Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Så här ger du en Suomi.fi-fullmakt att sköta skatteärenden

När du ger en Suomi.fi-fullmakt till en annan person eller ett annat företag kan fullmaktshavaren sköta skatteärenden på dina eller ditt företags vägnar exempelvis i MinSkatt.

Skatteärenden kan skötas på någon annans vägnar också via ett gränssnitt. Till exempel en bokföringsbyrå kan sköta skatteärenden via sitt bokföringsprogram om det har ett gränssnitt till Skatteförvaltningen (Vero API). Läs mer om hur det går att sköta ärenden för en organisations räkning via API-gränssnitt

Sköt fullmaktsärenden i Suomi.fi

Ge fullmakter i Suomi.fi. Där kan du vid behov också göra ändringar i fullmakterna.

I Suomi.fi kan du också begära fullmakter du själv behöver om du börjar sköta skatteärenden och inte har fullmakt automatiskt utifrån din ställning. Observera dock att riktigt alla ännu inte kan få Suomi.fi-fullmakter i sin användning.

Kontrollera i följande anvisningar hur du ger en Suomi.fi-fullmakt i din situation. Om du inte vet vilken fullmakt att sköta ett ärende som behövs kan du läsa fullmaktsbeskrivningarna i slutet av sidan.

Du kan sköta ditt minderåriga barns ärenden i MinSkatt när du loggar in i tjänsten och väljer ”Sköt ärenden på någon annans vägnar”. Som vårdnadshavare behöver du alltså inte en separat Suomi.fi-fullmakt.

Undantag är:

 • Om barnet har spärrmarkering kan vårdnadshavarna inte sköta ärenden på barnets vägnar.
 • Om alla vårdnadshavare har spärrmarkering, kan ingen av dem sköta ärenden på barnets vägnar.
 • Om endast en vårdnadshavare har spärrmarkering, kan den vårdnadshavare som själv har spärrmarkering sköta ärenden på barnets vägnar.

Med dessa villkor skyddas spärrmarkerade uppgifter.

Om ingen av vårdnadshavarna kan sköta ärenden på barnets vägnar, behövs en separat Suomi.fi-fullmakt som alla vårdnadshavare ska godkänna.

Om du har en fastställd intressebevakningsfullmakt behöver du ingen separat Suomi.fi-fullmakt. Logga in i MinSkatt och välj ”Sköt ärenden på någon annans vägnar”. Den som bemyndigas genom en intressebevakningsfullmakt kan visserligen inte anmäla eller ändra kontonumret på en annan personens vägnar.

Observera att du i följande situationer dock behöver en separat Suomi.fi-fullmakt av den person på vars vägnar du sköter ärenden:

 • Det finns fler än en som bemyndigats genom en intressebevakningsfullmakt.
 • Rätten att sköta ekonomiska ärenden gäller en viss del av egendomen eller behörigheten har begränsats på annat sätt.

Om du är en utländsk privatperson och dessutom

 • har finskt personbeteckning och ett identifieringsverktyg: du kan ge eller få en Suomi.fi-fullmakt enligt anvisningarna nedan under rubriken Så här ger du fullmakt
 • har finsk personbeteckning och ett finskt identitetsbevis men inget elektroniskt identifieringsverktyg: du kan gen en Suomi.fi-fullmakt med en fullmaktsansökan i Suomi.fi
 • har registrerat en identifierare (UID) för dig i identifieringstjänsten Finnish Autenticator och tagit i bruk appen Finnish Autenticator: du kan få en Suomi.fi-fullmakt och som fullmaktshavare sköta ärenden endast på ett företags vägnar.

Om du inte har någon finsk personbeteckning och inte heller ett identifieringsverktyg kan du inte få eller ge en Suomi.fi-fullmakt. I den här situationen kan du tills vidare sköta skatteärenden på pappersblanketter som är tillgängliga på vero.fi.

Så här ger du fullmakt

När du vill ge en annan person fullmakt

Om du vill ge en annan person fullmakt att sköta skatteärenden på dina vägnar ska du ge fullmakten i Suomi.fi.

Gå till Suomi.fi och identifiera dig i tjänsten Fullmakter

Ge fullmakten. Fullmakten blir giltig tidigast från den dag som du väljer som första dag.

Personen som har fått fullmakten kan logga in exempelvis i MinSkatt och sköta ärenden på dina vägnar genom att välja ”Agera på en annan persons vägnar”.

När du vill be om fullmakt av en annan person

Som privatperson kan du be om en Suomi.fi-fullmakt av en annan person också via en e-tjänst, till exempel MinSkatt. För att lämna en fullmaktsbegäran behöver du fullmaktsgivarens personbeteckning.

Gå till MinSkatt

När du har loggat in i MinSkatt ska du välja knappen Agera på en annan persons vägnar.

På sidan ska du välja knappen Begär fullmakter.

Välj knappen Identifiera dig och gör en begäran om fullmakt.

När du har lämnat fullmaktsbegäran ska du be att fullmaktsgivaren identifierar sig i tjänsten Suomi.fi-fullmakter och där godkänner fullmaktsbegäran. Om fullmaktsgivaren använder Suomi.fi-meddelanden får hen ett meddelande från tjänsten när någon skickat en fullmaktsbegäran till hen. Gå till tjänsten Suomi.fi-fullmakter

När fullmaktsgivaren har godkänt fullmaktsbegäran är fullmakten i kraft och du kan sköta fullmaktsgivarens skatteärenden i MinSkatt. Om du har Suomi.fi-meddelanden i din användning får du ett meddelande från tjänsten när din fullmaktsbegäran har godkänts.

