Prissättning av koncernintern finansiering

Koncerninterna finansieringstransaktioner är en avsevärd del av internationella företags verksamhet. Ur en internprissättningssynvinkel är det väsentligt att vid koncerninterna finansieringsarrangemang säkerställa att de tillämpade villkoren motsvarar villkor som oberoende parter hade kommit överens om och att den vinst koncernbolagen får motsvarar den vinst oberoende bolag under motsvarande omständigheter skulle få. Kapitel 10 i OECD:s riktlinjer för internprissättning i fråga om finansiella transaktioner ger preciserande anvisningar för prissättning av koncernintern finansiering.

Internprissättningsfrågor som gäller koncernintern finansiering kan omfatta många olika delområden. Till exempel interna lånearrangemang, borgen, koncernkontoarrangemang, dvs. så kallade cash pool-arrangemang, samt olika skyddsmekanismer och -instrument är vanliga delområden av koncernintern finansiering. OECD:s riktlinjer gällande finansiella transaktioner behandlar utöver ovan nämnda även internprissättning i fråga om koncernens egna så kallade captive-försäkringsbolag.

Vid koncernintern finansiering är det viktigt att se till att finansiären i alla situationer får en marknadsmässig avkastning på sin investering och att finansieringsmottagaren betalar en marknadsmässig ersättning.

De olika delområdena inom finansiering har sina egna särdrag, som påverkar fastställandet av marknadsmässiga priser. De vanligaste internprissättningsfrågorna gällande finansiering behandlas kortfattat på separata webbsidor:

Finansieringsarrangemangen ska vara marknadsmässiga

Vid finansieringsarrangemang mellan två oberoende parter kommer parterna överens om finansieringsformen och -villkoren från fall till fall enligt deras mål och behov. Vid avtal om koncerninterna lån ska ett motsvarande tillvägagångssätt tillämpas. Då det bedöms huruvida en koncernintern finansiell transaktion är marknadsmässig beaktas omständigheterna för alla parter i affärstransaktionen. I praktiken kan detta exempelvis ur finansiärens perspektiv betyda en närmare granskning av låntagarens kreditvärdighet, betalningsförmåga och framtidsutsikter samt ur finansieringsmottagarens synvinkel att ändamålet som finansieringen används till beaktas.

Skillnaderna mellan de instrument som står till buds på finansmarknaden kan ha en betydlig inverkan på prissättningen av produkter eller tjänster. Vid prissättningen ska en enskild affärstransaktions särdrag (t.ex. avtalsvillkoren och de affärsmässiga omständigheterna) bedömas samt om möjligt även vilken inverkan branschen, de ekonomiska cyklerna och lagstiftningen har. Utöver en grundlig funktionsanalys och exakt identifiering av affärstransaktionen är det vid prissättningen av finansiella transaktioner särskilt viktigt att dokumentera de genomförda affärstransaktionerna exakt, för att prissättningens marknadsmässighet ska kunna verifieras även i efterhand.

Koncernens finansieringsfunktion

Till koncernens finansieringsfunktions uppgifter hör vanligen till exempel att anskaffa finansiering för koncernens behov samt att identifiera och bedöma finansiella risker. Dessutom svarar koncernens finansieringsfunktion vanligen för arrangemang av koncernintern finansiering, till vilket kan till exempel ingå hantering av koncernkontoarrangemang och beviljande av koncerninterna lån.

Finansieringsfunktionen har ofta en viktig roll i koncerner. Den kan vara organiserad i koncernerna på många olika sätt beroende på koncernens struktur och affärsverksamhet. Funktionen kan vara centraliserad eller spridd eller någonting däremellan. Även i internprissättningsfrågor som hänför sig till finansieringsfunktionen har de faktiska omständigheterna och identifieringen av affärstransaktionerna en viktig roll, och i internprissättningen kan man således inte stödja sig på att verksamheten helt generellt kallas finansieringsverksamhet.

Vid prissättningen är det viktigt att identifiera de funktioner som de facto genomförsav ett bolag som bedriver finansieringverksamhet och de risker som är förknippade med dess verksamhet. Efter analysen kan man bedöma att en hurdan ersättning skulle vara marknadsmässig med hänsyn till den bedrivna verksamheten. Beroende på omständigheterna i fallet kan prissättningen grunda sig på de tjänster som finansieringsbolaget tillhandahåller eller det kan vara fråga om en mer komplex verksamhet, varvid man vid prissättningen borde beakta även de risker som finansieringsbolaget bär, som kreditrisk vid beviljande av lånefinansiering.

Läs mer om internprissättning vid handel med tjänster.

Annat att beakta vid internprissättning av finansiering

Vid prissättning av finansiering är det viktigt att beakta också följande faktorer:

Principen om separata bolag

Den så kallade principen om separata bolag är utgångspunkten då principen om marknadsmässiga villkor tillämpas. Principen om separata bolag går ut på att varje koncernbolag bedöms som en självständig, från koncerngemenskapen fristående aktör. Vid fastställande av ett koncernbolags kreditvärdighet ska även inverkan av koncerntillhörigheten, dvs. det så kallade implicita stödet, beaktas vid bedömningen.

Det implicita stödet kan förbättra koncernbolagets kreditvärdighet ur finansiärens synvinkel, om analysen tyder på att koncernbolaget vid insolvens vid behov kan få stöd från andra koncernbolag även utan ett juridiskt bindande borgensavtal.

Skriftiga avtal och aktuella jämförelseanalyser

Vid koncernintern internprissättning finns det skäl att styrka det som överenskommits mellan parterna med skriftliga avtal, som entydigt redogör för avtalsparterna, syftet med avtalet och avtalsparternas rättigheter och skyldigheter.

De finansiella transaktionernas marknadsmässighet verifieras vanligen genom att jämföra priset på affärstransaktionen med jämförbara affärstransaktioner som oberoende parter har gjort, till exempel låneavtal. Det är viktigt att upprätta aktuella jämförelseanalyser och sökningar av jämförelseuppgifter med hjälp av vilka den marknadsmässiga prissättningen verifieras, på samma sätt som även oberoende parter skulle göra för att fastställa priset på en affärstransaktion.

Läs mer i OECD:s riktlinjer: Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions