Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Ansökan om förhandsavgörande

Den här anvisningen är avsedd för privatpersoner, företag och organisationer.

I skattefrågor kan Skatteförvaltningen ge ett avgiftsbelagt förhandsavgörande:

Förhandsavgörandet är ett bindande beslut om hur Skatteförvaltningen löser ett enskilt skatteärende. 

Beslutet är avgiftsbelagt (120–2 520 euro, se prislistan över förhandsavgöranden).

Ett förhandsavgörande kan sökas enbart i frågor som gäller den egna beskattningen. I frågor av allmän karaktär går det inte få ett bindande förhandsavgörande.

I frågor som gäller momsbeskattningen går det också att be om skriftlig

handledning. Skriftlig handledning är avgiftsfri.

När går det att ansöka om förhandsavgörande?

Lämna en ansökan om förhandsavgörande för inkomstbeskattningen före den utsatta dagen för skattedeklarationen. Även om du har fått förlängd tid för din skattedeklaration

flyttar det inte framåt den utsatta tiden för ansökan.

Om din ansökan gäller något annat skatteslag än inkomstskatt ska du ansöka om förhandsavgörande innan du ska deklarera eller betala skatten i fråga eller verkställa en förskottsinnehållning.

Ett förhandsavgörande för gåvobeskattningen kan fås endast om gåvan ännu inte har getts. Förhandsavgörandet för gåvobeskattning kan ansökas först efter arvlåtarens död innan arvsbeskattningen verkställs.

I vilken roll ansöker du om förhandsavgörande?

Gör ansökan i första hand i MinSkatt. I MinSkatt kan du också följa hur behandlingen av ansökan om förhandsavgörande framskrider.

Om du inte kan lämna din ansökan i MinSkatt:

Skriv en fritt formulerad skriftlig ansökan. Läs närmare anvisningar om innehållet i ansökan på denna sida.

Det är bra om dokumenten är enkla, undvik specialformateringar. Spara filen helst i textformat som doc- eller docx-fil. Undvik filer som innehåller dokument som är skannade bilder. Bilagor kan vid behov sparas i något av följande filformat: pdf, rtf, jpeg, jpg, tiff och png. Filens storlek kan vara högst 30 megabyte (MB).

Skicka den färdiga filen till den person som svarar för att skicka den via MinSkatt. 

I MinSkatt ska du lämna bilagan och dessutom ange:

 • vilket skatteslag och skatteår ansökan om förhandsavgörande gäller
 • kontaktuppgifter för den person som kan ge ytterligare information
 • nätfakturaadress, om du vill ha fakturan som nätfaktura.

Du kan lämna ansökan i MinSkatt om du har fått Suomi.fi-fullmakt för att sköta personens eller ett företagets skatteärenden.

Om du inte har en Suomi.fi-fullmakt kan du lämna ansökan om förhandsavgörande på papper. Gör så här:

Gör så här när du ansöker om ett förhandsavgörande

1

Lämna ansökan

Lämna ansökan i MinSkatt. I ansökan ska du ställa en så exakt fråga som möjligt om den beskattning eller affärstransaktion som du söker ett bindande beslut om. I ansökan ska du också ange alla de omständigheter och utredningar som påverkar ärendet och lägga till de bilagor som behövs. Om din ansökan gäller frågor kring hur ett avtal eller annat dokument tolkas i din beskattning, ska du bifoga en kopia av dokumentet till ansökan.

Lämna ansökan i MinSkatt

 1. Välj fliken Skatteärenden.
 2. Välj i punkten Ansökningar länken Alla ansökningar.
 3. Välj länken Förhandsavgörande.

Om du inte kan lämna din ansökan i MinSkatt eller den innehåller insiderinformation, lämna en fritt formulerad skriftlig ansökan. Bifoga till ansökan ett separat pärmblad Följebrev till ansökan om förhandsavgörande, dispens och skriftlig handledning (7300r).

2

Behandling av ansökan

Vi behandlar din ansökan om förhandsavgörande så snabbt som möjligt efter att alla nödvändiga utredningar och handlingar anlänt till Skatteförvaltningen. Vi kan behandla din ansökan snabbare om du redan med din ansökan skickar de utredningar som behövs.

