Skattedeklaration – rörelseidkare eller yrkesutövare

Returnera alltid skattedeklarationen för näringsverksamhet (blankett 5) – även om du inte haft någon verksamhet.

Deklarera i MinSkatt

När ska man senast lämna skattedeklarationen?

Skattedeklarationen för näringsidkare ska man lämna 1.4.2021.

Om skattedeklarationen blir försenad blir du tvungen att betala förseningsavgift.
Om du inte lämnar skattedeklarationen eller om den innehåller brister kan detta medföra en skatteförhöjning.

Du kan ansöka om förlängd deklarationstid om du har särskilda skäl till det, exempelvis om du blir sjuk. Lämna en ansökan till Skatteförvaltningen före den sista inlämningsdagen för din skattedeklaration. Du kan ansöka om förlängd deklarationstid i MinSkatt eller med en pappersblankett.

Kom också ihåg din personliga skattedeklaration

Kontrollera också din förhandsifyllda skattedeklaration och komplettera eller korrigera den vid behov. Den sista inlämningsdagen för den är också 1.4.2021.

Andra deklarationsalternativ

Skattedeklarationen för näringsverksamhet kan lämnas elektroniskt även

Skattedeklarationen kan också lämnas på en pappersblankett. Observera att pappersblanketten ska vara framme hos Skatteförvaltningen på den utsatta dagen för skattedeklarationen.

Om du har lämnat skattedeklarationen på något annat sätt än i MinSkatt, till exempel på papper, visas uppgifterna i MinSkatt först senare. Ifall en påminnelse visas i MinSkatt om att deklarationen saknas men du har lämnat deklarationen via en annan kanal eller på papper, är påminnelsen onödig. Påminnelsen tas bort när din deklaration har överförts till MinSkatt.

Du bor utomlands och idkar näringsverksamhet i Finland

Utländska rörelseidkare eller yrkesutövare ska lämna en skattedeklaration om deras näringsverksamhet i Finland om de har registrerat affärsverksamheten i Finland och fått ett finskt FO-nummer.

Den sista inlämningsdagen för en inkomstskattedeklaration för näringsverksamhet är 1.4. Inlämningsdagen för begränsat skattskyldiga är 18.5.2021. Inlämningsdagen ser du i MinSkatt eller på skattedeklarationsblanketten som du har fått.

Gör även eventuella korrigeringar i den personliga förhandsifyllda skattedeklarationen senast samma dag.

Lämna alltid skattedeklaration

Utländska rörelseidkare eller yrkesutövare är inte alltid skyldiga att betala inkomstskatt i Finland även om de skulle bedriva verksamhet i Finland. Skatteavtalen kan innebära att Finland inte får beskatta näringsinkomsten, till exempel då den utländska rörelseidkaren eller yrkesutövaren som är bosatt utomlands inte anses ha ett fast driftställe i Finland.

Trots det ska rörelseidkaren eller yrkesutövaren lämna en skattedeklaration för näringsverksamheten och bifoga en fritt formulerad redogörelse för varför hen inte är skyldig att betala inkomstskatt i Finland.

Vanliga frågor

För en del jordbruks- och näringsidkare visas gamla förluster ogrundat som avdragbara på den förhandsifyllda skattedeklarationen för 2020. Förlusterna har antecknats som avdragbara även om de har använts redan under tidigare år.

Skatteförvaltningen korrigerar de ogrundade förlusterna så att de inte längre visas i det slutliga beskattningsbeslutet som skickas till kunderna före utgången av oktober. Du behöver inte själv deklarera gamla förluster och inte heller kontakta Skatteförvaltningen på grund av dessa förluster.

På grund av förlusterna som visas ogrundat på den förhandsifyllda skattedeklarationen kan beloppet av den kvarskatt eller skatteåterbäring som antecknats i den preliminära beräkningen ändras. Om redan använda förluster tas bort för skatteåret 2020 får du ett separat beslut om rättelsen av beskattningen.

Av beskattningsbeslutet som du fick med den förhandsifyllda skattedeklarationen framgår ett slutdatum för beskattningen. Datumet kan dock flyttas framåt om du korrigerar din skattedeklaration, om din make korrigerar sin skattedeklaration eller om Skatteförvaltningen från något annat håll får in uppgifter som påverkar din beskattning.

Du får ett meddelande om att slutdatumet för beskattningen har ändrats om verkställandet av din eller din makes beskattning ännu inte är färdig eller om Skatteförvaltningen från något annat håll har fått in nya uppgifter som påverkar din beskattning. Om du fick ett sådant meddelande ska du lungt vänta på ett nytt beskattningsbeslut. Beskattningsbesluten skickas senast före utgången av oktober.

Obs! När slutdatumet för beskattningen ändras flyttas utbetalningsdagen för skatteåterbäringen och förfallodagarna för kvarskatt framåt. Betala alltså den eventuella kvarskatten först efter att du har fått det nya beskattningsbeslutet.

En enskild närings- eller jordbruksidkare kan dra av kostnaderna för sitt eget coronavirustest i närings- eller jordbruksbeskattningen. Med tanke på skattefriheten eller avdragbarheten har det ingen betydelse hur omfattande den arbetshälsovård är som närings- eller jordbruksidkaren annars ordnat för sig själv.