Bolagisering av en gårdsbruksenhet

Jordbruk kan idkas i olika företagsformer. Det vanligaste är att verksamheten bedrivs som jordbruksidkare. En ändring av verksamhetsformen påverkar även beskattningen.

Verksamhetsformen kan ändras exempelvis på grund av att verksamheten utvidgas eller att nya ägare går med i verksamheten. Under vissa förutsättningar möjliggör skattelagstiftningen en ändring av verksamhetsformen utan inkomstskattepåföljder. En ändring av verksamhetsformen från jordbruksidkare till aktiebolag är också möjlig utan överlåtelseskattepåföljder.

Ändring av verksamhetsformen till ett bolag

Inkomstskattelagen innehåller bestämmelser om ändring av verksamhetsformen. Ändringen av verksamhetsformen för en jord- eller skogsbruksidkare är skattefri om de tillgångar och skulder som före ändringen av verksamhetsformen hänförde sig till den tidigare verksamheten överförs till det övertagande bolaget till samma värden och om den som idkar jord- eller skogsbruk grundar något av följande för att fortsätta med verksamheten:

 • ett öppet bolag där idkaren själv blir bolagsman
 • ett kommanditbolag där idkaren blir ansvarig bolagsman
 • ett aktiebolag vars aktier idkaren tecknar.

Motsvarande bestämmelser tillämpas också när exempelvis sammanslutningar eller dödsbon bildas om till bolag.

Förutom kontinuitetsprincipen förutsätts vid ändring av verksamhetsformen att verksamhetens identitet bevaras. Med bevarande av identiteten avses att förvärvsverksamheten i stora drag fortsätter på samma sätt som i den föregående verksamhetsformen och att egendomen som används för inkomstförvärvet förblir i det närmaste oförändrad. Det ska inte heller ske några större förändringar då det gäller företagsägarna.

Företagarmakarna kan båda teckna aktier i det bolag som grundas. Om företagarmakar tillsammans tecknar alla aktier i det bolag som bildas, har fördelningen av ägarandelen mellan makarna inte någon betydelse för beskattningen, det vill säga det orsakar inga skattepåföljder i samband med ändringen av verksamhetsformen. Däremot om aktiebolaget i samband med en ändring av verksamhetsformen får andra aktieägare, kan ändringen orsaka skattepåföljder.

Aktierna i det bolag som bildas kan även fördelas mellan företagarmakarna, bolagsmännen i personbolaget, delägarna i dödsboet eller delägarna i sammanslutningen på något annat sätt än i proportion till ägarandelarna av den nettoförmögenhet som överförs. Maken, bolagsmannen eller delägaren kan beskattas för en gåva, om hens förmögenhet till följd av ändringen av verksamhetsformen ökar utan vederlag på bekostnad av den andra maken, bolagsmannen eller delägaren.

Jordbruksmarken och produktionsbyggnaderna är i regel så centrala för jordbrukets inkomstförvärv att de i alla fall huvudsakligen ska överföras till bolaget för att identiteten ska bevaras.

Överlåtelsebeskattning vid ändring av verksamhetsform

Om ändringen från jordbruksidkare till aktiebolag uppfyller villkoren i inkomstskattelagen behöver man inte heller betala överlåtelseskatt på överföringen till aktiebolaget av den egendom som hör till verksamheten. I andra situationer ska man betala överlåtelseskatt på en fastighet eller på värdepapper som överförs till ett bolag. Observera att en överlåtelseskattedeklaration dock ska lämnas även om det är fråga om en sådan ändring av verksamhetsformen som bolaget anser vara helt eller delvis skattefri (ändring av verksamhetsformen enligt 24 § i inkomstskattelagen). Se deklarationsanvisningarna för överlåtelseskatt.  

Läs mer:

Ansökan om förhandsavgörande för bolagisering av en gårdsbruksenhet

Hos Skatteförvaltningen kan du ansöka om ett förhandsavgörande om vilka skattepåföljder en bolagisering av en gårdsbruksenhet ger upphov till. Förhandsavgörandet är ett bindande beslut om Skatteförvaltningens förfarande vid verkställigheten av beskattningen i ett enskilt skatteärende.

