Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Bouppteckning – så här gör du och lämnar bouppteckning till Skatteförvaltningen

Bouppteckningen ska förrättas inom 3 månader från dödsfallet. I regel är det den efterlevande maken eller ett barn som arrangerar bouppteckningen – den som bäst känner till den avlidnes förmögenhet.

Exempelvis banker, advokatbyråer och rättshjälpsbyråer upprättar bouppteckningshandlingar. De samlar också ihop alla de dokument över den avlidnes tillgångar och skulder som behövs i bouppteckningsförrättningen. Om du upprättar bouppteckningshandlingen själv ska du se till att du har tillgång till alla dokument.

Skatteförvaltningen har inga färdiga mallar eller blanketter för en bouppteckning. Du kan använda dig av mallar som är tillgängliga på nätet och i bokhandeln.

Vad ska nämnas i bouppteckningen?

Nämn följande saker i bouppteckningshandlingen och kom även ihåg alla bilagor som behövs.

 • den avlidnes arvingar, efterlevande make, arvingar i andra hand och testamentstagare samt adresser och personbeteckningar för alla
 • namnet på den som anmält dödsboet och på två gode män som ska underteckna bouppteckningsinstrumentet
 • kontaktpersonens namn, adress och telefonnummer
 • arvingens eller testamentstagarens släktskapsförhållande till den avlidne
 • om sambon är delägare gäller någondera av följande:
  • sambon har tidigare varit gift med arvlåtaren 
  • hen har (haft) ett gemensamt barn med arvlåtaren
 • den avlidnes och den efterlevande makens tillgångar och skulder på dödsdagen 
  • Om den avlidne var den efterlevande maken och den tidigare avlidna makens egendom ännu var oskiftad ska du ange båda parternas tillgångar och skulder enligt den senare avlidna makens dödsdag.
 • om den avlidne och den efterlevande maken hade giftorätt till varandras egendom
 • om den efterlevande maken överlåter sin egendom som utjämning till makens arvingar
 • om den efterlevande maken förbehåller sig besittningsrätten till makarnas gemensamma bostad
 • testamente och eventuella anspråk på laglott
 • eventuella förskott på arv av arvlåtaren och den efterlevande maken
 • en gåva som en arvinge eller testamentstagare har fått av arvlåtaren under de 3 senaste åren före dennes död – ange när gåvan har tagits emot samt dess värde och beskaffenhet
 • försäkringsersättningar som har betalats till dödsboet eller förmånstagaren med anledning av dödsfallet – anteckna försäkringsersättningarnas mottagare och belopp
 • ett studielån som är i arvlåtarens namn – du ska markera 0 euro som värde på studielånet i bouppteckningen. Dödsboet är inte skyldigt att betala tillbaka lån med statsborgen.

I bouppteckningsinstrumentet ska du ange som avdrag

 • begravningskostnader
 • kostnader för bouppteckningen
 • skulder som anknyter till den avlidnes livstid.

Skulder kan vara exempelvis

 • bostads-, avbetalnings- och kreditkortsskulder
 • skatteskuld för den avlidnes livstid
 • vatten-, el- och telefonräkningar
 • obetalda sjukdomsutgifter.

Bifoga till bouppteckningsinstrumentet 

 • testamente och äktenskapsförord
 • arvskiftesinstrumentet om arvskiftet har förrättats
 • avvittringsinstrument eller arvskiftesinstrument om maken till den avlidne har avlidit tidigare och avvittring eller arvskifte har förrättats mellan den avlidne och makens arvtagare.

Sänd oss endast kopior av dokumenten. Förvara själv alla i original. 

Ange också i bilagan vem tar hand om dödsboets övriga skatteärenden. Om det är ett ombud ska alla delägare i dödsboet underteckna befullmäktigandet i bouppteckningsinstrumentet eller lämna en separat fullmakt (blankett 3630).

I bouppteckningsinstrumentet behöver du inte bifoga

 • saldointyg över depositioner
 • verifikat på dödsboets kostnader
 • släktutredning 
 • kopior av något annat bouppteckningsinstrument.