Om du inte kan ge fullmakt elektroniskt

Om du inte har personliga bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort för identifikationen, läs mer på Suomi.fi: Så här ger du fullmakter om du inte kan använda elektroniska tjänster

Du kan sköta ditt minderåriga barns eller ditt eget företags skatteärenden på basis av uppgifter i befolkningsdatasystemet och handelsregistret. Det är emellertid inte möjligt att sköta ärenden på ditt barns vägnar om du är omyndigförklarad.

Med hjälp av en Suomi.fi-fullmakt kan du sköta skatteärenden på en annan persons, ett företags eller ett samfunds vägnar. Du kan ge fullmakten Skattedeklarering (används inte i MinSkatt) och andra enskilda fullmakter som är avsedda för att sköta skatteärenden.

Observera! När du har en intressebevakare kan du ge en annan person fullmakten Hantering av skatteärenden men det går inte att anmäla eller ändra kontonumret med hjälp av den i MinSkatt. En person som förordnats intressebevakning kan inte ge en annan person fullmakt att sköta hens bankkontoärenden.

Läs anvisningen om att ge fullmakt i den punkt som motsvarar din situation – exempelvis anvisningen för privatpersoner.

Anvisningar på webbplatsen suomi.fi

Anvisningar till Suomi.fi-fullmakter

Du behöver ingen Suomi.fi-fullmakt om du sköter ärenden på ett sådant företags eller organisations vägnar där du har organroll antecknad i handelsregistret:

 • verkställande direktör, hens ställföreträdare eller vice verkställande direktör
 • styrelseordförande
 • styrelseledamot, som har rätt att företräda (ensam firmateckningsrätt)
 • likvidator
 • disponent eller heltidsanställd disponent
 • näringsidkare (de räcker att du är registrerad i företags- och organisationsdatasystemet)
 • ansvarig bolagsman
 • prokurist
 • revisor
 • en person som har rätt att företräda (ensam firmateckningsrätt).

Så här ger du fullmakt

I tjänsten Suomi.fi kan du kontrollera vem kan ge fullmakter på företagets vägnar

Gå till Suomi.fi och identifiera dig i tjänsten Fullmakter

Ge en fullmakt i Suomi.fi. Om du har rätt att ensam ge en fullmakt träder den i kraft genast. Om det krävs flera fullmaktsgivare, träder fullmakten i kraft efter att alla har bekräftat fullmakten i Suomi.fi. Läs en närmare anvisning i Suomi.fi: Att ge fullmakter gemensamt

Den som har fått fullmakten kan logga in exempelvis i MinSkatt och sköta ärenden på fullmaktsgivarens vägnar. Fullmaktshavaren ska i samband med att hen loggar in välja alternativet ”Agera på ett företags vägnar”.

Ett auktoriserat ombud kan inte ändra kontonumret för ett aktiebolag eller publikt aktiebolag i MinSkatt. En person som har sådan organroll som behövs antecknad i handelsregistret kan ändra kontonumret på ett företags eller andelslags vägnar. Men en person som är under intressebevakning kan dock inte anmäla eller ändra sitt kontonummer.

Ge en fullmakt med FO-numret: När du gör en fullmakt med FO-numret får ombudet smidigt de kunduppgifter i MinSkatt som hänför sig till din verksamhet och ett sammandrag av skattebetalningsläget varje månad.

Som näringsidkare kan du ge fullmakter i Suomi.fi även om du inte är registrerad i handelsregistret.

Gå till Suomi.fi och identifiera dig i tjänsten Fullmakter

Efter identifieringen ska du välja Företagets fullmakter. Då flyttas du automatiskt för att sköta ärenden på ditt företags vägnar.

Ge eller godkänn en fullmakt i Suomi.fi. Fullmakten träder i kraft genast. Den som har fått fullmakten kan logga in exempelvis i MinSkatt och sköta ärenden på dina vägnar. Fullmaktshavaren ska i samband med att hen loggar in välja alternativet ”Agera på ett företags vägnar”.

Om du inte kan identifiera dig elektroniskt

Gör fullmaktsansökan i Suomi.fi. Läs först anvisningarna och lämna sedan ansökan utan att logga in. På det här sättet kan du exempelvis ge en bokföringsbyrå en fullmakt.

Du kan begränsa de uppgifter som visas för ombudet

Om du ger ett ombud den Suomi.fi-fullmakt som heter Hantering av skatteärenden kan hen se, korrigera och deklarera alla de beskattningsuppgifter som gäller din företagsverksamhet och din personliga beskattning.

Om du inte vill att din bokförare eller ditt ombud ska se dina personliga skatteuppgifter ska du göra så här:

 • I Suomi.fi ska du ge din bokförare fullmakt att sköta ett enskilt skatteärende. Exempelvis med fullmakten Skattedeklarering kan din bokförare inte sköta ärenden i MinSkatt men hen kan på dina vägnar lämna de skattedeklarationer som behövs i Skatteförvaltningens andra e-tjänster.
 • Om bokföraren i enskilda fall behöver uppgifter som inte visas med den fullmakt du gett ska du själv logga in i MinSkatt med dina bankkoder. Kopiera där de uppgifter som behövs och skicka dem till din bokförare.

A) Så här ger du fullmakt när sammanslutningen endast har finska medborgare och alla har personliga bankkoder, ett mobilcertifikat eller ett certifikatkort.

Gå till Suomi.fi och identifiera dig i tjänsten Fullmakter

Ge en fullmakt i Suomi.fi. Välj ”Företagets fullmakter” och den sammanslutning på vars vägnar du beviljar en fullmakt. Bekräfta fullmakten för din egen del.

Berätta för de andra delägarna att också de ska logga in i tjänsten Suomi.fi-fullmakter och bekräfta den fullmakt som du gett. Fullmakten är giltig först efter att alla delägare har bekräftat den.

Den som har fått fullmakten kan logga in exempelvis i MinSkatt och sköta ärenden på sammanslutningens vägnar genom att välja ”Agera på ett företags vägnar”.

B) Så här ger du fullmakt när

 • någon av delägarna inte har ett elektroniskt identifieringsverktyg
 • andra sammanslutningar, dödsbon eller utländska personer är delägare.

Gör fullmaktsansökan i Suomi.fi. Läs först anvisningarna och lämna sedan ansökan. Med en fullmaktsansökan ansöker du om fullmaktsrätt eller representantens fullmaktsrätt. Först med denna fullmaktsrätt kan du ge en fullmakt att sköta ärenden.

När fullmaktsrätten godkänts ska du logga in i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. Välj ”Företagets fullmakter” och den sammanslutning på vars vägnar du beviljar en fullmakt. Ge de ärendefullmakter eller representationsfullmakter som behövs för de personer som sköter ärenden på sammanslutningens vägnar. Om du börjar sköta sammanslutningens ärenden själv ska du ge dig själv en fullmakt. Du kan också ge exempelvis en bokföringsbyrå fullmakt.

Den som har fått fullmakten kan logga in exempelvis i MinSkatt och sköta ärenden på sammanslutningens vägnar genom att välja ”Agera på ett företags vägnar”.

Gör fullmaktsansökan i Suomi.fi. Läs först anvisningarna och lämna sedan ansökan. Med en fullmaktsansökan ansöker du om fullmaktsrätt eller representantens fullmaktsrätt. Först med denna fullmaktsrätt kan du ge en fullmakt att sköta ärenden.

När fullmaktsrätten godkänts ska du logga in i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. Ge där de ärendefullmakter eller representationsfullmakter som behövs för de personer som sköter ärenden på sammanslutningens vägnar. Om du börjar sköta sammanslutningens ärenden själv ska du ge dig själv en fullmakt. Du kan också ge exempelvis en bokföringsbyrå fullmakt.

Den som har fått fullmakten kan logga in exempelvis i MinSkatt och sköta ärenden på näringssammanslutningens vägnar genom att välja ”Agera på ett företags vägnar”.

Observera att du kan skicka bouppteckningshandlingen i MinSkatt även om du inte har en Suomi.fi-fullmakt.

Dödsbon ska alltid ha ett FO-nummer för att kunna ge en annan person eller ett företag fullmakt att elektroniskt sköta dödsboets (arvingarnas) skatteärenden. Dödsboet kan dock inte få ett FO-nummer endast för Suomi.fi-fullmakten.

Dödsboet kan redan ha ett FO-nummer om numret tidigare har behövts exempelvis för att bedriva jordbruk. Dödsboet kan också ansöka om FO-nummer om det bedriver exempelvis näringsverksamhet. Om dödsboet inte har ett FO-nummer, kan dödsboets skatteärenden tills vidare endast skötas med pappersblanketter.

Gör fullmaktsansökan i Suomi.fi. Läs först anvisningarna och lämna sedan ansökan. Med en fullmaktsansökan ansöker du om fullmaktsrätt eller representantens fullmaktsrätt. Personen som har fått fullmaktsrätten ger fullmaktstagaren en ärendefullmakt att sköta de egentliga ärendena.

När fullmaktsrätten godkänts ska du logga in i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. Ge där de ärendefullmakter eller representationsfullmakter som behövs för de personer som sköter ärenden på dödsboets vägnar. Om du själv börjar sköta dödsboets ärenden ska du ge dig själv en fullmakt. Du kan också ge exempelvis en bokföringsbyrå fullmakt.

Den som har fått fullmakten kan logga in exempelvis i MinSkatt och sköta ärenden på dödsboets vägnar. Fullmaktshavaren ska i samband med att hen loggar in välja alternativet ”Agera på ett företags vägnar”.

Observera att du kan skicka bouppteckningshandlingen i MinSkatt även om du inte har en Suomi.fi-fullmakt.

Om ett dödsbo inte har ett FO-nummer, kan det inte ge en person eller ett företag fullmakt att sköta dödsboets (arvingarnas) skatteärenden elektroniskt. Dödsboet kan inte heller få ett FO-nummer endast för Suomi.fi-fullmakten.

Dödsboet kan ansöka om FO-nummer om det bedriver exempelvis näringsverksamhet.

