Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Arvskifte – lämna en kopia av skifteshandlingen till Skatteförvaltningen

När bouppteckningen är färdig kan arvet skiftas. För att skifta dödsboet behöver du inte vänta på arvsbeskattningsbeslutet eller be om lov hos Skatteförvaltningen.

En skifteshandling ska förrättas över arvskiftet. Egendomen i dödsboet överförs till arvingarna enligt arvskifteshandlingen.

Ur skifteshandlingen ska det framgå

 • egendomen som har skiftats
 • värdet på den skiftade egendomen vid tidpunkten för skiftet
 • vad var och en av arvingarna har fått
 • vad som eventuellt inte skiftats
 • om boet skiftats i sin helhet.

Så här skickar du ett arvskiftesinstrument

När skifteshandlingen är färdig ska en kopia av den lämnas till Skatteförvaltningen.

Om du inte kan lämna arvskifteshandlingen i MinSkatt kan du skicka den till adressen:

Skatteförvaltningen
Arvs- och gåvobeskattning
PB 760
00052 SKATT

Vanliga frågor

Arvlåtarens barn och barnbarn har rätt till laglott av arvet även om arvlåtaren har testamenterat sin egendom till någon annan. Laglotten är hälften av det arv som arvingen skulle ha fått utan testamente.

Som arvinge ska du separat kräva (framställa anspråk på) din laglott av testamentstagaren. Kravet ska delges inom 6 månader från att du fått del av testamentet.

Dödsboet kan skiftas när bouppteckningen är färdig.

Ett dödsbo behöver inte skiftas inom någon utsatt tid.

Delägarna i dödsboet kan bestämma att arvet inte skiftas eller att det endast skiftas delvis.

Arvskifte behöver inte förrättas om det finns endast en delägare i dödsboet.

Den avlidnes egendom skiftas mellan dödsboets delägare. Om den avlidne inte har haft ett testamente är det arvsordningen som bestämmer vilken arvsandel var och en får.

Arvsordningen:

 1. Barn. Om barnet har avlidit går arvet till barnbarnen och efter dem till barnbarnsbarnen.
 2. Efterlevande make. Den efterlevande maken ärver sin make om de var gifta och den avlidne inte har egna bröstarvingar, det vill säga barn eller barnbarn.
 3. Föräldrarna. Om föräldrarna har avlidit går arvet till syskon och efter dem till syskonens barn.
 4. Mor- och farföräldrarna. Om mor- och farföräldrarna har avlidit går arvet till mostrar, morbröder, fastrar och farbröder. Efter dem går arvet till staten. Kusinerna hör alltså inte till arvingarna.

Arvet skiftas i regel så att arvsandelarna för var och en bestäms först. Exempelvis om det finns tre arvingar i samma släktgren (såsom syskon) är arvsandelen för var och en 1/3. Med hjälp av arvsandelen beräknas hur stor varje arvinges andel är av hela dödsboets värde. Arvingarna får sin andel exempelvis som pengar eller fast egendom.

Arvskiftet behöver inte fastställas hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata om alla delägare i dödsboet är myndiga och ingen av dem har en intressebevakare.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata tillstånd behövs om det finns minderåriga bland delägarna eller en delägare av annan orsak har en intressebevakare. Det ska även ansökas om tillstånd hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatan för partiellt arvskifte.

Mer information om att ansöka om tillstånd på webbplatsen för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Om du får en fastighet i ett arvskifte – exempelvis en tomt eller en tomt med ett egnahemshus – ska du registrera äganderätten genom att ansöka om lagfart hos Lantmäteriverket.

Om den avlidne vid sin död var gift ska makarnas egendom avvittras före arvet kan skiftas. Ett avvittringsinstrument ska upprättas om avvittringen. Det räcker med en gemensam handling av avvittringen och arvskiftet.

Avvittring behöver inte göras om makarna inte alls har giftorätt i varandras egendom.

Om du säljer egendom som är införd i bouppteckningsinstrument för ett annat pris

 • innan du har fått arvsskattebeslutet ska du skicka oss en kopia av köpebrevet
 • efter att du har fått arvsskattebeslutet kan du begära om omprövning.
Sidan har senast uppdaterats 17.6.2022