Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Dividender, räntor och royalties i internationella situationer

I internationella situationer fastställs beskattningen av dividender, räntor och royalties i allmänhet utifrån det skatteavtal som ingåtts mellan Finland och den hemstat som betalar inkomsten. Skatteavtalen påverkar också beskattningen av dividender, räntor och royalties som betalats av finländska företag. Definitioner av dividender, räntor och royalties ingår i skatteavtalen.

Dividender, räntor och royalties från utlandet

Skattskyldigheten för utländska dividend-, ränte- och royaltyinkomster i Finland och källstaten fastställs utifrån skatteavtalet, den interna lagstiftningen och EU-lagstiftningen. Bland annat följande faktorer inverkar på beskattningen:

  • Ägarförhållandet mellan betalaren och mottagaren.
  • Betalarens hemstat.
  • Huruvida inkomsterna anknyter till inkomsten för ett fast driftställe för ett finländskt företag i källstaten.

Även följande frågor påverkar beskattningen av dividender:

  • Är bolagen offentligt börsnoterade eller inte?
  • Vilket tillgångsslag tillhör de aktier som ligger till grund för dividendutdelningen?

Ofta tillåter skatteavtalet att källstaten beskattar dividend-, ränte- och royaltyinkomster enligt en viss procent (t.ex. 15 %). Den skatteavtalsenliga skatt som betalats i källstaten avräknas från den skatt som Finland påför för samma inkomst. Inkomster från utlandet ska meddelas i Finland i skattedeklarationen. Samtidigt kan bolaget yrka på undanröjande av dubbelbeskattning.

Om källstaten tagit ut skatt i strid med skatteavtalet, avräknas inte den överbetalda skatten i Finland. Återbäring av överbetald skatt ska ansökas från källstaten med en blankett av källstaten. I allmänhet fås blanketten av den som betalar inkomsten. I de flesta fall ska ett hemvistintyg av den finländska skattemyndigheten fogas till ansökan.

Dividender, räntor och royalties som ska betalas till utlandet

Om ett finländskt företag betalar dividender, räntor eller royaltyer till en begränsat skattskyldig, ska betalaren ta ut en källskatt på inkomsten. Källskatt tas ut 20 % beträffande ett identifierat samfund, 30 % beträffande en identifierad fysisk person eller någon annan än ett samfund, och 35 % beträffande en oidentifierad förvaltarregistrerad akties ägare, som erhåller dividendinkomst från ett offentligt noterat bolag. Undantag är situationer där skatteavtalet förutsätter en lägre skatteprocent eller då inkomsten är befriad från källskatt.

I Finland är det i allmänhet inte nödvändigt att ta ut skatt på räntor som betalas till en begränsat skattskyldig. Ingen källskatt tas ut på royalties, om det handlar om sådana royalties som avses i ränte- och royaltydirektivet (2003/49/EG). Ingen källskatt tas ut för dividender som betalas till ett sådant bolag som avses i moder- och dotterbolagsdirektivet och som direkt innehar minst 10 % av kapitalet i det bolag som betalar dividenden (90/435/EEG).

Läs mer om dividender, räntor och royalties:

Dividender, räntor och royalties till begränsat skattskyldiga

Källskatte-% år 2015 för bl.a. dividender som från Finland betalas till utlandet

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2021