Vi begär vid behov tilläggsuppgifter.

Så här lämnar du en bouppteckning

Lämna oss en kopia av bouppteckningshandlingen och dess bilagor inom 1 månad från bouppteckningsförrättningen.

Delägare i dödsbo eller bouppgivare: Om du själv lämnar bouppteckningen till Skatteförvaltningen kan du lämna den i MinSkatt. Det räcker att en av delägarna lämnar bouppteckningen. Som hjälp kan du använda anvisningen Så här lämnar du bouppteckningshandlingar i MinSkatt

Företag som sköter ärenden på ett dödsbos vägnar: Om du är representant för exempelvis en bank eller advokatbyrå och sköter ett dödsbos ärenden ska du lämna bouppteckningen elektroniskt i Skatteförvaltningens e-tjänst. Efter att ha skickat handlingen får du en mottagningsbekräftelse i tjänsten som du kan spara eller skriva ut.

Om du inte kan lämna bouppteckningen och dess bilagor elektroniskt kan du skicka dem till adressen

Skatteförvaltningen
Arvs- och gåvobeskattning
PB 760
00052 SKATT

Vi arkiverar bouppteckningshandlingen och dess bilagor i elektroniskt format och förstör dokumenten på papper.

Kom ihåg att skicka bouppteckningshandlingen i tid – för en för sent inlämnat bouppteckning måste du betala förseningsavgift eller skatteförhöjning.

Så här lämnar du en tilläggsutredning om bouppteckningen

Om du behöver komplettera bouppteckningshandlingen senare ska du göra så här:

Om du inte kan lämna tilläggsutredningen elektroniskt kan du skicka den till adressen:

Skatteförvaltningen
Arvs- och gåvobeskattning
PB 760
00052 SKATT

Vid behov kan du också lämna in handlingarna på skattebyrån.

Vanliga frågor

Bouppteckningsinstrumentet ska alltid upprättas – även i det fallet att den avlidne inte har lämnat egendom efter sig.

Du kan ansöka om att tidsfristen förlängs

 • för bouppteckningsförrättningen inom 3 månader efter dödsfallet
 • för att lämna bouppteckningshandlingen inom 1 månad från att bouppteckningen förrättades.

Om du är delägare i dödsbo eller bouppgivare ska du ansöka om förlängd tid i MinSkatt.

 • Välj fliken Alla skatteslag och sedan i punkten Arvskatt länken Funktionerna för arvskatt. Klicka på länken Förlängd tid för bouppteckning eller inlämning av bouppteckningshandling.

Om du representerar exempelvis en bank, advokatbyrå eller rättshjälpsbyrå och sköter dödsboets ärenden ska du ansöka om förlängd tid i Skatteförvaltningens e-tjänst.

Alternativt kan du med blankett 3626r ansöka om att tidsfristen förlängs. Kom ihåg att anteckna dina kontaktuppgifter på blanketten och att underteckna den. 

Vi beviljar förlängd tidsfrist endast av grundad anledning.

Skatteförvaltningen kan endast ge instruktioner om en hurdan bouppteckningshandling som motsvarar kraven både för arvsbeskattningen och för skattedeklarationen. Om du överväger att förrätta bouppteckningen via en distansuppkoppling ska du utreda att bouppteckningen också uppfyller de krav som andra myndigheter och aktörer, till exempel magistraten eller banken, har ställt utifrån sina behov.

När bouppteckningen innehåller följande uppgifter kan man behandla den på Skatteförvaltningen, även om bouppteckningen hade förrättats via distansuppkoppling.

 1. Bouppteckningen ska innehålla alla de uppgifter som behövs exempelvis om dödsbodelägare, testamentstagare, den avlidnes och den kvarlevande makans eller makens tillgångar och skulder samt familjerättsliga omständigheter i dödsboet (inklusive alla bilagor som behövs).
 2. Bouppteckningen innehåller en specificerad redogörelse för när, var och hur bouppteckningen förrättades, vem har varit på plats och är därmed medvetna om omständigheter och fakta som tagits upp under förrättningen och har eventuellt framfört fakta som en del av förrättningen.
 3. Bouppteckningen innehåller en tecknad försäkran under edlig förpliktelse och intyg såväl av uppgiftslämnaren som av de gode männen.

