Dröjsmålsränta om betalningen blir försenad

Om skatten betalas för sent beräknas det dröjsmålsränta på den. Betalningen används först till räntan och därefter till skatten.

Dröjsmålsränta ska betalas på alla skatter som betalats efter förfallodagen samt på påföljdsavgifter, såsom skatteförhöjningar eller förseningsavgifter som påförts skatterna.

Dröjsmålsränta beräknas inte på skattetillägg eller dröjsmålsränta, eftersom de är räntepåföljder och inte påföljdsavgifter.

Du kan själv beräkna och betala beloppet av dröjsmålsräntan i MinSkatt. För beräkning kan du även använda ränteräknaren. Betala dröjsmålsräntan med en cents noggrannhet eftersom räntan inte har något minimibelopp.

Dröjsmålsräntan beräknas från och med dagen efter förfallodagen till och med betalningsdagen (dessa dagar medräknade). Räntedagarna beräknas enligt de faktiska dagarna i månaden och året.

Dröjsmålsräntans räntesats fastställs årligen. För åren 2020 och 2021 är den 7 %.

Lägg dröjsmålsräntan till beloppet på skatten du ska betala och betala hela summan med samma betalningsuppgifter. Betalningen går först till dröjsmålsräntan och först därefter till skatten.

En påföljdsavgift är exempelvis en skatteförhöjning, förseningsavgift eller försummelseavgift. Syftet med påföljdsavgifter är att säkerställa att uppgifterna anmäls rätt och i tid.

Dröjsmålsränta ska betalas om betalningen blir försenad.

Läs mer om olika påföljdsavgifter:

Obs! Ändring i beräkningen av ränta på bilskatt och punktskatt från och med den 1 februari 2021

Förseningsränta och skattetillägg har beräknats på bilskatt och punktskatt till och med den 31 januari 2021. Därefter, dvs. från och med den 1 februari 2021 beräknas det dröjsmålsränta på bilskatt och punktskatt på samma sätt som på andra skatter.

Om du betalar bilskatten efter förfallodagen måste du betala förseningsränta till och med den 31 januari 2021. Om du betalar punktskatten efter förfallodagen måste du betala skattetillägg till och med den 31 januari 2021. Om du dessutom betalar punktskatten efter förfallodagen för efterbeskattningen måste du betala förseningsränta på den till och med den 31 januari 2021. Förseningsränta ska betalas efter förfallodagen också på båda skatternas påföljdsavgifter, såsom skatteförhöjningar.

Esimerkki: Förfallodagen för skatten är 25.1.2021. Pirjo betalar skatten 5.2.2021. Förseningsräntan beräknas för 26–31.1, dvs. för 6 dagar och dröjsmålsräntan för 1–5.2, dvs. för 5 dagar.

Skattetillägg, förseningsränta och dröjsmålsränta beräknas alla med samma räntesats som för åren 2020 och 2021 är 7%. Räntedagarna beräknas alltid från den dag som följer på förfallodagen fram till betalningsdagen, inklusive betalningsdagen.

Dröjsmålsränta beräknas enligt de faktiska kalenderdagarna och det finns inget minimibelopp för den. Den ska alltså betalas med en cents noggrannhet. Då räntetiden beräknas för förseningsränta eller skattetillägg har månaderna 30 dagar och ett år 360 dagar. Minimibeloppet på både förseningsränta och skattetillägg är 3 euro.

Du kan själv beräkna och betala räntebeloppet i MinSkatt. Ränteberäkningen i MinSkatt sker enligt sättet som gäller vid tidpunkten.

Dröjsmålsränta när skatt påförs till betalning

Dröjsmålsränta ska betalas också i vissa beskattningssituationer, bl.a. om du påförs mer skatt. Beskattningsbeslutet innehåller en beräkning av beloppet av skatten, förseningsräntan och den eventuella påföljdsavgiften. Skatteförvaltningen har beräknat skattetillägget till och med förfallodagen i beslutet. Betala skatten, dröjsmålsräntan och den eventuella påföljdsavgiften på en gång med samma betalningsuppgifter.

