Inkomster från bloggar, vloggar och sociala medier

Skattelagstiftningen innehåller inga särskilda bestämmelser om verksamhet i sociala medier. Inkomster från verksamhet i sociala medier beskattas enligt allmänna principer. Skattepliktig inkomst är inkomster i pengar eller pengars värde. Dessutom kan kostnader för förvärvande av inkomst dras av.

Som influerare på sociala medier kan du stå i ett anställningsförhållande till företaget och få lön för att påverka på sociala medier. Du kan också få annan förvärvsinkomst, såsom arbetsersättning. Dessutom kan en influerare på sociala medier vara företagare och då är inkomsten inkomst av företagsverksamhet.

Skattepliktig inkomst är även till exempel

  • penningersättningar för skrivande eller försäljning av produkter
  • olika varor och förmåner
  • rabatter
  • presentkort
  • resor 
  • inträdesbiljetter.

Om du får inkomster från strömning eller finansieringskampanjer mot vederlag, ska du se anvisningarna.

Kontrollera den förhandsifyllda skattedeklarationen

Anmäl inkomsten för beskattning genom att komplettera din förhandsifyllda skattedeklaration, om företaget inte har anmält inkomsten.

Deklarera i MinSkatt

Kom ihåg att föra anteckningar om de inkomster som du förvärvat och om de kostnader som hänför sig till inkomsterna. Bifoga inga kvitton till skattedeklarationen.

Så här anmäler du i MinSkatt:

  • Ange inkomster och utgifter i punkten Förvärvsverksamhet under Övriga inkomster
  • Om du har stått i ett anställningsförhållande till betalaren av inkomsterna, anger du inkomsterna under Löner, arvoden och ersättningar. Ange de utgifter som hänför sig till löneinkomsterna under rubriken Utgifter för förvärvande av inkomst – Utgifter för förvärvande av löneinkomst.
  • Om du har förvärvat inkomster från utlandet, anger du inkomsterna och avdragen från inkomsterna under Utlandsinkomster – Utländska inkomster

Så här anmäler du på en pappersblankett

Använd rätt blankett:

Ersättningar som betalats i annan form än i pengar

I beskattningen värderas ersättningar som betalats i annan form än i pengar till gängse värde. Sedvanliga reklamgåvor är inte skattepliktig inkomst. Sådana är till exempel reklamgåvor med obetydligt värde eller varor som är försedda med annonsörens logotyp och som inte enkelt kan omvandlas till pengar. Om en sådan reklamgåva däremot har avtalats som ersättning för reklam i sociala medier, är gåvans gängse värde skattepliktig förvärvsinkomst.

Exempel: Du har ingått ett avtal med ett företag om marknadsföring och presentation av företagets produkt i sociala medier under en viss tidsperiod. Efter detta får du produkten för dig själv som en följd av samarbetet. Du har inte kommit överens om någon annan ersättning. Produktens gängse värde är 1 000 euro.
Inkomsten är skattepliktig och värderas till gängse värde, dvs. 1 000 euro. Kontrollera den förhandsifyllda skattedeklarationen. Anmäl inkomsten genom att komplettera din förhandsifyllda skattedeklaration, om företaget inte har anmält inkomsten.

Exempel: Företaget skickar på eget initiativ en produktgåva värd 300 euro. Företagets önskan är att produkten ska få synlighet genom dig. Du behöver inte lämna tillbaka eller utnyttja produkten. Du använder produkten för privata ändamål, men ger inte den någon synlighet och utnyttjar den inte heller på något sätt på dina konton i sociala medier.
Inkomsten är skattepliktig och värderas till gängse värde, dvs. 300 euro. Kontrollera den förhandsifyllda skattedeklarationen. Anmäl inkomsten genom att komplettera din förhandsifyllda skattedeklaration, om företaget inte har anmält inkomsten.

Bedriver du företagsverksamhet?

Om inkomsterna från sociala medier hör till din företagsverksamhet, ska du anmäla inkomsterna och kostnaderna med skattedeklarationen för näringsverksamhet. Om omsättningen överstiger 15 000 euro per räkenskapsperiod ska du även anmäla dig som momsskyldig.

Läs mer

Vanliga frågor

Det spelar ingen roll om parterna har kommit överens om sändning av en produktgåva eller inte.

Produktgåvan är skattepliktig inkomst för mottagaren, och som värde betraktas produktens gängse värde vid den tidpunkt då du tog emot produkten.

Undantag utgörs av reklamgåvor av ringa värde. En sådan gåva är till exempel en produkt som är försedd med annonsörens logotyp.

Kom ihåg att i den förhandsifyllda skattedeklarationen kontrollera om företaget redan har anmält produktens värde som din inkomst. Komplettera skattedeklarationen vid behov.

Anmäl inträdesbiljettens värde som inkomst i beskattningen. Som värde betraktas produktens gängse värde vid den tidpunkt då du fick produkten.

Ja. En gratis tjänst eller till exempel övernattning är skattepliktig inkomst för mottagaren, och som värde betraktas produktens gängse värde vid den tidpunkt då produkten tagits emot.

Kom ihåg att i den förhandsifyllda skattedeklarationen kontrollera om företaget redan har anmält produktens värde som din inkomst. Komplettera skattedeklarationen vid behov.