Ansökan kan formuleras fritt, men ska lämnas skriftligen. Ansökan ska innehålla

 • sökandens namn och person- eller FO-nummer
 • sökandens kontaktuppgifter (adress och telefonnummer under tjänstetid)
 • fullmakt, om du anlitar ett ombud
 • en detaljerad fråga som gäller förhandsavgörandet, det vill säga i vilket ärende du ansöker om ett förhandsavgörande.

Ansök om förhandsavgörande i MinSkatt

Om du ansöker om förhandsavgörande på papper ska du placera följebrevsblanketten överst.

Om du har tillgång till den kalkyl över delningen av överlåtelsepriset som gjorts i samband med anskaffningen av gårdsbruksenheten ska du bifoga en kopia av den till din ansökan om förhandsavgörande. Av kalkylen framgår bland annat den till bolaget övergående åker- och skogsmarkens och impedimentets andel av köpesumman. 

Bifoga även följande handlingar till ansökan om förhandsavgörande: 

Ett utkast till avtal om bolagsbildning

 • Avtalet om bolagsbildning ska innehålla bland annat datum för avtalet om bolagsbildning, information om samtliga aktieägare och om det antal aktier som respektive aktieägare tecknat, information om aktiernas teckningspris och betalningstiden för aktierna samt information om bolagets styrelsemedlemmar.
 • Om apportegendom används för att betala aktiekapitalet ska avtalet om bolagsbildning dessutom innehålla en utredning om apportegendomen.
 • Till stiftelseurkunden ska man bifoga ett revisorsutlåtande om utredningen av apportegendomen och huruvida egendomen för bolaget har ett ekonomiskt värde som minst svarar mot betalningen. 

Utkast till apportbok

 • I apportboken specificeras både apportegendomen som överförs från gårdsbruksenheten till aktiebolaget och den prestation som betalas med apportegendomen. I apportboken anges de gängse värdena på tillgångarna som överförs samt de värden som antecknas i aktiebolagets balansräkning. De faktorer som påverkar värderingen av egendomen och de metoder som har tillämpats vid värderingen av egendomen ska tas upp i apportboken.
 • Utredning om tillgångar som överförs till det öppna bolaget eller kommanditbolaget. 

Utkast till bolagsordning eller bolagsavtal

 • Åtminstone bolagets firmanamn, den kommun i Finland där bolaget har sitt säte och verksamhetsområdet ska nämnas i ett aktiebolags bolagsordning. Bolagets räkenskapsperiod ska anmälas antingen i avtalet om bolagsbildning eller i bolagsordningen.
 • Ett öppet bolag och ett kommanditbolag ska upprätta ett skriftligt bolagsavtal. I bolagsavtalet ska nämnas åtminstone bolagets firmanamn, bransch, hemort, fullständiga namn på de ansvariga och tysta bolagsmännen, de tysta bolagsmännens insatser i pengar, information om hur de tysta bolagsmännens vinstandel beräknas och betalas ut samt vem eller vilka av de ansvariga bolagsmännen har firmateckningsrätt. Dessutom ska det i bolagsavtalet stå om bolagets räkenskapsperiod inte motsvarar ett kalenderår samt bolagstiden, om bolagstiden är tidsbunden.

Kopior av handlingarna om fastighetsförvärven samt på lagsfartsintygen

 • Redogör för de anskaffningsutgifter för åkrar, skog och annan mark som enligt kontinuitetsprincipen övergår till bolagets beskattning. Bifoga till ansökan kopior av de köpebrev, gåvobrev och andra handlingar om förvärven av gårdsbruksfastigheterna som dessa anskaffningsutgifter baserar sig på. 
 • Om du använder den beräkning av delningen av köpesumman som Skatteförvaltningen upprättat av försäljningen av gårdsbruksenheten, bifoga en kopia av den till ansökan om förhandsavgörande. Andelen av köpesumman för den åker- och skogsmark och det impediment som överförs till bolaget framgår av kalkylen för delningen av köpesumman.
 • Om du har fått gårdsbruksenheten helt eller delvis i gåva eller arv och skattelättnad vid generationsväxling tillämpats på gåvan eller arvet i arvs- och gåvobeskattningen, ska du bifoga en kopia av arvs- och gåvobeskattningsbeslutet och bilagorna. Redogör för de lindrade värdena som tillämpats i arvs- och gåvobeskattningen. Om de inte framgår av beslutet eller dess bilagor kan du beräkna dem på det sätt som beskrivs i ställningstagandet Inverkan av generationsväxlingslättnad på anskaffningsutgiften för en gårdsbruksenhet.
 • Om det till bolaget övergår skog vars förvärv har medfört skogsavdragsrätt, redogör för användningen av skogsavdraget. 
 • Om skogsmark har röjts till åker, redogör för kostnaderna för röjningen.

