Land-för-land-rapport och anmälan om utredningsskyldighet

Observera
–  i den detaljerade anvisningen som behandlar land-för-land-rapporteringen för beskattningen har kapitlen 5.3.2 och 5.3.3 uppdaterats beträffande dividender och behandlingen av de inkomstskatter som anknyter till dem.
– ändringarna i version 2.0 av det nya XML-schemat när du lämnar lad-för-land-rapporten som XML-fil via tjänsten Ilmoitin.

Land-för-land-rapporteringen för beskattningen gäller multinationella koncerner med en omsättning på minst 750 miljoner euro enligt koncernresultaträkningen.

  • Om koncernbokslutet uppgörs i någon annan valuta än euro, används den omsättningsgräns som finns i lagstiftningen i hemvistaten för koncernens yttersta moderföretag och som motsvarar ca 750 miljoner euro enligt växelkursen för januari 2015.
  • Om det inte finns någon lagstiftning för land-för-land-rapportering för beskattningen i moderföretagets hemviststat, definieras omsättningsgränsen på 750 miljoner euro genom att omräkna valutan som använts i koncernbokslutet till euro med hjälp av växelkursen för januari 2015.

Exempel: Enligt Förenta staternas lagstiftning är sådana multinationella koncerner rapporteringsskyldiga som har en omsättning på minst 850 miljoner amerikanska dollar. 

Land-för-land-rapporteringen för beskattningen omfattar två olika anmälningar

  • Anmälan om den som lämnar in en land-för-land-rapport, dvs. anmälan om utredningsskyldighet (notification) – gäller alla koncernföretag och fasta driftsställen som är belägna i Finland.
  • Land-för-land-rapporten för beskattning gäller i regel koncernens yttersta moderföretag i Finland.

Anvisning: Land-för-land-rapport för beskattningen

Lämna in anmälan elektroniskt

För att lämna in en anmälan om utredningsskyldighet eller en land-för-land-rapport behöver du en personlig identifierare eller en Katso-kod för huvudanvändare eller sekundär huvudanvändare.

Om ett ombud lämnar in din anmälan, behöver hen i Katso en auktorisering för årsanmälning eller Suomi.fi-fullmakten för Skatteärenden eller Deklarering. Anmälan öppnas på inloggningssidan. När du har loggat in med dina beteckningar kommer du direkt via länken till blanketten i fråga.

Så här lämnar du in en anmälan om utredningsskyldighet

Du kan lämna in anmälan på en webblankett eller i filformat.

Välj blanketten för rätt år om du använder webblanketten. Du kommer först till inloggningssidan. När du har loggat in med dina beteckningar kommer du direkt till blanketten.

Du kan lämna in filen i formatet kod-uppgiftspar via webbtjänsten Ilmoitin.fi. Postbeskrivningsanvisningar för respektive år finns i punkten: Anmälan om utredningsskyldighet (CbC och DAC4).

Så här lämnar du in en land-för-land-rapport

Du kan använda en webblankett eller lämna in rapporten som XML-fil. Välj blanketten för rätt år om du använder webblanketten.

Du kan lämna in en XML-fil via webbtjänsten Ilmoitin.fi. I postbeskrivningar i punkten Land-för-land-rapport (CbC och DAC4) finns

  • anvisningar för teknisk tillämpning (pdf)

  • xml-exempelfiler

Tidigare inlämnade anmälningar hittar du i Mina e-tjänster (lomake.fi) .

Land-för-land-rapport för beskattningen

Koncernens yttersta moderföretag svarar vanligtvis för utredningsskyldigheten och lämnar in land-för land-rapporten inom 12 månader från räkenskapsperiodens slut till skattemyndigheten i sin hemviststat. Koncernens yttersta moderföretag i Finland är skyldigt att lämna in land-för-land-rapporten om beskattning till Skatteförvaltningen. När det yttersta moderföretaget i en utländsk koncern är skyldigt att lämna in en land-för-land-rapport till skattemyndigheten i sin hemviststat, förmedlar denna skattemyndighet rapporten automatiskt till Skatteförvaltningen om Finland har ett aktivt avtal om utbyte av upplysningar med hemviststaten.

Exempel: Hemorten för koncernens yttersta moderföretag ligger i Sverige. Koncernen har ett dotterföretag i Finland.

Det svenska moderföretaget lämnar in land-för-land-rapporten för beskattningen till den svenska skattemyndigheten, som i sin tur förmedlar rapporten till Skatteförvaltningen i Finland. Det finländska dotterbolaget behöver inte separat uppgöra en land-för-land-rapport eftersom det svenska moderföretaget avlägger rapporten i stället för det finländska dotterbolaget.

Det finländska företaget och det utländska företaget som har ett fast driftställe i Finland ska säkerställa om det yttersta moderföretaget är rapporteringsskyldigt i sin hemviststat och om Finland och hemviststaten i fråga har ett gällande avtal om utbyte av upplysningar. Om moderföretaget inte rapporterar i sin hemviststat eller om det inte finns ett gällande avtal om utbyte av upplysningar mellan Finland och moderföretagets hemviststat, ska företaget som är beläget i Finland säkerställa om det yttersta moderföretaget har utsett ett koncernföretag, dvs. ett s.k. ställföreträdande moderföretag att rapportera i dess ställe. I Skatteförvaltningens avisningar och i anmälan om ställföreträdande moderföretag används termen "utsedd utredningsskyldig" (Surrogate Parent Entity).

Specialsituationer

Finländska koncernbolag och fasta driftställen som är belägna i Finland har enbart i specialsituationer skyldighet att lämna in land-för-land-rapporter för beskattningen till Skatteförvaltningen.

Du hittar närmare information om när rapporteringsskyldigheten uppstår i den detaljerade anvisningen Land-för-land-rapport för beskattningen. I Skatteförvaltningens anmälningar används termen utredningsskyldig i andra hand om sådan speciell rapporteringsskyldighet.

Om situationen är oklar fråga först det utländska yttersta moderföretaget vilket koncernföretag som är rapporteringsskyldigt. Du kan också kontakta Skatteförvaltningen via e-post: siirtohinnoittelu(a)vero.fi.

Utbyte av upplysningar mellan skattemyndigheter i olika länder

OECD upprätthåller en lista över aktiverade avtal om utbyte av upplysningar som möjliggör utbyte av upplysningarna i land-för-land-rapporter (CbC-rapporter) mellan skattemyndigheter.

OECD:s lista över aktiverade avtal om informationsutbyte

Så här får du en lista över de länder som förmedlar upplysningar till Finland:

  1. Välj "Select All" i listrutan vid "From jurisdiction".
  2. Välj "Finland" i listrutan vid "To jurisdiction".

Så här får du en lista över länder som Finland skickar upplysningar till:

  1. Välj "Finland" i listrutan vid "From jurisdiction".
  2. Välj "Select All" i listrutan vid "To jurisdiction".

Tilläggsuppgifter