Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Internationella situationer för finländska företag

Ett finländskt företag kan ha beskattningsskyldigheter i olika internationella situationer.

Finländska företags verksamhet utomlands

Finländska företag ska betala skatt till Finland för inkomster såväl från Finland som från utlandet. Vad gäller inkomster från utlandet tillämpas Finlands skattelagar i beskattningen och den finländska bokföringslagen ska iakttas i bokföringen.

Om ett fast driftställe bildas för företaget i den andra staten, beskattas det fasta driftställets inkomster i denna stat enligt dess skattebestämmelser. Också i bokföringen för ett fast driftställe iakttas bestämmelserna i den stat där driftstället finns.

I internationella situationer fastställs beskattningen av dividender, räntor och royalties vanligen utifrån det skatteavtal som ingåtts mellan Finland och den hemstat som betalar ut inkomsten. Skatteavtalen påverkar också beskattningen av dividender, räntor och royalties som betalats av finländska företag.

Om skatt betalas på samma inkomst till såväl Finland som till utlandet, kan företaget yrka på att dubbelbeskattningen ska undanröjas. Ett yrkande om undanröjande av dubbelbeskattning ska framföras i skattedeklarationen. Om källskatt tagits ut på en utlandsinkomst i källstaten i strid med skatteavtalet, ska återbäring av den uttagna skatten ansökas från källstaten.

Ett utländskt företag som avtalspart

Ett finländskt företag kan vara tvunget att ta ut källskatt på arbetsersättning som betalats till ett utländskt företag, om arbetet utförts i Finland. Källskatt ska tas ut om det utländska företaget inte införts i förskottsuppbördsregistret och inte visar upp ett källskattekort med skatteprocenten 0 för uppdragsgivaren.

När utländsk hyrd arbetskraft anlitas i Finland, kan den som låter utföra arbetet omfattas av en skyldighet att anmäla den hyrda arbetskraften. Den som låter utföra arbetet ska göra en anmälan om varje utländskt företag från vilket den hyr arbetskraft. Anmälningsskyldigheten gäller för hyrda arbetstagare som kommer från länder med vilka Finland ingått ett skatteavtal som möjliggör att deras lön beskattas i Finland och hyrda arbetstagare som kommer från länder med vilka Finland inte ingått ett skatteavtal.

Läs mer om internationella situationer för finländska företag i anvisningarna nedan.

Sidan har senast uppdaterats 10.5.2017