Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Dröjsmålsränta om betalningen blir försenad

Om skatten betalas för sent beräknas det dröjsmålsränta på den. Betalningen används först till räntan och därefter till skatten.

Dröjsmålsränta ska betalas på alla skatter som betalats efter förfallodagen samt på påföljdsavgifter, såsom skatteförhöjningar eller förseningsavgifter som påförts skatterna.

Dröjsmålsränta beräknas inte på skattetillägg eller dröjsmålsränta, eftersom de är räntepåföljder och inte påföljdsavgifter.

Du kan själv beräkna och betala beloppet av dröjsmålsräntan i MinSkatt. För beräkning kan du även använda ränteräknaren. Betala dröjsmålsräntan med en cents noggrannhet eftersom räntan inte har något minimibelopp.

Dröjsmålsräntan beräknas från och med dagen efter förfallodagen till och med betalningsdagen (dessa dagar medräknade). Räntedagarna beräknas enligt de faktiska dagarna i månaden och året.

Dröjsmålsräntans räntesats fastställs årligen. För året 2024 är den 7,5 % (arvsskatt) eller 11 % (övriga skatteslag).

Lägg dröjsmålsräntan till beloppet på skatten du ska betala och betala hela summan med samma betalningsuppgifter. Betalningen går först till dröjsmålsräntan och först därefter till skatten.

En påföljdsavgift är exempelvis en skatteförhöjning, förseningsavgift eller försummelseavgift. Syftet med påföljdsavgifter är att säkerställa att uppgifterna anmäls rätt och i tid.

Dröjsmålsränta ska betalas om betalningen blir försenad.

Läs mer om olika påföljdsavgifter:

Dröjsmålsränta när skatt påförs till betalning

Dröjsmålsränta ska betalas också i vissa beskattningssituationer, bl.a. om du påförs mer skatt. Beskattningsbeslutet innehåller en beräkning av beloppet av skatten, förseningsräntan och den eventuella påföljdsavgiften. Skatteförvaltningen har beräknat skattetillägget till och med förfallodagen i beslutet. Betala skatten, dröjsmålsräntan och den eventuella påföljdsavgiften på en gång med samma betalningsuppgifter.

Observera att om du betalar skatten efter förfallodagen som fastställts i beskattningsbeslutet blir du tvungen att betala förseningsränta också för den här tiden.

Om förskotten eller förskottsinnehållningarna (dvs. förskottsuppbörden) som du har betalat under skatteåret inte räcker till att täcka skatterna för skatteåret ska den saknade andelen betalas som kvarskatt. Du kan dock komplettera din förskottsuppbörd genom att ansöka om och betala tilläggsförskott. På detta sätt kan du minska beloppet på kvarskatten och räntan för den.

Du kan komplettera förskottsuppbörden räntefritt under 1 månad efter att skatteåret har gått ut. Efter det, dvs. från och med den andra månaden efter utgången av skatteåret beräknas nedsatt dröjsmålsränta på tilläggsförskottet till och med förfallodagen för förskottet. Läs mer om att ansöka om och betala tilläggsförskott.

kvarskatten beräknas också nedsatt dröjsmålsränta från den första dagen i den andra månaden efter utgången av skatteåret till förfallodagen för kvarskattens första rat.

När skatteårets beskattning slutförs avdras 20 euro från den nedsatta dröjsmålsräntan som beräknas på kvarskatten, dock högst räntebeloppet. Små kvarskattebelopp kan alltså betalas utan nedsatt dröjsmålsränta. Motsvarande avdrag görs inte från nedsatt dröjsmålsränta för tilläggsförskott eller skatt som påförs senare, exempelvis i samband med rättelse av beskattningen.

Observera att om du betalar kvarskatten eller tilläggsförskottet för sent måste du även betala dröjsmålsränta.

Hur beräknas nedsatt dröjsmålsränta?

Du ser beloppet av den nedsatta dröjsmålsräntan i MinSkatt eller i beskattningsbeslutet. Som räntedagar räknas månadens och årets faktiska dagar.

Räntesatsen för dröjsmålsräntan är referensräntan enligt räntelagen ökad med 2 procentenheter. Räntan är dock alltid minst 0,5 %. För året 2024 är den nedsatta dröjsmålsräntan därmed 6 %.

Hur betalas nedsatt dröjsmålsränta?

Lägg den nedsatta dröjsmålsräntan till tilläggsförskottet eller kvarskattebeloppet och betala hela beloppet på en gång med samma betalningsuppgifter.