Om dödsboet inte har ett FO-nummer kan dödsboets skatteärenden tills vidare inte skötas elektroniskt. Delägarna i dödsboet kan dock ge en fullmakt på papper att sköta ärenden via andra servicekanaler. De i fullmakten namngivna personerna kan sköta dödsboets skatteärenden på pappersblanketter, per telefon och på skattebyråerna.

Fullmakt för dödsboets skatteärenden

Finska samfund ska alltid ha FO-nummer för att kunna ge ett företag eller en annan person fullmakt att sköta skatteärenden på samfundets vägnar. Fullmaktsgivaren ska ha de rättigheter som behövs för att ge fullmakter. Om samfundet har en registrerad representant i handelsregistret, föreningsregistret eller Företags- och organisationsdatasystemet (ytj.fi) kan representanten ge fullmakter. Om representanten inte finns i någon av de ovan nämnda registren ska representanten först ansöka om fullmaktsrätt för att ge fullmakter.

Gör fullmaktsansökan i Suomi.fi. Läs först anvisningarna och lämna sedan ansökan. Med en fullmaktsansökan ansöker du om fullmaktsrätt eller representantens fullmaktsrätt. Först med denna fullmaktsrätt kan du ge en fullmakt att sköta ärenden.

När fullmaktsrätten godkänts ska du logga in i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. Ge där de ärendefullmakter eller representationsfullmakter som behövs för de personer som sköter ärenden på samfundets vägnar. Om du själv börjar sköta samfundets ärenden ska du ge dig själv en fullmakt. Du kan också ge exempelvis en bokföringsbyrå fullmakt.

Den som har fått fullmakten kan logga in exempelvis i MinSkatt och sköta ärenden på organisationens vägnar. Fullmaktshavaren ska i samband med att hen loggar in välja alternativet ”Agera på ett företags vägnar”.

Gör fullmaktsansökan i Suomi.fi. Läs först anvisningarna och lämna sedan ansökan. Med en fullmaktsansökan ansöker du om fullmaktsrätt eller representantens fullmaktsrätt. Personen som har fått fullmaktsrätten ger fullmaktstagaren en ärendefullmakt att sköta de egentliga ärendena.

När fullmaktsrätten godkänts ska du logga in i tjänsten Suomi.fi-fullmakter och där ge de ärendefullmakter eller representationsfullmakter som behövs för de personer som sköter ärenden på den samfällda förmånens vägnar. Om du själv börjar sköta den samfällda förmånens ärenden ska du ge dig själv en fullmakt. Du kan också ge exempelvis en bokföringsbyrå fullmakt.

Den som har fått fullmakten kan logga in exempelvis i MinSkatt och sköta ärenden på fullmaktsgivarens vägnar. Fullmaktshavaren ska i samband med att hen loggar in välja alternativet ”Agera på ett företags vägnar”.

Du behöver inte en Suomi.fi-fullmakt att sköta föreningens skatteärenden om det i handelsregistret antecknats att du är styrelseordförande för föreningen eller har firmateckningsrätt ensam.

Så här ger du fullmakt när du är ordförande eller har ensam firmateckningsrätt

Du kan ge en annan person eller ett företag en Suomi.fi-fullmakt att sköta föreningens skatteärenden när du har rätt att representera föreningen ensam och både din personbeteckning och organroll (person med firmateckningsrätt) har antecknats i föreningsregistret. Du kan kontrollera uppgifterna i Patent- och registerstyrelsens föreningsregister.

Logga in i tjänsten Suomi.fi-fullmakter

Ge en fullmakt i Suomi.fi. Fullmakten träder i kraft genast. Fullmaktshavaren kan logga in exempelvis i MinSkatt och sköta ärenden på föreningens vägnar. Fullmaktshavaren ska i samband med att hen loggar in välja alternativet ”Agera på ett företags vägnar”.

Fullmaktshavaren kan dock inte ändra föreningens kontonummer i MinSkatt. Kontonumret kan endast ändras med organroller som införts i föreningsregistret, det vill säga ordförande för föreningen eller en representant med firmateckningsrätt.

Om det inte går att ge fullmakt

Om det i föreningsregistret hos PRS för dig har antecknats rätt att företräda föreningen ensam, men du inte kan logga in i tjänsten Suomi.fi-fullmakter, ska du med PRS:s feedbackblankett skicka en begäran om kontroll till föreningsregistret.

På blanketten ska du välja punkten Föreningar. Skriv följande uppgifter i textfältet:

 • ”Det går inte att ge Suomi.fi-fullmakter”
 • föreningens FO-nummer
 • namnet på den person som inte kan ge fullmakt
 • e-postadress för svar.

Så här ger du fullmakt när firmateckningsregeln är två eller flera tillsammans

Gör fullmaktsansökan i Suomi.fi. Läs först anvisningarna och lämna sedan ansökan. Med en fullmaktsansökan ansöker du om fullmaktsrätt eller representantens fullmaktsrätt. Personen som har fått fullmaktsrätten ger fullmaktstagaren en ärendefullmakt att sköta de egentliga ärendena.

När fullmaktsrätten godkänts ska du logga in i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. Ge där de ärendefullmakter eller representationsfullmakter som behövs för de personer som sköter ärenden på föreningens vägnar. Om du själv börjar sköta föreningens ärenden ska du ge dig själv en fullmakt. Du kan också ge exempelvis en bokföringsbyrå fullmakt.

