Rådgivning och förfarande vid internprissättningsärenden

Skatteförvaltningens enhet för internprissättning, som finns vid Koncernskattecentralen, ger Skatteförvaltningens kunder handledning i internprissättningsfrågor. Handledningen kan vara föregripande eller så sker den i realtid. Det är möjligt att också andra metoder behövs för att reda ut ett internprissättningsärende.

Det lönar sig att avgöra internprissättningsfrågor i förväg

Med handledning och rådgivning som getts på förhand av Skatteförvaltningens enhet för internprissättning har företagen möjlighet att reda ut internprissättningsfrågor som är oklara och lämnar utrymme för tolkning, så fort sådana uppkommer. Skatteförvaltningens mål är att de förfaranden som anknyter till föregripande handledning och rådgivning är flexibla och grundar sig på en öppen diskussion med den skattskyldige. Syftet med handledningen och rådgivningen är att administrativt sett vara så lätt som möjlig för företagen. Att ärenden reds ut i förväg minskar behovet av att utreda olika ärenden i efterskott, till exempel med skatterevision.

I regel är skatterevisioner som gäller internprissättning utdragna och krävande såväl för Skatteförvaltningen som för det företag som är föremål för revision. Att lösa problem som gäller internprissättning i förväg eller så fort som möjligt efter en transaktion brukar vara ett smidigare och också billigare förfaringssätt för företagen.

Målet är att upptäcka risker i tid

Skatteförvaltningen identifierar och bedömer risker som är förknippade med internprissättning genom att göra riskanalyser som i så stor utsträckning som möjligt motsvarar den aktuella situationen. Skatteförvaltningen väljer åtgärderna för att utreda den upptäckta risken från fall till fall, bland annat enligt problemet och den fas i vilken ärendet befinner sig. På samma gång bedöms det alltid om den upptäckta risken kan utredas och undanröjas med handledning och rådgivning.

Skatteförvaltningen kontaktar företag i anslutning till ett identifierat riskfenomen. Målet är att tillsammans med företaget hitta en metod för att lösa det identifierade problemet. Skatteförvaltningen rekommenderar att företagen aktivt kontaktar Skatteförvaltningen alltid då nya internprissättningsfrågor som är besvärliga, lämnar utrymme för tolkning eller är av avsevärt intresse uppkommer.

Rådgivning och handledning vid kundmöten

Rådgivning och handledning ges i praktiken vid kundmöten, där det lämpligaste sättet att gå vidare för företaget och Skatteförvaltningen väljs som ett resultat av de förda diskussionerna.

Praxis för varje rådgivnings- och handledningssituation fastställs från fall till fall. Detta kan gälla mötesfrekvensen, deltagarna och det material som behövs vid mötena. Också rådgivnings- och handledningsnivån varierar från fall till fall, från allmän handledning till en mer detaljerad bedömning av ärendet. En skattskyldig har rätt att lita på de mottagna anvisningarna och råden och på att Skatteförvaltningen inte ändrar sin synpunkt på ärendet i ett senare skede. Förutsättningen för detta förtroendeskydd är att företaget gett Skatteförvaltningen information om alla väsentliga omständigheter som påverkar ärendet.

Med vilka metoder kan ett internprissättningsärende utredas?

Ett företag kan kontakta Skatteförvaltningen för att få rådgivning och handledning i en internprissättningsfråga. Företaget kan också ansöka om förhandsavgörande av Skatteförvaltningen eller en förhandsöverenskommelse (APA) av den behöriga myndigheten. Det är möjligt att söka ändring i ett förhandsavgörande som getts av Skatteförvaltningen. Skatteförvaltningen verkställer beskattningen av ett företag utifrån rådgivningen och handledningen, ett förhandsavgörande, en förhandsöverenskommelse (APA) eller utredningar som Skatteförvaltningen i övrigt mottagit.

Om ett företag själv upptäcker ett fel i sin internprissättning i efterskott, kan det söka ändring i en beskattning som redan verkställts med en begäran om omprövning. Å andra sidan kan Skatteförvaltningen upptäcka en risk i ett företags internprissättning, vilken kan leda till skatterevision av internprissättningen. Skatteförvaltningen kan rätta beskattningen av ett företag utifrån en skatterevision eller en annan inhämtad utredning. Ett företag kan söka ändring i ett rättelsebeslut av beskattningen eller starta ett förfarande för ömsesidig överenskommelse (MAP).

Läs mer om förfarandet för ömsesidig överenskommelse  

Det är också möjligt att en annan stats skattemyndighet gör en rättelse av internprissättningen, vilken påverkar inkomsten för ett utländskt företag i intressegemenskap. I så fall kan företaget ansöka om följdjustering av sin beskattning i Finland eller starta ett förfarande för ömsesidig överenskommelse. Också det utländska företaget i intressegemenskapen kan starta ett förfarande för ömsesidig överenskommelse i den stat som gjort rättelsen av internprissättningen.

Förfarandet vid internprissättningsärenden kan belysas med följande bilder. I en idealsituation avslutas förfarandet med rådgivning och anvisning, ett förhandsavgörande, en förhandsöverenskommelse eller i övrigt med beskattning som verkställts utifrån skattedeklarationen.

 olika förfaringssätt för att avgöra internprissättningsärenden

Om Skatteförvaltningen rättar beskattningen av ett företag i efterskott till exempel på grund av en skatterevision, kan det möjliga förloppet beskrivas enligt följande.

olika förfaringssätt för att avgöra internprissättningsärenden