Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Återbäring av energiskatt inom jordbruk

Yrkesmässiga växthusodlare och sådana yrkesmässiga jordbruksidkare som uppfyller vissa villkor kan få återbäring av energiskatt inom jordbruk. Fiskodlare och andra vattenbrukare kan också få återbäring av energiskatt från och med skatteåret 2022.

Återbäring ska ansökas hos Skatteförvaltningen.

Lämna ansökan i MinSkatt

Se blankettanvisningen

Du kan också skicka ansökan som en fil via e-tjänsten Ilmoitin.fi. Du får filen från ekonomiförvaltningsprogrammet om programmet har denna funktion.

Du kan även lämna ansökan på en pappersblankett (Ansökan om återbäring av punktskatt på energiprodukter inom jordbruket (3311r).

När ska en ansökan lämnas?

 • Jordbruksidkare: lämna ansökan för 2023 senast 29.2.2024. Om du lämnar ansökan på papper, ska blanketten vara framme hos Skatteförvaltningen senast på den utsatta dagen.
 • Samfund eller samfällda förmåner: lämna ansökan senast fyra månader efter utgången av räkenskapsperioden. I regel ska du ansöka om återbäring i samband med att du lämnar skattedeklarationen. Samfund är bl.a. aktiebolag, andelslag och registrerade föreningar. Som en samfälld förmån betraktas bl.a. skifteslag.

Tidsfristen för att lämna ansökan kan inte förlängas.

Ansök om återbäring per skatteår. Skatteåret är ett kalenderår. Om den bokföringsskyldiges räkenskapsperiod inte är ett kalenderår, betraktas som skatteår den räkenskapsperiod eller de räkenskapsperioder som har gått ut under kalenderåret.

Återbäringar betalas in på bankkontot – kontrollera kontonumret

Återbäring av energiskatt inom jordbruk betalas en gång om året på det konto som finns i Skatteförvaltningens uppgifter. 

Återbäringar betalas till jordbruksidkare, näringsidkare och sammanslutningar individuellt mellan mars och juli. Även de sista återbäringarna betalas ut före utgången av juli.

Återbäringarna betalas till samfund vanligtvis i slutet av den månad som följer efter att ansökningstiden har gått ut.

Exempel: Ett samfunds räkenskapsperiod gick ut 30.9.2023. Ansökningstiden för återbäringen går ut 31.1.2024. Återbäringarna betalas ut i slutet av februari 2024.

Obs! Kontrollera att Skatteförvaltningen har den rätta kontonummeruppgiften. Utan kontonummer kan återbäringen inte betalas ut, så anmäl eller korrigera kontonumret vid behov. Anteckna inte kontonumret i återbäringsansökan.

Anmäl eller kontrollera kontonumret i MinSkatt

Personkunden kan också anmäla sitt kontonummer på en pappersblankett (Personkundens anmälan om kontonummer (7208r).

Ange sökanden rätt

Om du som jordbruksidkare ansöker om återbäring på energiskatt ska du lämna ansökan i den persons namn som beviljats jordbruksstöd – annars avslås ansökan. Om exempelvis makar idkar jordbruk tillsammans ska den av makarna som fått jordbruksstöden vara den sökande.

Skatteåterbäringens belopp under 2023

De som bedriver jordbruk, växthusodling eller fiskodling har rätt att få återbäring av energiskatt på den brännolja och el som de använt.

För 2023 återbär Skatteförvaltningen punktskatt på följande produkter som sökanden har använt inom yrkesmässig växthusodling eller yrkesmässigt jordbruk under skatteåret och som har beskattats i Finland:

 • 10,33 cent per liter för lätt brännolja
 • 11,59 cent per kilogram för tung brännolja
 • 10,33 cent per liter för biobrännolja R
 • 8,23 (10,33 c/l - minimiskatt 2,1 c/l) cent per liter biobrännolja T.

Skatteförvaltningen återbär punktskatt på elström enbart för förbrukning enligt skatteklass I. Återbäringen på elström är 2,19 cent per kilowattimme.

Punktskatten återbärs dock högst till det skattebelopp som du har betalat och som ingått i den energi du har förbrukat under skatteåret. Återbäring beviljas för energiinnehållsskatt på bränsle och elskatt.

Observera att energin som du använt privat inte berättigar till återbäring av punktskatt. Dieselolja berättigar inte heller till återbäring. Skatt återbärs inte om återbäringsbeloppet understiger 50 euro.

Ange återbäringen av energiskatt i skattedeklarationen för jordbruk

Återbäring av punktskatt på energiprodukter utgör skattepliktig inkomst under det år då du får återbäringen. Registrera återbäringen i anteckningarna eller i bokföringen som annan momsfri inkomst eller annat tillägg. Ange återbäringen av punktskatt också i motsvarande punkt i skattedeklarationen för jordbruk.