Vid behov kan du komplettera din ansökan. Skatteförvaltningen kan också begära att du kompletterar den.

Du kan skriftligen återkalla din ansökan under behandlingen. Skatteförvaltningen fattar ett skriftligt beslut om återkallandet och påför en behandlingsavgift för beslutet.

I MinSkatt kan du följa behandlingen av din ansökan om förhandsavgörande: Välj fliken Skatteärenden och i punkten Deklarationernas och ansökningarnas status ska du välja länken Uppföljning av behandlingsläget. Du kan också kontrollera de förväntade handläggningstiderna

3

Du får beslutet och fakturan

När din ansökan behandlats får du ett skriftligt beslut.

Du får beslutet till den adress som du angett i ansökan eller till din egen adress eller bolagets adress som du tidigare meddelat Skatteförvaltningen. Du ser beslutet också i MinSkatt.

Du får fakturan på förhandsavgörandet separat. Se prislistan över förhandsavgöranden

4

Yrka på tillämpning av beslutet

När du har fått beslutet ska du särskilt yrka på att Skatteförvaltningen följer förhandsavgörandet vid beskattningen. Du kan framföra ditt yrkande fritt formulerat, till exempel genom att ange det i skattedeklarationen eller bifoga förhandsavgörandet till skattedeklarationen.

I punktbeskattningen följs förhandsavgörandet utan ditt yrkande.

Observera giltighetstiden för beslutet.

5

Giltighetstiden för beslutet

Ett beslut om förhandsavgörande för inkomstbeskattningen meddelas för viss tid. Förhandsavgörandet är i kraft högst under det skatteår som går ut under det följande kalenderåret efter att beslutet meddelats.

Om förhandsavgörandet gäller ett annat skatteslag än inkomstbeskattningen kan giltighetstiden för beslutet avvika från det som nämnts ovan.

Om förhandsavgörandet gäller en kostnadsersättning eller värdering av en naturaförmån, meddelas beslutet endast för det innevarande året.

Förhandsavgörandet är avgiftsbelagt

Varje beslut som meddelats på ansökan om förhandsavgörande är avgiftsbelagt. En beslutsavgift, behandlingsavgift eller båda påförs för en ansökan.

Om flera förhandsavgöranden som anknyter till samma ärendehelhet ges för en ansökan, påförs hälften av avgiften på prislistan för varje förhandsavgörande. Om du i ansökan om förhandsavgörande ber om beslut i beskattningen av flera sökanden, behandlar vi varje sökandes fråga som en egen ansökan.

Behandlingsavgiften påförs också när

 • Skatteförvaltningen beslutar att inte lämna ett avgörande i ärendet
 • Skatteförvaltningen inte tar upp ärendet till prövning
 • kunden återtar sin ansökan
 • frågan i ansökan är av allmän karaktär och det därför inte går att meddela ett bindande förhandsavgörande
 • ansökan är så bristfällig att vi är tvungna att be om mer än ringa tilläggsutredningar.

Läs mer om Skatteförvaltningens avgiftsbelagda prestationer 

Samfund kan be om diskussioner på förhand

I vissa fall kan samfundet föra en diskussion på förhand med Skatteförvaltningen i stället för att ansöka om förhandsavgörande. Läs mer om för vilka situationer diskussioner på förhand är avsedda.

Läs mer om att ansöka om förhandsavgörande när det är fråga om

Du kan ansöka om ett förhandsavgörande hos Skatteförvaltningen för hur bilskattelagen tillämpas på ett visst skatteärende. Du kan ansöka om ett förhandsavgörande till exempel för

 • beskattningsvärdet på ett fordon
 • beloppet av bilskatten.

Ställ en Preciserad fråga

Ställ i ansökan en preciserad fråga om bilbeskattningen och lämna den utredning som behövs om fordonet. Skatteförvaltningen meddelar inga förhandsavgöranden i frågor eller förfrågningar som ställs på allmän nivå.


VILKA UPPGIFTER SKA ANGES I ANSÖKAN OM FÖRHANDSAVGÖRANDE?