Fullmaktshavaren kan logga in exempelvis i MinSkatt och sköta ärenden på föreningens vägnar. Fullmaktshavaren ska i samband med att hen loggar in välja alternativet ”Agera på ett företags vägnar”.

Du behöver inte en Suomi.fi-fullmakt att sköta stiftelsens skatteärenden om det i handelsregistret antecknats att du är styrelseordförande för stiftelsen eller ensam har firmateckningsrätt.

Så här ger du fullmakt när stiftelsen är införd i handelsregistret

Du kan ge en fullmakt för andra när du är antecknad som styrelseordförande eller berättigad (firmateckningsrätt ensam). En stiftelse kan ge fullmakter också när namnteckningsregeln är styrelsen tillsammans. Mer information om Suomi.fi: Att ge fullmakter gemensamt

Logga in i tjänsten Suomi.fi-fullmakter

Ge en fullmakt i Suomi.fi. Fullmakten träder i kraft genast. Fullmaktshavaren kan logga in exempelvis i MinSkatt och sköta ärenden på stiftelsens vägnar. Fullmaktshavaren ska i samband med att hen loggar in välja alternativet ”Agera på ett företags vägnar”.

Så här ger du fullmakt när stiftelsen inte är i handelsregistret

När handelsregistret inte har någon anteckning om styrelseordföranden eller en berättigad (firmateckningsrätt ensam) ger du fullmakten så här:

Gör fullmaktsansökan i Suomi.fi. Läs först anvisningarna och lämna sedan ansökan. Med en fullmaktsansökan ansöker du om fullmaktsrätt eller representantens fullmaktsrätt. Personen som har fått fullmaktsrätten ger fullmaktstagaren en ärendefullmakt att sköta de egentliga ärendena.

När fullmaktsrätten godkänts ska du logga in i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. Ge där de ärendefullmakter eller representationsfullmakter som behövs för de personer som sköter ärenden på stiftelsens vägnar. Om du själv börjar sköta stiftelsens ärenden ska du ge dig själv en fullmakt. Du kan också ge exempelvis en bokföringsbyrå fullmakt.

Fullmaktshavaren kan logga in exempelvis i MinSkatt och sköta ärenden på stiftelsens vägnar. Fullmaktshavaren ska i samband med att hen loggar in välja alternativet ”Agera på ett företags vägnar”.

 

Beskrivning av fullmakterna

Hantering av alla skatteärenden

Om du vill att fullmaktshavaren kan sköta alla dina skatteärenden ska du ge fullmakten Hantering av skatteärenden i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

Den som har denna fullmakt kan sköta alla skatteärenden på fullmaktsgivarens vägnar:

 • på en privatpersons vägnar: personliga skatteärenden
 • på en enskild näringsidkares (rörelseidkare eller yrkesutövare eller jordbruksidkare) vägnar: både personliga och näringsverksamhetens skatteärenden
 • på en organisations (t.ex. bolag eller andelslag) vägnar: alla organisationens skatteärenden

Fullmaktshavaren kan sköta ärenden på kundserviceställena, per telefon samt i tjänsterna MinSkatt och Ilmoitin.fi samt via de programvaror som har ett gränssnitt till Skatteförvaltningen (Vero API). Fullmaktshavaren ser fullmaktsgivarens alla skatteuppgifter i MinSkatt och kan också begära uppgifter på annat sätt.

Observera undantagen: Med fullmakten Hantering av skatteärenden går det inte att
– ändra företagets kontonummer i MinSkatt om företagsformen är aktiebolag, publikt aktiebolag eller ideell förening
– anmäla eller ändra kontonumret i MinSkatt för en person som är under intressebevakning
– sköta ärenden i Palkka.fi, tjänsten EMCS och inte heller i tjänsten Punktskattedeklaration
– lämna anmälningar till inkomstregistret – Det finns egna fullmakter för inkomstregistret.

Näringsidkare eller jordbruksidkare: fullmaktshavaren ser också dina personliga skatteuppgifter

Med hjälp av fullmakten Hantering av skatteärenden får exempelvis bokföringsbyrån tillgång till både ditt företags uppgifter och dina personliga skatteuppgifter i MinSkatt.

Fullmaktshavaren ser bland annat följande uppgifter i MinSkatt

 • uppgifter om inkomstskatter samt arvs- och gåvoskatter
 • förhandsavgöranden och omprövningsbegäranden som gäller inkomstbeskattningen
 • Skatteförvaltningens och skatterättelsenämndens omprövningsbeslut
 • brev och beslut som gäller beskattningen
 • skatterevisionsberättelser som gäller företagsverksamheten
 • beslut om förhandsavgöranden som fattats i MinSkatt.

Insiderinformation enligt marknadsmissbruksförordningen visas inte i MinSkatt.

Med fullmakten Hantering av skatteärenden går det också att söka uppgifter om näringsidkarnas skatteskulder i skatteskuldsregistret. (Det går att söka uppgifter om företagens och samfundens skatteskulder utan fullmakt.)

Om du vill ge begränsade fullmakter

Om du vill att fullmaktshavaren begränsat kan sköta endast namngivna skatteärenden och du inte vill ge fullmakten Hantering av skatteärenden, kan du i tjänsten Suomi.fi-fullmakter ge en enskild fullmakt.

Med hjälp av denna fullmakt går det inte att sköta ärenden i MinSkatt.

Fullmaktshavaren kan endast i tjänsten Ilmoitin.fi lämna skattedeklarationer och andra uppgifter som hänför sig till att sköta skatteärenden på fullmaktsgivarens vägnar. Med denna fullmakt går det också att söka uppgifter om näringsidkarnas skatteskulder i skatteskuldsregistret. (Det går att söka uppgifter om företagens och samfundens skatteskulder utan fullmakt.)

Observera att alla skattedeklarationer inte finns i Ilmoitin.fi. I Ilmoitin.fi går det dessutom endast att skicka anmälningar och deklarationer som sådana filer som ett ekonomiprogram skapat. Filen ska motsvara postbeskrivningen.

Exempel: Om du inte kan lämna momsdeklarationen som fil behöver du fullmakten Hantering av skatteärenden för att lämna deklarationen i MinSkatt.

Att sköta ärenden på skattebyrån eller i telefonservicen: Det går inte att få beskattningsuppgifter om en person med fullmakten.

Fullmaktshavaren kan på fullmaktsgivarens vägnar granska och komplettera de fastighetsuppgifter som utgör grunden för fastighetsbeskattningen och begära förlängd tidsfrist för att lämna fastighetsskattedeklarationen samt begära omprövning av fastighetsbeskattningen. Fullmaktshavaren kan också söka tillfälligt fastighetsskattestöd för produktionsbyggnader inom jordbruket.

Att sköta ärenden på skattebyrån och i telefonservicen: Med hjälp av fullmakten får fullmaktshavaren uppgifter som hänför sig till fastighetsbeskattningen, inklusive fastighetsbeskattningsbeslutet. Det går inte att få uppgifter som anknyter till betalningar och inte heller brev och beslut.

Att sköta ärenden via programvaran: Fullmaktshavaren kan på fullmaktsgivarens vägnar be om brev som gäller fastighetsbeskattning, om programvaran har gränssnittet Brev, beslut och begäranden om utredning till Skatteförvaltningen.

Fullmaktshavaren kan

 • på fullmaktsgivarens vägnar anmäla, granska och redigera de entreprenad- och arbetstagaruppgifter som gäller byggarbete samt bygganmälningar för hushåll
 • begära uppgifter om skattenummer för byggbranschen och skeppsbyggnadsbranschen.

Vilka uppgifter ser fullmaktshavaren i MinSkatt?

Fullmaktshavaren ser

 • uppgifterna om alla bygganmälningar som har lämnats med den uppgiftsskyldiges beteckning – oavsett vem som har lämnat anmälningarna
 • brev som anknyter till innehållet i anmälningarna om byggande
 • uppgifter om huruvida ett skattenummer är eller inte är i det offentliga skattenummerregistret för byggbranschen eller skeppsbyggnadsbranschen.

När företaget med personbeteckning registrerar personer i det offentliga skattenummerregistret för byggbranschen eller skeppsbyggnadsbranschen får företaget även uppgifterna om de registrerades skattenummer.

Fullmaktshavaren ser inte

 • försummelseavgifter för anmälningar om byggande
 • brev om försummelseavgifter för anmälningar om byggande
 • omprövningsbegäranden
 • brev om annat än anmälningar om byggande.

Att sköta ärenden på skattebyrån eller i telefonservicen: Med fullmakten går det att sköta motsvarande skatteärenden som i MinSkatt. Med hjälp av fullmakten går det dessutom att registrera arbetstagare i skattenummerregistret.

Att sköta ärenden via programvaran: Fullmaktshavaren kan på fullmaktsgivarens vägnar be om brev som gäller anmälningar om byggande och begäranden om skattenummer, om programvaran har gränssnittet Brev, beslut och begäranden om utredning till Skatteförvaltningen.

Fullmaktshavaren kan

 • ansöka om registrering i den särskilda ordningen för moms
 • sköta skatteärenden som gäller den särskilda ordningen.

Vilka uppgifter ser fullmaktshavaren i MinSkatt?

Fullmaktshavaren kan sköta följande skatteärenden, men endast om de hänför sig till den särskilda ordningen för moms:

 • lämna, granska och redigera deklarationer
 • se skattebeloppet som baserar sig på deklarationen, referens- och kontonumret på deklarationen och pdf-utskriften av den, men inte en helhetsbild av skatterna och inte heller om skatterna är betalade
 • svara på begäranden om utredning
 • granska påminnelser om deklarationer, utredningsbegäranden och beslut
 • se registreringsuppgifterna i den särskilda ordningen och redigera dem
 • lämna en nedläggningsanmälan.

I MinSkatt ser fullmaktshavaren inte

 • några uppgifter om fullmaktsgivarens andra skatteärenden
 • några saldo- och betalningsuppgifter om andra skatter än det belopp som ska betalas utifrån deklarationen i den särskilda ordningen.

Att sköta ärenden på skattebyrån och i telefonservicen: Fullmaktshavaren får uppgifter om de skattedeklarationer, den registrering, de påminnelser, de beslut, de utredningsbegäranden och de svar på utredningsbegäranden samt det referensnummer för att betala som hänför sig till den särskilda ordningen för moms.

Att sköta ärenden via programvaran: Fullmaktshavaren kan på fullmaktsgivarens vägnar be om OSS-brev, om programvaran har gränssnittet Brev, beslut och begäranden om utredning till Skatteförvaltningen.

