Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Momsbeskattning vid utrikeshandel

Ett företags affärsverksamhet kan omfatta försäljning av varor och tjänster till ett annat land eller import. Ett företag kan också för sin affärsverksamhet förvärva varor och tjänster från utlandet. Ett företag som bedriver utrikeshandel ska utreda hur försäljning och inköp behandlas i momsbeskattningen, exempelvis om det på försäljningen ska betalas moms i Finland eller i någon annan stat.

Företaget ska också utreda om utrikeshandeln ger upphov till momsskyldighet i utlandet. Ett företag kan vara skyldigt att registrera momsskyldighet också på andra ställen än i Finland.

Ett företag som bedriver utrikeshandel ska utreda momsbeskattningen av affärsverksamheten

Ett företag som bedriver utrikeshandel ska utreda momsbehandlingen av sin affärsverksamhet utifrån Finlands mervärdesskattelag. Behandlingen klargörs i de olika bestämmelserna i mervärdesskattelagen.

Utgångspunkten är att varje stat kan beskatta enbart affärstransaktioner som genomförs inom dess eget område. I Finlands mervärdesskattelag konstateras det också att moms betalas på försäljning, gemenskapsinterna förvärv eller import av varor eller tjänster som sker i Finland. