Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatterevision och bekämpning av grå ekonomi

Skatterevision

En skatterevision, eller skattegranskning som det heter i lag, är den mest ingående formen av skattekontroll som gäller en enskild kund.

Vid skatterevisionen utreds om Skatteförvaltningen har fått riktiga och tillräckliga uppgifter för att en lagstadgad beskattning ska kunna verkställas och för att kundens betalningsskyldighet ska bli uppfylld.

Fast man genom skatterevisioner vill förhindra fel och missbruk i beskattningen, ges kunden vid skatterevisionen även en hel del råd och handledning. Ett av skatterevisionernas mål är att skattskyldiga kan och vill sköta sina beskattningsärenden på bästa möjliga sätt. Skatteförvaltningen rättar även fel till den skattskyldiges fördel. Eftersom skatterevisionen framför allt gäller företagets bokföring och övrigt bokföringsmaterial, kontrollerar Skatteförvaltningen även att bokföringen är tillförlitlig.

Bekämpning av den grå ekonomin

Med grå ekonomi och ekonomisk brottslighet avses vanligen att man inom företagsverksamhet eller liknande verksamhet försummar lagstadgade avgifter och skyldigheter. Myndigheterna strävar efter att ingripa i försummelser i synnerhet med förebyggande åtgärder.

Bekämpningen av grå ekonomi hör till regeringens spetsprojekt och är ett av Skatteförvaltningens fokusområden. Skatteförvaltningen har en betydande roll vid bekämpningen av brott i samband med beskattningen samt övrig ekonomisk brottslighet.

Information om grå ekonomi:

En helhetsbild av bekämpningen av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet i Finland (webbplatsen Grå ekonomi & ekonomisk brottslighet) 

Grå ekonomi – vad är det och hur påverkar det dig? (Skattecampus) 

Så här bekämpar Skatteförvaltningen grå ekonomi

Meddela om misstänkt skattefusk med skattefuskblanketten

Den nationella strategin och åtgärdsprogrammet

Målet med den nationella strategin och åtgärdsprogrammet för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet är att minska på både nationell och internationell grå ekonomi och ekonomiska brott i Finland. Till åtgärdsprogrammet har det valts de åtgärder som med tanke på målen med strategin är de mest centrala och till sin verkan mest betydande.

Sidan har senast uppdaterats 12.6.2020