Om du ansöker om ett förhandsavgörande för fordonets beskattningsvärde ska du i ansökan ange

 • att du ansöker om ett förhandsavgörande om fordonets beskattningsvärde
 • fordonskategorin
 • fordonets märke, modell, tekniska uppgifter (slagvolym, karossmodell, typ av växellåda, drifttyp, effekt, drivkraft och antalet dörrar)
 • vägmätarens ställning
 • om fordonet är nytt eller begagnat, och ibruktagningsdagen (om begagnat)
 • fordonets tillverkningsnummer (om det är känt)
 • fordonets variant och version (om de är kända)
 • annan eventuell redogörelse.

Om du ansöker om ett förhandsavgörande för beloppet av bilskatten på ett fordon ska du i ansökan också ange

 • att du ansöker om förhandsavgörande för bilskattebeloppet
 • grunden för CO2-värdet på fordonet
 • CO2-värdet på fordonet eller totalmassan av fordonet.

Förhandsavgörandet är i kraft högst till utgången av det kalenderår som följer efter att förhandsavgörandet meddelats. Ett förhandsavgörande som gäller beskattningsvärdet eller bilskattebeloppet gäller dock i högst 3 månader.

Skatteförvaltningen ska iaktta ett lagakraftvunnet förhandsavgörande om mottagaren av förhandsavgörandet så yrkar. De faktiska omständigheterna ska motsvara den situation som beskrivs i ansökan.

Om en deklaration redan har lämnats av fordonet, meddelas inget förhandsavgörande.

Antingen gåvogivaren eller gåvomottagaren kan ansöka om förhandsavgörande för gåvobeskattningen.

Gåvomottagaren kan dock inte ansöka om förhandsavgörande för gåvogivarens skyldighet att eventuellt betala skatt på överlåtelsevinst. Endast gåvogivaren kan ansöka om avgörande för det.

STÄLL EN PRECISERAD FRÅGA I DIN ANSÖKAN

Skriv i din ansökan en preciserad fråga om gåvobeskattningen. Lämna också i din ansökan en redogörelse som behövs för att ärendet ska kunna avgöras. Bifoga till ansökan ett utkast till ett gåvobrev och andra dokument som anknyter till ärendet.

Till exempel en fråga om egendomens gängse värde är inte en preciserad beskattningsfråga. Om egendomens värde dock har betydelse med tanke på beskattningen:

 • Beskriv vad som påverkar egendomens värde.
 • Beskriv och motivera din egen uppfattning om egendomens värde.
 • Bifoga ett eventuellt värderingsutlåtande till ansökan.

Om du ansöker om förhandsavgörande för ett ärende som gäller generationsväxling:

 • Precisera noggrant frågan som gäller gåvobeskattning.
 • Bekanta dig med anvisningarna på vero.fi om generationsväxling innan du skickar ansökan.
 • Redogör i ansökan för hur villkoren för eventuella skattelättnader vid generationsväxling uppfylls i din situation.

Läs mer

STÄLL EN PRECISERAD FRÅGA I DIN ANSÖKAN

I ansökan ska du ställa en preciserad fråga dvs, för vilken beskattningsfråga du ansöker om förhandsavgörande. Frågan ska gälla sökandens egen beskattning och avgörandet ska direkt påverka den skatt som fastställs för sökanden.

Den preciserade frågan kan till exempel vara följande:

 • Om verksamhetsformen för en gårdsbruksenhet ändras enligt ansökan om förhandsavgörande och dess bilagor, tillämpas bestämmelserna i 24 § i inkomstskattelagen på ändringen av verksamhetsformen?

Exempelvis följande frågor är inte preciserade beskattningsfrågor:

 • Kan den planerade åtgärden leda till skattepåföljder?
 • Hurdana skattepåföljder kan den i ansökan beskrivna omstruktureringen leda till?

Ett förhandsavgörande meddelas inte heller om beskattningsbehandlingen av flera sådana alternativa förfaranden som inkluderar drag av att uppnå skattefördel.

Ange i ansökan också de skatteår för vilka du ansöker om förhandsavgörande.