Om du har försummat din deklarationsskyldighet i inkomstbeskattningen, dvs. att du exempelvis inte har angett dina hyresinkomster och du påförs mera kvarskatt, påför Skatteförvaltningen i omprövningsbeslutet även dröjsmålsränta till betalning.

Dröjsmålsränta beräknas från dagen efter kvarskattens första förfallodag till förfallodagen för den skatt som påförs på grund av en ändring i beskattningen. Ränta tas ut till och med den fastställda förfallodagen även om du skulle betala skatten före förfallodagen.

I övriga situationer utöver försummelse av deklarationsskyldigheten, till exempel när ett lagringsfel som Skatteförvaltningen har gjort ska korrigeras, beräknas nedsatt dröjsmålsränta istället för dröjsmålsränta. Nedsatt dröjsmålsränta beräknas inte för den tid för vilken det på skatten beräknas dröjsmålsränta. Nedsatt dröjsmålsränta uppbärs också till och med förfallodagen även om du skulle betala skatten före förfallodagen.

Observera att om du betalar skatten efter förfallodagen som fastställts i beskattningsbeslutet blir du tvungen att betala förseningsränta också för den här tiden.

Skatter på eget initiativ är till exempel moms, punktskatt och arbetsgivarprestationer. Om Skatteförvaltningen påför mera skatter på eget initiativ i samband med en rättelse eller när du själv deklarerar mera skatt blir du tvungen att också betala dröjsmålsränta. Ränta ska betalas på det belopp som lades till den ursprungliga skatten.

Dröjsmålsränta beräknas för den skatteperiod till vilken skatten tilläggs. Beräkningen av räntan börjar från och med dagen efter den allmänna förfallodagen för denna skatteperiod. Beräkningen av räntan pågår till och med den dag då du betalar skatten och dröjsmålsräntan.

Om felet gällde negativ moms

Om ändringen av momsen beror på att negativ moms (moms som berättigar till återbäring) ursprungligen har återburits till ett för stort belopp börjar det beräknas dröjsmålsränta på den överskjutande återbäringen från och med dagen efter den dag då återbäringen utbetalades till och med den dag då du betalar skatten och dröjsmålsräntan.

Om den negativa skatten redan har använts till att betala någon annan skatt eller förpliktelse påverkar det behandlingen av det ändrade beloppet vilken skatteperiod momsen hänför sig till.

Rättelse av negativ moms när skatteperioden har börjat 1.1.2022 eller senare:

Om negativ moms minskar efter att den redan har använts till att betala andra skatter eller förpliktelser, behandlas rättelsen av den negativa momsen så att den obefogade andelen återkrävs. Om den negativa momsen har använts till att betala exempelvis alkoholskatt återtas inte denna betalning. Däremot ska lika mycket moms betalas som den negativa momsen minskas.

Observera att i vissa fall har den negativa momsen eventuellt återburits eller använts till att betala en annan skatt redan före den allmänna förfallodagen för moms för skatteperioden. Om den negativa momsen rättas så att beloppet blir mindre före förfallodagen för skatteperioden är förfallodagen för den återkrävda momsen samma dag som korrigeringen deklareras. Förfallodagen kan alltså infalla tidigare än den allmänna förfallodagen för skatteperioden.

Läs mer om betalning av återbäring (exempel 3 i punkten "Återbäring genast efter behandling").

Rättelse av negativ moms när skatteperioden har gått ut senast den 31 december 2021:

Om den negativa momsen minskar efter att den redan har använts till att betala andra skatter eller förpliktelser minskar också det belopp som använts till dem på motsvarande sätt. På den andel av förpliktelsen som saknas ska också dröjsmålsränta betalas.

Om återbäringen av den negativa momsen till exempel har använts till att betala arbetsgivarprestationer, påförs det dröjsmålsränta på den del av arbetsgivarprestationerna som saknas på grund av rättelsen av momsen. Dröjsmålsränta beräknas från och med den dag då återbäringen av negativ moms använts till arbetsgivarprestationer. Beräkningen av räntan pågår till och med den dag då du betalar den del av arbetsgivarprestationerna som saknas. Dröjsmålsränta ska då betalas på den skatt till vilken den ogrundade återbäringen tidigare använts.

Skatter på eget initiativ kan i vissa situation också återbäras på basis av en separat ansökan. Om exempelvis punktskatt på flytande bränslen har återburits till ett för stort belopp på basis av ansökan, tas dröjsmålsränta ut för det överbetalade beloppet. Ränta ska betalas från och med dagen efter utbetalningsdagen för återbäringen fram till den dag då du betalar punktskatten.

