Deklarera ditt utländska arv till Skatteförvaltningen

Lämna en arvsskattedeklaration till Skatteförvaltningen inom 3 månader från dödsfallet. Du ska deklarera även om arvet ännu inte har skiftats.

1

Fyll i en arvsskattedeklaration

Fyll i en arvskattedeklaration i MinSkatt.

Logga in i MinSkatt

Om du inte kan lämna arvskattedeklarationen i MinSkatt ska du fylla i och skriva ut arvsskattedeklarationen.

Du behöver nödvändigtvis inte upprätta en finsk bouppteckning om arvlåtaren inte var bosatt i Finland vid sin död.

2

Bifoga kopior av dokument

Bifoga till arvsskattedeklarationen kopior av följande handlingar:

 • utländsk bouppteckning eller annan motsvarande egendomsförteckning över den avlidnes tillgångar och skulder
 • testamente
 • arvskiftesinstrument, om arvet redan har skiftats
 • ett eventuellt äktenskapsförord eller annat därmed jämförbart avtal
 • en kalkyl eller annan utredning om det belopp som betalas till den efterlevande maken eller dödsboet på äktenskaps- och förmögenhetsrättsliga grunder
 • köpebrev, om dödsboets egendom har sålts
 • fastighetsmäklarens eller annan experts uppskattning av egendomens gängse värde på dödsdagen, om en sådan uppskattning redan har skaffats
 • den utländska myndighetens beslut om arvs- och kvarlåtenskapsskatt
 • annat dokument varav omständigheter och fakta om dödsboets situation eller arvingarnas andelar framgår.

Skicka inte originaldokument till Skatteförvaltningen, det räcker med kopior. Om dokumentet inte har upprättats på finska eller svenska, utan på ett främmande språk, ska du bifoga en översättning till finska eller svenska. Översättningen ska vara gjord av en auktoriserad translator eller annars tillförlitlig.

3

Skicka deklarationen i tid

Om du inte kan lämna arvsskattedeklarationen i MinSkatt ska du posta den inom 3 månader från dödsfallet.

I Finland: skicka deklarationen till adressen
Skatteförvaltningen
Arvs- och gåvobeskattning
PB 760
00052 SKATT

Utanför Finland: skicka deklarationen till adressen
Finnish Tax Administration – Skatteförvaltningen
Inheritance and Gift Tax (Arvs- och gåvobeskattningen)
PO Box 760
FI-00052 SKATT

Om du ännu inte har alla uppgifter till ditt förfogande och du inte kan ansöka om förlängd deklarationstid, kan du lämna in en bristfällig arvsskattedeklaration och komplettera den senare. Berätta i deklarationen att en del av uppgifterna saknas. När du får uppgifterna som fattas ska du skicka dem till den ovanstående adressen.

Om du lämnar arvsskattedeklarationen för sent kan du bli tvungen att betala förseningsavgift eller skatteförhöjning.

Vanliga frågor

Om du inte kan få närmare information om det utländska arvet inom 3 månader från dödsfallet kan du beviljas en förlängd inlämningstid för arvsskattedeklarationen. Uppgifter kan fattas exempelvis för att den utländska bouppteckningen inte blir färdig innan skattedeklarationen ska lämnas in.

Ansök om förlängd tid skriftligen. Du kan ansöka om förlängd tidsfrist i MinSkatt. Ange följande uppgifter i din ansökan:

 • arvlåtarens namn samt personbeteckning eller födelsedatum
 • arvlåtarens dödsdatum
 • datum då du fick veta om arvet eller testamentet
 • till och med vilket datum du söker om förlängd tidsfrist
 • motivering.

Logga in i MinSkatt

Om du inte kan ansöka om tidsfrist i MinSkatt ska du fylla i blanketten Ansökan om tilläggstid för upprättande av bouppteckning eller inlämning av bouppteckningshandling

Ange följande uppgifter i din ansökan:

 • dina person- och kontaktuppgifter samt ditt släktskapsförhållande till arvlåtaren
 • arvlåtarens namn, den eventuella finska personbeteckningen, sista hemort och dödsdag
 • berätta när och hur du har fått veta om arvet eller testamentet
 • datum till vilket du vill förlänga inlämningstiden
 • grunderna för din ansökan om förlängd inlämningstid
 • ansökans tid och plats samt underskrift.

Bifoga till ansökan kopior av dokument varav arvlåtarens dödsdag och övriga personuppgifter framgår. Förvara de ursprungliga dokumenten för dig själv.

Skicka ansökan till adressen
Skatteförvaltningen
Arvs- och gåvobeskattning
PB 760
00052 SKATT

Lämna din ansökan inom loppet av den ursprungliga eller den förlängda inlämningstiden.

Ja, du ska deklarera arvet. Deklarationsskyldigheten gäller också arv som underskrider 20 000 euro.

Som valutakurs används valutans medelkurs för den dag då skattskyldigheten började eller medelkursen för den närmaste noteringstidpunkten. I arvsskattedeklarationen ska andra valutor räknas om i euro.