Observera att om du betalar skatten efter förfallodagen som fastställts i beskattningsbeslutet blir du tvungen att betala förseningsränta också för den här tiden.

Om förskotten eller förskottsinnehållningarna (dvs. förskottsuppbörden) som du har betalat under skatteåret inte räcker till att täcka skatterna för skatteåret ska den saknade andelen betalas som kvarskatt. Du kan dock komplettera din förskottsuppbörd genom att ansöka om och betala tilläggsförskott. På detta sätt kan du minska beloppet på kvarskatten och räntan för den.

Du kan komplettera förskottsuppbörden räntefritt under 1 månad efter att skatteåret har gått ut. Efter det, dvs. från och med den andra månaden efter utgången av skatteåret beräknas nedsatt dröjsmålsränta på tilläggsförskottet till och med förfallodagen för förskottet. Läs mer om att ansöka om och betala tilläggsförskott.

kvarskatten beräknas också nedsatt dröjsmålsränta från den första dagen i den andra månaden efter utgången av skatteåret till förfallodagen för kvarskattens första rat.

När skatteårets beskattning slutförs avdras 20 euro från den nedsatta dröjsmålsräntan som beräknas på kvarskatten, dock högst räntebeloppet. Små kvarskattebelopp kan alltså betalas utan nedsatt dröjsmålsränta. Motsvarande avdrag görs inte från nedsatt dröjsmålsränta för tilläggsförskott eller skatt som påförs senare, exempelvis i samband med rättelse av beskattningen.

Observera att om du betalar kvarskatten eller tilläggsförskottet för sent måste du även betala dröjsmålsränta.

Hur beräknas nedsatt dröjsmålsränta?

Du ser beloppet av den nedsatta dröjsmålsräntan i MinSkatt eller i beskattningsbeslutet. Som räntedagar räknas månadens och årets faktiska dagar.

Räntesatsen för dröjsmålsräntan är referensräntan enligt räntelagen ökad med 2 procentenheter. Räntan är dock alltid minst 0,5 %. För åren 2020 och 2021 är den nedsatta dröjsmålsräntan därmed 2 %.

Hur betalas nedsatt dröjsmålsränta?

Lägg den nedsatta dröjsmålsräntan till tilläggsförskottet eller kvarskattebeloppet och betala hela beloppet på en gång med samma betalningsuppgifter.

Om du har försummat din deklarationsskyldighet i inkomstbeskattningen, dvs. att du exempelvis inte har angett dina hyresinkomster och du påförs mera kvarskatt, påför Skatteförvaltningen i omprövningsbeslutet även dröjsmålsränta till betalning.

Dröjsmålsränta beräknas från dagen efter kvarskattens första förfallodag till förfallodagen för den skatt som påförs på grund av en ändring i beskattningen. Ränta tas ut till och med den fastställda förfallodagen även om du skulle betala skatten före förfallodagen.

I övriga situationer utöver försummelse av deklarationsskyldigheten, till exempel när ett lagringsfel som Skatteförvaltningen har gjort ska korrigeras, beräknas nedsatt dröjsmålsränta istället för dröjsmålsränta. Nedsatt dröjsmålsränta beräknas inte för den tid för vilken det på skatten beräknas dröjsmålsränta. Nedsatt dröjsmålsränta uppbärs också till och med förfallodagen även om du skulle betala skatten före förfallodagen.

Observera att om du betalar skatten efter förfallodagen som fastställts i beskattningsbeslutet blir du tvungen att betala förseningsränta också för den här tiden.

För skatter på eget initiativ, såsom moms, punktskatt eller arbetsgivarprestationer tas dröjsmålsränta ut från dagen efter den allmänna förfallodagen för den skatteperiod för vilken du deklarerar eller för vilken Skatteförvaltningen påför mera skatt. Dröjsmålsränta tas ut till och med den dag då du har betalat förpliktelsen.

Om negativ moms (moms som berättigar till återbäring) har återbetalats till ett för stort belopp tas dröjsmålsränta ut på det belopp som återbetalats för mycket från dagen efter återbetalningsdagen tills den dag du har betalat förpliktelsen.

Om den negativa momsen har använts till att betala en annan förpliktelse, såsom en arbetsgivarprestation, och den negativa momsen minskar på grund av att den korrigeras eller omprövas minskar även det belopp som har använts till arbetsgivarprestationen i motsvarande mån. För det belopp av arbetsgivarprestationen som saknas tas ut dröjsmålsränta från dagen efter återbetalningens användningsdag till och med den dagen då du har betalat den öppna förpliktelsen. Dröjsmålsränta tas i denna situation alltså ut på den skatt till vilken den överbetalade prestationen tidigare hade använts.

Skatter på eget initiativ kan i vissa situationer återbäras på basis av en separat ansökan.

Om t.ex. punktskatt på flytande bränslen har återburits till ett för stort belopp på basis av ansökan, tas dröjsmålsränta ut för detta belopp från dagen efter återbäringsdagen till och med dagen då du har betalat förpliktelsen.

Om du har försummat din deklarationsskyldighet i fråga om fastighetsbeskattningen, det vill säga att du inte exempelvis har angett alla uppgifter om fastigheten och du påförs mera fastighetsskatt, påför Skatteförvaltningen i omprövningsbeslutet även dröjsmålsränta till betalning.

Dröjsmålsränta beräknas från dagen efter fastighetsskattens första förfallodag till förfallodagen för skatt som påförs på grund av en ändring i beskattningen. Ränta tas ut till och med den fastställda förfallodagen även om du skulle betala skatten före förfallodagen.

Observera att om du betalar skatten efter förfallodagen som fastställts i beskattningsbeslutet blir du tvungen att betala förseningsränta också för den här tiden.

Skatteförvaltningen påför dröjsmålsränta vid bilbeskattningen

  • om du lämnar bilskattedeklarationen efter den utsatta tiden och påförandet av skatten därför har fördröjts
  • om du inte lämnar en bilskattedeklaration för fordonet och fordonet har införts i trafikregistret eller tagits i bruk i Finland
  • om bilskatten helt eller delvis inte blivit påförd eller om den har betalats tillbaka till ett för stort belopp på grund av att du har lämnat en bristfällig, vilseledande eller oriktig skattedeklaration eller annan uppgift eller handling.

I dessa situationer ska dröjsmålsränta alltså betalas redan för tiden före förfallodagen i beskattningsbeslutet. Observera att om du betalar skatten efter förfallodagen som fastställts i beskattningsbeslutet blir du tvungen att betala förseningsränta också för den här tiden.

Räntetiden beror på om det är fråga om

  • periodvis eller fordonsspecifik bilbeskattning
  • eller bilskatt som återburits till ett för stort belopp på basis av ansökan.

Hur lång är räntetiden vid periodvis bilbeskattning?

Om dröjsmålsränta påförs vid periodvis bilbeskattning beräknas den från dagen efter den föreskrivna förfallodagen till förfallodagen för skatt som påförs. Typiska situationer är bl.a. följande:

  • förfallodagen flyttas på grund av att den skattskyldige lämnar skattedeklarationen för sent
  • skatt påförs i efterhand vid ändringsbeskattning.

Vilka är räntetiderna vid fordonsspecifik bilbeskattning?

Om dröjsmålsränta påförs vid fordonsspecifik beskattning beräknas den i regel från den 25 dagen i den tredje kalendermånaden efter den dag då skyldigheten att betala skatt uppkom till förfallodagen för den skatt som påförs.

Skyldigheten att betala uppstår när fordonet registreras, tas i skattepliktigt bruk i Finland eller skattedeklaration lämnas för fordonet.