Om du har försummat din deklarationsskyldighet i fråga om fastighetsbeskattningen, det vill säga att du inte exempelvis har angett alla uppgifter om fastigheten och du påförs mera fastighetsskatt, påför Skatteförvaltningen i omprövningsbeslutet även dröjsmålsränta till betalning.

Dröjsmålsränta beräknas från dagen efter fastighetsskattens första förfallodag till förfallodagen för skatt som påförs på grund av en ändring i beskattningen. Ränta tas ut till och med den fastställda förfallodagen även om du skulle betala skatten före förfallodagen.

Observera att om du betalar skatten efter förfallodagen som fastställts i beskattningsbeslutet blir du tvungen att betala förseningsränta också för den här tiden.

Skatteförvaltningen påför dröjsmålsränta vid bilbeskattningen

 • om du lämnar bilskattedeklarationen efter den utsatta tiden och påförandet av skatten därför har fördröjts
 • om du inte lämnar en bilskattedeklaration för fordonet och fordonet har införts i trafikregistret eller tagits i bruk i Finland
 • om bilskatten helt eller delvis inte blivit påförd eller om den har betalats tillbaka till ett för stort belopp på grund av att du har lämnat en bristfällig, vilseledande eller oriktig skattedeklaration eller annan uppgift eller handling.

I dessa situationer ska dröjsmålsränta alltså betalas redan för tiden före förfallodagen i beskattningsbeslutet. Observera att om du betalar skatten efter förfallodagen som fastställts i beskattningsbeslutet blir du tvungen att betala förseningsränta också för den här tiden.

Räntetiden beror på om det är fråga om

 • periodvis eller fordonsspecifik bilbeskattning
 • eller bilskatt som återburits till ett för stort belopp på basis av ansökan.

Hur lång är räntetiden vid periodvis bilbeskattning?

Om dröjsmålsränta påförs vid periodvis bilbeskattning beräknas den från dagen efter den föreskrivna förfallodagen till förfallodagen för skatt som påförs. Typiska situationer är bl.a. följande:

 • förfallodagen flyttas på grund av att den skattskyldige lämnar skattedeklarationen för sent
 • skatt påförs i efterhand vid ändringsbeskattning.

Vilka är räntetiderna vid fordonsspecifik bilbeskattning?

Om dröjsmålsränta påförs vid fordonsspecifik beskattning beräknas den i regel från den 25 dagen i den tredje kalendermånaden efter den dag då skyldigheten att betala skatt uppkom till förfallodagen för den skatt som påförs.

Skyldigheten att betala uppstår när fordonet registreras, tas i skattepliktigt bruk i Finland eller skattedeklaration lämnas för fordonet.

Exempel 1: Ett fordon tas i skattepliktigt bruk och skyldigheten att betala skatt uppstår 14.6.2024. Skatteförvaltningen verkställer beskattningen enligt den lämnade skattedeklarationen. Senare upptäcks ett fel i skattedeklarationen. Skatteförvaltningen rättar beskattningen till den skattskyldiges nackdel. Förfallodagen för skatt som påförs på grund av rättelse är 5.11.2024. Dröjsmålsränta påförs för 25.9–5.11.2024.

Om bilskatten vid fordonsspecifik beskattning (på myndighetsinitiativ) verkställs på den grunden att fordonet har tagits i bruk utan att en skattedeklaration har lämnats, beräknas dröjsmålsräntan på bilskatten från dagen efter den dag då skyldigheten att betala skatt uppkom till förfallodagen för den skatt som påförs. Ränteberäkningen börjar alltså i dessa situationer dagen efter att fordonet tagits i bruk och ingen räntefri betalningstid fås för skatten.

Exempel 2: Ett fordon tas i skattepliktigt bruk och skyldigheten att betala skatt uppstår 16.1.2023. Den skattskyldige lämnar inte någon skattedeklaration. Skatteförvaltningen verkställer beskattningen på myndighetsinitiativ och fattar beslutet 3.1.2024. Förfallodagen för den påförda bilskatten är 24.1.2024. Dröjsmålsränta påförs för 17.1.2023–24.1.2024.

Vad är räntetiden för bilskatt som på ansökan betalats tillbaka till ett för stort belopp?

Med bilskatt som betalats tillbaka till ett för stort belopp avses den del av den återbetalda bilskatten som det inte har funnits någon grund för att betala tillbaka och som det bestäms ska betalas tillbaka.