Vanliga frågor

För 2023 kan enskilda personer, dödsbon, samfund, samfällda förmåner eller sammanslutningar ansöka om återbäring av energiskatt för jordbruk.

Återbäring kan beviljas yrkesmässiga jordbruksidkare, växthusodlare, fiskodlare och de som bedriver annat vattenbruk.

Yrkesmässiga jordbruksidkare är de som under skatteåret mottagit

 • direktstöd från EU
 • kompensationsbidrag
 • miljöstöd för jordbruket
 • nationellt stöd.

Jord- och skogsbruksministeriet lämnar årligen till Skatteförvaltningen uppgifter om de skattskyldiga som mottagit ovan nämnda stöd.

Ansökan om återbäring av energiskatt kan godkännas endast då sökanden uttryckligen är den som beviljats stödet. Om exempelvis makar idkar jordbruk tillsammans ska den av makarna som fått jordbruksstöden vara den sökande. Annars kommer ansökan att avslås.

Också den som bedriver spannmålstorkning är en yrkesmässig jordbruksidkare, även om ovan nämnda stöd inte hade beviljats denne.

Observera att begreppet jordbruk enligt lagen om återbäring av punktskatt på energiprodukter inte är detsamma som begreppet jordbruk i beskattningen.

Med jordbruk avses i samband med återbäring av energiskatt det som sökanden idkar på sitt gårdsbruk, dvs. 

 • odling av jordbruks- och trädgårdsväxter
 • framställning av husdjursprodukter
 • hållande av animalieproduktionsdjur
 • biodling
 • hästhushållning  
 • obligatoriskt arealuttag
 • skötsel av icke odlad åker i enlighet med Statsrådets förordning om systemet med
 • samlat gårdsstöd
 • lagring, förberedelse för saluföring och packning av egenproducerade jordbruks- och trädgårdsprodukter.

Återbäring beviljas endast för arbete på sökandens eget gårdsbruk

Enbart jordbruk som idkas på sökandens eget gårdsbruk berättigar till återbäring. Arbete (dikning, plöjning o.d.) som utförs på någon annan odlares gårdsbruk berättigar alltså inte till återbäring. Ett undantag utgör spannmålstorkning, som berättigar till återbäring av energiskatt oavsett var verksamheten bedrivs eller vems spannmål som torkas. Till exempel spannmålstorkning som utövas av lantmannagillen utgör därmed sådan användning av energi som berättigar till återbäring.

Jordbruks- och trädgårdsväxter

Odling av jordbruks- och trädgårdsväxter omfattar odling på friland och i växthus samt anknytande odlingsåtgärder och plantproduktion. 

Husdjursproduktion

Produktion som inom husdjursproduktionen berättigar till punktskatteåterbäring är mjölkproduktion, nötköttsproduktion, annan nötkreatursskötsel, svinuppfödning och fjäderfäskötsel (ägg- och fjäderfäköttsproduktion inklusive produktion av moderdjur och ungar), får- och getskötsel, hållande av animalieproduktionsdjur samt hästhushållning, men inte verksamhet av hobbykaraktär. 

Förberedelse för saluföring, hämtning och lagring av produkter

Förberedelse för saluföring berättigar till återbäring av energiskatt. Dessa är åtgärder på gårdsbruket för att göra jordbruks- och trädgårdsprodukterna lämpliga för försäljning eller förädling. Förberedelse för saluföring är exempelvis stämpling av ägg, avlägsnande av produkter som inte lämpar sig för försäljning samt sortering av produkter.

Hämtning av de produktionsinsatser som behövs i jordbruket (till exempel frön, gödselmedel, bekämpningsmedel) berättigar också till sådan återbäring som avses i lagen. Transport av försäljnings- och förädlingsdugliga produkter utanför gårdsbruket exempelvis till en partiaffär berättigar däremot inte till återbäring.

Lagring som sker på gårdsbruket berättigar till återbäring. Lagring, förberedelse för saluföring och packning berättigar till återbäring endast när det är fråga om produkter som sökanden producerat på sitt gårdsbruk.

Rätt till återbäring av energiskatt för jordbruket har inte

 • privathushåll
 • skogsbruk och renskötsel
 • maskinentreprenad
 • gårdsbruksturism
 • uthyrningsverksamhet på gårdsbruksenheten
 • sågning och annan vidareförädling av virke (bl.a. tillverkning av flis eller brännved)
 • upptagning av marksubstanser för försäljning utanför gårdsbruksenheten
 • försäljning av jordbruksprodukter på torg eller utanför gårdsbruksenheten
 • pälsdjursuppfödning
 • fiske.

