Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Bolagisering av en gårdsbruksenhet

Jordbruk kan bedrivas i olika företagsformer. Det vanligaste är att verksamheten bedrivs som jordbruksidkare. En ändring av verksamhetsformen påverkar också beskattningen.

Verksamhetsformen kan ändras exempelvis på grund av att verksamheten utvidgas eller att nya ägare går med i verksamheten. Under vissa förutsättningar möjliggör skattelagstiftningen en ändring av verksamhetsformen utan inkomstskattepåföljder. En ändring av verksamhetsformen från jordbruksidkare till aktiebolag är också möjlig utan överlåtelseskattepåföljder.

Ändring av verksamhetsformen till bolag

Inkomstskattelagen innehåller bestämmelser om en ändring av verksamhetsformen. Ändringen av verksamhetsformen för en jord- eller skogsbruksidkare är skattefri om de tillgångar och skulder som före ändringen av verksamhetsformen hänförde sig till den tidigare verksamheten överförs till det övertagande bolaget till samma värden och

jord- eller skogsbruksidkaren bildar något av följande för att fortsätta med verksamheten:

 • ett öppet bolag där idkaren själv blir bolagsman eller
 • ett kommanditbolag där idkaren blir ansvarig bolagsman eller
 • ett aktiebolag vars aktier idkaren tecknar.

Motsvarande bestämmelser tillämpas också när exempelvis sammanslutningar eller dödsbon bildas om till bolag.

Kontinuitet och identitet

Förutom kontinuitetsprincipen förutsätts det vid en ändring av verksamhetsformen att verksamhetens identitet bevaras. Med bevarande av identiteten avses att förvärvsverksamheten i stora drag fortsätter på samma sätt som i den föregående verksamhetsformen och att den egendom som används för inkomstförvärv förblir i det närmaste oförändrad. Det ska inte heller ske några större förändringar i fråga om företagsägarna.

Företagarmakar kan båda teckna aktier i det bolag som bildas. Om företagarmakarna tillsammans tecknar alla aktier i det bolag som bildas, har fördelningen av ägarandelen mellan makarna inte någon betydelse i beskattningen, det vill säga det orsakar inga skattepåföljder i samband med ändringen av verksamhetsformen. Däremot om aktiebolaget i samband med en ändring av verksamhetsformen får andra aktieägare är det inte fråga om en skattefri ändring av verksamhetsformen enligt inkomstskattelagen och ändringen orsakar skattepåföljder.

Aktierna i det bolag som bildas kan även fördelas mellan företagarmakarna, bolagsmännen i ett personbolag, delägarna i ett dödsbo eller delägarna i en sammanslutning på något annat sätt än i proportion till ägarandelarna av den nettoförmögenhet som överförs. Maken, bolagsmannen eller delägaren kan beskattas för en gåva, om hens förmögenhet till följd av ändringen av verksamhetsformen ökar utan vederlag på bekostnad av den andra maken, bolagsmannen eller delägaren. En bedömning av huruvida det är fråga om en gåva görs utifrån skillnaden mellan tillgångarnas gängse värde och skulderna i den verksamhet som överförs.

Jordbruksmarken och produktionsbyggnaderna är i regel så centrala för jordbrukets inkomstförvärv att de i alla fall huvudsakligen ska överföras till bolaget för att identiteten ska bevaras. En bostad eller fritidsbostad med ekonomibyggnader som används av en jord- eller skogsbruksidkare eller dennes familj hör inte till jordbrukets tillgångar och kan därför inte överföras till det nybildade bolaget utan skattepåföljder.

Överlåtelsebeskattning vid ändring av verksamhetsform

Om ändringen från jordbruksidkare till aktiebolag uppfyller villkoren i inkomstskattelagen behöver aktiebolaget inte heller betala överlåtelseskatt på överföringen av den egendom som hör till verksamheten. I andra situationer ska aktiebolaget betala överlåtelseskatt på en fastighet eller värdepapper som överförs till bolaget.

Observera att en överlåtelseskattedeklaration dock ska lämnas även om det är fråga om en sådan ändring av verksamhetsformen som bolaget anser vara helt eller delvis skattefri (ändring av verksamhetsformen enligt 24 § i inkomstskattelagen). Se anvisningarna om att deklarera överlåtelseskatt. Se anvisningarna om att deklarera överlåtelseskatt.

Läs mer:

Ansökan om förhandsavgörande för bolagisering av en gårdsbruksenhet

Du kan hos Skatteförvaltningen ansöka om ett förhandsavgörande om skattepåföljderna vid en bolagisering av en gårdsbruksenhet. Förhandsavgörandet är ett bindande beslut om Skatteförvaltningens förfarande vid verkställigheten av beskattningen i ett enskilt skatteärende. Beslutet är avgiftsbelagt.

Ansökan kan vara fritt formulerad men den ska lämnas skriftlig. Ansökan kan lämnas i MinSkatt. Så här ansöker du om förhandsavgörande i MinSkatt.

Ansök om förhandsavgörande i MinSkatt

Om du ansöker om förhandsavgörande på papper ska du placera följebrevet överst på ansökan. Den adress som du ska skicka ansökan till finns antecknad på blanketten.

När du bifogar dokument till ansökan om förhandsavgörande ska du komma ihåg att ge bilagorna löpande nummer. När du i texten hänvisar till ett dokument som bifogats till ansökan om förhandsavgörande ska du specificera vilken bilaga du hänvisar till (t.ex. "se bilaga nr 5").

Om du har tillgång till den kalkyl över fördelningen av överlåtelsepriset som gjorts i samband med anskaffningen av gårdsbruksenheten ska du bifoga en kopia av den till din ansökan om förhandsavgörande. Av kalkylen framgår bland annat den till bolaget övergående åker- och skogsmarkens och impedimentets andel av köpesumman.

Vilka uppgifter ska anges i ansökan?

Ansökan ska innehålla

 • sökandens namn och person- eller FO-nummer
 • sökandens kontaktuppgifter (adress och telefonnummer under tjänstetid)
 • fullmakt, om du anlitar ett ombud
 • en detaljerad fråga som gäller förhandsavgörandet, det vill säga i vilket ärende du ansöker om ett förhandsavgörande.
  • Exempel på en specificerad beskattningsfråga: Om verksamhetsformen för en gårdsbruksenhet ändras enligt ansökan om förhandsavgörande och dess bilagor, tillämpas bestämmelserna i 24 § i inkomstskattelagen på ändringen av verksamhetsformen?
  • Specificerade beskattningsfrågor är till exempel inte frågor om huruvida den i ansökan beskrivna planerade åtgärden medför skattepåföljder eller hurdana skattepåföljder den medför.
  • Ett förhandsavgörande meddelas inte heller om beskattningsbehandlingen av flera sådana alternativa förfaranden som inkluderar drag av att uppnå skattefördel.
 • omnämnande av de skatteår för vilka förhandsavgörande söks
 • en utredning av den verksamhet som bedrivs på gårdsbruksenheten och som ska bolagiseras.

Bifoga också en utredning av tillgångar och skulder

I förhandsavgörandet kan ställning tas till skattepåföljderna av en planerad bolagisering av en gårdsbruksenhet endast om sökanden i sin ansökan har lagt fram en utredning av de tillgångar och skulder som avses att överföras till det bolag som bildas. Utredningen behövs för att kontrollera den beskattningsmässiga kontinuiteten av överföringsvärdena och att bolagets identitet bevaras i bolagiseringen.

