Ansökan om betalningsarrangemang

Anvisningen gäller såväl privatpersoner som företags- och organisationskunder

Om du har tillfälliga betalningssvårigheter kan du få mer betalningstid genom att ansöka om betalningsarrangemang.

När ett betalningsarrangemang är i kraft skickar Skatteförvaltningen inte den skatt som ingår i betalningsarrangemanget till utsökning. Ett företag stryks inte heller ur förskottsuppbördsregistret under ett gällande betalningsarrangemang och skatteskuld som ingår i det publiceras inte i skatteskuldsregistret eller på protestlistan.

Vad krävs för att få ett betalningsarrangemang?

Du måste göra ansökan om betalningsarrangemang själv. Du kan få ett betalningsarrangemang endast om

 • dina betalningssvårigheter är tillfälliga
 • du inte har skatter som ska drivas in genom utsökning
 • du har lämnat in alla skattedeklarationer samt de anmälningar som ska lämnas till inkomstregistret (anmälningar om löneuppgifter och arbetsgivarens separata anmälningar) 
 • du har betalat de skatter för vilka Skatteförvaltningen tidigare beviljat betalningsarrangemang
 • Skatteförvaltningen uppskattar att en förlängd betalningstid förbättrar dina möjligheter att betala skatterna.

Tänk dock efter innan du ansöker om betalningsarrangemang om du nödvändigt behöver ett betalningsarrangemang eller om du kan betala skatten när du får en betalningsuppmaning. Observera att betalningsuppmaningen inte är ett separat brev utan en del av ett sammandrag av skatterna.

Du får 1–3 betalningsuppmaningar om en försenad skatt innan skatten sänds till utsökningen.

Antalet betalningsuppmaningar beror på om du har andra obetalda skatter och om du har lämnat skattedeklarationerna på rätt sätt och i tid. I betalningsuppmaningen meddelas alltid på förhand om skatterna riskerar att gå till utsökningen.

Hur kan jag ansöka om betalningsarrangemang?

Du kan ansöka om betalningsarrangemang för de flesta skatterna

 • i MinSkatt (skatt.fi/minskatt)
 • genom att ringa vår servicetelefon 029 497 029 (samtalspris, lna/msa)

Läs anvisningen: Så här ber du om betalningsarrangemang i MinSkatt

Så här ansöker du om betalningsarrangemang för olika skatter:

Du kan ansöka om betalningsarrangemang för fastighetsskatten i MinSkatt eller genom att ringa servicetelefonen.

Du kan ansöka om betalningsarrangemang för kvarskatten först efter att din beskattning har slutförts. Dagen då din beskattning slutförs visas i ditt beskattningsbeslut och i MinSkatt. Datumet kan ändras om du eller din make gör ändringar i skattedeklarationen eller om Skatteförvaltningen från något annat håll får uppgifter som påverkar din beskattning. Du får då ett nytt beskattningsbeslut.

Du kan ansöka om betalningsarrangemang i MinSkatt eller genom att ringa servicetelefonen.

Betalningsarrangemang kan ansökas av en delägare i boet som har en fullmakt från samtliga delägare i boet att sköta dödsboets ärenden. Delägarna kan också ge en fullmakt till en utomstående person.

Du kan inte ansöka om betalningsarrangemang för dessa skatter. I stället för betalningsarrangemang kan du ansöka om uppskov med betalningen. Läs anvisningarna:

Observera att du inte kan välja språket för betalningsarrangemang. Du kan få betalningsprogrammet, betalningsanvisningarna och annan post i anknytning till betalningsarrangemanget endast på ditt eget kommunikationsspråk.

När träder betalningsarrangemanget i kraft?

Betalningsarrangemanget träder i kraft omedelbart efter att Skatteförvaltningen har godkänt din begäran om betalningsarrangemang. En begäran om betalningsarrangemang som har gjorts i MinSkatt kan beviljas automatiskt om den uppfyller villkoren för betalningsarrangemang.

