Internprissättning

Med internprissättning avses prissättningen av transaktioner mellan två bolag som ingår i samma koncern. Vid internprissättning utgörs föremålet för skattemässig bedömning i princip av alla transaktioner mellan koncernbolag, till exempel handel med varor och tjänster, ersättning för nyttjande av immateriell egendom och finansiering.

Information till internationella företag

Informationen på dessa sidor är i första hand avsedd för finländska företag som befinner sig i internationaliseringsfasen och som inte ännu har desto större erfarenhet av internprissättningsärenden. Målet är att hjälpa företagen att identifiera de internprissättningsärenden som de ska beakta i sin verksamhet. Bedömningen av internprissättningsfrågor är dock alltid starkt kopplad till företagets affärsverksamhet och de individuella förhållandena.

Internprissättningen ska vara marknadsmässig

Eftersom koncernbolag är en del av samma helhet, fastställs i allmänhet inte villkoren för koncerninterna transaktioner enligt normalt marknadsbeteende. Priset på och övriga villkor för olika transaktioner fastställs ofta centraliserat. Villkoren för koncerninterna transaktioner ska dock vara marknadsmässiga. Med andra ord ska man vid koncerninterna transaktioner använda samma prissättnings- och andra villkor som i liknande förhållanden skulle användas vid transaktioner mellan oberoende företag. Målet med tillämpningen av principen om marknadsmässiga villkor är att inkomst flyter in och skatt betalas i rätt stat.

Principen om marknadsmässiga villkor ska också iakttas i transaktioner mellan ett företag och dess fasta driftställen. Följaktligen gäller alla Skatteförvaltningens anvisningar om internprissättning i princip transaktioner mellan koncernföretag och därtill mellan ett företag och dess fasta driftställen.

Vid handel mellan koncernbolag är det i sig inte nödvändigt att fastställa priset mellan bolagen med samma metod som används i bedömningen av de marknadsmässiga villkoren med tanke på beskattningen. Med tanke på beskattningen ska ett företag dock genom att använda godtagbara metoder kunna visa att de priser som använts inom koncernen motsvarar priserna och andra villkoren mellan oberoende parter. Flera olika metoder är tillgängliga för att kunna visa att internprissättningen är marknadsmässig. Dessa har beskrivits i OECD:s anvisningar om internprissättning. OECD:s anvisningar är en internationellt godkänd tolkningskälla då principen om marknadsmässiga villkor tillämpas.

Bekanta dig närmare med OECD:s anvisningar om internprissättning (oedc.org)

Koncernbolag bedöms i beskattningen enligt principen om separata bolag

Hörnstenen i principen om marknadsmässiga villkor är principen om separata bolag. Enligt principen om separata bolag bedöms koncernbolag i beskattningen som om de vore separata bolag.

Kontakta Skatteförvaltningen vid internprissättningsärenden

Skatteförvaltningen rekommenderar att företagen aktivt kontaktar Skatteförvaltningen alltid då företaget har internprissättningsfrågor som det behöver hjälp för att lösa. Ni kan skicka en begäran om kontakt eller frågor till Skatteförvaltningens e-postadress siirtohinnoittelu(a)vero.fi. Ovan nämnda e-postförbindelse är inte en krypterad e-postförbindelse. Det är möjligt att begära en krypterad e-postförbindelse per e-post innan den egentliga korrespondensen inleds per e-post. Skatteförvaltningens enhet för internprissättning besvarar företagens frågor om internprissättning.