Internprissättning vid förändringar av affärsverksamhetsmodellen

På grund av företagsekonomiska skäl sker ofta avsevärda förändringar i koncernbolagens verksamhet. Dessa gäller bolagens funktionerna, tillgångar och bolagets risker. Också villkoren för transaktioner som anknyter till förändringssituationer ska vara marknadsmässiga och till koncernbolag bör betalas en ersättning som motsvarar den ersättning som under motsvarande omständigheter skulle ha betalats till oberoende bolag.

Förändringar i affärsverksamheten ska bedömas i ljuset av principen om marknadsmässiga villkor

Förändringar i affärsverksamheten gäller i typiska situationer till exempel utvidgning av affärsverksamheten, ändringar av avtalsvillkor eller överföring av immateriella tillgångar, avsevärda risker, en enskild funktion eller en verksamhetsgren inom koncernen.

Då affärsverksamheten förändras ska det i ljuset av principen om marknadsmässiga villkor bedömas om mellan parterna överförts sådan värdefull egendom som oberoende parter hade betalat en ersättning för. Dessutom finns det skäl att bedöma transaktionerna mellan parterna efter förändringen.

Om ett koncernbolags affärsverksamhet utvidgas ur en internprissättningssynvinkel, är det synnerligen viktigt att rikta uppmärksamhet mot att de verksamhetsrelaterade riskerna eventuellt ökar. Ett exempel på en sådan situation är en marknadsföringstjänst som utvecklas till en självständig försäljningsverksamhet med full risk. Det ökade risktagandet leder till att de förväntade intäkterna ökar i affärsverksamheten. Då verksamheten utvidgas och blir mer komplex finns det skäl att rikta uppmärksamhet också mot immateriella tillgångar som olika koncernbolag eventuellt drar nytta av och ägandet av denna egendom. Avsevärda förändringar i funktionerna, tillgångarna och riskerna leder ofta till att det kan finnas ett behov av att uppdatera eller till och med avsevärt ändra de internprissättningsmetoder som tillämpats tidigare och de antaganden som gjorts vid tillämpningen av dessa för att säkerställa att internprissättningen är marknadsmässig.

På grund av företagsekonomiska orsaker är det möjligt att en koncern ändrar avtalen mellan koncernbolagen eller till och med helt säger upp avtalen i vissa situationer. Till exempel kan villkoren i ett distributionsavtal för ett bolag som verkat som distributör av produkter avsevärt ändras eller så kan avtalet sägas upp då koncernen omstrukturerar sin försäljningsverksamhet. Det är möjligt att tillverkningsavtalet mellan ett tillverkningsbolag och koncernens moderbolag sägs upp och ett motsvarande avtal ingås med ett koncernbolag som verkar i ett land med lägre produktionskostnader.

I en sådan förändringssituation ska det bedömas om oberoende parter hade kommit överens om att betala en ersättning till den part till vars nackdel avtalet ändras. Vid internprissättningen ska man göra en uppskattning av den ersättning som eventuellt ska betalas, vilken naturligtvis påverkas av de individuella förhållandena och praxis inom branschen. Då ersättningen fastställs finns det skäl att beakta bland annat följande omständigheter:

  • Har det bolag till vars nackdel avtalet ändras gjort avsevärda investeringar under giltighetstiden för det uppsagda avtalet?
  • Vem drar nytta av sådana eventuella investeringar?
  • Om avtalet de facto fortsätts med ett annat bolag som hör till samma koncern, drar det bolag som fortsätter verksamheten nytta av de investeringar som det bolag som avstår från verksamheten gjort eller dess immateriella tillgångar, såsom avsevärda och långvariga kundrelationer?

Förutom eventuella kostnader för att ändra avtalsförhållandet finns det skäl att analysera situationen efter förändringen ur en internprissättningssynvinkel. Funktionerna, riskerna och tillgångarna kan fördela sig mellan koncernbolagen på ett nytt sätt, om avtalsvillkoren ändras avsevärt. Detta kan påverka till exempel valet av den lämpligaste internprissättningsmetoden och den praktiska tillämpningen av metoden till exempel vad gäller jämförelseobjekt. Flera olika metoder är tillgängliga för att visa att internprissättningen är marknadsmässig. Dessa har beskrivits i OECD:s anvisningar om internprissättning. OECD:s anvisningar är en internationellt godkänd tolkningskälla då principen om marknadsmässiga villkor tillämpas.

Bekanta dig med OECD:s anvisningar om internprissättning (www.oecd.org)

Omstrukturering av affärsverksamheten

Med omstrukturering av affärsverksamheten avses överföring av funktioner, tillgångar eller risker mellan koncernbolag. Omstrukturering av affärsverksamheten kan innebära till exempel att en enskild funktion, såsom en försäljningsenhet eller en forsknings- och produktutvecklingsenhet, överförs från ett koncernbolag till ett annat. Å andra sidan kan det också handla om en omfattande omstrukturering som gäller hela koncernen, då koncernens affärsverksamhetsmodell ändras på ett avgörande sätt.