Punktskatter som gäller ovan nämnda ska alltså inte till någon del anges i ansökan.

Med växthusodling avses odling av trädgårdsväxter i en byggnad av bestående karaktär som är täckt med ett genomskinligt material och som är försedd med uppvärmning.

Ange i din ansökan separat den mängd lätt och tung brännolja samt biobrännolja som du under året använt inom annat jordbruk än växthusodling. Specificera endast brännolja, inte elström. Om du använder brännolja i annat än växthusodling ska du inte i ansökan ange privat bruk eller annan sådan användning som inte berättigar till återbäring av punktskatt. 

Yrkesmässigt vattenbruk är uppfödning eller odling av vattenlevande organismer som ägs av sökanden. De som bedriver yrkesmässigt vattenbruk kan odla

 • fisk
 • musslor och skaldjur
 • andra vattenlevande organismer.

Vattenbruket är yrkesmässigt endast om omsättningen för verksamheten är över 15 000 euro (med andra ord överstiger omsättningen den gräns för verksamhet i liten skala som anges i mervärdesskattelagen).

Du kan basera din beräkning exempelvis på den kostnadsuppdelning som godkänts i beskattningen.

Om det jordbruk eller den växthusodling som du bedriver består enbart av sådan verksamhet som i sin helhet berättigar till återbäring av punktskatt, kan du från den totala energiförbrukningen dra av den energimängd som du använt privat, till exempel för uppvärmning av bostadsbyggnaden. Ansök om återbäring av energiskatt på den återstående energimängden. 

Exempel 1: Mikael har under skatteåret använt sammanlagt 7 000 liter olja på sin gård. Energiförbrukningen för bostadsbyggnaden är 20 % av hela gårdens totala energiförbrukning. Han anger i sin ansökan 80 % av den energi som har förbrukats under hela skatteåret, dvs. 5 600 liter. Notera även att det är förbrukningen som ska anges i ansökan, inte den mängd som skaffats eller betalts.

Som privat förbrukning drar man alltså av den i beskattningen konstaterade proportionella andelen, men den mängd som ska dras av subtraheras från den energi som har använts under skatteåret, inte från den mängd som har skaffats eller betalts. Eftersom beskattningen grundar sig på kassa- och prestationsprincipen, kan den mängd som deklareras för beskattningen under ett enskilt år avvika från den mängd förbrukad energi som angetts i ansökan. Grunderna är dock desamma från år till år och uppskattningen är därför konsekvent.

Exempel 2: Kajsa är en växthusodlare som använder lätt brännolja även till annat än den yrkesmässiga växthusodlingen. Skatteförvaltningen anser att det för uppvärmning av bostadsbyggnader används 3 000 liter lätt brännolja per hundra kvadratmeter våningsyta per år och till samma ändamål används 2 600 kilogram tung brännolja per hundra kvadratmeter våningsyta, om Kajsa inte genom att följa upp förbrukningen eller på något annat sätt visat, att förbrukningen av lätt eller tung brännolja för uppvärmning av bostadsbyggnader har varit mindre än det ovan nämnda. I ansökan anger hon brännoljeförbrukningen under skatteåret minskad med användningen till att värma upp bostadsbyggnaderna.

I din ansökan ska du ange den elström enligt skatteklass I som du har använt inom jordbruket sammanlagt. Specificera inte elström som du använt inom växthusodling eller annat jordbruk. Anmäl inte privat bruk eller annan sådan användning som inte berättigar till återbäring av punktskatt.

Elström enligt skatteklass I är sådan elström som saluförs allmänt och levereras normalt.

Växthusodlare är inte berättigade till återbäring för elström, om elström enligt skatteklass II använts inom växthusodlingen. För växthusodlare som skaffat sig en separat elmätare för att mäta den elström de använder i växthusen är elskattens andel i elräkningen mindre än i skatteklass I. Sålunda får dessa växthusodlare inte någon energiskatteåterbäring för elström. 

Om växthusodlaren skaffar elströmmen enligt skatteklass I (utan separat elmätare), återbär Skatteförvaltningen punktskatten på energiprodukter för den anskaffade elströmmen på ansökan på samma sätt som till övriga yrkesmässiga jordbruksidkare.

Du kan vid behov söka ändring i ett beslut om återbäring inom tre år räknat från utgången av kalenderåret efter det år för vilket återbäring söks.

Vid behov kan du också söka ändring i tilläggsåterbäringen av energiskatt för 2021. Det finns ingen separat punkt i MinSkatt för detta men omprövning begärs på samma sätt som för den årliga återbäringen av energiskatt.

Sidan har senast uppdaterats 5.4.2024