Internprissättning av tillverkningsverksamhet

I en koncern är det möjligt att tillverkningsverksamhet ordnas på många olika sätt mellan såväl interna som externa parter i koncernen. Ur en internprissättningssynvinkel är det nödvändigt att säkerställa att villkoren för koncerninterna transaktioner gällande tillverkning motsvarar villkor som oberoende parter hade kommit överens om och att koncernbolagen får en vinst som motsvarar vinsten som ett oberoende företag under motsvarande omständigheter skulle få.

Internprissättningen av tillverkningsverksamhet ska vara marknadsmässig

Det handlar om tillverkningsverksamhet då ett koncernbolag tillverkar produkter som säljs antingen till ett försäljningsbolag eller ett annat motsvarande bolag som hör till koncernen eller till en aktör som inte hör till koncernen. Det centrala målet med internprissättning av tillverkningsverksamhet är att säkerställa att koncernbolagen får en vinst som motsvarar den vinst som ett oberoende bolag hade fått i en motsvarande situation. Detta gäller såväl koncernbolag som tillverkar produkter som koncernbolag som ansvarar för produktförsäljningen.

Identifiering av koncerninterna transaktioner som gäller tillverkningsverksamhet

Tillverkningsverksamhet kan omfatta olika koncerninterna transaktioner som omfattas av internprissättning. Det är möjligt att ett tillverkningsbolag köper råvaror eller komponenter av andra koncernbolag och säljer färdiga produkter till koncernens försäljningsbolag. Tillverkningen kan också vara en tjänst som tillhandahålls ett annat koncernbolag och då pratar man ofta om så kallad kontraktstillverkning.

När man försöker identifiera interna transaktioner som gäller tillverkningsverksamhet, ska särskild uppmärksamhet riktas mot de immateriella tillgångar som utnyttjas i tillverkningen. Dessa immateriella tillgångar kan anknyta till produkter (t.ex. patenter) och produktionsverksamhet (t.ex. teknologi). För att kunna identifiera intressegemenskapstransaktioner som gäller immateriella tillgångar är det viktigt att utreda de immateriella tillgångar som används i tillverkningsverksamheten och vilket koncernbolag som äger dessa immateriella tillgångar. Produktionsverksamhet kan också omfatta avsevärda interna transaktioner som gäller överlåtelse av produktionsutrustning eller finansiering av investeringar och koncerninterna tjänsteprestationer.

Läs mer om internprissättning av immateriell egendom

Bekanta dig med internprissättning av handel med tjänster

Vid internprissättning av tillverkningsverksamhet ska man beakta transaktionsparternas funktioner, tillgångar och risker

Vid internprissättning beaktas bolagens verksamhet, tillgångar och risker. Då det avtalas om priserna på koncerninterna transaktioner som gäller tillverkningsverksamhet och andra avtalsvillkor är det viktigt att fastställa vilka funktioner parterna utför och vilka risker de bär. Funktionerna och riskerna påverkar det resultat som ett självständigt företag förmodas göra. Funktionernas och riskernas inverkan på tillverkningsbolagets resultatnivå kan naturligtvis variera till exempel inom olika branscher och marknadsområden.

De funktioner som anknyter sig till tillverkningsverksamheten kan vara till exempel planering och utveckling av produktionslinjer, upphandling av råvaror och komponenter, val av råvaruleverantörer och underleverantörer, produktplanering, forskning och produktutveckling, produktionsplanering, tillverkning av produkter, kvalitetskontroll, packning och lagring. Vanliga risker som är förknippade med tillverkningsverksamhet utgörs å sin sida av marknadsföring, utrustnings- och produktutvecklingsinvesteringar, lager, defekta produkter, säkerheter, kreditförluster, produktansvaret och miljön.

Fastställande av marknadsmässiga priser i tillverkningsverksamhet

Flera olika metoder är tillgängliga för att kunna styrka att internprissättningen är marknadsmässig och dessa har beskrivits i OECD:s anvisningar om internprissättning. OECD:s anvisningar är en internationellt godkänd tolkningskälla då principen om marknadsmässiga villkor tillämpas. Dåmetoden väljs är det viktigt att göra en funktionsanalys av transaktionsparterna och att välja rätt part som testas.

Ta del av OECD:s anvisningar om internprissättning (www.oecd.org)

Val av den part som utgör jämförelseobjekt

För att fastställa ett marknadsmässigt pris vid en internprissättningssituation ska en av transaktionsparterna väljas som den part som testas. Den part som ur funktionssynvinkel är enklare väljs som den part som testas, det vill säga den part vars verksamhet inte omfattar omständigheter som är svåra att bedöma (t.ex. patenter) och gör det svårare att fastställa ett marknadsmässigt pris och att hitta jämförelseobjekt. Vad gäller tillverkningsverksamhet är det i praktiken möjligt att granska situationen antingen ur tillverkningsbolagets eller den andra transaktionspartens, vanligtvis försäljningsbolagets, synvinkel.