Fullmaktshavaren kan lämna och redigera sådana ansökningar om återbäring på moms som skickas till andra EU-länder och läsa delgivningar.

Vilka uppgifter ser fullmaktshavaren i MinSkatt?

Fullmaktshavaren kan sköta alla ärenden som gäller återbäringsansökningar:

 • lämna en ansökan
 • följa upp ansökans status
 • läsa meddelanden och beslut som offentliggörs i MinSkatt.

Fullmaktshavaren ser inte i MinSkatt några uppgifter om fullmaktsgivarens andra skatteärenden, till exempel om betalningen av skatter.

Att sköta ärenden på skattebyrån och i telefonservicen: Med hjälp av fullmakten går det att få motsvarande uppgifter som i MinSkatt.

Att sköta ärenden via programvaran: Fullmaktshavaren kan på fullmaktsgivarens vägnar be om ALVEU-brev, om programvaran har gränssnittet Brev, beslut och begäranden om utredning till Skatteförvaltningen.

Fullmaktshavaren kan ansöka om

 • återbäring av källskatt som tagits ut i Finland på dividender, räntor och royaltyer enligt ett för stort belopp eller utan grund i sin helhet
 • källskattekort för dividend-, ränte- och royaltyinkomst från Finland för ett utländskt samfund

Fullmakten kan används i Ilmoitin.fi.

Fullmaktshavaren kan sköta skatteärenden om fordon som registreras eller tas i bruk i Finland för första gången. Fullmaktshavaren kan exempelvis

 • registrera sig som bilskatteombud eller ändra registreringsuppgifter
 • lämna bilskattedeklarationer och svara på begäranden om tilläggsutredning
 • granska bilskattebeslut
 • lämna prisuppgifter om nya fordon och granska anmälda prisuppgifter
 • lämna anmälningar om ibruktagande av demonstrationsfordon
 • ansöka om återbäring på bilskatt
 • lämna en ansökan om förlängning av tidsfristen för turistbruk
 • ansöka om beslut om bostadsort för bilbeskattningen
 • söka ändring i ett beslut som gäller bilskatt.

Att sköta ärenden på skattebyrån och i telefonservicen: Fullmaktshavaren får uppgifter om bilskattedeklarationer, ansökningar om återbäring vid utförsel, anmälningar om demonstrationsbruk, begäranden om tilläggsutredning, bilskattebeslut och beslut i ansökningsärenden. Det går inte att få uppgifter som hänför sig till omprövningar.

Att sköta ärenden via programvaran: Fullmaktshavaren kan på fullmaktsgivarens vägnar be om

 • brev som gäller bilbeskattning, om programvaran har gränssnittet Brev, beslut och begäranden om utredning till Skatteförvaltningen.
 • beslut om bilbeskattning, om programvaran har gränssnittet Bilbeskattning till Skatteförvaltningen.

Med fullmakten Hantering av punktskatteärenden kan fullmaktshavaren sköta följande ärenden i MinSkatt:

 • lämna punktskattedeklarationer
 • lämna förhandsanmälningar och se betalningsläget för säkerheten
 • ansöka om skatteåterbäring på punktskatt
 • granska tidigare beskattnings- och återbäringsbeslut om punktskatt
 • ansöka om nytt punkskattetillstånd eller om ändring av ett existerande tillstånd
 • sköta ärenden som gäller stödmottagarregistret för punktskatt (VATU)
 • registrera sig som punktskatteskyldig eller ändra registreringsuppgifter
 • sköta i EMCS (systemet för flyttning och kontroll av punktskattepliktiga produkter) de skatteärenden som gäller flyttning av harmoniserade punktskattepliktiga produkter.

Att sköta ärenden i telefonservicen: Med hjälp av fullmakten går det att få motsvarande uppgifter som i MinSkatt.

Obs! Den som har fullmakten Hantering av punktskatteärenden kan inte direkt i MinSkatt betala punktskatter och inte heller sköta andra betalningsärenden.

Fullmaktshavaren kan visserligen betala skatter, betalningar och säkerheter i nätbanken. För att betala behöver betalaren från MinSkatt uppgifterna om skattebeloppet, kontonumret och referensnumret för skatter på eget initiativ.

Att sköta ärenden via programvaran: Fullmaktshavaren kan på fullmaktsgivarens vägnar be om brev som gäller punktbeskattning, om programvaran har gränssnittet Brev, beslut och begäranden om utredning till Skatteförvaltningen.

Från och med den 13 februari 2023 heter Suomi.fi-fullmakten för att sköta ärenden i EMCS ”Anmälan om flyttningar av punktskattepliktiga produkter”. Om du har en gällande fullmakt ”Anmälan om skattefria flyttningar av punktskattepliktiga produkter (EMCS)” behöver du inte ansöka om en ny fullmakt.

Fullmaktshavaren kan på fullmaktsgivarens vägnar i EMCS (systemet för flyttning och kontroll av punktskattepliktiga produkter) sköta de skatteärenden som gäller flyttning av harmoniserade punktskattepliktiga produkter.

Med fullmakten kan du sköta ärenden i MinSkatt och via de programvaror som har ett EMCS-gränssnitt till Skatteförvaltningen (Vero API). Fullmakten omfattar också produkter på vilka punktskatten betalats i avsändarstaten.

