Det kan förekomma störningar i tjänsten måndagen den 5.12 kl. 0.00–4.00 på grund av ett serviceavbrott. Vi beklagar besväret som förorsakas av detta.

Land-för-land-rapport och anmälan om utredningsskyldighet

Observera
– i den detaljerade anvisningen som behandlar land-för-land-rapporteringen för beskattningen har kapitlen 5.3.2 och 5.3.3 uppdaterats beträffande dividender och behandlingen av de inkomstskatter som anknyter till dem.
– ändringarna i version 2.0 av det nya XML-schemat när du lämnar lad-för-land-rapporten som XML-fil via tjänsten Ilmoitin.

Land-för-land-rapporteringen för beskattningen gäller multinationella koncerner med en omsättning på minst 750 miljoner euro enligt koncernresultaträkningen.

  • Om koncernbokslutet uppgörs i någon annan valuta än euro, används den omsättningsgräns som finns i lagstiftningen i hemvistaten för koncernens yttersta moderföretag och som motsvarar ca 750 miljoner euro enligt växelkursen för januari 2015.
  • Om det inte finns någon lagstiftning för land-för-land-rapportering för beskattningen i moderföretagets hemviststat, definieras omsättningsgränsen på 750 miljoner euro genom att omräkna valutan som använts i koncernbokslutet till euro med hjälp av växelkursen för januari 2015.

Exempel: Enligt Förenta staternas lagstiftning är sådana multinationella koncerner rapporteringsskyldiga som har en omsättning på minst 850 miljoner amerikanska dollar. 

Land-för-land-rapporteringen för beskattningen omfattar två olika anmälningar

  • Anmälan om den som lämnar in en land-för-land-rapport, dvs. anmälan om utredningsskyldighet (notification) – gäller alla koncernföretag och fasta driftsställen som är belägna i Finland.
  • Land-för-land-rapporten för beskattning gäller i regel koncernens yttersta moderföretag i Finland.

Anvisning: Land-för-land-rapport för beskattningen

Lämna in anmälan elektroniskt

För att lämna in en anmälan om utredningsskyldighet eller en land-för-land-rapport behöver du en personlig identifierare.

Om ett ombud lämnar in din anmälan, behöver hen Suomi.fi-fullmakten för Skatteärenden eller Deklarering. Anmälan öppnas på inloggningssidan. När du har loggat in med dina beteckningar kommer du direkt via länken till blanketten i fråga.

Så här lämnar du in en anmälan om utredningsskyldighet

Du kan lämna in anmälan på en webblankett eller i filformat.

Välj blanketten för rätt år om du använder webblanketten. Du kommer först till inloggningssidan. När du har loggat in med dina beteckningar kommer du direkt till blanketten.

Anvisningar för ifyllning: Anmälan om utredningsskyldighet -webblankett

Tidigare inlämnade anmälningar hittar du i Mina e-tjänster (lomake.fi).

Du kan lämna in filen i formatet kod-uppgiftspar via webbtjänsten Ilmoitin.fi. Postbeskrivningsanvisningar för respektive år finns i punkten: Anmälan om utredningsskyldighet (CbC och DAC4).

Så här lämnar du in en land-för-land-rapport

Du kan använda en webblankett eller lämna in rapporten som XML-fil. Välj blanketten för rätt år om du använder webblanketten.

Anvisningar för ifyllning: Land-för-land-rapport för beskattningen -webblankett

Tidigare inlämnade anmälningar hittar du i Mina e-tjänster (lomake.fi).

Du kan lämna in en XML-fil via webbtjänsten Ilmoitin.fi. I postbeskrivningar i punkten Land-för-land-rapport (CbC och DAC4) finns

  • anvisningar för teknisk tillämpning (pdf)

  • xml-exempelfiler

Land-för-land-rapport för beskattningen

Koncernens yttersta moderföretag svarar vanligtvis för utredningsskyldigheten och lämnar in land-för land-rapporten inom 12 månader från räkenskapsperiodens slut till skattemyndigheten i sin hemviststat. Koncernens yttersta moderföretag i Finland är skyldigt att lämna in land-för-land-rapporten om beskattning till Skatteförvaltningen. När det yttersta moderföretaget i en utländsk koncern är skyldigt att lämna in en land-för-land-rapport till skattemyndigheten i sin hemviststat, förmedlar denna skattemyndighet rapporten automatiskt till Skatteförvaltningen om Finland har ett aktivt avtal om utbyte av upplysningar med hemviststaten.

Exempel: Hemorten för koncernens yttersta moderföretag ligger i Sverige. Koncernen har ett dotterföretag i Finland.

Det svenska moderföretaget lämnar in land-för-land-rapporten för beskattningen till den svenska skattemyndigheten, som i sin tur förmedlar rapporten till Skatteförvaltningen i Finland. Det finländska dotterbolaget behöver inte separat uppgöra en land-för-land-rapport eftersom det svenska moderföretaget avlägger rapporten i stället för det finländska dotterbolaget.

Det finländska företaget och det utländska företaget som har ett fast driftställe i Finland ska säkerställa om det yttersta moderföretaget är rapporteringsskyldigt i sin hemviststat och om Finland och hemviststaten i fråga har ett gällande avtal om utbyte av upplysningar. Om moderföretaget inte rapporterar i sin hemviststat eller om det inte finns ett gällande avtal om utbyte av upplysningar mellan Finland och moderföretagets hemviststat, ska företaget som är beläget i Finland säkerställa om det yttersta moderföretaget har utsett ett koncernföretag, dvs. ett s.k. ställföreträdande moderföretag att rapportera i dess ställe. I Skatteförvaltningens avisningar och i anmälan om ställföreträdande moderföretag används termen "utsedd utredningsskyldig" (Surrogate Parent Entity).

Specialsituationer

Finländska koncernbolag och fasta driftställen som är belägna i Finland har enbart i specialsituationer skyldighet att lämna in land-för-land-rapporter för beskattningen till Skatteförvaltningen.

Du hittar närmare information om när rapporteringsskyldigheten uppstår i den detaljerade anvisningen Land-för-land-rapport för beskattningen. I Skatteförvaltningens anmälningar används termen utredningsskyldig i andra hand om sådan speciell rapporteringsskyldighet.

Om situationen är oklar fråga först det utländska yttersta moderföretaget vilket koncernföretag som är rapporteringsskyldigt. Du kan också kontakta Skatteförvaltningen via e-post: siirtohinnoittelu(a)vero.fi.

Utbyte av upplysningar mellan skattemyndigheter i olika länder

OECD upprätthåller en lista över aktiverade avtal om utbyte av upplysningar som möjliggör utbyte av upplysningarna i land-för-land-rapporter (CbC-rapporter) mellan skattemyndigheter.

OECD:s lista över aktiverade avtal om informationsutbyte

Så här får du en lista över de länder som förmedlar upplysningar till Finland:

  1. Välj "Select All" i listrutan vid "From jurisdiction".
  2. Välj "Finland" i listrutan vid "To jurisdiction".

Så här får du en lista över länder som Finland skickar upplysningar till:

  1. Välj "Finland" i listrutan vid "From jurisdiction".
  2. Välj "Select All" i listrutan vid "To jurisdiction".

Tilläggsuppgifter

Sidan har senast uppdaterats 9.12.2021