Med tanke på internprissättningen är det vid omstrukturering av affärsverksamheten viktigt att identifiera förändringens faktiska innebörd. Förändringen kan bedömas bland annat ur följande synvinklar:

  • Vem fattade beslut om omstruktureringen och vem förväntas dra nytta av denna?
  • Hur förändras de funktioner som ett finländskt bolag utför i sin affärsverksamhet?
  • Vilka egendomsposter, såsom anläggningstillgångar, lager, patenter eller varumärken, överförs vid omstruktureringen?
  • Överförs immateriella tillgångar från ett koncernbolag till ett annat vid omstruktureringen?
  • Hur förändras riskerna för ett finländskt bolag, såsom marknads-, lager-, kreditförlust- och säkerhetsrisker?
  • Hur ändras de förväntade intäkterna för det bolag som är föremål för omstruktureringen i och med omstruktureringen?

Liksom fallet är för avsevärda avtalsändringar, ska det också i samband med omstrukturering bedömas om oberoende parter hade kommit överens om att betala en ersättning till den part vars funktioner, tillgångar eller risker överförs. Det kan vara befogat att betala en ersättning, om något som är värdefullt ur företagsekonomisk synvinkel överförts från ett koncernbolag till ett annat.

I allmänhet är inte tillförlitliga jämförelseuppgifter för att tillämpa marknadsprismetoden tillgängliga, eftersom det ofta är omöjligt att hitta motsvarande transaktioner mellan oberoende parter. Därför används vanligen andra metoder, som också oberoende parter hade använt, då man fastställer en marknadsmässig ersättning med anledning av omstruktureringen. En av de metoder som används mest är metoden för diskonterade framtida kassaflöden. Vid omstrukturering är det möjligt att fastställa en marknadsmässig ersättning genom att jämföra kassaflödena för ett bolag om den nuvarande verksamheten hade fortsatt med de förväntade kassaflödena för bolaget efter förändringen.

Förändringar till följd av omstrukturering ska beaktas i internprissättningen efter omstruktureringen. I allmänhet ändras också internprissättningsmodellen. Till exempel ett så kallat tillverkningsbolag med full risk kan vid en omstrukturering ändras till en kontraktstillverkare med låg risk. Utgångspunkten kan anses vara att tillämpningen av internprissättningsmetoderna måste ses över efter en omstrukturering.

Vid en omstrukturering av affärsverksamheten är det möjligt att en hel verksamhetsgren överförs. Föremålet för överföringen utgörs då av en helhet som kan utföra de funktioner som överförs och bära de förknippade riskerna. Samtidigt överförs också de tillgångar som anknyter sig till denna helhet. Följaktligen ska omstruktureringsparterna ha realistiska förutsättningar att fortsätta sin verksamhet och bära de förknippade riskerna. Vid sådana situationer är det väsentligt att reda ut om något värdefullt som anknyter sig till affärsverksamheten vid sidan om intäktspotentialen överförs tillsammans med verksamhetsgrenen.

Vad gäller internprissättning fastställs en marknadsmässig ersättning för överföringen av en verksamhetsgren i princip med metoder som två oberoende parter hade använt vid förvärv av affärsverksamhet. I så fall understryks bland annat vikten av att det förmodas att verksamheten fortsätter i en odefinierad tid (ongoing concern), även om enskilda egendomsposter har en viss ekonomisk livslängd. Värdet på en verksamhetsgren är i allmänhet alltid ett annat än summan av de enskilda egendomsposterna. Det är viktigt att beakta de förväntade intäkterna och riskerna vad gäller verksamhetsgrenen. Då metoden för diskonterade framtida kassaflöden tillämpas, återspeglar sig de förväntade intäkterna och riskerna på den diskonteringsränta som ska tillämpas.

Omsorgsfull dokumentation är till nytta

Förändringar i affärsverksamheten kan leda till avsevärda förändringar i koncernbolagens funktioner, risker och tillgångar. På grund av förändringarna är det ofta också nödvändigt att ändra internprissättningsmodellen för koncernen, för att säkerställa att internprissättningen är marknadsmässig. Då ersättningar som eventuellt ska betalas vid förändringssituationer fastställs, behövs ofta information om fördelningen av funktioner, risker och tillgångar före och efter förändringen. Därför är det viktigt att koncernbolagens verksamhet och förändringar i dessa dokumenteras omsorgsfullt utifrån uppdaterade uppgifter.

Läs mer om internprissättning