Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Beskattningen av storföretag hos Skatteförvaltningen

Storföretag är betydande skattebetalare. Andelen storföretag av alla aktiebolag i Finland är mindre än två procent, men deras andel av samfundsskatterna i hela landet har utgjort cirka 50 procent varje år. Dessutom får skattetagarna merparten av momsbeskattningens och löntagarbeskattningens penningflöden via dessa bolag.

Storföretag är också viktiga uppgiftslämnare i fråga om de uppgifter som används som grund i beskattningen. Nästan varannan löntagare inom privatsektorn i Finland arbetar för ett av dessa bolag.

Beskattningen av storföretag sköts oberoende av hemort centraliserat på samma kontor på Skatteförvaltningen.

Skatteförvaltningens storföretagskunder är de företag eller koncerner som har en omsättning som överstiger 100 miljoner euro och som bedriver internationell verksamhet. Storföretag är förutom de nämnda företagen alla offentligt noterade bolag, banker och försäkringsanstalter med verksamhet i Finland samt europabolag, tonnageskattskyldiga och vissa bolag som bedriver uthyrning av bostäder (Reit-bolag). Läs mer om skattelättnad för vissa aktiebolag som hyr ut bostäder.

Anmälningsskyldighet för storföretag

Samfund ska lämna en anmälan till Skatteförvaltningen om samfundet blir tonnageskattskyldigt eller om det inleder verksamhet som ett offentligt noterat bolag, en bank, en försäkringsanstalt, ett europabolag eller ett Reit-bolag. Samfundet blir då en storföretagskund hos Skatteförvaltningen.

Moderbolaget för en koncern som är en storföretagskund ska lämna en anmälan till Skatteförvaltningen när

  • det till koncernen fogas ett nytt samfund eller bolag som inte är ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag eller bostadsaktiebolag
  • ett samfund eller ett bolag upphör att höra till koncernen
  • det inom koncernen sker en sådan företagsomstrukturering som avses i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
  • ett samfund eller bolag som hör till koncernen blir ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag eller bostadsaktiebolag.

Anmälan ska lämnas inom en månad från att bolaget eller företagsomstruktureringen har registrerats, köpet eller en annan rättshandling har ägt rum eller någon annan ovan avsedd ändring har skett.

Anmälan lämnas till Skatteförvaltningen på blanketten Anmälan om omorganiseringar i en koncern.

Inledning och avslut på kundrelationen som storföretag

En kundrelation som storföretag inleds i inkomstbeskattningen från början av en sådan räkenskapsperiod som går ut efter utgången av följande kalendermånad räknad från att anmälan lämnats. I fråga om andra skatteslag börjar kundrelationen efter utgången av den andra kalendermånaden räknad från inlämningen av anmälan.

I ändringssituationer fortsätter kundrelationen i inkomstbeskattningen fram till utgången av den räkenskapsperiod som först går ut efter inlämningen av anmälan. För andra skatteslags del fortsätter kundrelationen fram till utgången av det kalenderår under vilket ändringsanmälan lämnats.

Beskattningen av en koncern betraktas som en helhet

Sakkunniga i olika skatteslag ansvarar för handledningen och skattekontrollen av varje storföretag. Beskattningen verkställs så att koncernen betraktas som en helhet.

Vårt mål är att kundernas skattefrågor avgörs föregripande. Kunderna kan hos Skatteförvaltningen till exempel be om ett samtal på förhand eller ansöka om ett skriftligt förhandsavgörande i beskattningsfrågor som är väsentliga för verksamheten.

Ta kontakt

suuryritysasiakkaat@vero.fi

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2022