Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Moms på fordon och på brukskostnaderna för fordon

Momsen som ingår i inköpspriset för varor eller tjänster får i allmänhet dras av om varan eller tjänsten har köpts för momspliktig affärsverksamhet från en annan momsskyldig. Det finns dock begränsningar för avdrag av moms när det gäller anskaffningspriset eller brukskostnaderna för ett fordon.

När får moms som anknyter till ett fordon inte dras av?

På grund av begränsningen av avdragsrätten får moms i regel inte dras av från förvärv av en personbil, motorcykel, husvagn eller ett fartyg som till sin konstruktion huvudsakligen är avsett för nöjes- eller sportändamål eller från varor eller tjänster i samband med deras användning. Icke-avdragsgilla varor eller tjänster är exempelvis bränsle, service samt reservdelar och utrustning.

Begränsningen är dock inte helt absolut och gäller inte

 • fordon eller fartyg som har förvärvats för försäljning, uthyrning eller användning i yrkesmässig persontransport eller körundervisning
 • personbilar som har anskaffats enbart för avdragsgill användning.

Om ett fordon eller fartyg används i sådan verksamhet som inte berättigar till avdrag eller i privat bruk får moms inte dras av till denna del. Som icke-avdragsgill användning betraktas exempelvis en arbetstagares resor mellan hemmet och arbetsplatsen eller andra privatkörningar samt användning för representationsändamål. När det gäller en personbil som används i affärsverksamhet utesluter privat bruk redan i liten omfattning hela avdragsrätten.

När får moms dras av?

En paketbil är ett fordon som är avsett för godstransport och vars totalmassa är högst 3,5 ton: Begränsningen av avdragsrätten gäller inte förvärv av paketbilar, lastbilar eller bussar eller varor eller tjänster i samband med deras användning. Momsen får dras av om paketbilen används i sådan affärsverksamhet som berättigar till avdrag. Om paketbilen också används för andra ändamål får andelen som hänför sig till den affärsverksamhet som berättigar till avdrag dras av från momsen.

En personbil är ett fordon som har tillverkats för persontransport och som har plats för högst åtta personer utöver föraren. Också bilar avsedda för två ändamål och husbilar betraktas som personbilar. Momsen får dras av från bruks- och anskaffningskostnaderna för personbilen endast om bilen har anskaffats enbart för sådan affärsverksamhet som berättigar till avdrag. Privatbruk redan i liten omfattning utesluter hela avdragsrätten.

Observera dock undantaget: moms som anknyter till en personbil får dras av delvis om företaget har skaffat bilen för

 • försäljning
 • uthyrning
 • användning i yrkesmässig persontransport (exempelvis taxibilar)
 • körundervisning.

Från momsen får då dras av den andel som motsvarar sådan användning. Den andel som hänför sig till privatbruket eller till annan användning än användningen i företagsverksamheten får inte dras av.

Motorcyklar, husvagnar eller fartyg avsedda huvudsakligen för nöjes- eller sportändamål: momsen får dras av endast om fordonet eller fartyget har skaffats för försäljning, uthyrning, användning i yrkesmässig persontransport eller körundervisning. Från momsen får då dras av den andel som motsvarar sådan användning. Den andel som hänför sig till privatbruket eller till annan användning än användningen i ovan nämnd företagsverksamhet får inte dras av. När det gäller sådana fordon eller fartyg finns det ingen avdragsrätt ens i det fallet att fordonet eller fartyget uteslutande används i affärsverksamheten, om användningen inte hänför sig till ovan nämnda funktioner. 

Exempel: En personbil används i både arbetsuppgifter och privata körningar
Ett bolag som bedriver fastighetsskötsel har anskaffat en personbil som bolagets arbetstagare använder för arbetsuppgifter i anknytning till fastighetsskötseln.
När arbetsdagen slutar får arbetstagaren köra med bilen hem. Arbetstagaren använder bolagets bil i någon mån också till sina privata körningar samt till dagliga arbetsresor. Eftersom bilen används till privata körningar och till resor mellan hemmet och arbetsplatsen får inte heller den moms som anknyter till fastighetsskötseln dras av. Fastighetsskötselns andel av momsen på anskaffningspriset och brukskostnaderna får alltså inte dras av. Om bolaget redan har dragit av moms på anskaffningspriset eller brukskostnaderna för bilen måste de avdragna momserna återbetalas till Skatteförvaltningen.

Exempel: En personbil används i både arbetsuppgifter och som tjänstebil
Ett bolag som bedriver fastighetsförmedling har anskaffat personbilar som bolagets fastighetsmäklare använder i sitt dagliga arbete. Fastighetsmäklarna har fått som naturaförmån en skattepliktig tjänstebil och kan alltså använda bilen också till privata körningar. De personbilar som bolaget har anskaffat används alltså inte enbart för ändamål som berättigar till avdrag. Bilens anskaffningspris, brukskostnader eller leasinghyra får därför inte ens delvis dras av i momsbeskattningen.

Exempel: En paketbil används i både arbetsuppgifter och privata körningar
Ett städbolag har köpt ett fordon som har registrerats som paketbil. Fordonet används både för bolagets städverksamhet och för personalens privata körningar. Av paketbilens anskaffningspris och brukskostnader får bolaget dra av den andel som anknyter till resor inom affärsverksamheten. Den andel som anknyter till privatbruket får bolaget inte dra av.

Exempel: En taxi används också till privata körningar
Ett taxibolag äger en personbil. Bolagets arbetstagare använder bilen också för privata körningar. Eftersom bilen har anskaffats för yrkesmässig persontransport kan bolaget dra av momserna som ingår i anskaffnings- och brukskostnaderna till den del bilen används som taxi. Anskaffnings- och brukskostnaderna för annan användning är inte avdragsgilla.

Avdraget förutsätter körjournal

Företaget kan få avdraget endast om det har förts en körjournal över användningen av fordonet.

Följande uppgifter ska dagligen antecknas i körjournalen:

 • tidpunkten i början och i slutet av resorna
 • platsen där resorna börjat och slutat
 • vid behov rutten
 • vägmätarens ställning i början och i slutet av körningen
 • körsträckans längd
 • ändamålet för körningen
 • vem som använt bilen.

Med hjälp av körjournalen kan man fastställa hur stor andel av alla körningar som utgörs av körningar inom affärsverksamheten eller av privata körningar. Om en personbil har anskaffats för att enbart användas för ändamål som berättigar till avdrag, måste man med körjournalen bevisa att det inte har förekommit några privata körningar. Annars får avdraget inte göras, och avdrag som eventuellt redan har gjorts måste återbetalas.

Körjournalerna måste förvaras bland bolagets bokföringsmaterial. Bokföringsmaterialet ska bevaras i minst 6 år.

Kostnaderna för bilen i inkomstbeskattningen

I inkomstbeskattningen får bilkostnader som anknyter till näringsverksamheten dras av från näringsverksamhetens resultat även om bilen delvis skulle användas i privata körningar.

Sidan har senast uppdaterats 27.2.2019