskattningsbara inkomst inverkar också alla övriga inkomster, exempelvis löneinkomster och arbetsersättningar på jordbruksidkarens förskottsskattebelopp.

Om företaget har införts i förskottsuppbördsregistret påverkar det hur företagets kunder eller andra affärspartners ska göra när de betalar exempelvis arbetsersättning till företaget.

Om företaget inte har införts i förskottsuppbördsregistret ska betalaren verkställa förskottsinnehållning på arbetsersättningar och bruksavgifter. Då sköter betalaren alltså skatterna. Om företaget däremot finns i förskottsuppbördsregistret, ska företagaren själv sköta skatterna som förskottsskatter och utbetalaren av ersättningen behöver inte verkställa förskottsinnehållning.

Läs mer

Sidan har senast uppdaterats 27.11.2023