Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Moms på fordon och på brukskostnaderna för fordon

Ett företag som är infört i momsregistret får dra av momsen på en vara eller tjänst, om det anskaffat varan eller tjänsten av en annan momsskyldig för rörelseverksamhet som berättigar till avdrag.

Det hänför sig dock begränsningar till avdraget för moms på anskaffningspriset på och driftskostnader för fordon. Till exempel det ändamål ett företag använder fordonet till och om fordonet är en person- eller paketbil, påverkar avdragsrätten för företaget.

Det hänför sig begränsningar till rätten till momsavdrag för fordon och fartyg

Utgångspunkten är att den moms som ingår i anskaffningspriset på följande fordon och fartyg inte får dras av:

 • personbilar
 • motorcyklar
 • husvagnar
 • sådana vattenfartyg vars konstruktion i huvudsak är avsedd för nöjes- eller sportbruk
 • luftfartyg vars största tillåtna startvikt är högst 1 550 kg.

Momsen får inte heller dras av för varor eller tjänster som hänför sig till dessa fordon eller fartyg, såsom bränsle, laddningsel, servicearbeten, reservdelar eller utrustning.

Undantag från begränsningen av rätten till avdrag för personbilar

En personbil (fordonskategori M1) är ett fordon som har tillverkats för persontransport och som har plats för högst åtta personer utöver föraren. Som personbilar betraktas också bilar avsedda för två ändamål och husbilar, och också så kallade lätta lastbilar som registrerats som personbilar. Läs mer fordonskategorin (traficom.fi)

Företaget kan dra av den moms som ingår i anskaffningspriset på och driftskostnaderna för en personbil om bilen enbart är i sådan användning som berättigar till avdrag. Företaget ska kunna visa exempelvis med hjälp av en körjournal att personbilen endast använts i den momspliktiga rörelseverksamheten och att användningen berättigar till avdraget.

När det gäller en personbil som används i momspliktig rörelseverksamhet leder privat bruk redan i liten omfattning eller användning i verksamhet som inte berättigar till avdrag till att utesluta hela rätten till avdrag för personbilen. Icke-avdragbar användning är exempelvis en arbetstagares resor mellan hemmet och arbetsplatsen eller andra privata körningar samt användning för representationsändamål.

Exempel: Användningen av en personbil som företaget äger

Ett företag som bedriver fastighetsskötsel har anskaffat en personbil som bolagets arbetstagare använder för att sköta arbetsuppgifter. När bilen endast används för arbetsuppgifter kan företaget dra av den moms som ingår i anskaffnings- och driftskostnaderna i sin helhet. Med hjälp av körjournalen kan företaget visa att bilen inte har använts för privata körningar.

Om arbetstagarna däremot använder den personbil som företaget äger också för privata körningar eller resor mellan hemmet och arbetsplatsen får företaget inte dra av den moms som ingår i anskaffningspriset och driftskostnaderna till någon del.

Exempel: En personbil används både för arbetsuppgifter och som tjänstebil

Ett fastighetsförmedlingsföretag har anskaffat personbilar för sina arbetstagare, alltså fastighetsförmedlare. Dessa bilar är också tjänstebilar för fastighetsförmedlarna. Bilarna är förbränningsmotor-, el- och hybriddrivna bilar. Fastighetsförmedlarna tankar bilarna med bränsle och laddar dem med el medan de sköter sina arbetsuppgifter. Företaget betalar kostnaderna för att tanka och ladda el.

De personbilar som bolaget anskaffat används inte enbart för ändamål som berättigar till avdrag. Därför får företaget inte till någon del dra av den moms som ingår i anskaffningspriserna, driftskostnaderna, kostnaderna för den laddade elen eller leasinghyrorna.

Exempel: Firmaföretagaren laddar elbilen som används i rörelseverksamheten

Firmaföretagaren använder den eldrivna personbilen som hens företag äger enbart i den avdragsberättigande rörelseverksamheten. Företaget laddar bilen i sitt egnahemshus vars elavtal är företagarens privata avtal. Egnahemshuset är företagarens hem men också företagets enda kontor.

Den el som går åt när elbilen laddas mäts med en separat mätare. Om företagaren pålitligt kan visa vilken del av elen endast använts för att ladda företagets bil kan hen dra av denna andel av momsen som ingår i elräkningen för fastigheten.