Ange följande uppgifter i din ansökan

I förhandsavgörandet kan ställning tas till skattepåföljderna av bolagisering av en gårdsbruksenhet endast om sökanden i sin ansökan har utrett de tillgångar och skulder som ska överföras till det bolag som bildas. Denna utredning behövs för att Skatteförvaltningen ska kunna kontrollera att de värden som överförts i beskattningen är desamma och bolaget bevarats identiskt vid bolagiseringen.

Du ska därför ange följande uppgifter i ansökningstexten (det räcker alltså inte med att uppgifterna endast finns i bilagorna):

 • en utredning av den verksamhet som bedrivs på gårdsbruksenheten och som avses att bolagiseras
 • en utredning av de tillgångar och skulder som avses att överföras till det bolag som bildas samt grunderna till att vissa tillgångar eller skulder eventuellt inte ska överföras till bolaget
 • en utredning av anskaffningsutgiften för de åkrar, skog och annan mark som enligt kontinuitetsprincipen övergår till bolagets beskattning
 • en utredning av de lättade värden som tillämpats vid arvs- och gåvobeskattningen, om du har fått gårdsbruksenheten delvis eller helt i gåva eller arv och skattelättnad vid generationsväxling har tillämpats på gåvan eller arvet
 • en utredning av överföringsvärdena på den egendom som kan avskrivas i beskattningen (oavskriven utgiftsrest)
 • en utredning av användningen av skogsavdraget före bolagisering, om det övergår sådan skog till bolaget vars förvärv har medfört skogsavdragsrätt
 • en utredning av kostnaderna för röjning om skogsmark har röjts till åker på gårdsbruksenheten
 • en utredning av hur skulderna fördelas enligt användningsändamål mellan jordbruk, skogsbruk och privat hushåll
  • Av ansökan ska det framgå till exempel hur de skulder som tagits för fastighetsförvärvet fördelas mellan åkermark och skogsmark, om inte hela skogsmarken överförs till bolaget som bildas, utan en del kvarstår i privat ägo.
  • Det bolag som bildas kan enligt kontinuitetsprincipen endast överta den andel av skulderna som hänför sig till de tillgångar som överförs till bolaget.
 • en utredning av hur aktierna fördelas mellan aktieägarna samt grunderna för en fördelning som avviker från tillgångarna
  • Gör en beräkning av hur ägarandelarna fördelas i det nybildade bolaget och redogör för vad ägarandelarna grundar sig på. Om ägarandelarna mellan företagets ägare inte fördelar sig i samma proportion som företagets nettoförmögenhet före ändringen kan det leda till gåvobeskattning. Om aktier i aktiebolaget tecknas av en person som inte hade någon andel i företagets egendom före ändringen kan bestämmelserna om ändring av verksamhetsform inte tillämpas.

I förhandsavgörandeförfarandet är sökanden skyldig att lägga fram alla omständigheter och utredningar som påverkar ärendet. Skatteförvaltningen kan i samband med verkställande av beskattningen utreda och undersöka ett ärende men då det är fråga om ett förhandsavgörande ska sökanden själv lämna in alla uppgifter som behövs för att Skatteförvaltningen ska kunna avgöra ärendet.

Läs mer: Att göra en ansökan om förhandsavgörande och att meddela beslut i ärendet

Bifoga till ansökan alla bilagor som behövs

När du bifogar dokument till ansökan om förhandsavgörande ska du komma ihåg att ge bilagorna löpande nummer. Specificera i texten vilken bilaga du hänvisar till, till exempel ”Se bilaga nr 5").

