Avskrivningar och små anskaffningar

Du kan dra av de anskaffningar som du gjort för företagsverksamheten, det vill säga anläggningstillgångar. Anläggningstillgångar är de tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk i näringsverksamheten, till exempel byggnader, maskiner och inventarier.

Anskaffningspriset på anläggningstillgångar kan dras av antingen på en gång eller som avskrivningar.

Att dra av kostnader på en gång

Du kan dra av anskaffningspriset på anläggningstillgångar som kostnad i dessa två fall:

  • den sannolika ekonomiska användningstiden för anskaffningen är högst tre år. I detta fall finns det ingen övre gräns för anskaffningspriset eller
  • det är fråga om en så kallad liten anskaffning.

Med liten anskaffning avses enskilda anläggningstillgångar som slits, såsom mobiltelefoner och verktyg vars anskaffningspris är högst 1 200 euro. Avdragen för sådana små anskaffningar kan uppgå till sammanlagt 3 600 euro om året.

Exempel: Du har köpt en mobiltelefon för 295 euro, en dator för 795 euro och en kassaapparat för 500 euro. Som små anskaffningar får du på en gång dra av 295 + 795 + 500 = 1590 euro.

Avskrivning, det vill säga periodisering av kostnader till olika år

Avdraget för anskaffningspriset på egendom ska göras som avskrivningar. Avdragen ska alltså fördelas över olika år i form av avskrivningar om

  • egendomens brukstid är över tre år
  • anskaffningspriset är över 1200 euro. 

Avskrivningar kan inte göras på anskaffningspriset på icke-avskrivningsbara anläggningstillgångar, det vill säga anläggningstillgångar som inte slits. Till icke-avskrivningsbara anläggningstillgångar hör markområden, värdepapper (exempelvis lägenhetsaktier eller affärsaktier) samt övriga motsvarande nyttigheter. 

Storleken på avskrivningen – maskiner och inventarier

Av maskiner, inventarier och med dem jämförbara lösa anläggningstillgångar får högst 25 % avskrivas per år. Läs om avskrivningsprocenten på annan egendom i blankettanvisningen för bilageblankett 62.

När du gör avskrivningar för skatteåret minskar de på egendomens icke-avskrivna anskaffningsutgift, det vill säga på den anskaffningsutgift som ännu inte dragits av i beskattningen. Den anskaffningsutgift som blir kvar kallas för utgiftsrest. Följande skatteår beräknas avskrivningen i procent av denna utgiftsrest, alltså inte längre av det ursprungliga anskaffningspriset.

Om utgiftsresten är 1 200 euro eller under kan du skriva av den på en gång.

Om du senare köper mer egendom för bruk inom företaget ska du lägga inköpspriset på de nya anskaffningarna till det föregående årets utgiftsrest. Gör sedan avskrivningen på 25 % på detta belopp.

För nya maskiner och anläggningar kan du göra en förhöjd avskrivning på 50 procent i beskattningen för 2020–2023.

Förutsättningen är att maskinen eller anläggningen tagits i bruk 1.1.2020 eller därefter. Om du har både nya och äldre maskiner skapar den maskin eller anläggning som är objekt för avskrivning ett separat avskrivningsobjekt.

Exempel: Pizzeriaföretagare Pia har köpt restaurangmöbler för 30 000 euro år 2016. Anskaffningarna utgör anläggningstillgångar för företaget. Pia periodiserar anskaffningsutgiften för möblerna som avskrivningar för användningsåren. Hon anger avskrivningarna som kostnader årligen. Avskrivningen är högst 25 % per år. När verksamheten växer köper Pia en ny pizzaugn. Ugnens anskaffningspris är 5 700 euro. Om Pia köper en ny pizzaugn år 2020 kan hon göra en höjd avskrivning på 50 procent av anskaffningspriset på den nya anläggningen. 
Pia gör avskrivningarna så här: 

Skatteår Återstående   anskaffningsutgift i början av skatteåret, euro Avskrivning   för skatteåret, euro Återstående   anskaffningsutgift (=utgiftsrest) i slutet av skatteåret, euro

2016

anskaffningsutgift

30 000

7 500

22 500

2017

22 500

5 625

16 875

pizzaugn som   köptes 2018 (anskaffningsutgiften ökades med 5 700 euro)

16 875 +

5 700

= 22 575

5 643,75

16 931,25

2019 16 931,25 4 232,81 12 698,44

Exempel: År 2019 byter Pekka bilen som han har använt för kundleveranser. Den nya bilen kostar 10 000 euro och Pekka får 2 000 euro för bytesbilen. Vid det föregående skatteårets utgång var den oavskrivna anskaffningsutgiften (utgiftsresten) för anläggningstillgångarna 16 931,25 euro.

Återstående anskaffningsutgift i början av skatteåret 2019 i euro 16 931,25
Den nya bilen, anskaffningspris i euro + 10 000,00
Den gamla bilens bytesvärde i euro -2 000,00
Skatteårets återstående anskaffningsutgift före avskrivning = 24 931,25
Avskrivning 25 % 6 232,81 (25 % av 24 931,25 euro)
Återstående anskaffningsutgift i slutet av skatteåret 2019 18 698,44

Högsta avskrivningsprocent

Högsta avskrivningsprocenten finns i anvisningen för bilageblankett 62.

Avskrivningar kan inte göras på anläggningstillgångar som inte slits

Till icke-avskrivningsbara anläggningstillgångar hör markområden, värdepapper (exempelvis lägenhetsaktier eller affärsaktier) samt övriga motsvarande nyttigheter. Avskrivningar kan inte göras på dem.

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2023