Därför ska ansökan om förhandsavgörande innehålla

 • en utredning av de tillgångar och skulder som avses att överföras till det bolag som bildas
 • en utredning av anskaffningsutgiften för de åkrar, skog och annan mark som enligt kontinuitetsprincipen övergår till bolagets beskattning
 • en utredning av de lättade värden som tillämpats vid arvs- och gåvobeskattningen, om du har fått gårdsbruksenheten delvis eller helt i gåva eller arv och skattelättnad vid generationsväxling har tillämpats på gåvan eller arvet vid arvs- och gåvobeskattningen
 • en utredning av överföringsvärdena på den egendom som kan avskrivas i beskattningen (oavskriven utgiftsrest)
 • en utredning av användningen av skogsavdraget, om det övergår sådan skog till bolaget vars förvärv har medfört skogsavdragsrätt
 • en utredning av kostnaderna för röjning, om skogsmark har röjts till åker på gårdsbruksenheten
 • en utredning av hur skulderna fördelas enligt användningsändamål mellan jordbruk, skogsbruk och privat hushåll
  • Av utredningen ska det framgå till exempel hur de skulder som tagits för fastighetsförvärvet fördelas mellan åkermark och skogsmark, om inte hela skogsmarken överförs till bolaget som bildas, utan en del kvarstår i privat ägo.
  • Det bolag som bildas kan endast överta den andel av skulderna som hänför sig till de tillgångar som överförs till bolaget.
 • en utredning av hur aktierna fördelas mellan aktieägarna samt grunderna för en fördelning som avviker från tillgångarna
  • Gör en beräkning av hur ägarandelarna fördelas i det nybildade bolaget och redogör för vad ägarandelarna grundar sig på. Om ägarandelarna mellan företagets ägare inte fördelar sig i samma proportion som företagets nettoförmögenhet före ändringen kan det leda till gåvobeskattning. Om aktier i aktiebolaget tecknas av en person som inte hade någon andel i företagets egendom före ändringen kan bestämmelserna om ändring av verksamhetsform inte tillämpas.

I förhandsavgörandeförfarandet är sökanden skyldig att lägga fram alla omständigheter och utredningar som påverkar ärendet. Skatteförvaltningen kan i samband med verkställande av beskattningen utreda och undersöka ett ärende men då det är fråga om ett förhandsavgörande ska sökanden själv lämna in all den utredning som är nödvändig för ärendet och utgående från vilken Skatteförvaltningen kan avgöra ärendet.

Läs mer: Att göra en ansökan om förhandsavgörande och att meddela beslut i ärendet

Bifoga även följande handlingar till ansökan om förhandsavgörande:

Utkast till avtal om bolagsbildning

 • Avtalet om bolagsbildning ska innehålla bland annat datum för avtalet om bolagsbildning, information om samtliga aktieägare och om det antal aktier som respektive aktieägare tecknat, information om aktiernas teckningspris och betalningstiden för aktierna samt information om bolagets styrelsemedlemmar.
 • Om annan egendom än pengar (apportegendom) används för att betala aktiekapitalet ska avtalet om bolagsbildning dessutom innehålla en utredning av apportegendomen.

Utkast till apportavtal

 • Överlåtelsehandlingen för apportegendom (apportavtalet) ska innehålla en specifikation både av den apportegendom som överförs till aktiebolaget av gårdsbruksenheten och den prestation som betalas med apportegendomen. I apportavtalet anges gängse värden på de tillgångar som överförs samt de värden som antecknas i aktiebolagets balansräkning. De faktorer som påverkar värderingen av egendomen och de metoder som har tillämpats vid värderingen av egendomen ska tas upp i apportavtalet.
 • En utredning av de tillgångar som överförs till det öppna bolaget eller kommanditbolaget.

Utkast till bolagsordning eller bolagsavtal

 • I ett aktiebolags bolagsordning ska nämnas åtminstone bolagets firmanamn, den kommun i Finland där bolaget har sin hemvist och bolagets verksamhetsområdet. Bolagets räkenskapsperiod ska anmälas antingen i avtalet om bolagsbildning eller i bolagsordningen.
 • Ett öppet bolag och ett kommanditbolag ska upprätta ett skriftligt bolagsavtal. I bolagsavtalet ska nämnas åtminstone bolagets firmanamn, bransch, hemort, fullständiga namn på de ansvariga och tysta bolagsmännen, de tysta bolagsmännens insatser i pengar, information om hur de tysta bolagsmännens vinstandel beräknas och betalas ut samt vem eller vilka av de ansvariga bolagsmännen har firmateckningsrätt. Dessutom ska det i bolagsavtalet stå om bolagets räkenskapsperiod avviker från ett kalenderår samt bolagstidens längd, om bolagstiden är tidsbunden.

