Energiskatt för jordbruk

En yrkesmässig växthusodlare och en yrkesmässig jordbruksidkare som uppfyller vissa villkor kan få återbäring av energiskatt för jordbruk. Man ska ansöka om återbäring hos Skatteförvaltningen.

Läs mer om jordbruk som berättigar till återbäring av punktskatt på energi.

Lämna ansökan i MinSkatt

Jordbruksidkare: ansök om återbäring för 2021 senast 28.2.2022

Det lönar sig att ansöka i MinSkatt. Vid behov kan du skriva ut pappersblanketten på skatt.fi eller beställa den per telefon.

Återbäring av energiskatt för jordbruk ska ansökas före utgången av februari det kalenderår som följer på skatteårets utgång. Om den sista dagen i februari infaller på en lördag eller söndag går tidsfristen ut följande vardag. Återbäring för skatteåret 2021 ska ansökas senast 28.2.2022. Tidsfristen för att lämna ansökan kan inte förlängas

Samfundskund: ansök om återbäring inom 4 månader från räkenskapsperiodens utgång

Samfund eller samfällda förmåner ska ansöka om återbäring av energiskatt för jordbruk senast fyra månader efter utgången av den räkenskapsperiod för vilket återbäring söks. Samfund är bl.a. aktiebolag, andelslag och registrerade föreningar. Som en samfälld förmån betraktas bl.a. skifteslag. Återbäring ansöks i första hand samtidigt som man lämnar skattedeklarationen. Förlängd tidsfrist för att lämna in ansökan beviljas inte.

Återbäring ska ansökas varje skatteår. Skatteåret är detsamma som ett kalenderår. Om den bokföringsskyldiges räkenskapsperiod inte är ett kalenderår, betraktas som skatteår den räkenskapsperiod eller de perioder som går ut under kalenderåret.

Återbäringar betalas in på bankkontot – kontrollera kontonumret

Återbäring av energiskatt för jordbruk betalas en gång om året till det konto som finns i Skatteförvaltningens uppgifter.

 • Återbäringarna till samfund betalas kort efter att ansökningstiden för återbäring har gått ut, det vill säga när 4 månader har gått från utgången av räkenskapsperioden. Återbäringarna betalas till kontot vanligtvis i slutet av den månad som följer efter att ansökningstiden har gått ut.
  Exempel: Ett samfunds räkenskapsperiod har gått ut 30.9.2021. Ansökningstiden för återbäring går ut 31.1.2022. Återbäringarna betalas ut i slutet av februari 2022.
 • Jordbruksidkare, näringsidkare och sammanslutningar får sin återbäring kundspecifikt mellan mars och juli. Även de sista återbäringarna betalas före utgången av juli.

Kontrollera till exempel i MinSkatt att Skatteförvaltningen har den rätta kontonummeruppgiften. Utan kontonumret kan återbäringen av jordbrukets energiskatt inte betalas ut. Anmäl eller korrigera därför kontonumret vid behov.

Anteckna inte ditt kontonummer i ansökan om återbäring av energiskatt för jordbruk.

Uppgifter i ansökan

I ansökan ska anges

 • sökandens namn och personbeteckning eller FO-nummer samt skatteåret. Sökanden kan vara vilken som helst skattskyldig eller ett konsortium av skattskyldiga som yrkesmässigt bedriver växthusodling eller jordbruk. Sökanden kan vara en fysisk person, ett dödsbo, ett samfund, en samfälld förmån eller en sammanslutning.
 • företagets storleksklass
 • grunden för att sökanden anser att hen bedriver jordbruk eller växthusodling yrkesmässigt
 • mängden av beskattad lätt och tung brännolja, biobrännolja samt el som under skatteåret har använts för jordbruk eller yrkesmässig växthusodling.
 • uppgiften om ifall sökanden uppfyller definitionen av att vara i ekonomiska svårigheter.

Adressuppgifterna antecknas inte på ansökan

Skatteförvaltningen använder den adress som finns i kundregistret. Eventuella begäranden om tilläggsutredningar och det slutliga beslutet skickas per post till den adress som finns i Skatteförvaltningens register.

Om du har anmält ett auktoriserat ombud för beskattningen till Skatteförvaltningens register, skickas begäranden om tilläggsutredning och beslutet till ombudet. Om du använder ett ombud i ett ärende som gäller återbäring av energiskatt för jordbruk ska ombudet ha en separat fullmakt som bifogas ansökan. Detta ombud antecknas i Skatteförvaltningens register som ett auktoriserat ombud och i fortsättningen skickas begäranden om tilläggsutredning och beslut till ombudet. I MinSkatt behöver ombudet tillräckliga fullmakter.

Återbäringens belopp

Brännolja

Från och med 1.1.2021 återbär Skatteförvaltningen punktskatt på följande produkter som sökanden har använt inom yrkesmässig växthusodling eller yrkesmässigt jordbruk under skatteåret och som har beskattats i Finland:

 • 10,33 cent per liter lätt brännolja
 • 11,59 cent per kilogram tung brännolja
 • 10,33 cent per liter biobrännolja R
 • 8,23 (10,33 c/l - minimiskatt 2,1 c/l) cent per liter biobrännolja T.

Elström

Skatteförvaltningen återbär punktskatt på elström bara när det rör sig om förbrukning enligt skatteklass I. Återbäringen på elström är 2,19 cent per kilowattimme.

Punktskatten återbärs dock högst till det belopp som jordbruksidkaren eller växthusodlaren har betalat under skatteåret i form av energiinnehållsskatt som ingår i bränslepriset respektive elskatt. 

Privat bruk berättigar inte till återbäring

Privat bruk av energi berättigar inte till återbäring av punktskatt. Dieselolja berättigar inte heller till återbäring. Skatt återbärs inte om återbäringsbeloppet understiger 50 euro.

Omprövningsbegäran

Du kan vid behov söka ändring i ett beslut som gäller återbäring i MinSkatt.

Logga in i MinSkatt 

Välj länken Alla funktioner på MinSkatts ingångssida. Gå till punkten Omprövningsbegäranden och välj den rätta länken.

Alternativt kan du lämna omprövningsbegäran på pappersblanketten 3320r. Du kan skriva ut blanketten på skatt.fi eller beställa den per telefon.