Dokumentation av internprissättning

Syftet med dokumentation av internprissättningen är att visa att transaktionerna mellan parter i intressegemenskap är marknadsmässiga. Efter att ha läst en bra dokumentation av internprissättning förstår en utomstående person hur funktionerna, tillgångarna och riskerna fördelas vid varje transaktion mellan parter i intressegemenskap.

Varför utarbetas en dokumentation?

Dokumentationen av internprissättning är en dokumentutredning som görs över transaktioner mellan företag som hör till samma koncern och transaktioner mellan ett företag och dess fasta driftställe. Syftet med dokumentationen är att visa att internprissättningen varit marknadsmässig, det vill säga att sådana villkor som hade iakttagits också mellan oberoende företag iakttagits i transaktioner mellan företag i intressegemenskap.

Dokumentationen av internprissättning utarbetas ur ett separat bolags synvinkel. Detta innebär att en part i intressegemenskap granskas som en separat, från koncernhelheten fristående enhet, inte som en integrerad del av företagsgruppens affärsverksamhet. Det finns bestämmelser om dokumentation av internprissättning i lagen om beskattningsförfarande.

Hur drar ett företag nytta av dokumentationen?

En höklassig dokumentation av internprissättning är det bästa sättet för ett internationellt företag att undvika onödiga rättelser och missförstånd, som kan uppkomma i den skattekontroll som utförs av olika staters skattemyndigheter. Ett företag kan avsevärt påverka senare rättelser av internprissättning och följaktligen också risken för internationell dubbelbeskattning genom att utarbeta en omsorgsfull dokumentation för varje skatteår.

I samband med dokumentationen identifieras transaktioner mellan parter i intressegemenskap och de avgöranden som gäller internprissättningen görs under kontrollerade former. Dokumentationen kan hjälpa ett företag att ytterligare strukturera sina koncerninterna transaktioner och de anknutna funktionerna.

Det lönar sig att med en gång utarbeta en omsorgsfull dokumentation av internprissättningen och att uppdatera den åtminstone en gång per år. Att utarbeta en dokumentation och uppdatera den ger en möjlighet att dra nytta av färska transaktionsuppgifter. Det kan vara svårt att i efterskott utreda bakgrunden till olika transaktioner eller detaljer om olika lösningar och betalningar. Om inga avsevärda ändringar sker i affärsverksamheten, kan dokumentationen årligen uppdateras med jämförelsevis lite arbete. Exempelvis kan det vara tillräckligt att enbart uppdatera talen gällande transaktionerna.

Även då en skattskyldig inte är skyldig att utarbeta en fullständig dokumentation enligt lagen om beskattningsförfarande, lönar det sig alltid för en internationell koncern att åtminstone informellt dokumentera transaktioner mellan parter i intressegemenskap. En omsorgsfull sammanställning av information är till hjälp om företaget senare utarbetar en egentlig dokumentation eller utreder ärenden tillsammans med en skattemyndighet.

Hurdan är en bra dokumentation?

En bra dokumentation av internprissättningen är sådan att en utomstående person, efter att ha läst dokumentationen, förstår hur företagets affärsverksamhet bedrivs och vilka faktorer som påverkar denna, det vill säga hur funktionerna, de tillgångar som använts i dessa och riskerna fördelas vid varje transaktion mellan parter i intressegemenskap. Därför finns det skäl att i dokumentationen av internprissättning i detalj beskriva de parter i intressegemenskap som genomfört en transaktion, deras olika insatser och ansvar samt transaktionsförhållandena och deras mål.

Ett företag har alltid själv de bästa förutsättningarna att ge en riktig bild av sina transaktioner. Skatteförvaltningen ger dock vid behov råd och handledning för att utarbeta en bra dokumentation av internprissättningen.