Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Diskussioner på förhand är avsedda för utmanande skattefrågor

Samfund, som till exempel aktiebolag, har möjlighet att be Skatteförvaltningen om en diskussion på förhand i anknytning till krävande skattefrågor. Under diskussionen kan man utreda exempelvis hur ändringar i samfundets verksamhet påverkar beskattningen.

Avsikten är att förbättra förutsägbarheten i beskattningen av samfund och handleda samfund att agera rätt. Målsättningen är också att göra det smidigare att behandla beskattningsrelaterade frågor och förbättra transparensen i Skatteförvaltningens verksamhet. Diskussionerna på förhand är avgiftsfria.

För vilka situationer lämpar sig diskussioner på förhand?

Om samfundet har sådana frågor om beskattning som gäller verksamheten eller verksamhetsändringar och som inte kan besvaras med hjälp av våra anvisningar kan samfundet be Skatteförvaltningen om en diskussion på förhand. Hur en diskussion på förhand lämpar sig för en viss situation avgörs alltid från fall till fall.

Under diskussioner kan handledning ges exempelvis i frågor kring företagsomstruktureringar. Då utreds hurdana omstruktureringar samfundet har planerat och ges information om hur olika alternativ påverkar beskattningen. Samfundet fattar dock beslutet om det alternativ som väljs.

Så här framskrider diskussionen på förhand

I diskussionen deltar alltid minst två sakkunniga från Skatteförvaltningen och företagets representant (eller representanter) som också kan vara en representant som företaget har befullmäktigat. Vid behov kan Skatteförvaltningens sakkunnigledning också delta i behandlingen av ärenden. Det går också att ha diskussionen som ett Teams-möte i stället för att mötas i kundens eller Skatteförvaltningens lokaler. Se en bild av hur diskussionen på förhand framskrider (pdf). Se en bild av hur diskussionen på förhand framskrider (pdf).

Samfundet handleds muntligen under diskussionen och vid behov kan också skriftlig handledning ges. Skatteförvaltningen upprättar alltid ett PM om den diskussion som förs på förhand. Ett gemensamt PM kan sammanställas om flera diskussioner som gäller samma skattefråga. PM:et skickas till samfundets MinSkatt efter diskussionen på förhand. På kundens begäran kan man låta bli att publicera PM:et i kundens MinSkatt. Se nedan vad PM:et innehåller.

PM:et om diskussionen på förhand innehåller bland annat följande uppgifter:

  • Grund eller bakgrund till diskussionen på förhand
  • Tid och plats för diskussionen
  • Deltagarnas namn
  • Diskussionens gång, kundföretagets redogörelse för skattefrågan och dess egna syn på saken eller egna tolkning av den
  • Handledning som eventuellt getts i samband med diskussionen.

Diskussion på förhand om internprissättningsfrågor

En diskussion på förhand kan också ordnas om internprissättningsfrågor. I samband med diskussionen kan man då bedöma om det räcker med handledning som getts i PM:et för att avgöra företagets internprissättningsfråga eller om företaget borde ansöka om ett förhandsavgörande. I gränsöverskridande situationer kan man med vissa stater använda förfarandet Cross-Border Dialogue i stället för en diskussion på förhand. Läs närmare anvisningar om internprissättningen nedan.

Syftet med förfarandet Cross-Border Dialogue är detsamma som för diskussionerna på förhand, dvs. att handleda kundföretaget att agera rätt ur beskattningens synvinkel innan några arrangemang har gjorts. Cross-Border Dialogue passar för gränsöverskridande situationer, dvs. då kundföretagets mål är att få handledning i en skattefråga av skattemyndigheter i två eller fler stater. Frågor som gäller internprissättning lämpar sig särskilt bra att diskuteras i förfarandet Cross-Border Dialogue.

Tolkningarna som gäller skattefrågan som ställts och hur bindande handledningen är baserar sig för varje skattemyndighets del på den nationella lagstiftningen i staten i fråga. Enligt den nationella lagen om beskattningsförfarande i Finland är en skriftlig handledning som den finländska skattemyndigheten gett bindande när de förutsättningar som avses i lagen om beskattningsförfarande (BFL 26 §) uppfylls. Cross-Border Dialogue ersätter inte inhemska eller internationella förfaranden för förhandsavgöranden eller förfaranden för förhandsöverenskommelser om internprissättning (Advance pricing arrangement, APA) i vilka ändring kan sökas.

En diskussion på förhand kan också ordnas om internprissättningsfrågor. I samband med diskussionen kan man då bedöma om det räcker med handledning som getts i PM:et för att avgöra företagets internprissättningsfråga eller om företaget borde ansöka om ett förhandsavgörande. I gränsöverskridande situationer kan man med vissa stater använda förfarandet Cross-Border Dialogue i stället för en diskussion på förhand. Läs närmare anvisningar om internprissättningen nedan.

Tillitsskydd till följd av diskussioner på förhand

Handledningen i samband med diskussionerna på förhand anses vara jämförbar med den handledning som till exempel ges vid skatterevisioner eller vid kontrollbesök.

Om det redan finns vedertagen beskattnings- eller rättspraxis om de frågor som kommer upp under diskussionen kan samfundet som resultat av diskussionen få skriftlig handledning av Skatteförvaltningen. Denna handledning är bindande för Skatteförvaltningen när de förutsättningar som avses i lagen om beskattningsförfarande uppfylls (26 § i lagen om beskattningsförfarande och 6 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ).

Om det inte finns någon vedertagen beskattnings- eller rättspraxis om de frågor som kommer upp under diskussionen eller om parterna har skilda åsikter om hur lagen ska tolkas, uppmanas samfundet exempelvis att ansöka om ett skriftligt förhandsavgörande i vilket ändring får sökas. Förhandsavgörandet är avgiftsbelagt. Läs mer om förhandsavgörandet.

Hur ber man om en diskussion på förhand?

Diskussioner på förhand är avsedda för situationer där samfundskunderna har sådana frågor om beskattningen som inte kan besvaras med hjälp av Skatteförvaltningens anvisningar. I övriga ärenden ber vi ta del av våra anvisningar på vero.fi och vid behov kontakta våra servicenummer.

Du kan be i MinSkatt om att på förhand komma och diskutera dina beskattningsfrågor. Efter att du loggat in i MinSkatt ska du välja länken Anmäl eller begär uppgifter begränsat. När ett ombud ber om diskussion på det här sättet kombineras uppgifterna inte med hens personliga beskattningsuppgifter.

Gör en begäran om att komma och diskutera beskattningsfrågor

I MinSkatt kan du ge närmare information om vilket ärende eller hurdan situation diskussionen ska handla om. Om du lämnar bakgrundsinformation kan vi behandla ditt ärende snabbare. Vi överväger fallspecifikt om en diskussion på förhand lämpar sig för samfundets situation och ber om tilläggsuppgifter vid behov.

Om diskussionen på förhand gäller ett insiderärende, ska du ringa Skatteförvaltningen eller skicka begäran med eventuellt bakgrundsmaterial till adressen Skatteförvaltningen, PB 10, 00052 SKATT.

Sidan har senast uppdaterats 19.11.2023