Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Ange hyresinkomster i skattedeklarationen

Då du får den förhandsifyllda skattedeklarationen ska du kontrollera uppgifterna. Om hyresinkomsterna inte syns på skattedeklarationen eller om uppgifterna behöver korrigeras, ska du korrigera dem i MinSkatt senast på den utsatta dagen i skattedeklarationen.

Deklarera i MinSkatt

Om du inte deklarerar på nätet ska du använda följande pappersblanketter:

Lämna in blanketterna i god tid så att de är framme hos Skatteförvaltningen senast på den utsatta dagen för din skattedeklaration. Returadressen finns på första sidan av blanketten.

Har du hyrt ut en bostad eller annan egendom via en applikation eller webbplats? Skatteförvaltningen får information om inkomster som du fått via en digital plattform både i Finland och utomlands och övervakar hur du deklarerar dessa uppgifter i beskattningen. Uppgifterna visas inte färdigt i skattedeklarationen så du ska alltid komma ihåg att deklarera inkomsterna och avdragen.

Spara kvittona

Spara kvitton och skicka dem till Skatteförvaltningen bara om du ombeds göra det. Bifoga inte kvitton till blanketterna.

Du ska föra anteckningar över din hyresverksamhet, och där ska ingå de uppgifter och verifikationer som behövs i beskattningen. Anteckningarna ska sparas i 6 år från ingången av året efter utgången av skatteåret.

Kom ihåg att betala skatt på hyresinkomster

Kontrollera att hyresinkomsterna har tagits i beaktande på skattekortet eller i förskottsskatterna. Om de inte har tagits i beaktande ska du göra en ändring i skattekortet eller ansöka om förskottsskatt i MinSkatt. Då tas skatten ut vid rätt tidpunkt och du undgår att betala kvarskatt.

Du kan också komplettera förskottsskatten. Du kan ansöka om och betala tilläggsförskott från december under skatteåret fram till att din beskattning slutförs.

Så här betalar du skatt på hyresinkomster

Så här kompletterar du skattebeloppet med tilläggsförskott

Kontrollera att du deklarerar hyresinkomsterna rätt

Om hyresgästen exempelvis betalar hyran i förväg under föregående år, utgör hyran i din beskattning inkomst för det föregående året dvs. för det år då den betalats.

Exempel: Anton har år 2023 betalat hyra för 11 månader åt Peter, eftersom han betalade hyran för december först i januari 2024. Peter deklarerar hyresinkomsten för 11 månader i beskattningen för 2023. Om Anton betalar alla hyror för år 2024 (12 månader) under år 2024 deklarerar Peter 13 månaders hyra som hyresinkomst för år 2024.

Om du bara äger en del av ett hyresobjekt, ska du deklarera endast din egen andel av hyresinkomsterna och kostnaderna som anknyter till dem.

Om du till exempel äger en placeringsbostad tillsammans med en annan person ska båda två deklarera endast sin egen andel av hyresinkomsterna och de kostnader som ska dras av från hyresinkomsterna.

Exempel: Makarna Sanna och Patrik äger vardera hälften av en aktielägenhet, som de har hyrt ut till Sven Svensson. Sven betalar 800 euro i hyra i månaden så Sanna och Patrik får sammanlagt 9 600 euro i hyresinkomst per år. Lägenhetens skötselvederlag är 130 euro per månad, dvs. sammanlagt 1 560 euro per år. Det finns sammanlagt 180 euro i övriga kostnader som anknyter till uthyrningsverksamheten. Sanna ska i skattedeklarationen uppge sin egen andel av hyresinkomsterna (4 800,00 euro) och kostnaderna som anknyter till dem (780,00 euro och 90,00 euro). Likaså ska Paul uppge samma uppgifter.

Om du äger flera hyresbostäder eller andra objekt ska du specificera hyresinkomster och kostnader för vart och ett av de uthyrda objekten.

Exempel: Hyresinkomsten från bostad A (efter att kostnaderna har dragits av) är 4 500 euro och hyresinkomsten från bostad B är 4 000 euro. Förlusten från uthyrningsverksamheten är 2 000 euro för bostad C. 

Fyll i en separat specifikation för varje bostads hyresinkomster och -kostnader. Den beskattningsbara hyresinkomsten är sammanlagt 8 500 euro och förlusten från uthyrningsverksamheten 2 000 euro.

Om du får hyresinkomst från ditt eget företag ska du deklarera hyresinkomsten i beskattningen. Hyran ska till sin storlek motsvara gängse hyra.

Inkomster från näringsverksamhet eller jordbruk kan omfatta hyresinkomst, till exempel arrende för åkerareal. En sådan hyresinkomst behandlas inte separat som kapitalinkomst. Den inräknas i den företagsinkomst från näringsverksamheten eller jordbruket som ska fördelas.

Deklarera hyresinkomsterna i beskattningen som inkomster från jordbruk eller näringsverksamhet.

Läs mer om hyresinkomster från jordbruk

Varje ägare ska självständigt ange sin egen andel av inkomsterna och kostnaderna och föra anteckningar om dem.

Ändringen gäller inte de fastighetssammanslutningar som är momsskyldiga eller som har ansökt om momsskyldighet för överlåtelse av nyttjanderätt till en fastighet. I dessa situationer förblir fastighetssammanslutningen oförändrad. Ändringen gäller inte heller jordbrukssammanslutningar eller skogssammanslutningar.

Läs mer om fastighetssammanslutningar.

Sidan har senast uppdaterats 5.3.2024