Skötsel av ärenden i telefonservicen: Med fullmakten går det att sköta motsvarande skatteärenden som i MinSkatt.

Med fullmakten går det inte att skicka och inte heller att ta emot meddelanden i MinSkatt.

Egna fullmakter för Palkka.fi och inkomstregistret

Suomi.fi-fullmakter för Palkka.fi

Suomi.fi-fullmakter för inkomstregistret

Vanliga frågor

Aktiebolag och bostadsaktiebolag kan i tjänsten Suomi.fi-fullmakter ge andra personer eller företag fullmakter att sköta skatteärenden på bolagets vägnar även om flera personer tillsammans har firmateckningsrätten. Alltså de aktiebolag och bostadsaktiebolag vars firmateckningsrätt i handelsregistret är ”två eller flera personer tillsammans” kan ge Suomi.fi-fullmakter.

Det går att ge fullmakter i tjänsten Suomi.fi-fullmakter om firmateckningsregeln enligt bolagsordningen är

 • styrelsen för aktiebolaget eller bostadsaktiebolaget tillsammans
 • två styrelseledamöter i aktiebolaget eller bostadsaktiebolaget tillsammans
 • ordföranden och en styrelseledamot tillsammans.

Flera personer med firmateckningsrätt kan ge fullmakter tillsammans om det finns uppgifter i handelsregistret om firmateckningsregeln för aktiebolaget eller bostadsaktiebolaget och personerna har finländska personbeteckningar.

Öppna bolag och kommanditbolag kan i tjänsten Suomi.fi-fullmakter ge andra personer eller företag för fullmakter sköta skatteärenden på bolagets vägnar även om flera personer tillsammans har firmateckningsrätten. De öppna bolag och kommanditbolag vars firmateckningsrätt i handelsregistret är ”två eller flera personer tillsammans” kan alltså också ge Suomi.fi-fullmakter.

Det går att ge fullmakter i tjänsten Suomi.fi-fullmakter om firmateckningsregeln enligt bolagsavtalet är

 • alla bolagsmän tillsammans
 • två bolagsmän tillsammans (företrädande enligt bolagsavtalet)
 • alla bolagsmän tillsammans, om uppgiften om firmateckningsrätt saknas i handelsregistret.

Alla bolagsmän ska ha finsk personbeteckning.

Vem som helst av bolagsmännen i ett öppet bolag eller av de ansvariga bolagsmännen i ett kommanditbolag kan starta beviljandet av en fullmakt genom att i tjänsten Suomi.fi-fullmakter som ärendehanteringsroll välja Företagets fullmakter.

Ge fullmakt som företag eller samfund (Suomi.fi)

Om företaget byter bokföringsbyrå ska också Suomi.fi-fullmakterna ändras.

Företaget ska

 • annullera de Suomi.fi-fullmakter som det har gett den tidigare bokföringsbyrån
 • ge den nya bokföringsbyrån nya Suomi.fi-fullmakter att sköta skatteärenden.

Företaget kan göra ändringarna i fullmakterna i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. Läs anvisningarna om att annullera fullmakter i Suomi.fi: Att annullera fullmakter som organisation

Om företaget inte separat annullerar Suomi.fi-fullmakterna förblir de giltiga enligt den ursprungligt definierade giltighetstiden.

Om du vill bevara tillgången till företagets uppgifter i MinSkatt ska du göra så här innan företagsverksamheten upphör:

När du har fullmaktsrätt, alltså rätt att ge fullmakter på företagets vägnar:

 1. Logga in i tjänsten Suomi.fi-fullmakter
 2. Ge en ärendefullmakt till en person som behöver den för att sköta företagets ärenden.

Med hjälp av ärendefullmakten har personen tillgång till företagets uppgifter exempelvis i MinSkatt också efter att företagets uppgifter strukits ur handelsregistret.

Exempel: Företagets verkställande direktör har skött ärenden på företagets vägnar i MinSkatt genom att logga in med personliga nätbankskoder och välja ”Agera på ett företags vägnar”. Den verkställande direktören ger sig själv en ärendefullmakt i Suomi.fi innan företaget stryks ur handelsregistret. På det här sättet kan hen sköta nödvändiga skatteärenden på företagets vägnar i MinSkatt också efter att uppgiften om företagets representant strukits ur handelsregistret.

När uppgiften om att företagsverksamheten har upphört kommer till handelsregistret förblir den Suomi.fi-fullmakt i kraft som företaget tidigare beviljat. Företaget kan dock inte längre bevilja fullmakter självständigt i tjänsten Suomi.fi-fullmakter och inte heller sköta ärenden, eftersom rätten att sköta ärenden baserar sig på att det finns uppgifter i handelsregistret om företagets representant. Fullmaktshavaren kan fortfarande sköta företagets ärenden.

Exempel: Ett aktiebolag har gett en bokföringsbyrå fullmakt. När aktiebolagets företagsverksamhet har upphört, kan den verkställande direktören i aktiebolaget inte längre ändra bolagets fullmakter. Den bokföringsbyrå som har fått fullmakten kan dock fortfarande sköta ärenden på aktiebolagets vägnar.

I en sådan här situation kan den person som har haft rätten att representera företaget lämna en fullmaktsansökan i Suomi.fi. Ärendefullmakt ska väljas som typ av fullmakt i ansökan.

Sidan har senast uppdaterats 12.6.2024