Det kan förekomma tillfälliga störningar i tjänsten mondagen den 22 april kl. 6.30–8.00 på grund av serviceåtgärder.

Inkomstbeskattning – öppet bolag och kommanditbolag

Resultatet av ett öppet bolags och ett kommanditbolags förvärvskälla fördelas i form av inkomstandelar som beskattas hos bolagsmännen. Inkomstandelen fördelas för beskattning som bolagsmännens kapitalinkomst och/eller förvärvsinkomst enligt bolagsmännens andelar i nettoförmögenheten under föregående skatteår.

Uträkning av resultatet av förvärvskällan och beskattning av resultatet

Öppna bolag och kommanditbolag är inte särskilda skattskyldiga. Verkställandet av sammanslutningens inkomstbeskattning indelas i uträkning av verksamhetsresultatet i sammanslutningens förvärvskällor, till exempel näringsverksamhetens förvärvskälla, och i beskattning av resultatet som bolagsmännens inkomst. Sammanslutningens övriga förvärvskällor kan omfatta en jordbruksförvärvskälla och en privat förvärvskälla.

Resultatet av varje förvärvskälla räknas ut som differensen mellan förvärvskällans intäkter och kostnader. Om förvärvskällans intäkter är större än förvärvskällans kostnader, bildas förvärvskällans resultat. Om förvärvskällans intäkter är mindre än förvärvskällans kostnader, bildas förvärvskällans förlust. Från förvärvskällans resultat kan inte en annan förvärvskällas förlust dras av.

Fastställande och avdrag av förvärvskällans förlust

Om förvärvskällans resultat visar en förlust, fastställs förlusten som den aktuella förvärvskällans förlust. Ett öppet bolags och ett kommanditbolags förlust kan i beskattningen överhuvudtaget inte överföras till en bolagsman.

Om förvärvskällans resultat visar en vinst, dras förvärvskällans fastställda förluster från tidigare år av från resultatet. Ett bolag förlorar rätten till avdrag av förluster om mer än hälften av dess aktier till följd av annat förvärv än sådant som skett genom arv eller testamente antingen direkt eller indirekt har bytt ägare under förluståret eller därefter. Bolaget kan dock ansöka om dispens för att kunna dra av förlusten, trots ägarbytet. Den del av förvärvskällan resultat som efter avdraget av förlusterna återstår fördelas för beskattning av bolagsmännen. Bolagsmännens andel av det resultat av förvärvskällan som ska fördelas kallas inkomstandel.

Förvärvskällans nettoförmögenhet och löner

Förvärvskällans nettoförmögenhet erhålls genom att från förvärvskällans tillgångar dra av förvärvskällans skulder. I förvärvskällans nettoförmögenhet inkluderas 30 procent av de löner som omfattas av förskottsinnehållning och som under 12 månader före utgången av skatteåret utbetalts från förvärvskällan.

Nettoförmögenheten inom näringsverksamhetens och jordbrukets förvärvskälla används för fördelningen av de bolagsmansspecifika inkomstandelar som erhålls från den aktuella förvärvskällan i kapital- och förvärvsinkomst.

I näringsverksamhetens nettoförmögenhet görs de rättelser som bestämts på bolagsmannanivå.

Bolagsmannens kapitalinkomst och förvärvsinkomst av inkomstandelen

Inkomstandelarna från näringsverksamhet och jordbruk fördelas i kapital- och/eller förvärvsinkomst om bolagsmännen är fysiska personer eller ett dödsbo. Innan fördelningen i kapital- och/eller förvärvsinkomst görs det ytterligare ett företagaravdrag på 5 % från inkomstandelen från näringsverksamhet och jordbruk om delägarna är personer eller ett dödsbo. Inkomstandelen från en personlig förvärvskälla utgör i sin helhet kapitalinkomst, och det får inte göras något företagaravdrag från den.

På den bolagsmansspecifika inkomstandelen beräknas först beloppet av kapitalinkomsten av förvärvskällan. Kapitalinkomstandelen bestäms normalt utifrån den andel som bolagsmännen har i nettoförmögenheten föregående skatteår. Beloppet av kapitalinkomsten utgör i allmänhet 20 procent av förvärvskällans bolagsmansspecifika nettoförmögenhet vid utgången av föregående skatteår.

Den andel som vinsten vid överlåtelse av sådana fastigheter och värdepapper som utgör anläggningstillgångar och som ingår i näringsverksamhetens förvärvskälla utgör av näringsverksamhetens resultat behandlas alltid som kapitalinkomst. Oberoende av nettoförmögenheten betraktas delägarens andel av näringsverksamhetens inkomst som kapitalinkomst upp till det belopp som motsvarar hans eller hennes andel av den ovan nämnda överlåtelsevinsten.

När kapitalinkomstbeloppet av bolagsmannens inkomstandel först har räknats ut, utgör den återstående delen förvärvsinkomst.

Kapitalinkomsterna beskattas enligt skattesatsen 30 procent. För kapitalinkomster som överskrider 30 000 euro är skatteprocenten 34 %. Inkomstandelarnas förvärvsinkomster beskattas tillsammans med bolagsmannens övriga förvärvsinkomster enligt den progressiva skatteskalan.

Från bolagsmannens inkomstandel görs i vissa situationer bolagsmansspecifika avdrag.

Sidan har senast uppdaterats 12.2.2018