Moms för ett litet företag – affärsverksamhet i liten skala är momsfri

Gränsen för rörelse i liten skala har höjts från 10 000 euro till 15 000 euro: Den höjda gränsen på 15 000 euro tillämpas på de räkenskapsperioder som börjar 2021.

Små företag kan få lindring i momsen, till exempel

 • Om ditt företags räkenskapsperiod har börjat 1.1.2021 eller därefter och omsättningen är högst 15.000 (på 12 månader), behöver du inte registrera dig i registret över momsskyldiga.
  • Om ditt företags räkenskapsperiod har börjat före år 2021, omsättningen får vara högst 10 000 euro.
 • Obs. Gränsen för rörelse i liten skala tillämpas inte på de utländska företag som inte har ett fast driftställe i Finland. Läs mer om momsbeskattningen av utländska företag i Finland.

 • Om du ansöker om att bli införd i momsregistret kan du få lättnad vid den nedre gränsen.

 • Du kan få längre skatteperiod för moms än normalt.

Ska företag anmälas till momsregistret?

om omsättningen överskrider 15 000 euro: företaget ska registreras

Om företaget säljer varor eller tjänster för över 15 000 euro under räkenskapsperioden (12 månader) ska företaget anmäla sig till registret över momsskyldiga.

Så här registrerar du dig

om omsättningen ÄR HÖGST 15 000 euro: företaget kan anmäla sig frivilligt

Även de företag som har en omsättning på högst 15 000 euro kan frivilligt ansöka om att bli införda i momsregistret. Det kan löna sig att ansöka om momsregistrering exempelvis i de fall ditt företag köper stora mängder av momspliktiga produkter eller tjänster för sin skattepliktiga affärsverksamhet. När företaget är infört i momsregistret får du i regel dra av momsen på dessa inköp.

Så här ansöker du om att bli införd i momsregistret

Observera att omsättningsgränsen på 15 000 euro inte gäller för kommuner, samkommuner och inte heller för sådana utländska företag som inte har ett fast driftställe i Finland.

Så här ska du beräkna omsättningen om räkenskapsperioden inte är 12 månader

Du ska själv uppskatta och beräkna omsättningen för ditt företag.

Omsättningen beräknas för en räkenskapsperiod på 12 månader. Om räkenskapsperioden är kortare eller längre än 12 månader ska räkenskapsperiodens omsättning omräknas så att den motsvarar en omsättning under 12 månader.

Multiplicera uppskattningen av räkenskapsperiodens omsättning med talet 12 och dividera resultatet med antalet hela kalendermånader.

Exempel: Företagets första räkenskapsperiod är 14.9.2021–31.12.2021. Omsättningen för företaget under den här tiden är 4 200 euro. Eftersom den första räkenskapsperioden är kortare än 12 månader ska omsättningen omräknas så att den motsvarar omsättningen under 12 månader:

Räkenskapsperiodens omsättning: 4 200 euro

Hela månader under räkenskapsperioden: 3 (oktober, november och december – september är inte en hel månad).

Omräknad 12 månaders omsättning: 4 200 euro x 12 månader / 3 månader = 16 800 euro.

Företagets omräknade omsättning överskrider gränsen på 15 000 euro för verksamhet i liten skala. Företaget ska anmäla sig som momsskyldigt från och med verksamhetens inledningsdag (14.9.2021).

Vad räknas in i omsättningen?

I gränsen för momsbeskattning räknas följande in i omsättningen i fråga om de varor och de tjänster som företaget sålt

 • momspliktiga försäljningar
 • vissa momsfria försäljningar som nämns i mervärdesskattelagen, såsom exportförsäljning och gemenskapsintern försäljning.

Följande räknas inte in:

 • företagets försäljningar av anläggningstillgångar. Försäljning av anläggningstillgångar avser försäljning av egendom som skaffats för företagets användning. Om till exempel ett schaktbolag säljer bort en av sina grävmaskiner betraktas det som sådan försäljning av anläggningstillgångar som i det här sammanhanget inte räknas in i omsättningen
 • försäljning av vissa finansiella tjänster och försäkringstjänster av accessorisk karaktär 
 • de flesta momsfria försäljningar, till exempel försäljning av hälso- och sjukvårdstjänster och socialvårdstjänster.

Mer information om att beräkna omsättningen: Gränsen för momsfri verksamhet i liten skala är 10 000 euro

Vanliga frågor

Försäkra dig om att du inte uppskattar räkenkapsperiodens omsättning som för liten. Om du inte anmäler dig som momsskyldig och omsättningen överskrider 15 000 euro under räkenskapsperioden blir du tvungen att betala moms retroaktivt för hela räkenskapsperioden. Utöver skatten kan du också bli tvungen att betala dröjsmålspåföljder.

 • Obs: Om ditt företags räkenskapsperiod har börjat före år 2021 är omsättningsgränsen 10 000 euro.

Om du märker att omsättningen överskrider gränsen på 15 000 euro under räkenskapsperioden ska du göra så här:

 • Anmäl dig genast som momsskyldig.
 • Betala moms för hela räkenskapsperioden.
 • Lämna in momsdeklarationerna för hela räkenskapsperioden.

Skatteförvaltningen registrerar företaget som momsskyldigt retroaktivt i regel från ingången av räkenskapsperioden. Observera att de första momsdeklarationerna och betalningarna för räkenskapsperioden redan kan vara försenade om skatteperioden för företaget blir en månad eller ett kvartal men räkenskapsperioden har kommit längre än så. Du kan ta detta i beaktande när du anmäler dig till registret: om du har möjlighet kan du välja en längre skatteperiod.

När företaget har förts in i momsregistret ska du:

 • Alltid lägga till moms på priset på alla momspliktiga produkter och tjänster som ditt företag säljer.
 • Ge köparen en faktura där alla anteckningar enligt mervärdesskattelagen finns med. Läs mer i den detaljerade anvisningen om faktureringskraven.
 • Dra av momsen på de varor och tjänster som är inköpta för den momspliktiga affärsverksamheten från momsen på försäljningen.
 • Om omsättningen för räkenskapsperioden (12 månader) underskrider 30 000 euro kan du ansöka om lättnad vid den nedre gränsen av momsskyldigheten.
 • Deklarera och betala momsen regelbundet till Skatteförvaltningen enligt din skatteperiod (i allmänhet en gång i månaden).
  • Ta hand om deklarationerna genast från och med att ditt företag registrerades som momsskyldigt.
  • Lämna deklarationen för varje skatteperiod även om du ännu inte har startat verksamheten eller räkenskapsperioden inte har försäljning.