Diskussioner på förhand är avsedda för utmanande skattefrågor

Samfund, exempelvis aktiebolag, har möjlighet att be Skatteförvaltningen om en diskussion på förhand i anknytning till krävande skattefrågor. Under diskussionen kan man utreda exempelvis hur en företagsomstrukturering påverkar beskattningen. Att diskutera på förhand kan för ett företag vara ett alternativ till att ansöka om förhandsavgörande.

Avsikten är att förbättra förutsägbarheten i beskattningen av samfund och handleda samfund att agera rätt innan några transaktioner som påverkar beskattningen har genomförts. Med hjälp av diskussionerna vill Skatteförvaltningen göra behandlingen av beskattningsärenden smidigare och främja transparensen i verksamheten.

Diskussionerna på förhand är en del av Skatteförvaltningens föregripande handledning och grundar sig på myndighetens skyldighet att handleda skatteskyldiga.  

I vilka situationer lämpar sig diskussioner på förhand?

Om samfundet har sådana frågor om beskattningen som gäller verksamheten eller verksamhetsändringar och som inte kan besvaras med hjälp av våra anvisningar kan samfundet be Skatteförvaltningen om en diskussion på förhand.

Huruvida en diskussion på förhand lämpar sig för samfundets situation avgörs alltid från fall till fall.

Under diskussioner har handledning getts exempelvis i frågor kring företagsomstruktureringar. Under diskussionen tas upp hurdana omstruktureringar samfundet planerar. Samfundet får då information om hur olika alternativ påverkar beskattningen. Samfundet själv väljer dock tillvägagångssättet. Vid behov kan man under diskussionen på förhand ta reda på om genomförda omstruktureringar påverkar samfundets beskattning i framtiden.

Att diskutera på förhand kan exempelvis vara ett alternativ till att ansöka om förhandsavgörande.

Diskussionerna på förhand är avgiftsfria. I en diskussion deltar alltid minst två sakkunniga från Skatteförvaltningen. Diskussionen kan vid behov genomföras via Teams.

Skatteförvaltningen upprättar anteckningar om den diskussion som förts på förhand. På kundens begäran kan man låta bli att publicera anteckningarna i kundens MinSkatt.

Så här framskrider diskussionen på förhand. Se bilden (pdf).

Tillitsskydd till följd av diskussioner på förhand

Om det redan finns vedertagen beskattnings- eller rättspraxis om de frågor som kommer upp under diskussionen kan samfundet som resultat av diskussionen få skriftlig handledning av Skatteförvaltningen. Denna handledning är bindande för Skatteförvaltningen när de förutsättningar som avses i lagen om beskattningsförfarande (26 § i L om beskattningsförfarande och 6 § i L om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ) uppfylls.

Om det inte finns någon vedertagen beskattnings- eller rättspraxis om de frågor som kommer upp under diskussionen eller om parterna har skilda åsikter om hur lagen ska tolkas, uppmanas samfundet exempelvis att ansöka om ett skriftligt förhandsavgörande i vilket ändring får sökas. Förhandsavgörandet är avgiftsbelagt.

Ta kontakt

Diskussioner på förhand är avsedda för situationer där samfundskunderna har sådana frågor om beskattningen som inte kan besvaras med hjälp av våra anvisningar. I övriga ärenden ber vi samfund att ta del av våra anvisningar på skatt.fi och vid behov kontakta våra servicenummer.

Samfund kan be om en diskussion på förhand

  • Koncernskattecentralens kunder på adressen konserniverokeskus(a)vero.fi  
  • Övriga samfund på adressen ennakollinenkeskustelu(a)vero.fi  

Beskriv i meddelandet på allmän nivå det ärende eller den situation som ni önskar att diskussionen ska handla om. Vi överväger fallspecifikt om en diskussion på förhand lämpar sig för samfundets situation.