Internprissättning vid borgenstransaktioner

Med borgen avses vanligen ett avtal enligt vilket borgensmannen tar ansvar för vissa överenskomna ekonomiska skyldigheter i en situation där den till vars förmån borgen beviljas har försummat sina skyldigheter. Vid internprissättning är sådana borgensförbindelser relevanta som utgör ett juridiskt bindande åtagande. Genom åtagandet tar borgensmannen på sig ansvaret för skyldigheter som tillhör den till vars förmån borgen beviljas, om denne försummar skyldigheterna. Ur ett internprissättningsperspektiv kan man till exempel granska en situation där moderbolaget ställer borgen för ett lån som ett dotterbolag tar hos en utomstående part.

När borgensförbindelser granskas ur ett internprissättningsperspektiv är det viktigt att förstå karaktären och omfattningen av de åtaganden som är föremål för borgen samt vilken inverkan åtagandena har på alla parter i affärstransaktionen. Med tanke på bedömningen av huruvida internprissättningen sker på marknadsmässiga villkor är det även relevant att som en del av bolagets dokumentation av internprissättningen ge en exakt beskrivning av den genomförda affärstransaktionen .

Borgenstransaktioner överför risker mellan parterna

Ur långivarens perspektiv medför en eller flera borgensförbindelser att långivarens risk minskar, eftersom långivaren genom borgen får tillgång till borgensmännens egendom, om låntagaren försummar sina skyldigheter. I praktiken kan detta innebära att genom att borgen ställts beaktar långivaren i sin bedömning av risken vid långivningen även borgensmannens kreditvärdighet, vilket kan förbättra låntagarens ställning.  

Med hjälp av borgen kan låntagaren få finansiering till ett förmånligare pris eller få ett större finansieringsbelopp än utan borgen. Då det bedöms huruvida en borgenstransaktion sker på marknadsmässiga villkor är det viktigt att beakta omständigheterna med hänsyn till såväl borgensmannen som den till vars förmån borgen beviljas. Borgensmannen skulle inte ingå borgensförbindelsen utan att få en marknadsmässig ersättning för den risk som åtagandet utgör. Å andra sidan skulle den till vars förmån borgen beviljas inte betala en ersättning för borgen som är större än de fördelar som denne får genom borgen.

Marknadsmässig prissättning av borgenstransaktion

Om priset på finansieringen sjunker till följd av borgen ställd i intressegemenskap skulle låntagaren kunna betala för borgen, under förutsättning att denne inte totalt sett försätts i en sämre ställning. Då låntagarens ställning bedöms jämförs de kostnader som låntagningen medför för låntagaren utan borgen med en situation där en borgensförbindelse har ställts. Då fördelarna för låntagaren bedöms är det viktigt att beakta hur prissättningen påverkas av koncerntillhörigheten, dvs. det så kallade implicita stödet, som långivaren skulle beakta i prissättningen även utan ett bindande borgensavtal.

Liksom vid internprissättning rent generellt påverkar också fakta och omständigheterna i respektive fall alltid bedömningen även i samband med borgensförbindelser. En noggrannare analys av ett fall kan även visa att borgen inte ger låntagaren någon annan fördel än den som låntagaren redan har genom koncerntillhörigheten. Detta borde beaktas då marknadsmässigheten av prissättningen bedöms.

Den marknadsmässiga ersättningen kan beroende på omständigheterna fastställas genom flera olika metoder. Prissättningen kan fastställas till exempel baserat på avkastningen eller kostnaderna. Vid avkastningsbaserad prissättning bedöms vilka fördelar den till vars förmån borgen beviljas får genom borgen, dvs. till hur mycket lägre kostnader denne får lån tack vare borgen. En kostnadsbaserad prissättning däremot baserar sig på en bedömning av de risker som borgensmannen orsakas. Med hjälp av bedömningen går det att fastställa en nedre gräns för ersättningen, mot vilken borgensmannen är villig att ställa borgen.

Utförligare information om prissättningsmetoderna finns i OECD:s riktlinjer för internprissättning i fråga om finansiella transaktioner.

Läs mer i OECD:s riktlinjer: Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions