Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Kvarskatt – privatpersoner

Om du har betalt för lite skatt under året ska du betala det belopp som fattas som kvarskatt. I beskattningsbeslutet eller i MinSkatt hittar du alla uppgifter som behövs för att betala kvarskatten – kontonumret, referensnumret, kvarskattebeloppet och förfallodagen.

Denna anvisning är avsedd för privatpersoner samt rörelseidkare och yrkesutövare. Här kan du läsa mer om samfundens kvärskatter.

När ska kvarskatten betalas?

För största delen av privatpersonerna infaller förfallodagarna för kvarskatt i augusti och oktober eller i september och november.

Betalningsraterna är två om kvarskatten är 170 euro eller mera. Kvarskatt påförs inte om beloppet är mindre än tio euro.

Om du eller din make eller maka gjorde ändringar i skattedeklarationen ändras förfallodagarna för kvarskatten. Även kvarskattebeloppet kan ändras. Vi skickar dig ett nytt beskattningsbeslut med nya betalningsuppgifter före utgången av oktober.

Om du eller din make eller maka gjorde ändringar i skattedeklarationen ska du vänta på ett nytt beskattningsbeslut med nya betalningsuppgifter innan du betalar kvarskatten. Du får eventuellt det nya beskattningsbeslutet först efter den ursprungliga förfallodagen. I MinSkatt ser du om din skattedeklaration fortfarande är under behandling eller om du redan har fått det nya beslutet.

Så här ser du uppgifterna om din kvarskatt och betalar den i MinSkatt

Logga in i MinSkatt

Förfallodagarna för kvarskatt år 2024

Tabell som innehåller förfallodagarna för kvarskatt 2024.
Månaden då beskattningen slutförs Förfallodagen för den första kvarskatteraten Förfallodagen för den andra kvarskatteraten
maj 1.7.2024 2.9.2024
juni 1.8.2024 1.10.2024
juli 2.9.2024 1.11.2024
augusti 1.10.2024 2.12.2024
september 1.11.2024 2.1.2025
oktober 2.12.2024 3.2.2025

Hur ska jag betala kvarskatten?

Du kan betala kvarskatten

  • i nätbanken enligt uppgifterna på giroblanketterna
  • som e-faktura eller direktbetalning
  • som nätbetalning via MinSkatt där alla uppgifter som behövs finns färdigt ifyllda.

När du betalar kvarskatten i nätbanken eller via MinSkatt visas betalningen i MinSkatt inom 1–2 vardagar.

När du betalar via MinSkatt debiteras betalningen ditt konto samma dag. Förfallodagen kan inte ändras.

Det räknas ränta på kvarskatten

Det räknas nedsatt dröjsmålsränta på kvarskatten från 1.2.2024 till och med förfallodagen. Räntan är medräknad i beloppet som visas i MinSkatt och beskattningsbeslutet. År 2024 är den nedsatta dröjsmålsräntan 6 %.

Det dras dock alltid av 20 euro från räntan (eller räntebeloppet om det understiger 20 euro). Läs mer om nedsatt dröjsmålsränta.

Vanliga frågor

Du kan ansöka om betalningsarrangemang för kvarskatten för 2023 först efter att din beskattning har slutförts. Dagen då din beskattning slutförs finns i beskattningsbeslutet och i MinSkatt.

Det lönar sig att ansöka om betalningsarrangemang först när du vet att du inte kan betala skatten på förfallodagen.

Om du emellertid kan betala en del av skatten lönar det sig att betala denna del av skatten på förfallodagen. Ansök om betalningsarrangemang för det återstående beloppet. Då betalar du dröjsmålsränta endast på den del av skatten som går till betalningsarrangemanget.

Betalningsarrangemangets första rat beräknas så att den börjar den dag då din ansökan godkänns, dvs. inte på förfallodagen.

Enklast är att ansöka om betalningsarrangemang i MinSkatt. Läs anvisningen: Så här ansöker du om betalningsarrangemang i MinSkatt.

Referensnumret för kvarskatt är ett gemensamt referensnummer för alla dina inkomstskatter (också för förskottsskatt och tilläggsförskott). Det belopp som du har betalat med referensnumret används till den inkomstskatt som förfaller först till betalning.

Exempel: Om du till exempel måste betala förskottsskatt 24.6 och 23.7 och förfallodagen för din kvarskatt är 1.8 används den inbetalning som du gjort med referensnumret för inkomstskatt till att betala förskottsskatterna för juni och juli och först därefter till att betala kvarskatten.

Du ska inte betala. Vänta i lugn och ro på det nya beskattningsbeslutet med en ny förfallodag och nya betalningsuppgifter. Du ser i MinSkatt om din beskattning ännu är halvfärdig. Det nya beslutet kommer per post eller endast till MinSkatt om du har tagit i bruk suomi.fi-meddelanden. I detta fall får du ett meddelande i din e-post när det nya beslutet har kommit.

Om kvarskattebeloppet ökar på grund av ändringarna i din beskattning och din tidigare betalning har varit för liten, får du ett nytt beskattningsbeslut med nya giroblanketter för betalningen. Beskattningsbeslutet och betalningsuppgifterna hittar du också i MinSkatt.

Om kvarskattebeloppet däremot minskar från det tidigare, återbärs den överbetalade andelen till dig på den skatteåterbäringsdag som anges på det nya beskattningsbeslutet, om du inte har några förskottsskatter på kommande eller andra obetalda skatter sedan tidigare.

Den överbetalade andelen återbärs inte om

  • du även har förskottsskatt att betala. Din inbetalning för kvarskatten används till att betala förskottsskatt om förfallodagen för förskottsskatten infaller före förfallodagen för kvarskatten. Detta på grund av att kvarskatt och förskottsskatt har samma referensnummer. Efter detta återbärs den eventuella överflödiga andelen till dig inom cirka en vecka. Betalningen som använts till förskottsskatten beaktas inte på ditt nya beskattningsbeslut med de nya uppgifterna för betalning av kvarskatten.
  • du har andra obetalda skatter eller skatteskuld i utsökning. Din inbetalning för kvarskatten används då till att betala dem. Betalningen som använts till andra obetalda skatter beaktas inte i ditt nya beskattningsbeslut med de nya uppgifterna för betalning av kvarskatten. Efter detta återbärs den eventuella överflödiga andelen till dig inom cirka en vecka.

Om du har gjort ändringar i din skattedeklaration ska du vänta på ett nytt beskattningsbeslut med nya betalningsuppgifter innan du betalar din kvarskatt. Om du eller din make eller maka gjorde ändringar i skattedeklarationen eller om vi från annat håll har fått in uppgifter som påverkar din beskattning, fortsätter din beskattning och förfallodagarna för kvarskatten ändras. Även kvarskattebeloppet kan ännu ändras. När din beskattning har slutförts får du ett nytt beskattningsbeslut med betalningsuppgifter. Observera att du eventuellt får det nya beslutet först efter den ursprungliga förfallodagen för kvarskatten. I MinSkatt ser du om din skattedeklaration fortfarande är under behandling eller om ett nytt beskattningsbeslut redan har skapats för dig.

Du kan betala båda raterna på en gång. Båda raterna har samma referensnummer så du ska använda den, räkna ihop raterna och betala beloppet på en gång. Referensnumret är ett så kallat referensnummer för personlig inkomstskatt. Du ser referensen på giroblanketterna och i MinSkatt. Beakta att referensnumret är gemensamt för alla dina inkomstskatter, också för eventuella förskottsskatter. Det belopp som du har betalat används till den inkomstskatt som först förfaller till betalning.

Använd alltid referensnumret för personlig inkomstskatt när du betalar kvarskatt. Referensnumret och kontonumret ser du i beskattningsbeslutet och i MinSkatt. Om du betalar kvarskatten via MinSkatt är referensnumret och kontonumret färdigt ifyllda.

Påförd förskottsskatt för privatpersoner gottskrivs i beskattningen för skatteåret och till det belopp som förskottsskatten har påförts. Detta gäller förskott som påförts för skatteåret i fråga både under skatteåret och efter det.

Påförd förskottsskatt gottskrivs i beskattningen för skatteåret även om den är obetald. Obetald förskottsskatt påförs alltså inte på nytt att betalas som kvarskatt. För obetalda förskottsskatter beräknas och uppbärs däremot dröjsmålsränta från och med dagen efter förfallodagen till och med den dag då den betalas. Dröjsmålsräntan för 2024 är 11 %. En obetald förskottsskatt kan också drivas in genom utsökning.

Betalda förskottsskatter som inte behövs till att betala skatteårets skatter gottskrivs genom att sänka förskottsskatteraterna. De förskottsskatterater som inte behövs avlyfts. Likaså avlyfts de obetalda förskottsskatterna och de dröjsmålspåföljder som hänför sig till dem om förskottsskatten inte behövs för att betala skatteårets skatt.

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2024