Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Du får anvisningarna för betalning av arvsskatt i arvsskattebeslutet

Förfallodagarna och övriga betalningsuppgifter finns i ditt arvsskattebeslut och i MinSkatt. Du kan betala arvsskatten i MinSkatt.

Om du betalar arvsskatt i din nätbank ska du använda rätt kontonummer och referensnummer för att betalningen ska riktas rätt.

Arvsskatten är alltid personlig. Delägarna i dödsboet är inte ansvariga för andra delägares arvsskatter.

Arvsskattens betalningsrater och förfallodagar

Arvsskattebeloppet påverkar betalningsraterna:

  • Skatten ska betalas i en rat om beloppet understiger 500 euro.
  • Skatten delas i två betalningsrater om beloppet är 500 euro eller mer.
  • Betalningsraterna kan dock uppgå till högst tio, om minst 1 700 euro av skatten påförts för en gårdsbruksenhet eller ett annat företag vars verksamhet arvtagaren tar över.

Om du tar över jordbruks- eller företagsverksamhet kan du ansöka om längre betalningstid i bouppteckningen eller gåvoskattedeklarationen. Du ska ansöka om förlängd betalningstid innan vi verkställer beskattningen. Om vi beviljar längre betalningstid fördelas skatten på gårdsbruksenheten eller företaget i högst tio årliga rater. En rat är minst 850 euro. Ingen ränta tas ut för den förlängda betalningstiden.

Förfallodagarna för arvsskatten fastställs på följande sätt:

  • Den första förfallodagen infaller cirka tre månader efter att vi har fattat beskattningsbeslutet.
  • Den andra ratens förfallodag infaller två månader efter den första ratens förfallodag.

Exempel: Om arvsbeskattningen enligt arvsskattebeslutet verkställts 17.12.2022, är förfallodagen för den första raten 1.4.2023 och för den andra raten 1.6.2023.

Skatten ska betalas även om du har begärt omprövning

Skatten ska betalas inom utsatt tid även om du har begärt omprövning av arvsbeskattningen.

Skatteförvaltningen kan dock på din ansökan förbjuda utsökningen av skatten eller förordna att utsökningen ska avbrytas om du har begärt omprövning. Under utsökningsförbudet eller avbrottet ackumuleras dröjsmålsränta på skatten som vanligt.

När betalningen är försenad

Om du betalar arvsskatten efter förfallodagen måste du också betala dröjsmålsränta.

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2023