Bifoga till ansökan åtminstone följande bilagor som i regel behövs för att ärendet ska kunna avgöras:

 • Om du har tillgång till den kalkyl över fördelningen av överlåtelsepriset som gjorts i samband med anskaffningen av gårdsbruksenheten ska du bifoga en kopia av den till din ansökan om förhandsavgörande. Av kalkylen framgår bland annat den till bolaget övergående åker- och skogsmarkens och impedimentets andel av köpesumman.
 • Utkast till avtal om bolagsbildning
  • Avtalet om bolagsbildning ska innehålla bland annat datum för avtalet om bolagsbildning, information om samtliga aktieägare och om det antal aktier som respektive aktieägare tecknat, information om aktiernas teckningspris och betalningstiden för aktierna samt information om bolagets styrelsemedlemmar.
  • Om apportegendom används för att betala aktiekapitalet ska avtalet om bolagsbildning dessutom innehålla en utredning av apportegendomen.
 • Utkast till apportavtal
  • Apportavtalet (överlåtelsehandlingen för apportegendom) ska innehålla en specifikation både av den apportegendom som överförs till aktiebolaget av gårdsbruksenheten och den prestation som betalas med apportegendomen. I apportavtalet ska anges gängse värden på de tillgångar som överförs samt de värden som antecknas i aktiebolagets balansräkning. De faktorer som påverkar värderingen av egendomen och de metoder som har tillämpats vid värderingen av egendomen ska tas upp i apportavtalet.
  • En utredning av de tillgångar som överförs till det öppna bolaget eller kommanditbolaget.
 • Utkast till bolagsordning eller bolagsavtal
  • I ett aktiebolags bolagsordning ska nämnas åtminstone bolagets firma, den kommun i Finland som är bolagets hemort samt bolagets verksamhetsområde. Bolagets räkenskapsperiod ska anmälas antingen i avtalet om bolagsbildning eller i bolagsordningen.
  • Ett öppet bolag och ett kommanditbolag ska upprätta ett skriftligt bolagsavtal. I bolagsavtalet ska nämnas åtminstone bolagets firmanamn, bransch, hemort, fullständiga namn på de ansvariga och tysta bolagsmännen, de tysta bolagsmännens insatser i pengar, information om hur de tysta bolagsmännens vinstandel beräknas och betalas ut samt vem eller vilka av de ansvariga bolagsmännen har firmateckningsrätt. Dessutom ska det i bolagsavtalet stå om bolagets räkenskapsperiod avviker från ett kalenderår samt bolagstidens längd, om bolagstiden är tidsbunden.
 • Kopior av dokumenten om fastighetsförvärven samt på lagsfartsintygen
  • Till ansökan ska du bifoga kopior av de köpebrev, gåvobrev eller andra dokument om förvärven av gårdsbruksfastigheterna (till exempel av avvittrings- och arvskifteshandlingarna) som dessa anskaffningsutgifter baserar sig på.
  • Om du har fått gårdsbruksenheten helt eller delvis i gåva eller arv och det i arvs- och gåvobeskattningen har tillämpats skattelättnad vid generationsväxling på gåvan eller arvet, ska du bifoga en kopia av arvs- och gåvoskattebeslutet med bilagor. Redogör i ansökan om förhandsavgörande för de lättade värden som tillämpats vid arvs- och gåvobeskattningen. Om de inte framgår av beslutet eller dess bilagor kan du beräkna dem på det sätt som beskrivs i ställningstagandet Inverkan av generationsväxlingslättnad på anskaffningsutgiften för en gårdsbruksenhet. Lämna din uträkning som bilaga till ansökan.
 • Kopior av saldointyg över skulder och skuldebrev
  • Bifoga skuldebreven för de skulder som överförs till det bolag som bildas och som inte visas på den skattskyldiges personliga förhandsifyllda skattedeklaration.

Det lönar sig inte att ansöka om ett förhandsavgörande, om det inte påverkar genomförandet av överlåtelsen på något sätt. Ett exempel på en situation av denna typ är en donation av en gård där det är klart att jordbruket fortsätts.

Exempel: Överlåtaren behöver inte ansöka om ett förhandsavgörande när hen säljer gårdar som köpts för mer än tio år sedan till sitt barn och har aktivt, omedelbart före överlåtelsen, bedrivit jordbruk på dessa gårdar, till exempel mjölkproduktion eller boskapsuppfödning samt åkerodling.

Läs följande anvisningar omsorgsfullt, om du ska ansöka om ett förhandsavgörande.

STÄLL EN PRECISERAD FRÅGA I DIN ANSÖKAN

Ange i ansökan om förhandsavgörande den planerade överlåtelsetidpunkten.