Exempel 1: Ett fordon tas i skattepliktigt bruk och skyldigheten att betala skatt uppstår 15.6.2021. Skatteförvaltningen verkställer beskattningen enligt den lämnade skattedeklarationen. Senare upptäcks ett fel i skattedeklarationen. Skatteförvaltningen rättar beskattningen till den skattskyldiges nackdel. Förfallodagen för skatt som påförs på grund av rättelse är 5.11.2021. Dröjsmålsränta påförs för 25.9–5.11.2021.

Om bilskatten vid fordonsspecifik beskattning (på myndighetsinitiativ) verkställs på den grunden att fordonet har tagits i bruk utan att en skattedeklaration har lämnats, beräknas dröjsmålsräntan på bilskatten från dagen efter den dag då skyldigheten att betala skatt uppkom till förfallodagen för den skatt som påförs. Ränteberäkningen börjar alltså i dessa situationer dagen efter att fordonet tagits i bruk och ingen räntefri betalningstid fås för skatten.

Exempel 2: Ett fordon tas i skattepliktigt bruk och skyldigheten att betala skatt uppstår 16.1.2021. Den skattskyldige lämnar inte någon skattedeklaration. Skatteförvaltningen verkställer beskattningen på myndighetsinitiativ och fattar beslutet 3.1.2022. Förfallodagen för den påförda bilskatten är 24.1.2022. Dröjsmålsränta påförs för 17.1.2021–24.1.2022.

Vad är räntetiden för bilskatt som på ansökan betalats tillbaka till ett för stort belopp?

Med bilskatt som betalats tillbaka till ett för stort belopp avses den del av den återbetalda bilskatten som det inte har funnits någon grund för att betala tillbaka och som det bestäms ska betalas tillbaka.

Om bilskatt som återbärs på ansökan, såsom återbäring vid export, har betalats tillbaka till ett för stort belopp t.ex. på basis av bristfälliga eller felaktiga uppgifter, ska dröjsmålsränta beräknas från dagen efter den dag då det överskjutande bilskattebeloppet används till betalning av skatt eller debiteras Skatteförvaltningens konto. Ränta tas ut fram till förfallodagen för den skatt som påförs.

Syftet med räntepåföljden är att förebygga att oriktiga och bristfälliga uppgifter lämnas när återbäring av bilskatt söks.

Skatteförvaltningen påför punktskatt om den skattskyldige har handlat i strid med bestämmelserna i punktbeskattningen. Typiska situationer förekommer

  • när en oegentlighet har skett i samband med import, mottagning eller flyttning av produkter
  • när de produkter som en privatperson för med sig till Finland anses vara avsedda för annat än eget bruk
  • när det förfarande som föreskrivs i punktskattelagen inte har iakttagits vid flyttning av produkter som en privatperson skaffat för eget bruk från en annan medlemsstat.

I dessa situationer beräknas dröjsmålsränta på den punktskatt som påförs från dagen efter den dag då skyldigheten att betala punktskatt uppkommit till den dag då skatten betalas.

Skyldigheten att betala skatt uppkommer omedelbart efter det att produkterna har tagits emot eller importerats eller oegentligheten under flyttningen annars har skett. Ingen räntefri betalningstid fås för skatterna.

Exempel 3: Resenären kommer från Tallinn till Helsingfors 15.6.2021 och för med sig 1 000 liter alkoholdrycker. Tullen rapporterar om införsel till Skatteförvaltningen. Alkoholdrycker som resenären för med sig anses enligt Skatteförvaltningen vara avsedda för kommersiellt bruk och inte för resenärens eget bruk. Skatteförvaltningen påför 1.7.2021 genom ett beslut den skattskyldige punktskatt på alkohol och alkoholdrycker samt punktskatt på dryckesförpackningar. I beslutet är förfallodagen 12.8.2021 men dröjsmålsränta beräknas genast från dagen efter dagen då alkoholdryckerna infördes, dvs. från och med 16.6.2021.