Exempel på val av part som utgör jämförelseobjekt:

  • Om koncernens tillverkningsbolag äger de immateriella tillgångar som anknyter till dess produkter och produktion, ansvarar för forsknings- och produktutvecklingsverksamheten och säljer de produkter som det tillverkar till ett försäljningsbolag som bedriver sedvanlig försäljningsverksamhet, bedöms situationen i allmänhet ur försäljningsbolagets synvinkel.
  • Om koncernen utvidgar sin verksamhet genom att grunda ett tillverkningsbolag, som i sin verksamhet drar nytta av immateriella tillgångar som redan utvecklats inom koncernen och ägs av övriga koncernbolag och inte har funktioner som genererar särskilt mervärde, såsom forsknings- och produktutvecklingsverksamhet, kan situationen bedömas utifrån det grundade tillverkningsbolagets synvinkel. I synnerhet vid kontraktstillverkning bedöms situationen vanligen ur tillverkningsbolagets synvinkel.

Vad gäller internprissättning strävar man ofta efter att klassificera tillverkningsbolagets verksamhet enligt olika typer av verksamhetsmodeller. Ett exempel på en sådan typ av verksamhetsmodell är tolling-tillverkare, kontraktstillverkare och tillverkningsbolag med full risk.  Det är dock viktigare att noggrant definiera bolagets funktioner och därtill förknippade risker som sådanda, än att klassificera bolaget till något av dessa kategorier.

Val av internprissättningsmetod

Som utgångspunkt visas marknadsmässigheten i de priser som använts i tillverkningsverksamheten med hjälp av jämförelsepriser. Med jämförelsepriser avses priser som tillämpats i transaktioner mellan oberoende aktörer. Denna metod kallas för marknadsprismetoden. Då tillverkade produkter eller tillverkningstjänster säljs är det möjligt att tillämpa marknadsprismetoden om tillverkningsbolaget säljer samma produkter eller tillhandahåller samma tillverkningstjänster till koncernbolag och till tredjeparter. Då de tillverkade produkterna säljs kan metoden vara tillämplig också då försäljningsbolaget köper jämförbara produkter av en tillverkare som inte hör till koncernen. Vid upphandling av råvaror och komponenter lämpar sig metoden bäst då tillverkningsbolaget köper samma råvara också av aktörer som inte hör till koncernen.

Ofta gör koncernbolagen dock inte motsvarande transaktioner med oberoende parter och därför är inte ett jämförbart pris som används mellan oberoende parter tillgängligt. Externa databaser innehåller i allmänhet inte heller jämförbara prisuppgifter som är direkt tillgängliga. I detta fall är det möjligt att konstatera att internprissättningen är marknadsmässig med andra internprissättningsmetoder, vilkas lämplighet avgörs från fall till fall.

Om den part som granskas vid bedömningen av om transaktionerna är marknadsmässiga är ett försäljningsbolag, bedöms oftast försäljningsbolagets rörelsevinstnivåer. Om den part som granskas är ett tillverkningsbolag bedöms i allmänhet förhållandet mellan rörelsevinsten och rörelsekostnaderna. I bägge fall handlar det om nettomarginalmetoden.

Det är möjligt att försöka reda ut rörelsevinstnivåerna för oberoende företag med kommersiella databaser (t.ex. databasen Amadeus av Bureau van Dijk). Det är viktigt att fastställa sökkriterierna i databasen omsorgsfullt för att de bolag som väljs ska vara jämförbara vad gäller funktioner, risker och till exempel utnyttjande av värdefulla immateriella tillgångar.

(på sidan Innehåll i dokumentation av internprissättning)

Annat att beakta vid internprissättning av tillverkningsverksamhet

Vid internprissättning av tillverkningsverksamhet är det viktigt att också beakta situationer där immateriell egendom fördelar sig på flera bolag och situationer där de funktioner, tillgångar och risker som gäller tillverkningsverksamheten ändras då koncernens verksamhetsmodell ändras.

Fördelning av immateriell egendom som gäller tillverkningsverksamhet på flera bolag

Ett tillverkningsbolag kan i sin tillverkningsverksamhet dra nytta av immateriella tillgångar som övriga koncernbolag äger och utvecklat och också bedriva egen utvecklingsverksamhet, som kan anses ge upphov till unik immateriell egendom. I så fall är det möjligt att den verksamhet som bedrivs av båda transaktionsparter som är i intressegemenskap omfattar omständigheter som är svåra att värdera, vilket leder till att ingendera parten kan väljas som granskningspart för att konstatera att internprissättningen är marknadsmässig. I en sådan situation kan det finnas skäl att granska situationen ur bägge parters synvinkel. Den lämpligaste internprissättningsmetoden kan vara till exempel vinstdelningsmetoden, som beaktar bägge parter.

Förändringar

Om koncernens verksamhetsmodell ändras är det möjligt att en del av funktionerna och riskerna överförs från ett koncernbolag till ett annat. För ett tillverkningsbolag kan det innebära till exempel en övergång från ett tillverkningsbolag med full risk till en kontraktstillverkare. Att funktionerna och riskerna överförs kan å sin sida innebära att de förväntade inkomsterna ändras, vilket ska beaktas i bolagets internprissättningsmodell. 

Då funktionerna och riskerna för ett tillverkningsbolag ändras ska det bedömas om tillverkningsbolaget ska få en separat ersättning för de överförda funktionerna. Det kan handla om en sådan situation till exempel då de funktioner som ska överföras utgör en affärsverksamhetshelhet, som är förknippade med avsevärda resultatförväntningar.

Läs mer om förändringar i affärsverksamhetsmodellen

Läs mer om internprissättning