Exempel: En arbetstagare eller delägare betalar för laddningen av aktiebolagets elbil

Arbetstagaren eller delägaren laddar bolagets elbil och betalar själv för laddningen. Elbilen används uteslutande i rörelseverksamhet som berättigar till avdrag. Arbetstagaren eller delägaren debiterar bolaget för de laddningskostnader som hen betalat. Bolaget får inte dra av den moms som ingår i den ursprungliga fakturan eller det ursprungliga kvittot som arbetstagaren eller delägaren fått.

Privat bruk eller annan icke-avdragbar användning hindrar inte alltid helt momsavdraget. Momsen kan avdras för körningar inom den momspliktiga rörelseverksamheten när personbilen har anskaffats för

 • försäljning
 • uthyrning
 • yrkesmässig persontransport
 • körundervisning.

Momsen får inte heller avdras för privat bruk eller annan icke-avdragbar användning. Begränsningen av avdragsrätten fråntar dock inte hela avdragsrätten exempelvis i fråga om ett taxiföretags taxibilar och inte heller i fråga om en bilskolas bilar för körundervisning.

Exempel: Taxibilen används för yrkesmässig persontransport och privata körningar
Taxiföretaget äger en personbil som används både för yrkesmässig persontransport och för privata körningar. Företaget kan dra av den moms som ingår i anskaffningspriset och driftskostnaderna för denna personbil till den del bilen används i taxiverksamheten. Företaget får inte dras av den del som hänför sig till privata körningar. Företaget ska visa exempelvis med hjälp av en körjournal vilken andel av körningarna är yrkesmässig persontransport och vilken andel privata körningar.

Exempel: Biluthyrningsfirmans personbil används för uthyrning och privata körningar

Biluthyrningsfirman hyr ut sin personbil. Personbilen används dessutom som arbetstagarnas tjänstebil. Biluthyrningsfirman kan dra av den moms som ingår i anskaffningspriset på och driftskostnaderna för denna personbil till den del bilen används för uthyrning. Företaget får inte dra av den del som hänför sig till användningen som tjänstebil. Företaget ska visa exempelvis med hjälp av en körjournal vilken andel av körningarna som hänför sig till uthyrningen av fordonet och vilken andel till privata körningar.

På motsvarande sätt när exempelvis en bilfirma anskaffar personbilar för att säljas och bilarna också används som arbetstagarnas tjänstebilar kan bilfirman inte dra av den andel av momsen på anskaffningspriset och driftskostnaderna som hänför sig till användningen som tjänstebil.

Om personbilen används exempelvis delvis för yrkesmässig persontransport och till andra delar i annan momspliktig rörelseverksamhet får företaget dra av momserna på anskaffningspriset och driftskostnaderna i sin helhet. I detta fall har personbilen anskaffats endast för att användas i rörelseverksamhet som berättigar till avdrag.

Däremot om personbilen även används för privata körningar eller andra icke-avdragbara körningar får endast den andel av momserna dras av som motsvarar de yrkesmässiga persontransporterna. Andelen av privata körningar och körningar i annan rörelseverksamhet får alltså inte dras av eftersom bilen inte enbart är i användning som berättigar till avdrag. Företaget ska visa exempelvis med hjälp av en körjournal vilken andel av körningarna utgörs av körningar som berättigar till avdrag.

Exempel: Taxibilen används enbart i rörelseverksamhet som berättigar till avdrag

Taxiföretaget äger en personbil som används både för yrkesmässig persontransport och för hemleverans av mat eller mediciner. Företaget kan dra av den moms som ingår i anskaffnings- och driftskostnaderna i sin helhet. Med hjälp av körjournalen kan företaget visa att bilen inte har använts för privata körningar.

Exempel: Taxibilen används utöver person- och varutransporter också till privata körningar

Taxiföretaget äger en personbil som används både för yrkesmässig persontransport och för varutransporter, såsom matleveranser. Dessutom kör företagets personal resor mellan hemmet och arbetsplatsen med bilen och de är icke-avdragbara resor. Företaget kan dra av de momser som ingår i anskaffningspriset på och driftskostnaderna för denna personbil endast till den del bilen används för persontransporter. Företaget ska visa exempelvis med hjälp av en körjournal vilken andel av körningarna utgörs av yrkesmässig persontransport.

