Anteckningar - Jordbruksidkare

Jordbruksidkare ska föra anteckningar om sin verksamhet. Uppgifterna i deklarationsblanketterna för jordbruk baserar sig på anteckningarna.

Anteckningsskyldigheten betyder att man måste föra sådana anteckningar om inkomsterna och utgifterna som visar de specificerade inkomsterna samt utgifterna för dessa, beloppet på momsen och skattegrunderna samt de erhållna stöden.

Om du är momsskyldig och din skatteperiod är antingen en månad eller ett kvartal, registrera de händelser som påverkar beloppet på den moms som ska betalas och som ska dras av månadsvis senast den 12. dagen i den andra månaden som följer efter redovisningsmånaden.

Anteckningarna måste grunda sig på verifikationer. Verifikationerna måste vara daterade och numrerade. Anteckningarna ska göras i kronologisk ordning. Man ska registrera en inkomst som transaktion när man har lyft den eller när den har skrivits in på ens konto. Man ska registrera en utgift som transaktion när man har betalat den.

Man ska förvara anteckningarna och bilagorna i 6 år räknat från utgången av skatteåret.

Specificera följande uppgifter som har att göra med jordbruket

 • köparna av lantbruks- och trädgårdsprodukter, husdjur och produkter från en produktionsinrättning på gårdsbruksenheten som sålts under skatteåret
 • de från jordbruket härrörande fordringarna samt de från jordbruket härrörande långfristiga och kortfristiga skulderna. Av dessa ska den skattskyldige nämna borgenärernas namn och adress, angående varje borgenär en utredning av skuldbeloppet och hur skulden fördelas på jordbruket och annat än jordbruket samt på skulden för skatteåret utgående ränta och av skulden föranledda index- och kursförluster
 • husdjuren på gårdsbruksenheten vid skatteårets utgång
 • överlåtelsepriset eller ersättningen för husdjur som överlåtits under skatteåret och den andel av detta belopp som periodiserats som skatteårets intäkt samt den andel av motsvarande belopp för under tidigare skatteår överlåtna husdjur som periodiserats som skatteårets intäkt
 • anskaffningsutgiften för husdjur som förvärvats under skatteåret och den andel av detta belopp som periodiserats som avskrivning för skatteåret samt den andel av motsvarande belopp för under tidigare skatteår anskaffade husdjur som periodiserats som skatteårets avskrivning
 • anskaffningsutgifterna för byggnader och anläggningar, utgiftsresterna samt de avskrivningar som gjorts på utgiftsresterna
 • anskaffningsutgifterna och utgiftsresterna för maskiner, redskap och anordningar samt särskilt anskaffningsutgifterna och utgiftsresterna för täckdiken, broar, dammar och andra sådana nyttigheter samt avskrivningarna som gjorts på dessa utgiftsrester
 • de löner som i pengar utbetalts till personer som arbetat i jordbruket (inberäknat familjemedlemmar som före skatteårets ingång fyllt 14 år), förskotten som innehållits på lönerna samt de erlagda sjukförsäkringsavgifterna (tidigare: socialskyddsavgifterna) och andra arbetsgivarprestationer
 • jordbruksarbetet som den skattskyldige och maken utfört samt deras respektive andelar av jordbrukets nettoförmögenhet samt sådana överlåtelsevinster som avses i 38 § 2 mom. i inkomstskattelagen och hur vinsterna fördelas mellan makarna
 • de i jordbruket icke-avdragbara andelarna av utgifterna för användningen av på gårdsbruksenheten befintliga byggnader, anläggningar eller delar av dessa i det privata hushållet, skogsbruket eller annan näringsverksamhet samt de beräkningsgrunder enligt vilka utgifterna avskilts från kostnaderna för jordbruket
 • de i jordbruket icke-avdragbara andelarna av utgifterna för anlitandet av arbetstagare som avlönats för jordbruket samt för användningen av till jordbruket hörande maskiner och andra i 7 punkten nämnda tillgångar och övriga tillgångar i det privata hushållet, skogsbruket eller annan näringsverksamhet samt de beräkningsgrunder enligt vilka utgifterna avskilts från kostnaderna för jordbruket
 • den skattskyldiges fortskaffningsmedel samt de beräkningsgrunder enligt vilka den skattskyldige har fördelat utgifterna för fortskaffningsmedlen på kostnader för lantbruket och i jordbruket icke-avdragbara utgifter
 • grunden för avdrag av den ökning av levnadskostnaderna som beror på tillfälliga arbetsresor enligt 10 e § i inkomstskattelagen för gårdsbruk och för avdrag av utgifterna för sådana resor i anslutning till lantbruket som en jordbruksidkare gör med en bil som hör till hans privata tillgångar
 • grunden för utjämningsreserveringen som bildats skilt för varje gårdsbruksenhet
 • anskaffningsutgifterna för stödrättigheter och beloppen som den skattskyldige avräknat från dem vid beskattningen och de överlåtelsepriser som den skattskyldige har mottagit för stödrättigheter
 • grunderna för återbäring av i lagen om återbäring av accis på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket (603/2006) avsedd accis som ska betraktas som skattepliktig inkomst.

Anteckningsschema enligt vilken uträkning av resultat av jordbruk ska upprättas

Inkomster

Momspliktig försäljning 24 %
1. Inkomst av djurförsäljning
2. Inkomst av husdjursförsäljning som periodiserats som skatteårets intäkt
3. Övriga försäljningsinkomster

Momspliktig försäljning 14 %
4. Inkomst av försäljning av husdjursprodukter
5. Inkomst av försäljning av växtodlingsprodukter

Momspliktig försäljning 10 %
6. Logiservice mm. försäljningsinkomster
Momsfri försäljning
7. Statligt stöd
8. Övriga momsfria stöd och ersättningar
9. Direkt intäktsföring av utjämningsreservering
10. Övriga momsfria jordbruksinkomster

Utgifter

11. Lönekostnader
12. Inköp som är avdragsgilla i mervärdesbeskattningen 24 %
13. Utgifter för anskaffning av husdjur som periodiserats som skatteårets avskrivningar
14. Inköp som är avdragsgilla i mervärdesbeskattningen 14 % / 10 %
15. Övriga jordbruksutgifter
16. Avskrivningar
17. Utjämningsreservering som gjorts för skatteåret

Skillnad (Vinst/Förlust)

Inkomsterna och utgifterna antecknas exklusive moms.