 • Om du ansöker om betalningsarrangemang i MinSkatt ser du beslutet där så fort din ansökan har slutbehandlats.
 • Om du ansöker om betalningsarrangemang per telefon får du svaret per post inom cirka en vecka.

Om ett betalningsarrangemang inte beviljas, får du ett meddelande om detta per brev eller telefon.

Hur betalar jag skatter som ingår i betalningsarrangemanget?

Du får per post ett betalningsprogram och anvisningar för betalning av de skatter som ingår i betalningsarrangemanget. Betalningsprogrammet för betalningsarrangemang finns också i MinSkatt.

Betala skatterna enligt betalningsprogrammet månatligen i lika stora rater. Den första förfallodagen är inom en månad efter att betalningsarrangemanget har godkänts. Längden av eller betalningsraterna för betalningsarrangemanget kan inte ändras i efterhand. Du kan också betala raterna i snabbare takt än som överenskommits.

När du betalar raterna i ditt betalningsarrangemang måste du använda det referensnummer som du har fått med betalningsprogrammet. Då används din betalning för att täcka skatterna som ingår i arrangemanget.

Betala de skatter som inte ingår i betalningsarrangemanget på vanligt sätt dvs. enligt de betalningsanvisningar som du fått i beskattningsbeslutet eller i MinSkatt. Observera att skatter på eget initiativ som inte hör till betalningsarrangemanget kan betalas tidigast under den månad då de förfaller till betalning.

Betalningsarrangemanget påverkar inte beloppet av dröjsmålsränta. Även om betalningsdagen för en skatt flyttas fram på grund av betalningsarrangemanget beräknas dröjsmålsräntan fortfarande från och med dagen efter den ursprungliga förfallodagen till och med den faktiska betalningsdagen. Dröjsmålsräntan för 2021 är 7 %.

Kan betalningsarrangemanget förfalla?

Betalningsarrangemanget övervakas automatiskt och det förfaller om dess villkor inte efterföljs. Betalningsarrangemanget förfaller om

 • du inte följer tidsplanen för betalningsarrangemanget
 • du får nya skatteskulder medan betalningsarrangemanget pågår
 • du försummar att lämna skattedeklarationer, exempelvis inte deklarerar skatter på eget initiativ eller inkomstskatter.

Om betalningsarrangemanget förfaller får du ett meddelande som skickas automatiskt. Då betalningsarrangemanget har förfallit skickar Skatteförvaltningen de obetalda skatterna till utsökning. Obetald moms, förskottsinnehållning och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift kan också publiceras på protestlistan. En företagares skatteskulder kan dessutom publiceras i skatteskuldsregistret.

Obs! Skatteförvaltningen beviljar inte något nytt betalningsarrangemang för skatter som ingått i ett betalningsarrangemang som förfallit.

En skatteåterbäring eller en betalning som är avsedd för en annan skatt kan användas till skatter som ingår i betalningsarrangemanget

Om du får skatteåterbäring under ett betalningsarrangemang använder Skatteförvaltningen den till de skatter som ingår i arrangemanget.

Trots det måste du fortsätta betalningsarrangemanget på vanligt sätt, alltså betala raterna enligt betalningsprogrammet. Skatteåterbäringen ersätter alltså inte de rater som ingår i betalningsarrangemanget mitt under ett betalningsarrangemang utan användningen av skatteåterbäring avkortar den totala längden på betalningsarrangemanget. Om skatteåterbäringar har använts slutar betalningsarrangemanget alltså tidigare än planerat.

Läs mer om hur skatteåterbäringar används för obetalda skatter.

Också den betalning som du har avsett för en annan skatt används till de skatter som ingår i betalningsarrangemanget om du vid betalningstidpunkten inte har andra skatter som betalningen kunde användas till. Läs mer om hur betalningar används till olika skatter.