Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Betalning av kvarskatt för ett samfund

Den här anvisningen gäller aktiebolag, andelslag, föreningar och stiftelser.

Om ett samfund har betalat för lite skatt i förskott måste skatterna betalas i efterhand som kvarskatt. På kvarskatten beräknas också ränta.

Förfallodag för samfunds kvarskatt

Varje samfund och samfälld förmån har en egen dag då beskattningen slutförs. Dagen anges i beskattningsbeslutet. Beskattningen slutförs dock senast 10 månader efter att räkenskapsperiodens sista kalendermånad har gått ut. Om flera räkenskapsperioder har gått ut under kalenderåret, räknas tiden på 10 månader från utgången av den sista månaden i den senaste räkenskapsperioden. Läs mer: När slutförs beskattningen?

En uträkning av det slutliga skattebeloppet står i beskattningsbeslutet som Skatteförvaltningen skickar till samfundet.  Beskattningsbeslutet finns också i MinSkatt. Beskattningsbeslutet innehåller beloppet av den eventuella kvarskatten och anvisningar för betalning. Det skickas inte längre några separata giroblanketter. Förfallodagen för samfundens kvarskatter är den 3:e dagen i den andra månaden efter den månad då samfundets beskattning har slutförts. Om den 3:e dagen inte är en vardag är förfallodagen närmast följande vardag.

Använd rätt referensnummer vid betalning

Samfundens och de samfällda förmånernas kvarskatt, förskottsskatter och tilläggsförskott betalas med referensen för samfundens inkomstskatt. Referensnumret är detsamma för samfundets samtliga inkomstskatter.

Samfunden kan inte längre välja vilken rat av inkomstskatten ska betalas, utan inbetalningen används till inkomstskatterna i den ordning de förfaller till betalning, från den äldsta till den nyaste. Inbetalningen används också till sådana redan påförda inkomstskatter som förfaller till betalning senare.

Exempel:  En kund betalar 1 500 euro med referensnumret för inkomstskatten den 3 juli. Den dagen förfaller 1 000 euro i kvarskatt till betalning. Eftersom kunden inte har några andra inkomstskatter som förfallit till betalning används resten av inbetalningen till förskottet som förfaller till betalning först den 23 juli.

Kontonumret för samfundens kvarskatt har ändrats. Använd alltid rätt kontonummer och referensnummer när du betalar kvarskatt. Konto- och referensnumren finns i betalningsanvisningarna och i MinSkatt. Kvarskatten betalas i en rat.

Det går också att betala inkomstskatt för samfund som nätbetalning i MinSkatt. Man behöver inte själv fylla i några betalningsuppgifter om man gör en nätbetalning via MinSkatt, eftersom uppgifterna automatiskt överförs från MinSkatt som betalningsunderlag till nätbanken.

Betalning av nedsatt dröjsmålsränta på kvarskatt

Om ett samfunds förskottsskatter har varit mindre än det slutliga skattebehovet, ska de återstående skatterna betalas som kvarskatt. Skatteförvaltningen beräknar nedsatt dröjsmålsränta på kvarskatten och den förfaller till betalning i samband med kvarskatten.

Nedsatt dröjsmålsränta är den referensränta som fastställts av Finlands Bank ökad med 2 procentenheter. Ränteprocenten justeras årligen. År 2023 är den nedsatta dröjsmålsräntan 2,0 %. År 2024 höjs räntan till 6 procent. Från den nedsatta dröjsmålsräntan som beräknas på kvarskatten avdras 20 euro (dock högst räntebeloppet).

Beräkningen av nedsatt dröjsmålsränta börjar från den första dagen i den andra månaden efter skatteårets utgång. Räntan beräknas till och med förfallodagen för kvarskatten. Den nedsatta dröjsmålsräntan beräknas enligt månadens och årets faktiska dagar.

Dröjsmålsränta ackumuleras på försenad kvarskat

Om kvarskatten betalas efter förfallodagen beräknas dröjsmålsräntan på den samt även på en eventuell skatteförhöjning. Ränta ska betalas från och med dagen efter förfallodagen till och med betalningsdagen, inklusive dessa två dagar. Dröjsmålsräntan beräknas enligt månadens och årets faktiska dagar.

År 2023 är dröjsmålsräntan 7,0 %. År 2024 höjs räntan till 11 procent. Räntans storlek justeras årligen. Dröjsmålsräntan har inte något minimibelopp. Dröjsmålsräntan kan beräknas i MinSkatt.

En försenad skatt kan betalas in på Skatteförvaltningens konto, förutsatt att skatten inte har överförts till utsökning.

Skatteförvaltningen skickar inte längre separata betalningspåminnelser om kvarskatten, utan det finns en anmärkning om den obetalda skatten i det månatliga sammandraget över skatter i MinSkatt. Om kvarskatten inte har betalats senast på förfallodagen som anges i anmärkningen, skickar Skatteförvaltningen skatten till utsökning. En skatt som har överförts till utsökning ska betalas enligt utsökningsmyndighetens anvisningar. Utsökningen tar ut en utsökningsavgift på skatten även om skatten betalas direkt in på Skatteförvaltningens konto.

Sidan har senast uppdaterats 30.11.2023