Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Arvsskatt i internationella situationer

Om du får penningmedel eller annan egendom i arv av en arvlåtare som bor utomlands, ska du deklarera arvet och betala arvsskatt i Finland.

Din och arvlåtarens hemviststater påverkar hur mycket arvsskatt du måste betala. I arvsbeskattningen påverkar i vilken stat

  • arvlåtaren bodde på sin dödsdag
  • du som arvtagare eller testamentstagare bodde på arvlåtarens dödsdag.

Efter att en person som bott i Finland avlidit, ordnar man i regel en bouppteckningsförrättning där man upprättar en bouppteckningshandling över egendomen. Om arvlåtaren bodde utomlands, behöver du inte förrätta en bouppteckning till Skatteförvaltningen i Finland. Om arvlåtaren hade egendom i Finland, kan övriga myndigheter eventuellt behöva bouppteckningshandlingen. Läs mer om arvsrätten i Finland

Du bor i Finland och arvlåtaren bodde utomlands

Om du bor i Finland och får ett arv från utlandet, ska du betala skatt på arvet i Finland. En arvsskattedeklaration för arvet ska lämnas till Skatteförvaltningen i Finland. 

Så här deklarerar du ett utländskt arv

Se exemplet

Den ärvda egendomen är i Finland, men du bor inte och arvlåtaren bodde inte heller i Finland

Om du bor utomlands och ärver fast egendom i Finland, ska du betala arvsskatt på den fasta egendomen i Finland trots att även arvlåtaren bodde utomlands. En arvsskattedeklaration för arvet ska lämnas till Skatteförvaltningen i Finland. 

Så här deklarerar du ett utländskt arv

Fast egendom i Finland är

  • olika fastigheter, exempelvis tomter, sommarstugor eller andra fritidsbostäder samt jordbruks- och skogsfastigheter
  • aktier eller andelar i sådana samfund vars tillgångar till mer än 50 % utgörs av fast egendom i Finland, som till exempel aktier i ett bostadsaktiebolag.

Någon arvsskattedeklaration behöver inte lämnas om arvlåtaren och arvtagaren bodde utomlands och det inte ingår fast egendom eller därmed jämförbar egendom i arvet.

Exempel: Vid sin död bodde Erik i Sverige där också hans dotter Salla bor. Eriks andra dotter Kajsa bor i Finland. Det arv Erik lämnar efter sig inkluderar en bostad i Sverige och en sommarstuga i Finland. Salla betalar arvsskatt i Finland endast för egendomen i Finland, det vill säga på sin andel av sommarstugan. Eftersom Kajsa bor i Finland betalar hon arvsskatt på hela den egendom som hon ärver efter Erik.

Du bor inte i Finland men arvlåtaren bodde i Finland

Om du får ett arv av en person som bodde i Finland, ska du betala arvsskatt i Finland även om du själv inte bor i Finland. 

Läs mer om arvsbeskattningen i Finland

Exempel: Emil bodde i Finland vid sin död. Hans enda arvinge Robin bor i Tyskland. Robin ska betala arvsskatt på hela sitt arv till Finland. 

Skatteavtalen kan påverka din arvbeskattning

Finland har arvsskatteavtal med Danmark, Frankrike, Förenta staterna, Island, Nederländerna och Schweiz. Skatteavtalen kan medföra undantag i arvsbeskattningen.

Om du redan har betalat arvsskatt i något annat land än Finland, kan du under vissa förutsättningar få den betalda arvsskatten avräknad. 

Läs mer om avräkning av utländsk arvsskatt

Betala arvsskatt

Skatteförvaltningen i Finland fastställer beloppet av arvsskatt som ska betalas på basis av arvsskattedeklarationen eller bouppteckningen. Du får arvsbeskattningsbeslutet cirka 6–12 månader efter att Skatteförvaltningen fått din arvsskattedeklaration eller bouppteckningshandling.

Förfallodagarna och övriga betalningsuppgifter finns i ditt arvskattebeslut. Om du kan använda MinSkatt ser du arvsbeskattningsbeslutet även där. Om du inte kan logga in i MinSkatt kan du kontrollera uppgifterna på arvsbeskattningsbeslutet på papper. 

Om arvsskatten understiger 500 euro ska hela skatten betalas på en gång.

Du kan uppskatta arvsskattebeloppet med arvsskatteräknaren

Ta i beaktande eventuella andra skatter

Om du ärver fast egendom, till exempel en sommarstuga, ska du ta hand om de skatter som hänför sig till ägarskapet så länge du är ägare. Exempelvis ska ägaren av en sommarstuga betala fastighetsskatt varje år. Läs mer om fastighetsskatt

Om du säljer egendom som du har ärvt kan du bli tvungen att betala skatt på överlåtelsevinsten i Finland. Du ska betala skatt på överlåtelsevinsten i Finland om du själv bor i Finland eller om egendomen finns i Finland. Läs mer om överlåtelsevinst

Närmare anvisningar för arvssituationer

Närmare anvisningar för olika typer av arvskattesituationer finns i de detaljerade skatteanvisningarna. Bekanta dig med anvisningarna före bouppteckningen eller lämnande av arvskattedeklarationen.

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2023