Skattedeklaration – öppna bolag och kommanditbolag

Öppna bolag och kommanditbolag anger uppgifterna för inkomstbeskattningen av näringsverksamheten med skattedeklaration 6A. Skattedeklarationen ska alltid lämnas, även om det inte funnits någon egentlig verksamhet under skatteåret.

Deklarera i MinSkatt

Se anvisningarna för MinSkatt.

Skattedeklarationen för näringsverksamhet kan lämnas in elektroniskt även

Skattedeklarationen kan också lämnas på en pappersblankett. Observera att pappersblanketten ska vara framme hos Skatteförvaltningen på den utsatta dagen för skattedeklarationen.

Om du har lämnat skattedeklarationen på något annat sätt än i MinSkatt, till exempel på papper, visas uppgifterna i MinSkatt först senare. Ifall en påminnelse visas i MinSkatt om att deklarationen saknas men du har lämnat deklarationen via en annan kanal eller på papper, är påminnelsen onödig. Påminnelsen tas bort när din deklaration har överförts till MinSkatt.

Lämna skattedeklaration 6A senast 1.4.2021

Samtliga delägare i en näringssammanslutning har ansvar för skattedeklarationen. I ett kommanditbolag är det endast de ansvariga bolagsmännen som är ansvariga för skattedeklarationen.

Märk att skattedeklarationen ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast på den utsatta dagen. Försenad skattedeklaration medför en förseningsavgift. Om ingen skattedeklaration lämnas in eller den lämnas in som bristfällig kan detta medföra en skatteförhöjning. Förseningsavgiften för öppna bolag delas mellan bolagsmännen och förseningsavgiften för kommanditbolag mellan de ansvariga bolagsmännen enligt inkomstandel. På samma sätt delas även en eventuell skatteförhöjning.

Kontrollera allmänna uppgifter i skattedeklarationen

Kontrollera individualiseringsuppgifterna på första sidan av skattedeklarationen. Om företagets uppgifter eller verksamhet har förändrats ska du lämna in ändrings- och nedläggningsanmälan Y5. Ändringsanmälan kan även lämnas in via företags- och organisationsdatasystemet på adressen ytj.fi/sv.

Anmäl alltid ändringar i bolagsavtalet även till handelsregistret

Anmälan ska lämnas till handelsregistret omedelbart efter att bolagsavtalet undertecknats antingen i e-tjänsten ytj.fi eller med ändringsanmälan Y5. Anmälan ska lämnas bland annat om ändringar i uppgifterna om branschen och i delägaruppgifterna om bolagsmännen. Anmälan ska lämnas in för bl.a. ändringar som gäller uppgifter om bransch och bolagsmännens delägarskap.

Så här loggar du in i webbtjänsterna

Personer som har en viss ställning i ett bolag (till exempel ansvariga bolagsmän) kan logga in i MinSkatt med sina egna nätbankskoder eller med mobilcertifikat utan en separat fullmakt.

Om bolaget har befullmäktigat exempelvis en bokföringsbyrå att sköta skatteärendena kan bokföringsbyrån ansöka antingen om Suomi.fi-fullmakter. Läs mer om omfattningen av fullmakterna och om användningen av dem i olika nättjänster.

Anvisningar till den som deklarerar på papper

Om du lämnar in skattedeklarationen med bilagor på pappersblanketter ska du ange näringssammanslutningens namn och FO-nummer på varje sida. Häfta inte ihop blanketterna.

Skattedeklarationen ska alltid dateras och undertecknas. En skattedeklaration av en näringssammanslutning ska undertecknas av den person som har ansvaret för skattedeklarationen, t.ex. en bolagsman i ett öppet bolag eller en ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag.

Bifoga inte bokslutsuppgifter till skattedeklarationen.

Skatteförvaltningen förmedlar inte bokslutsuppgifter till Patent- och registerstyrelsen, utan företagen ska skicka dem direkt dit. Bifoga alltså inte bokslutsuppgifter till skattedeklarationen. Öppna bolag och kommanditbolag ska lämna bokslutsuppgifterna till Patent- och registerstyrelsen, om vissa villkor uppfylls.

Kontrollera företagets skyldighet att lämna in bokslutsuppgifter (www.prh.fi/sv)

Förlängd deklarationstid

Du kan ansöka om förlängd deklarationstid om du har särskilda skäl till det, exempelvis om du blir sjuk. Lämna in en ansökan till Skatteförvaltningen före den sista inlämningsdagen för din skattedeklaration.

Du kan ansöka om förlängd deklarationstid i MinSkatt eller på en pappersblankett.

Om Skatteförvaltningen godkänner din ansökan får du en ny sista inlämningsdag för din deklaration.