Till utlandet betald arvsskatt kan avräknas

Om du har betalat arvsskatt utomlands kan den utländska skatten avräknas från den arvsskatt du ska betala i Finland.

Du kan beviljas avräkning om alla följande krav uppfylls:

  • Du är arvtagare och bodde i Finland på arvlåtarens dödsdag.
  • Du har betalat skatt på arvet i någon annan stat än Finland.
  • Du måste enligt arvsbeskattningsbeslutet betala arvsskatt på samma egendom i Finland.

Avräkningen gäller skatt som betalats till staten

I den finska beskattningen kan du avräkna endast den skatt som du har betalat till en annan stat. Skatter som betalas till delstater eller regionala skattetagare kan inte avräknas.

När du yrkar på avräkning av den utländska skatten ska du till arvsskattedeklarationen bifoga en kopia av den utländska myndighetens beskattningsbeslut.

Exempel: Vid sin död bodde Anders i Finland. Med undantag av en fritidslägenhet i Spanien fanns Anders egendom i Finland. Anders arvingar är dottern Sara, som är bosatt i Finland, och sonen Tommy, som är bosatt i Spanien. För både Sara och Tommy fastställs arvsskatt i Finland för hela arvslotten. Barnen påförs skatt på semesterlägenheten även i Spanien.

Sara har rätt till avräkning av utländsk skatt eftersom hon var bosatt i Finland då Anders dog. Tommy har ingen rätt till avräkning.

Av den utländska skatten avräknas inte den del som har betalats

  • På fast egendom i Finland (t.ex. tomter, fritidsfastigheter, jord- och skogsfastigheter och övriga markområden såsom outbrutna områden)
  • med fast egendom jämställs i arvsbeskattningen aktier eller andelar i ett sådant samfund av vars tillgångar till mer än 50 % utgörs av fast egendom i Finland (till exempel bostads- och fastighetsaktiebolag).