Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Ansökan om förhandsavgörande – företag och organisationer

Företag och organisationer kan få ett förhandsavgörande för skattefrågor av Skatteförvaltningen. Förhandsavgörandet är ett bindande beslut om hur Skatteförvaltningen avgör ett enskilt skatteärende. Ansökan kan formuleras fritt, men ska lämnas skriftligen. Beslutet är avgiftsbelagt.

I vissa fall kan företaget eller organisationen föra en diskussion på förhand med Skatteförvaltningen i stället för att ansöka om förhandsavgörande. Läs mer om för vilka situationer en diskussion på förhand lämpar sig.

I vilka skattefrågor kan ett förhandsavgörande sökas?

Du kan ansöka om ett förhandsavgörande enbart i en fråga som gäller företagets eller organisationens egen beskattning. I frågor av allmän karaktär går det inte få ett bindande förhandsavgörande.

Du kan ansöka om ett förhandsavgörande för inkomstbeskattningen eller mervärdesbeskattningen till exempel när det är fråga om tillämpningen av en lag på en enskild affärstransaktion för företaget. I frågor som gäller momsbeskattningen går det också att be om skriftlig handledning utan avgift.

I punktbeskattningen kan du ansöka om ett förhandsavgörande för punktskatten på en produkt eller om skatteplikten gäller en verksamhet. Förhandsavgörandet kan bara meddelas en sökande som deklarerar och betalar punktskatt. Ett förhandsavgörande meddelas alltså inte exempelvis en slutanvändare som betalat punktskatten som en del av inköpspriset för en produkt och som ansöker om skatteåterbäring. Du kan ansöka om ett förhandsavgörande för punktbeskattningen också då beskattningen verkställs enligt tullbestämmelserna. Då riktas ansökan dock till Tullen.

Du kan ansöka om ett förhandsavgörande för bilbeskattningen om hur bilskattelagen tillämpas på beskattningen av ett fordon, såsom för bilskattebeloppet eller beskattningsvärdet på fordonet. Läs mer i anvisningen till ansökan om ett förhandsavgörande för bilskatten.

Du kan ansöka om ett förhandsavgörande också för andra skatteslag, såsom överlåtelseskatt, fastighetsskatt, förskottsuppbörd och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift eller försäkringspremieskatt.

Gör så här när du ansöker om ett förhandsavgörande

1

Lämna ansökan

Lämna ansökan i MinSkatt. I ansökan ska du ställa en så noggrann fråga som möjligt om den beskattning eller affärstransaktion som du söker ett bindande beslut om. I ansökan ska du också ange alla de omständigheter och utredningar som påverkar ärendet och lägga till de bilagor som behövs. Om din ansökan gäller frågor kring hur ett avtal eller annat dokument tolkas i din beskattning, ska du bifoga en kopia av dokumentet till ansökan.

Lämna en ansökan om förhandsavgörande för inkomstbeskattningen före den sista inlämningsdagen för skattedeklarationen. Även om du har fått uppskov med den utsatta tiden för din skattedeklaration, flyttar uppskovet inte framåt den utsatta tiden för ansökan.

Om din ansökan gäller något annat skatteslag än inkomstskatt ska du ansöka om förhandsavgörande innan du ska deklarera eller betala skatten i fråga eller verkställa en förskottsinnehållning.

Lämna ansökan i MinSkatt

Så här ansöker du om förhandsavgörande i MinSkatt

Så här ansöker du i MinSkatt om skriftlig handledning i momsbeskattningen

Om du inte kan lämna din ansökan i MinSkatt, kan du lämna en fritt formulerad skriftlig ansökan. Bifoga som pärmblad till ansökan ett separat Följebrev till ansökan om förhandsavgörande, dispens och skriftlig handledning (7300r) och skicka ansökan om förhandsavgörande med följebrevet till den adress som finns på blankettens första sida.

Observera! En ansökan som innehåller insiderinformation kan du inte lämna i MinSkatt och därför ska du lämna den som en fritt formulerad skriftlig ansökan och skicka den per post. Blankettsidan på följebrevet har en egen retursadress för ansökningar som innehåller insiderinformation. Läs mera om hur Skatteförvaltningen behandlar insiderinformation.

2

Behandling av ansökan

Vi behandlar ansökningarna om förhandsavgörande så snabbt som möjligt efter att alla nödvändiga utredningar och handlingar anlänt till Skatteförvaltningen. Vi kan behandla din ansökan snabbare om du redan med din ansökan skickar de utredningar som behövs.

Vid behov kan du komplettera ansökan. Skatteförvaltningen kan också begära att du kompletterar ansökan.

Du kan skriftligen återkalla din ansökan under behandlingen. Skatteförvaltningen fattar ett skriftligt beslut om återkallandet och påför en behandlingsavgift för beslutet.

I MinSkatt kan du följa läget för behandlingen av din ansökan om förhandsavgörande: Välj fliken Funktioner och i punkten Deklarationernas och ansökningarnas status ska du välja länken Behandlingsläget för ansökningar om förhandsavgörande.

3

Du får beslutet och fakturan

När din ansökan behandlats får du ett skriftligt beslut.

Du får beslutet till den adress som du angett i ansökan eller som du tidigare meddelat Skatteförvaltningen. Du ser beslutet också i MinSkatt.

Du får fakturan på förhandsavgörandet separat. Se prislistan över förhandsavgöranden.

4

Yrka på tillämpning av beslutet

När du har fått beslutet ska du särskilt yrka på att Skatteförvaltningen följer förhandsavgörandet vid beskattningen. Du kan framföra ditt yrkande fritt formulerat, till exempel genom att ange det i skattedeklarationen eller bifoga förhandsavgörandet till skattedeklarationen.

I punktbeskattningen följs förhandsavgörandet utan ditt yrkande.

Observera giltighetstiden för beslutet.

5

Giltighetstiden för beslutet

Ett beslut om förhandsavgörande för inkomstbeskattningen meddelas för viss tid. Förhandsavgörandet är i kraft högst under det skatteår som går ut under det följande kalenderåret efter att beslutet meddelats.

Om förhandsavgörandet gäller ett annat skatteslag än inkomstbeskattningen kan giltighetstiden för beslutet avvika från det som nämnts ovan.

Om förhandsavgörandet gäller en kostnadsersättning eller värdering av en naturaförmån, meddelas beslutet endast för det innevarande året.

Förhandsavgörandet är avgiftsbelagt

Varje beslut som meddelats på ansökan om förhandsavgörande är avgiftsbelagt. En beslutsavgift, behandlingsavgift eller båda påförs för en ansökan.

Om flera förhandsavgöranden som anknyter till samma ärendehelhet ges för en ansökan, påförs hälften av avgiften på prislistan för varje förhandsavgörande. Om du i ansökan om förhandsavgörande ber om beslut i beskattningen av flera sökanden, behandlar vi varje sökandes fråga som en egen ansökan.

Behandlingsavgiften påförs också när

  • Skatteförvaltningen beslutar att inte lämna ett avgörande i ärendet
  • Skatteförvaltningen inte tar upp ärendet till prövning
  • kunden återtar sin ansökan
  • frågan i ansökan är av allmän karaktär och det därför inte går att meddela ett bindande förhandsavgörande
  • ansökan är så bristfällig att vi är tvungna att be om mer än ringa tilläggsutredningar

Läs mer om Skatteförvaltningens avgiftsbelagda prestationer 


Läs mer om att ansöka om förhandsavgörande när det är fråga om

Sidan har senast uppdaterats 21.11.2022