I ansökan ska du ställa en preciserad fråga, dvs för vilken beskattningsfråga du ansöker om förhandsavgörande. Frågan ska gälla sökandens egen beskattning och avgörandet ska direkt påverka den skatt som fastställs för sökanden. Den preciserade frågan kan till exempel vara följande:

 • Påförs överlåtelsemottagaren gåvoskatt och vilken är grunden för och beloppet av gåvoskatten om en generationsväxling vid en gård genomförs i enlighet med utkastet till köpebrev i bilagan till ansökan om förhandsavgörande?
 • Tillämpas skattelättnad vid generationsväxling på överlåtelsen enligt bestämmelsen i lagen om skatt på arv och gåva?
 • Tillämpas skattelättnad vid generationsväxling på överlåtelsen enligt bestämmelsen i inkomstskattelagen?

Ett förhandsavgörande ges inte till exempel i frågor av allmän karaktär eller som gäller enbart det gängse värdet på egendomen som överlåts såsom:

 • Vilka är skattepåföljderna?
 • Medför den planerade åtgärden skattepåföljder?

ANGE OCKSÅ FÖLJANDE UPPGIFTER OM GÅRDSBRUKSENHETENS PLANERADE GENERATIONSVÄXLING:

Dessa uppgifter ska tydligt framgå av ansökan och dess bilagor.

Basuppgifter för att specificera överlåtelsen

 • Överlåtelseparter (namn och person- eller FO-nummer)
  Om det finns flera överlåtare eller överlåtelsemottagare,
  • utred vad varje överlåtelsepart överlåter eller skaffar
  • I överlåtelsebrevet eller ansökan om förhandsavgörande ska man uppge huruvida den gåva som eventuellt uppkommer till följd av överlåtelsen är avsedd som en gemensam gåva eller som separata gåvor till mottagarna.
 • Släktskapsförhållandet mellan överlåtelseparterna
 • Fastighet som hör till egendomen som överlåts

Redogör för fastighetens

 • fastighetsbeteckning och arealuppgifter
 • en specifikation av arealuppgifterna om fastigheten som överlåts (byggtomter, åker, täckdikad åker, skog, impediment, äng osv.)
 • arealuppgifterna för jordbruksmarken primärt i enlighet med IACS-uppgifterna och arealuppgifterna om skogsmarken i enlighet med en skogsinventering eller en skogsbruksplan
 • innehavaren av lagfarten till fastigheterna som överlåts (om du yrkar på att man avviker från namnprincipen i enlighet med lagfartsuppgifterna, lägg fram en utredning av syftet med och finansieringen av egendomen vid anskaffningstidpunkten)
 • tidpunkten för egendomsförvärvet (kopior av köpebrev och övriga utredningar om äganderätten i anslutning till fastighetsförvärvet, i synnerhet om gårdar som skaffats för mindre än tio år sedan, samt avvittrings- och arvskifteshandlingar)
 • en specifikation av egendom som inte ingår i överlåtelsen, om överlåtaren behåller någon gård eller en del av denna eller förbehåller sig ägarrätten till byggnaderna.

Definition av vederlag
Redogör för hur vederlaget ska betalas. Vederlaget kan utgöras av till exempel

 • pengar
 • skulder som övertas
 • syskonandelsersättningar till syskon
 • egendom som du överlåter (till exempel fastighet eller bostadsaktier). Egendomen som överlåts värderas till sitt gängse värde.
 • gårdsbruksövertagarens prestationsskyldighet, till exempel el och värme i samband med bostadsrätt till överlåtaren av gårdsbruksenheten. Ange också förmånens varaktighet (på livstid eller ett visst antal år) samt en uppskattning av beloppet av boendekostnaderna som överlåtelsemottagaren ska betala.
 • Ange det uppskattade årliga värdet på sytningen och längden på sytningen (på livstid eller för ett visst antal år).
 • övriga vederlag
 • när vederlaget ska betalas. Om vederlaget i sin helhet eller delvis blir en skuld, en utredning av planen för låneåterbetalningen.
 • hur vederlaget fördelas mellan säljarna och i vilken proportion säljarna betalar vederlaget.

