Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skattedeklaration – jordbruksidkare

Du ska alltid lämna skattedeklarationen för jordbruk (blankett 2 eller 2Y) – också i det fallet att du inte haft någon verksamhet under skatteåret. 

Deklarera i MinSkatt

De sista inlämningsdagarna för skattedeklarationer 2024

1. SKATTEDEKLARATION FÖR JORDBRUK

Lämna skattedeklarationen för jordbruk (blankett 2) senast 2.4.2024. Lämna senast 2.4 även andra inkomstskattedeklarationer, exempelvis skattedeklarationen för skogsbruk och kompletteringar till den förhandsifyllda skattedeklarationen.

Jordbrukssammanslutningar lämnar sin skattedeklaration 2Y senast 29.2.2024.

Om du är begränsat skattskyldig (bor permanent utomlands) ska du lämna skattedeklarationen för jordbruk senast den 21 maj 2024.

Vi skickar inte längre skattedeklarationsblanketterna på papper för jordbruk hem per post i januari. Beskattningssammanslutningar och dödsbon får fortfarande pappersblanketten hem per post. Läs mer om att deklarera på pappersblankett

Observera att skattedeklarationen ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast på den sista inlämningsdagen. En försenad skattedeklaration medför en förseningsavgift. Om du inte alls lämnar din skattedeklaration eller lämnar den som bristfällig kan detta medföra en skatteförhöjning.

2. momsdeklaration

Du ska deklarera moms senast 29.2.2024 om din skatteperiod är ett kalenderår. Momsen ska också betalas på eget initiativ senast 29.2.2024.

Deklarera och betala momsen i MinSkatt

En jordbruksidkare ska alltid lämna en momsdeklaration om hen är införd i registret över momsskyldiga, även om det inte förekommit momspliktiga inköp eller försäljningar under kalenderåret. Om du äger skog ska du deklarera momsen för jord- och skogsbruk på samma momsdeklaration.

Du ska lämna in uppgifterna elektroniskt. Momsdeklarationen kan du lämna på en pappersblankett endast av särskilda skäl (t.ex. då det inte går att lämna deklarationen elektroniskt på grund av tekniska hinder). Använd då blanketten Deklaration av skatter på eget initiativ.

Läs mer om deklaration och betalning av moms.

3. ANSÖKAN OM ÅTERBÄRING AV PUNKTSKATT PÅ ENERGIPRODUKTER

Du ska ansöka om återbäring av punktskatt på energiprodukter senast 29.2.2024.

Ansök om återbäring av punktskatt på energiprodukter i MinSkatt.

Alternativt kan du använda pappersblankett 3311.

Återbäringarna för skatteår 2023 betalas kundspecifikt på våren 2024, mellan mars och juli. Läs mer om återbäring av punktskatt på energiprodukter.

4. FÖRHANDSIFYLLD SKATTEDEKLARATION

Kontrollera och korrigera den förhandsifyllda skattedeklarationen senast 2.4.2024.

Du får den förhandsifyllda skattedeklarationen för dina personliga inkomster i mars 2024. Kontrollera uppgifterna och komplettera dem vid behov antingen i MinSkatt eller på de blanketter som det hänvisas till på skattedeklarationen.

Läs mer om den förhandsifyllda skattedeklarationen.

5. FASTIGHETSUPPGIFTER

Kontrollera fastighetsuppgifterna och gör eventuella korrigeringar senast 7.5.2024.

Du får fastighetsbeskattningsbeslutet i mars 2024. Läs mer om fastighetsskatt

Andra sätt att deklarera

Skattedeklarationen för jordbruk kan du även lämna 

Skattedeklaration för sammanslutningar eller dödsbon

Beskattningssammanslutningar ska lämna sin skattedeklaration för jordbruk 2Y senast 29.2.2024. Även momsdeklarationen ska lämnas senast 29.2.2024 om sammanslutningens skatteperiod är ett år.

Sammanslutningen kan lämna skattedeklarationen för jordbruk i MinSkatt eller som en skattedeklarationsfil skapad med ett anteckningsprogram, om ombudet har en Suomi.fi-fullmakt. Skattedeklarationen kan också lämnas på en pappersblankett.

En beskattningssammanslutning är ett konsortium som två eller flera personer har bildat. Du ska på sammanslutningens vägnar fylla i en gemensam skattedeklaration för jordbruk 2Y och en momsdeklaration. I en beskattningssammanslutning beräknas inkomsterna och utgifterna separat för varje sammanslutning men inkomsterna fördelas för beskattningen som delägarnas inkomster.

Med skattedeklarationen får sammanslutningen en utredning av delägarna där skatteårets uppgifter om delägarna av jordbruksverksamheten i sammanslutningen finns. Du ska lämna uppgifter om de ändringar för skatteåret som gäller delägarna med skattedeklaration 2Y. Bestående ändringar i delägarnas inkomst- och förmögenhetsandelar ska dock anmälas med ändringsanmälan Y5 (ytj.fi). Närmare anvisningar finns i blankettanvisningen för skattedeklaration 2Y.

Lämna dödsboets skattedeklaration för jordbruk senast 2.4.2024. Momsdeklarationen ska du dock lämna senast 29.2.2024 om dödsboets skatteperiod är ett år. Också ett dödsbo kan lämna en skattedeklaration i MinSkatt eller som en skattedeklarationsfil skapad med ett anteckningsprogram om ombudet har en Suomi.fi-fullmakt. Skattedeklarationen kan också lämnas på en pappersblankett.

Ett dödsbo beskattas som en separat skattskyldig. Dödsboet lämnar endast en gemensam skattedeklaration för jordbruk (blankett 2) och en momsdeklaration. Dödsbodelägarna svarar för att skattedeklarationen lämnas.

Förlängd deklarationstid

Du kan ansöka om förlängd deklarationstid om du har särskilda skäl till det, exempelvis om du blir sjuk. Lämna en ansökan till Skatteförvaltningen före den sista inlämningsdagen för din skattedeklaration.

Du kan ansöka om förlängd deklarationstid i MinSkatt eller på en pappersblankett. Om Skatteförvaltningen godkänner din ansökan får du en ny sista inlämningsdag för din deklaration.

Anmäl dig som momsskyldig

Om din omsättning överstiger 15 000 euro om kalenderåret ska du anmäla dig till registret över momsskyldiga. Du kan också frivilligt ansöka om att bli momsskyldig även om din omsättning understiger 15 000 euro.

En personkund kan anmäla sig som momsskyldig och få ett FO-nummer i MinSkatt. Också en sammanslutning kan anmäla sig till momsregistret i MinSkatt om den har ett FO-nummer.

Skatteperioden för jord- och skogsbruksidkare är i allmänhet ett kalenderår

En skogsägare eller jordbruksidkare är som primärproducent berättigad till en skatteperiod på ett kalenderår vid momsbeskattningen oberoende av omsättningens storlek. Detta gäller personer, dödsbon och sammanslutningar som inte bedriver annan momspliktig verksamhet än jord- eller skogsbruk.

Nedläggning av momspliktigt verksamhet

Om din skatteperiod för moms är ett år och du lägger ned verksamheten mitt i skatteperioden upphör skatteperioden på nedläggningsdagen.

Lämna momsdeklarationen och betala skatten senast den 12:e dagen i den andra månaden efter den månad som verksamheten lades ned. Det betyder att momsdeklarationen för nedläggningsåret ska lämnas och momsen betalas tidigare än vanligt.

Exempel: Om verksamheten upphör 31.5.2024 ska du deklarera och betala momsen senast 12.7.2024.

Mer information om nedläggning av verksamhet

Vanliga frågor

Inkomst av åkerarrende är jordbruksinkomst. Om du äger åker och har arrenderat ut den ska du deklarera arrendeinkomsten i skattedeklarationen för jordbruk.

Om exempelvis ett dödsbo eller en sammanslutning med FO-nummer äger åkern ska du lämna skattedeklarationen för jordbruk i deras namn. I det här fallet behöver du Suomi.fi-fullmakter för att kunna använda e-tjänsterna.

Ska jag lämna en momsdeklaration för åkerarrende?

Se instruktionsvideo: Så här deklarerar du inkomst av åkerarrende i MinSkatt

Så här hittar du skattedeklarationen för jordbruk

 • Du är på fliken Egna skatteslag. Gå till sektionen Inkomstskatt för personer.

  Välj i punkten Skatteår 2023 länken Lämna en skattedeklaration för jordbruk.

 • Obs! Privatperson: Om det på sidan inte finns en direkt länk till skattedeklarationen för jordbruk, ska du i punkten Skatteår 2023 välja länken Skattedeklarationer och beskattningsuppgifter.

 • Kontrollera att du har valt det rätta året. Välj därefter länken Skattedeklarationen för jordbruk.

Så här deklarerar du inkomster av åkerarrende

 1. Skattedeklarationen består av 5 faser. Du ser dem i fasstigen som finns uppe på sidan.

  Bakgrundsinformation

  Kontrollera att dina uppgifter stämmer.

 2. Inkomster

  Välj punkten Jag lämnar uppgifter i fasen Inkomster. Rulla därefter neråt på sidan.

 3. Gå till punkten Momsfria stöd och ersättningar samt övriga momsfria inkomster (bland annat inkomster av åkerarrende). Välj Ja i denna punkt.

  Ange inkomsten av åkerarrande i punkten Övriga momsfria inkomster.

 4. Utgifter och reserveringar

  Om du har jordbruksutgifter, ska du lämna uppgifterna i denna fas. Välj Ja i den rätta punkten och ange uppgifterna.

  Om du inte har jordbruksutgifter, ska du välja Jag lämnar inte uppgifter i fasen Utgifter och reserveringar.

 5. Uträkning av förmögenhet

  Kontrollera i denna fas att uppgifterna i uträkningen av förmögenhet stämmer.

 6. Förhandsgranska och skicka

  Kontrollera uppgifterna. Vid behov kan du korrigera uppgifterna via länken Redigera.

  När alla uppgifter är rätt kan du skicka skattedeklarationen.

Du ska inte deklarera inkomster av försäljningen av marksubstanser från en jord- eller skogsbruksenhet på skattedeklarationen för jordbruk eller skogsbruk. Du ska deklarera den som övrig kapitalinkomst i den förhandsifyllda skattedeklarationen.

Deklarera uppgifterna i MinSkatt eller på blankett 50B (Kapitalinkomster och avdrag från dem) i punkt ”3 Pensioner som utgör kapitalinkomst, betalningar enligt avtal om långsiktigt sparande och övriga kapitalinkomster”. Deklarera avdrag som hänför sig till försäljningsinkomsterna på motsvarande sätt i punkten ”Övriga utgifter för förvärvande av kapitalinkomst”.

Jordbruks- och skogssammanslutningar

Jordbrukssammanslutningar och skogssammanslutningar ska deklarera inkomsterna från försäljning av marksubstanser och de kostnader som hänför sig till dessa på sammanslutningens skattedeklaration för jordbruk 2Y. Deklarera uppgifterna

 • i MinSkatt i fasen Uträkning av förmögenhet i punkten Övriga inkomster som ska beskattas som kapitalinkomst.
 • på pappersblanketten i punkt 9 Övriga inkomster som ska beskattas som kapitalinkomst till hela beloppet och utgifter för förvärvande av marksubstanser.

Delägarna av ett gemensamt ägt marktäktsområde (fastighetssammanslutning) deklarerar sin egen del av marksubstansinkomsterna och utgifterna som hänför sig till dem på sin egen skattedeklaration antingen i MinSkatt eller på blankett 50B, om det inte är fråga om en skogs- eller jordbrukssammanslutning.

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2024