Kopior av dokumenten om fastighetsförvärven samt på lagsfartsintygen

 • Till ansökan ska du bifoga kopior av de köpebrev, gåvobrev eller andra dokument om förvärven av gårdsbruksfastigheterna (till exempel av avvittrings- och arvskifteshandlingarna) som dessa anskaffningsutgifter baserar sig på.
 • Om du har fått gårdsbruksenheten helt eller delvis i gåva eller arv och det i arvs- och gåvobeskattningen har tillämpats skattelättnad vid generationsväxling på gåvan eller arvet, ska du bifoga en kopia av arvs- och gåvoskattebeslutet med bilagor. Redogör för de lättade värdena som tillämpats vid arvs- och gåvobeskattningen. Om de inte framgår av beslutet eller dess bilagor kan du beräkna dem på det sätt som beskrivs i ställningstagandet Inverkan av generationsväxlingslättnad på anskaffningsutgiften för en gårdsbruksenhet.

Kopior av saldointyg över skulder och skuldebrev

 • Bifoga skuldebreven för de skulder som överförs till det bolag som bildas och som inte visas på den skattskyldiges personliga förhandsifyllda skattedeklaration.

Deklarations- och betalningsskyldigheter

Jordbruksidkare blir aktiebolag eller personbolag

Se till att du stryks ur de av Skatteförvaltningens register där du är registrerad och som inte längre är nödvändiga för dig. Skatteförvaltningen upprätthåller registret över momsskyldiga, förskottsuppbördsregistret och arbetsgivarregistret.

 • Anmäl uppgifterna om avregistreringen i MinSkatt.
 • Alternativt kan du anmäla uppgifterna med Företags- och organisationsdatasystemets ändrings- och nedläggningsanmälan Y6.
 • Om den företagsform som tar över är ett aktiebolag ska du lämna skattedeklarationen för jordbruk (blankett 2 eller 2Y) fram till den dag då aktiebolaget förs in i handelsregistret. Skatteåret för den företagsform som föregår aktiebolaget avslutas den dag då aktiebolaget förs in i handelsregistret. På motsvarande sätt är skatteårets första dag för ett aktiebolag den dag då aktiebolaget förs in i handelsregistret. Eftersom registreringsdagen för aktiebolaget ingår i skatteåret för både den tidigare företagsformen och aktiebolaget, ska du avgöra till vilken av företagsformernas beskattning och bokföring affärstransaktionerna på registreringsdagen tillhör.  I en sådan situation kan registreringsdagens affärstransaktioner riktas till den verksamhetsform som du anser att de tillhör.
 • Om den företagsform som tar över är ett personbolag ska du lämna skattedeklarationen för personbolag (Skattedeklaration för näringssammanslutning 6A) för hela skatteåret.
 • Lämna momsdeklarationen och betala den eventuella momsen senast den 12:e dagen i den andra månaden som följer efter ändringsmånaden. Momsdeklarationerna och övriga deklarationer av skatter på eget initiativ ska lämnas elektroniskt, exempelvis i MinSkatt.
  Läs mer om hur skatter på eget initiativ ska deklareras och betalas.
 • Gör en etableringsanmälan för bolaget som ska grundas (Företags- och organisationsdatasystemet)
  När ett aktiebolag grundas får företaget ett FO-nummer på basis av etableringsanmälan Y1. Personbolag (öppet bolag eller kommanditbolag) anmäler att verksamheten inleds på blankett Y2. Bolagets etableringsanmälan kan inte lämnas i MinSkatt.

Aktiebolaget ska se till att ansöka om förskottsskatter. Om det är fråga om ett personbolag ska delägarna i personbolaget ansöka om förskottsskatterna. 

Läs mer om

Sidan har senast uppdaterats 7.12.2021