Det rekommenderas att fördelningen av vederlaget på olika egendomsposter fastställs – till exempel stadigvarande bostad inklusive tomt, produktionsbyggnader inklusive byggtomter, åkrar, skogar, maskiner och inventarier samt andra jordbruksinventarier.

Förbehåll för förmåner (till exempel rätt att bo kvar, användar- och besittningsrätt)
Ange eventuella förbehåll för förmåner

 • Till vilken egendomspost eller -poster förbehålls förmånen?
 • Vem eller vilka har rätt till förmånen?
 • Vad omfattar förmånen, dvs. vilka rättigheter har den som har rätt till förmånen?
 • Är förmånen avsedd att innehas livet ut eller ett visst antal år? Ange förmånens varaktighet.
 • Överförs förbehållet för bostads- eller besittningsrätt till någon annan person efter gårdsbruksöverlåtarens död i fråga om hens andel? Om man inte kommit överens om detta upphör gårdsbruksenhetens överlåtares rätt att bo eller besitta gårdsbruksenheten efter hens död.

Annat att komma ihåg: Överlåtelsemottagare

 • Begär i ansökan om förhandsavgörande att bestämmelserna om generationsväxling i lagen om skatt på arv och gåva ska tillämpas i beskattningen. Observera att även om du får ett förhandsavgörande i ärendet ska du också i gåvoskattedeklarationen separat yrka på lättnad vid överlåtelse av gårdsbruksenheten (skattelättnad vid generationsväxling).
 • Uppge i gåvoskattedeklarationen också vilka eventuella andra gåvor du har fått av överlåtaren under de tre föregående åren.
 • Ge en utredning av när och på vilket sätt du i praktiken kommer att fortsätta idka jordbruk eller jord- och skogsbruk.
 • Om de åkrar som ingår i överlåtelsen har arrenderats ut före överlåtelsen, ange när arrendeavtalet upphör.
 • Redogör för hur och när överlåtaren själv har idkat jordbruk. Ange produktionsinriktningen i jordbruket som idkas av överlåtaren.

Utred beloppet av skogsavdrag som överlåtaren har använt och som ännu inte har använts.

BIFOGA TILL ANSÖKAN ALLA BILAGOR SOM BEHÖVS

Bifoga till ansökan åtminstone följande bilagor som i regel behövs för att ärendet ska kunna avgöras:

 • fullmakt, om du anlitar ett ombud
 • ett utkast till överlåtelsebrev eller en detaljerad utredning av villkoren för den tänkta överlåtelsen
 • eventuella värderingsutlåtanden eller annan motiverad redogörelse som skaffats om gårdsbruksenhetens egendomsvärden.
 • uppgifterna om hur beloppet fördelas mellan de olika egendomsposterna i proportion till deras gängse värden.

Du kan ansöka om ett förhandsavgörande som gäller hur en enskild åtgärd påverkar arvsskatten. Sådana åtgärder är exempelvis avsägelse av arv eller testamente samt avvittring och arvskifte. Förhandsavgörande kan dock inte ansökas för beloppet av arvsskatt.

En delägare i dödsboet, en legatarie eller den efterlevande maken kan ansöka om ett förhandsavgörande. Ansökan kan göras först efter arvlåtarens död men innan arvsbeskattningen verkställts.

Bifoga till ansökan kopiorna av befintliga dokument, såsom till exempel

 • bouppteckningshandling
 • testamente
 • avvittrings- och arvskifteshandlingar
 • ett eventuellt värderingsutlåtande om egendomens gängse värde.

I punktbeskattningen kan du ansöka om ett förhandsavgörande för punktskatten på en produkt eller om skatteplikten gäller en verksamhet. Förhandsavgörandet kan bara meddelas en sökande som deklarerar och betalar punktskatt. Ett förhandsavgörande meddelas alltså inte exempelvis en slutanvändare som betalat punktskatten som en del av inköpspriset för en produkt och som ansöker om skatteåterbäring. Du kan ansöka om ett förhandsavgörande för punktbeskattningen också då beskattningen verkställs enligt tullbestämmelserna. Då riktas ansökan dock till Tullen.

