Arv

Arvsskatt ska betalas för egendom som man fått genom arv eller testamente, om arvlåtaren eller arvingen eller testamentstagaren vid dödstillfället var bosatt i Finland.

Lämna in en kopia av bouppteckningsinstrumentet till Skatteförvaltningen

Skatteförvaltningen får veta om dödsfallet från Befolkningsdatasystemet. De anhöriga behöver alltså inte informera Skatteförvaltningen om det. Dödsboets delägare är skyldiga att förrätta bouppteckning inom tre månader efter arvlåtarens död och lämna in en kopia av bouppteckningsinstrumentet till Skatteförvaltningen inom en månad efter bouppteckningen. Behandlingstiden för bouppteckningsinstrument är i allmänhet 6 månader. Behandlingstiden kan i enskilda fall också vara längre.
 

Posta en kopia av bouppteckningsinstrumentet och dess bilagor till:

Skatteförvaltningen
Arvs- och gåvobeskattning
PB 760
00052 SKATT

Vid behov kan du också lämna dokumenten personligen till skattebyrån.

Läs mera om bouppteckning och bouppteckningsinstrument.

Om du skickar ett bouppteckningsinstrument eller bouppteckningsuppgifter till Skatteförvaltningen för sent, kan du bli tvungen att betala en förseningsavgift eller en skatteförhöjning.

Ingen skatt utgår på arv under 20 000 euro

Arvingar och eventuella testamentstagare betalar arvsskatt. Arvsskatten påförs skilt för varje arvinge och beloppet bestäms på basis av storleken på arvingens arvslott. Också arv- eller testamentstagarens släktskapsförhållande till den avlidne inverkar på beloppet av arvsskatten. Man behöver inte betala skatt på arv som är mindre än 20 000 euro. Arvlåtarens sedvanliga bohag är skattefritt upp till 4 000 euro.

Arvsskatten bestäms på basis av arvet och släktskapsförhållandet:

I skatteklassen från 1.1.2017

 Arvets värde Skatt vid nedre gränsen Skatteprocent för den överstigande delen
 20 000 - 40 000         100     7
 40 000 - 60 000      1 500   10
 60 000 - 200 000      3 500   13
 200 000 - 1 000 000    21 700   16
 1 000 000 -  149 700    19

I skatteklassen

  • arvlåtarens äkta make
  • arvinge i rakt uppstigande eller nedstigande led (barn, barnbarn, förälder, mor- eller farföräldrar osv.)
  • makes arvinge i rakt nedstigande led
  • Arvlåtarens trolovade som får ett bidrag som avses i 8 kap. 2 § i ärvdabalken.

Som äkta make betraktas även en person som lever i gemensamt hushåll i äktenskapsliknande förhållande med arvlåtaren och som har tidigare varit gift med arvlåtaren eller har eller har haft ett gemensamt barn med arvlåtaren. Adoptivbarn och -föräldrar jämställs skattemässigt med de biologiska släktingarna.

II skatteklassen

 Arvets värde  Skatt vid nedre gränsen Skatteprocent för den överstigande delen
 20 000 – 40 000      100 19
 40 000 – 60 000    3 900 25
 60 000 – 200 000    8 900 29
 200 000 - 1 000 000 49 500 31
 1 000 000 - 297 500 33
  • Andra släktingar samt personer utanför släkten och familjen.

I skatteklassen

 Arvets värde Skatt vid nedre gränsen Skatteprocent för den överstigande delen
 20 000 - 40 000         100     8
 40 000 - 60 000      1 700   11
 60 000 - 200 000      3 900   14
200 000 - 1 000 000    23 500   17
 1 000 000 -  159 500    20

II skatteklassen

 Arvets värde  Skatt vid nedre gränsen Skatteprocent för den överstigande delen
 20 000 – 40 000      100 21
 40 000 – 60 000    4 300 27
 60 000 – 1 000 000    9 700 33
 1 000 000 - 319 900 36

Gör en uppskattning av arvsskattens belopp med hjälp av räknaren (skatt.fi/arvsskatteraknare).

Exempel: Den avlidne har tre vuxna barn. Han hade inte gjort testamente. Barnen ärver vart en lika stor andel (1/3) av den avlidnes egendom. Egendomens värde enligt bouppteckningsinstrumentet är 150 000 euro. Då man drar av den avlidnes skulder och andra vid arvsbeskattningen avdragbara kostnader som dödsboet ska betala (t.ex. begravningskostnaderna) från egendomen, får arvingarna sammanlagt 90 000 euro. Varje barn ärver 1/3, dvs. 30 000 euro. Varje barn betalar 800 euro i arvsskatt (år 2017).

Läs mera om hur arvsskatten bestäms.

Skatteförvaltningen skickar beskattningsbeslutet

Behandlingstiden för bouppteckningsinstrument är i allmänhet 6 månader. När arvsbeskattningen har verkställts, får arvingarna ett beskattningsbeslut om arvsskattebeloppet. Av beskattningsbeslutet framgår om egendomsvärdet och avdragen som antecknats i bouppteckningsinstrumentet har godkänts som grund för arvsbeskattningen. Om arvsskatt inte påförs, kan beskattningsbeslutet skickas till endast ombudet som antecknats i bouppteckningsinstrumentet.

Vi rekommenderar att beskattningsbeslutet förvaras tillsammans med bouppteckningsinstrumentet. Arvsbeskattningsvärdet som antecknats i beskattningsbeslutet kan behövas senare om man säljer den ärvda egendomen. Beskattningsvärdet används som den ärvda egendomens anskaffningspris i beräkningen av överlåtelsevinsten eller -förlusten.

Läs mera om betalningen av arvs- och gåvoskatten.

Beskattningsbeslutet kan överklagas

Arvsbeskattningen kan överklagas genom ett rättelseyrkande. Arvsskatten ska trots detta betalas inom den utsatta tiden.

Läs mera om ändringssökande i arvs- och gåvobeskattningen.