Utredning om skatter som överförs

 • Redogör för aktieägarnas andelar av skulderna. 
 • Ange hur skulderna fördelas enligt användningsändamål mellan jordbruk, skogsbruk och hushåll. Utredningen behövs för att kontrollera balansräkningskontinuiteten och bevarandet av bolagets identitet. 
 • Av utredningen ska det till exempel framgå hur de skulder som tagits för fastighetsförvärvet fördelas mellan åkermark och skogsmark, om inte hela skogsmarken överförs till bolaget som bildas, utan en del kvarstår i privat ägo. 
 • Bolaget som bildas kan endast överta den andel av skulderna som hänför sig till tillgångarna som överförs till bolaget.

En utredning av hur aktierna fördelas mellan aktieägarna samt grunderna för en fördelning som avviker från tillgångarna

 • Gör en beräkning av hur ägarandelarna fördelas i det blivande bolaget och ge en redogörelse om på vad ägarandelarna grundar sig. Om ägandet mellan företagets ägare inte fördelar sig i samma proportion som företagets nettoförmögenhet före ändringen kan det leda till gåvobeskattning. Om aktier i aktiebolaget tecknas av en person som inte hade någon andel i företagets egendom före ändringen kan bestämmelserna om ändring av verksamhetsform inte tillämpas.

Deklarations- och betalningsskyldigheter

Jordbruksidkare blir aktiebolag eller personbolag

Se till att du stryks ur de av Skatteförvaltningens register där du är registrerad och som inte längre är nödvändiga för dig. Skatteförvaltningen upprätthåller registret över momsskyldiga, förskottsuppbördsregistret och arbetsgivarregistret.

 • Anmäl uppgifterna om avregistreringen i MinSkatt.
 • Alternativt kan du anmäla uppgifterna med Företags- och organisationsdatasystemets ändrings- och nedläggningsanmälan Y6 (www.ytj.fi). 
 • Om den företagsform som tar över är ett aktiebolag ska du lämna skattedeklarationen för jordbruk (blankett 2 eller 2Y) fram till den dag då aktiebolaget förs in i handelsregistret. Skatteåret för den företagsform som föregår aktiebolaget avslutas den dag då aktiebolaget förs in i handelsregistret. På motsvarande sätt är skatteårets första dag för ett aktiebolag den dag då aktiebolaget förs in i handelsregistret. Eftersom registreringsdagen för aktiebolaget ingår i skatteåret för både den tidigare företagsformen och aktiebolaget, ska du avgöra till vilken av företagsformernas beskattning och bokföring affärstransaktionerna på registreringsdagen tillhör.  I en sådan situation kan registreringsdagens affärstransaktioner riktas till den verksamhetsform som du anser att de tillhör.
 • Om den företagsform som tar över är ett personbolag ska du lämna skattedeklarationen för personbolag (Skattedeklaration för näringssammanslutning 6A) för hela skatteåret.
 • Gör en etableringsanmälan för bolaget som ska grundas (www.ytj.fi))
  När ett aktiebolag grundas får företaget ett FO-nummer på basis av etableringsanmälan Y1. Personbolag (öppet bolag eller kommanditbolag) anmäler att verksamheten inleds på blankett Y2. Bolagets etableringsanmälan kan inte lämnas i MinSkatt.

Aktiebolaget ska se till att ansöka om förskottsskatter. Om det är fråga om ett personbolag ska delägarna i personbolaget ansöka om förskottsskatterna. 

Läs mer om