I ansökan ska du ange alla omständigheter och fakta som gäller beskattningsfrågan. Skatteförvaltningen avgör ärendet genom att tillämpa gällande lagstiftning och andra rättskällor.


STÄLL EN PRECISERAD FRÅGA I DIN ANSÖKAN

I ansökan ska du ställa en preciserad fråga, dvs för vilken beskattningsfråga du ansöker om förhandsavgörande. Frågan ska gälla sökandens egen beskattning och avgörandet ska direkt påverka den skatt som fastställs för sökanden. Den preciserade frågan kan till exempel vara följande:

 • Ska bestämmelserna i 52 a och 52 b § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet tillämpas på fusionen?
 • Ska bestämmelserna i 52 c § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet tillämpas på fissionen?
 • Ska bestämmelserna i 52 d § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet tillämpas på överlåtelsen när bolaget på det sätt som beskrivs nedan överlåter en verksamhetsgren genom apportöverlåtelse till ett aktiebolag som grundas på nytt och som i vederlag får nya aktier som emitterats av det övertagande bolaget?
 • Ska det på överlåtelsen, där sökanden på det sätt som beskrivs nedan överlåter mer än hälften av aktierna i sitt bolag genom aktiebyte till ett aktiebolag som grundas före aktiebytet och i vederlag får nya aktier som det övertagande aktiebolaget emitterat, tillämpas bestämmelserna om aktiebyte enligt 52 f § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet, vilket betyder att vinst eller förlust vid aktiebytet inte betraktas som skattepliktig inkomst eller avdragbar utgift för sökanden enligt 45 § 5 mom. i inkomstskattelagen?

GE EN UTREDNING OM DEN PLANERADE FÖRETAGSOMSTRUKTURERINGEN

Ange i ansökan en utredning om den planerade företagsomstruktureringen. Av utredningen ska framgå följande uppgifter:

 • i omstruktureringen delaktiga bolag och delägare
 • koncern- och ägarstrukturen före och efter den planerade företagsomstruktureringen
 • utredning av det vederlag som används i omstruktureringen och grunderna för det
 • företagsekonomiska orsaker till företagsomstruktureringen
 • utredning av bolagets eller bolagens verksamhet före företagsomstruktureringen och efter den
 • då företagsomstruktureringen är en del av helheten av flera successiva företagsomstruktureringar eller rättshandlingar, en utredning av de åtgärder som föregår företagsomstruktureringen och av de åtgärder som följer den oavsett om de redan har genomförts eller om de ännu är under planering.
 • i fråga om fission en utredning om hur bolagets tillgångar och skulder vid total fission kommer att fördelas mellan de övertagande bolagen
 • i fråga om verksamhetsöverlåtelse och partiell fissionen utredning om den verksamhetsgren som ska överlåtas och den verksamhetsgren som blir kvar i det överlåtande bolaget inklusive bl.a.
  • uppgifter om tillgångar, skulder och reserver i den verksamhetsgren som överlåter helheten och i den verksamhetsgren som tar över helheten
  • uppgifter om att personalen och avtalen överförs till det övertagande bolaget eller om att de blir kvar i det ursprungliga bolaget
  • en utredning om att den verksamhetsgren som överförs bildar en självständig ekonomisk enhet och som självständigt kan bedriva näringsverksamhet
 • i fråga om aktiebyte, en utredning om hur aktievärdet har fastställts i det bolag som aktiebytet gäller

BIFOGA TILL ANSÖKAN ALLA BILAGOR SOM BEHÖVS

Bifoga till ansökan åtminstone följande bilagor som i regel behövs för att ärendet ska kunna avgöras:

 • en kopia av det senaste bokslutet
 • en kopia av fusions- eller fissionsplanen, om en sådan redan har upprättats
 • en kopia av revisorns utlåtande om en fusions- eller fissionsplan, om ett utlåtande redan har upprättats
 • övriga avtal eller utkast till avtal som hänför sig till omstruktureringen i väsentlig grad.
Sidan har senast uppdaterats 19.11.2023