Om bilskatt som återbärs på ansökan, såsom återbäring vid export, har betalats tillbaka till ett för stort belopp t.ex. på basis av bristfälliga eller felaktiga uppgifter, ska dröjsmålsränta beräknas från dagen efter den dag då det överskjutande bilskattebeloppet används till betalning av skatt eller debiteras Skatteförvaltningens konto. Ränta tas ut fram till förfallodagen för den skatt som påförs.

Syftet med räntepåföljden är att förebygga att oriktiga och bristfälliga uppgifter lämnas när återbäring av bilskatt söks.

Skatteförvaltningen påför punktskatt om den skattskyldige har handlat i strid med bestämmelserna i punktbeskattningen. Typiska situationer förekommer

 • när en oegentlighet har skett i samband med import, mottagning eller flyttning av produkter
 • när de produkter som en privatperson för med sig till Finland anses vara avsedda för annat än eget bruk
 • när det förfarande som föreskrivs i punktskattelagen inte har iakttagits vid flyttning av produkter som en privatperson skaffat för eget bruk från en annan medlemsstat.

I dessa situationer beräknas dröjsmålsränta på den punktskatt som påförs från dagen efter den dag då skyldigheten att betala punktskatt uppkommit till den dag då skatten betalas.

Skyldigheten att betala skatt uppkommer omedelbart efter det att produkterna har tagits emot eller importerats eller oegentligheten under flyttningen annars har skett. Ingen räntefri betalningstid fås för skatterna.

Exempel 3: Resenären kommer från Tallinn till Helsingfors 14.6.2024 och för med sig 1 000 liter alkoholdrycker. Tullen rapporterar om införsel till Skatteförvaltningen. Alkoholdrycker som resenären för med sig anses enligt Skatteförvaltningen vara avsedda för kommersiellt bruk och inte för resenärens eget bruk. Skatteförvaltningen påför 1.7.2024 genom ett beslut den skattskyldige punktskatt på alkohol och alkoholdrycker samt punktskatt på dryckesförpackningar. I beslutet är förfallodagen 12.8.2024 men dröjsmålsränta beräknas genast från dagen efter dagen då alkoholdryckerna infördes, dvs. från och med 15.6.2024.

Dröjsmålsränta som inte tas ut

Skatteförvaltningen kan avstå från att ta ut dröjsmålsränta endast i exceptionella situationer. Du kan ansöka om att dröjsmålsränta inte tas ut om betalningen av skatt har fördröjts och orsaken är exempelvis

 • en omfattande och långvarig störning i datakommunikationen
 • en akut och allvarlig sjukdom
 • en bevisligen felaktig anvisning från Skatteförvaltningen.

Skatteförvaltningen bedömer varje ansökan från fall till fall.

Skatteförvaltningen kan inte avstå från att ta ut dröjsmålsränta om orsaken till att du betalat för sent är någon av följande:

 • du glömde att betala skatten i tid
 • du lämnade skattedeklarationen för sent
 • beloppet av dröjsmålsräntorna är stort
 • betalningssvårigheter
 • ett fel som bokföraren gjort.

Om du har betalningssvårigheter kan du få mer betalningstid genom att ansöka om betalningsarrangemang. Läs mer om att ansöka om betalningsarrangemang.

Så här ansöker du om att dröjsmålsräntor inte tas ut

Ansök skriftligt om att dröjsmålsräntan inte tas ut antingen i MinSkatt eller med en fritt formulerad ansökan. När du lämnar ansökan i MinSkatt kommer den genast fram till Skatteförvaltningen. Kontrollera de för tillfället uppskattade behandlingstiderna.

Så här hittar du ansökan i MinSkatt:

 1. På ingångssidan ska du välja fliken Skatteärenden.
 2. Välj i punkten Ansökningar länken Alla ansökningar.
 3. Välj länken Ansökan om avstående från uppbörd av ränta.

Om du med en fritt formulerad ansökan ansöker om att ränta inte tas ut ska du i ansökan ange

 • uppgifter om sökanden: namn, personbeteckning eller FO-nummer och kontaktuppgifter
 • vilken skatteperiod och dröjsmålsränta ansökan gäller
 • varför du ansöker om att dröjsmålsräntor inte ska tas ut.

Underteckna ansökan, och skicka den till adressen Skatteförvaltningen, Betalningsrörelse, PB 6000, 00052 SKATT.

Skatteförvaltningen kan i vissa fall på eget initiativ besluta om att inte ta ut dröjsmålsränta. Skatteförvaltningen kan då använda automatiserat beslutsfattande i beslutet. Automatiserat beslutsfattande används inte när kunden själv ansöker om avstående från att ta ut dröjsmålsränta. Läs mer om automatiserat beslutsfattande på Skatteförvaltningen.

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2024