Motorcyklar, husvagnar eller fartyg: all rörelseverksamhet berättigar inte till avdrag

Momsen på motorcyklar, husvagnar eller sådana vattenfartyg eller luftfartyg med högst 1 550 kg i startvikt vars konstruktion huvudsakligen är avsedd för nöjes- eller sportändamål får dras av endast om fordonet eller fartyget har skaffats för

 • försäljning
 • uthyrning
 • yrkesmässig persontransport
 • körundervisning.

Endast den del av momsen får dras av som motsvarar sådan användning. Den andel som hänför sig till privat bruk får inte dras av.

Exempel: Företagaren använder husvagnen som torgcafé

En momsregistrerad företagare använder husvagnen som torgcafé. I registeranteckningarna om släpvagnen nämns att den är en husvagn. Företagaren får inte dra av momsen som ingår i anskaffningspriset på husvagnen eller driftskostnaderna för den eftersom företagaren inte har skaffat husvagnen för försäljning, uthyrning, yrkesmässig persontransport eller körundervisning.

Se även: Momsbeskattning av båtar som delvis är i privat bruk

Paketbilar, lastbilar och bussar samt andra fordon: andelen av användningen i rörelseverksamhet som berättigar till avdrag får dras av

En paketbil (fordonskategori N1) är ett fordon som är avsett för godstransport och vars totalmassa är högst 3,5 ton. Läs mer fordonskategorierna (traficom.fi)

Momsen på anskaffningen av eller driftskostnaderna för paketbilar, lastbilar och bussar är avdragbara till den del som användningen av fordonen berättigar till avdrag. Den andel som hänför sig till privat bruk eller representationsändamål får inte dras av. Inte heller den andel får dras av som hänför sig till exempelvis körningar inom momsfri rörelseverksamhet. Läs mer: Hurdan verksamhet är momsfri?

Om exempelvis en paketbil används enbart i sådan rörelseverksamhet som berättigar till avdrag, får momsen dras av i sin helhet. Om paketbilen också används för icke-avdragbara körningar, såsom privata körningar eller representationsändamål, får andelen av dem inte dras av. Med hjälp av exempelvis en körjournal kan företaget specificera körningarna som hänför sig till den rörelseverksamhet som berättigar till avdrag samt privata körningar och andra icke-avdragbara körningar.

Exempel: En paketbil används både för arbetsuppgifter och för privata körningar

Ett städbolag har för sin rörelseverksamhet köpt ett fordon som har registrerats som paketbil. Fordonet används både i bolagets verksamhet med städning och för personalens privata resor. En del av städbolagets rörelseverksamhet består av momsfri försäljning av socialtjänster. Den andel av momsen på paketbilens anskaffningspris och driftskostnader får dras av som motsvarar resorna inom den momspliktiga rörelseverksamheten. Andelen av användningen i den momsfria rörelseverksamheten och för det privata bruket får inte dras av. Städfirman ska utreda den icke-avdragbara andelen till exempel med hjälp av en körjournal.

Också momsen som ingår i anskaffningen av fyrhjulingar, mopeder, mopedbilar, skotrar som registrerats som mopeder, motorkälkar, cyklar och helikoptrar eller varor eller tjänster som hänför sig till användningen av dessa kan dras av till den del fordonen används i rörelseverksamhet som berättigar till avdrag. Andelen av privat bruk eller annan icke-avdragbar användning får inte dras av. Företaget ska exempelvis med en körjournal bevisa att fordonet används för ändamål som berättigar till avdrag.

Vilka uppgifter ska antecknas i körjournalen?

Körjournalen ska föras separat för varje fordon. I körjournalen ska dagligen antecknas

 • tidpunkten för början och slutet av resorna
 • platsen där resorna börjat och slutat
 • vid behov rutten
 • vägmätarens ställning i början och i slutet av körningen
 • körsträckans längd
 • syftet med körningen
 • användaren av fordonet.

Om bilen eller det andra fordonet inte har någon vägmätare lönar det sig att installera en så att företaget kan bevisa de körda kilometrarna.

Om användningen av fordonet inte kan mätas i kilometer går det att på ett motsvarande sätt använda mätning som baserar sig på användningstiden.

Körjournalerna måste förvaras bland bolagets bokföringsmaterial. Bokföringsmaterialet ska bevaras i minst 6 år.

Hur deklareras momsen som dras av?

Moms som kan dras av deklareras i momsdeklarationen i punkten ”Moms som ska dras av”. Läs mer om hur du lämnar och korrigerar en deklaration

Sidan har senast uppdaterats 30.6.2023