Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Generationsväxling på jordbruksenheter

När en generationsväxling genomförs på en jordbruksenhet kan parterna i den få skattelättnader i gåvobeskattningen och inkomstbeskattningen. Överlåtelseskatt betalas enligt samma grunder som i överlåtelser av fastigheter och värdepapper i allmänhet.

Med generationsväxlingar på jordbruksenheter avses en överlåtelse av jordbruksenheten och det tillhörande lösöret under överlåtarens livstid eller efter dennas död. I denna anvisning behandlas överlåtelser som genomförs under överlåtarens livstid.

En generationsväxlingsöverlåtelse av en jordbruksenhet kan göras

  • som en affär där det gängse värdet på egendomen betalas
  • som en affär till underpris (vederlag under 100 procent men över 75 procent av det gängse värdet)
  • som en affär av gåvokaraktär (vederlaget högst 75 procent av det gängse värdet)
  • som en gåva (inget vederlag).

Utgångspunkten är det gängse värdet på egendomen som överlåts

Vid en generationsväxling är egendomens gängse värde utgångspunkten för beskattningen. Med gängse värde avses egendomens sannolika överlåtelsepris, om den skulle säljas på öppna marknaden.

Utred själv det gängse värdet på egendomen som överlåts per egendomspost. Anmäl de gängse värdena till exempel i köpe- eller gåvobrevet eller bifoga en separat kalkyl till dessa. Skatteförvaltningen tar ställning till huruvida de värden du har uppgett svarar mot egendomens gängse värden.

Som stöd för din uppskattning kan du inhämta till exempel följande sakkunnigutlåtanden:

  • en fastighetsmäklares uppskattning av byggnadernas gängse värde
  • en fastighetsvärdering av skogsbruksmarkens gängse värde.

Sänd kopior på sakkunnigutlåtandena till Skatteförvaltningen.

Vid fastställandet av det gängse värdet kan du använda Skatteförvaltningens anvisning som hjälp.

Utred de nedan uppräknade tillgångarnas gängse värden

Tomter och byggtomter

Om den egendom som överlåts omfattar strandområden, ta reda på om det finns eller planeras en strandbyggnadsplan för området. Hur många byggtomter finns det på dessa strandområden eller hur många strandtomter kan det i teorin bildas på dessa?

Stadigvarande bostad och ekonomibyggnader

Produktionsbyggnader

Vid fastställandet av produktionsbyggnadernas värde används i allmänhet de oavskrivna utgiftsrestvärdena enligt den senaste skattedeklarationen som grund. Utgångspunkten för värdet på nya och nyare byggnader är deras byggkostnader. Till de oavskrivna utgiftsrestvärdena läggs dessutom de utjämningsreserveringar som har använts under de tre senaste åren för att täcka anskaffningskostnaden för byggnader som varit föremål för byggande eller ombyggnad samt beloppen av de indirekt intäktsförda byggunderstöden och försäkringsersättningarna.

Om det i fråga om produktionsbyggnaderna har skett förändringar (till exempel tillbyggnad eller utbyggnad) i uppgifterna enligt den senaste skattedeklarationen, ska du anmäla kostnaderna för dessa förändringar.

Om det på jordbruksenheten bedrivs aktiv produktionsverksamhet, beräknas byggnadernas värde i allmänhet till minst 5 000–10 000 euro, även om utgiftsrestvärdet är mindre än detta.

Åkrar

Uppge den totala åkerarealen samt arealen av den täckdikade åkern i din utredning.

En schematisk värdering av åkern grundar sig i princip på medelpriserna i landskapen, med andra ord kan det också då det gäller åkrar bli aktuellt att bifoga ett värderingsutlåtande till handlingarna, om det schematiska värdet inte svarar mot det gängse värdet.

Skogar

Vid fastställande av skogens värde används primärt expertparternas uppdaterade skogsinventering. Meddela dessutom eventuella förändringar efter att skogsinventeringen upprättats.

Om den egendom som överlåts omfattar andelar i samfällda skogar ska du uppge andelarna i den samfällda skogen som överlåts och deras gängse värden.

Maskiner och inventarier

Om det för maskiner och inventarier som överlåts vid en generationsväxling inte har sammanställts expertvärderingar, värderas de utifrån de oavskrivna utgiftsrestvärdena. Specificera i detta fall på vilket sätt utgiftsrestvärdena hänför sig till jord- och skogsbrukets maskiner och inventarier.

Till de oavskrivna utgiftsrestvärdena läggs de utjämningsreserveringar som hänfört sig till dessa under tre år innan gåvoskattskyldigheten började samt investeringsstöd eller andra motsvarande poster med avdrag för kalkylerade avskrivningar.

Om uppgifterna om maskinerna och inventarierna har förändrats jämfört med uppgifterna i den senaste skattedeklarationen (maskiner har till exempel sålts eller köpts), ska du ange förändringarnas värde i euro.

Husdjur

Ange husdjurens antal och värde.

Vid fastställandet av husdjurens värde kan de verkliga värden som tillämpas vid ersättning för skador på djur som fastställts genom jord- och skogsbruksministeriets förordning användas.

Produktlager

Ange värdet av de produkter (till exempel gödsel, foder och jordbruksprodukter) som lagrats på jordbruksenheten i euro.

Marktäktsplatser (till exempel grus-, jord- och torvtäkter)

För marktäktsplatser fastställs ett separat värde endast när ett täkttillstånd har beviljats för området. För en marktäktsplats som är avsedd endast för eget bruk fastställs inget värde separat.

Ange för marktäktsplatserna arealen av täktområdet (m2), volymen av den återstående marksubstansen (m3), den årliga täktmängden (m3), den sannolika återstående täkttiden (i år) och marksubstansens gängse försäljningspris (euro/m3).

Om du har arrenderat ut området till någon annan, ange den årliga arrendeintäkten, den sannolika återstående täkttiden och arealen av täktområdet.

Värdepapper (till exempel andelar i producentandelslag)

Specificera värdepappren som överlåts, deras antal och gängse värden samt anskaffningspriser.

Förteckning över andra tillgångar som överlåts samt deras gängse värden

Uppge till exempel de gängse värdena på el-, vatten och bredbandsanslutningar, om du anser att anslutningen har karaktären av lös egendom. Framlägg dessutom en utredning av anslutningens returneringsduglighet, dvs. huruvida det är fråga om en anslutningsavgift som kan återbetalas till den som säljer jordbruksenheten (till exempel en kopia på anslutningsavtalet eller elbolagets meddelande).

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2024