Skatteförvaltningen förvarar beskattningshandlingar. Om du behöver andra beskattningshandlingar för bouppteckningen än bouppteckningsinstrument kan du be om dem från Skatteförvaltningen. Se Skatteförvaltningens kontaktinformation

Om du behöver ett annat bouppteckningsinstrument för bouppteckningen som förrättas nu ska du läsa anvisningarna här Kan jag be om en kopia av bouppteckningsinstrumentet från Skatteförvaltningen?

Du kan få uppgifter om du är

 • make eller maka till den avlidne
 • arvtagare
 • testamentstagare
 • en boutredningsman eller skiftesman som tingsrätten har förordnat.

Skatteförvaltningen behöver endast en kopia av bouppteckningsinstrumentet. 

Det lönar sig dock att göra flera undertecknade (ursprungliga) exemplar av bouppteckningsinstrumentet. Det ursprungliga bouppteckningsinstrumentet behövs alltid när det ska utredas vem representerar dödsboet. Du behöver bouppteckningsinstrumentet exempelvis när du sköter om dödsboets bankärenden eller vill registrera egendom i dödsboets namn. 

Det lönar sig att bifoga alla ursprungliga handlingar till arvingarnas egna exemplar av bouppteckningsinstrumentet.

Skatteförvaltningen förvarar bouppteckningshandlingen med bilagor som elektroniska kopior. När bouppteckningen arkiveras elektroniskt förstörs alla pappersdokument.

En bouppteckning är en sekretessbelagd handling. Du kan dock få en kopia av den av grundad anledning. Kopian kan vara avgiftsbelagd. Prislista över utlämnande av handlingar

Så här ber du om en kopia av bouppteckningshandlingen

Du är arvinge eller bouppgivare

Du är representant för en bank, advokatbyrå eller någon annan organisation

Om du inte kan sköta ärenden elektroniskt

Bouppteckningar som upprättats före år 1994

Om en bouppteckning upprättats före år 1994 ska du i första hand be om en kopia från tingsrätten i arvlåtarens senaste hemkommun. Tingsrätternas kontaktuppgifter finns på webbplatsen oikeus.fi

Skatteförvaltningen förvarar permanent bouppteckningar som upprättats år 1994 och senare samt bilagor till dem. Förvaringstiden på Skatteförvaltningen är 30 år för bouppteckningar som har upprättats före 1994.

Som privatperson kan du lämna bouppteckningen i MinSkatt antingen i ditt eget namn eller för en annan person. När du loggar in i MinSkatt med dina egna koder kan du skicka en bouppteckning till exempel för en släkting. Så här lämnar du bouppteckningshandlingar i MinSkatt

Om du representerar exempelvis en bank, advokatbyrå eller rättshjälpbyrå och sköter dödsboets ärenden kan du lämna bouppteckningen i Skatteförvaltningens e-tjänst.

Bouppteckningen behöver inte fastställas hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Vid behov kan du dock be att Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata fastställer att alla delägare i boet och arvlåtarens äkta maka eller make har antecknats rätt i bouppteckningen.

Närmare information om att fastställa delägaruppgifterna i bouppteckningen hittar du på webbplatsen för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

 

Från den testamenterade egendomen dras värdet på besittningsrätten av i följande fall:

 • testamentet förordnar om besittning av egendomen
 • den efterlevande maken vädjar till sin rätt att hålla makarnas gemensamma hem som sin bostad
 • någon har besittningsrätt till egendomen redan före arvlåtarens bortgång, och besittningsrätten bevaras efter dödsfallet.

Vi beräknar värdet på besittningsrätten på basis av uppgifterna i bouppteckningen och drav av avdraget. Besittningsrättens värde bestäms på samma sätt som i gåvobeskattningen

Besittningsrätten och äganderätten till egendom kan överföras genom testamente till arvtagare på olika sätt:

 • Samma person får såväl besittningsrätt som äganderätt genast efter arvlåtarens frånfälle (äganderättstestamente).
 • En person får besittningsrätt och en annan person får samtidigt äganderätt genast efter arvlåtarens frånfälle (besittningsrättstestamente). I denna situation kan dödsboets delägare till exempel sälja egendomen med samtycke från innehavaren av besittningsrätt.
 • Ingen får äganderätt genast efter arvlåtarens frånfälle. Äganderätten överförs först vid den tidpunkt som fastställs i testamentet (testamente i äganderättslöst läge). Någon kan dock ha besittningsrätt till egendomen, även om ingen har äganderätt.

Om de formuleringar i testamentet som hänvisar till äganderätten och besittningsrätten är otydliga, bör dödsboets delägare i bouppteckningen eller dess bilagor lämna en utredning om vad testatorn har avsett. Observera att du inte kan sälja egendom som du inte har äganderätt till.

Besittningsrättstestamente och arvsskatt

Om du genom ett vanligt besittningsrättstestamente får äganderätt men inte besittningsrätt till en egendom:

 • Du ska betala arvsskatt genast efter testatorns frånfälle. Skatteförvaltningen drar av värdet av besittningsrätten från dödsboets tillgångar.
 • Egendomens arvsbeskattningsvärde används som anskaffningsutgift, om du i något skede säljer egendomen.

Mottagaren av besittningsrätten betalar aldrig arvsskatt på sin besittningsrätt.

Testamente i äganderättslöst läge och arvsskatt

Om du är arvinge i direkt ned- eller uppstigande led, det vill säga barn, barnbarn, förälder, mor- eller farförälder:

 • Trots testamente i äganderättslöst läge ska du betala arvsskatt genast efter arvlåtarens frånfälle. Arvsskatten fastställs utifrån egendomens gängse värde vid tidpunkten för arvlåtarens frånfälle.
 • Skatteförvaltningen drar av det eventuella värdet av besittningsrätten från dödsboets tillgångar.
 • Skatteförvaltningen fastställer ett värde på egendomen, vilket används i arvsbeskattningen och beskattningen av överlåtelsevinst.

Om du är annan arvinge:

 • Du ska betala arvsskatt först när äganderätten börjar. Arvsskatten fastställs utifrån egendomens gängse värde vid den tidpunkt då äganderätten börjar.
 • Avdrag för besittningsrätt görs inte, eftersom besittningsrätten vanligen upphör vid samma tidpunkt som äganderätten börjar.
 • Egendomens arvsbeskattningsvärde som behövs för beskattningen av överlåtelsevinst fastställs först när arvsbeskattningen av egendomen har verkställts.

Anmäl äganderättens början

När du får äganderätt till en egendom ska du anmäla detta till oss i valfri form. Vid testamenten i äganderättslöst läge börjar äganderätten vanligen när besittningsrätten upphör. Ange följande i din anmälan:

 • när äganderätten började (dvs. när egendomens äganderättslösa läge upphörde)
 • vilka tillgångar och skulder som inte längre saknar ägare
 • vilket det gängse värdet på dessa tillgångar och skulder var då äganderätten började
 • vem eller vilka som får äganderätt till dessa tillgångar och skulder och till vilka delar
 • hur en eventuell avvittring ska verkställas.

Anmälan har vanligen liknande innehåll som en bouppteckning.

Alla mottagare av äganderätt ska underteckna anmälan själva eller genom en skriftlig fullmakt befullmäktiga en annan person att underteckna anmälan.

Lämna anmälan inom tre månader från det att äganderätten började. Skicka anmälan per post till vilket av Skatteförvaltningens verksamhetsställen som helst.

Ytterligare information:

Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som ska lämnas för arvs- och gåvobeskattningen

Ställningstagandet Testamente i äganderättslöst läge inom arvsbeskattningen

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2023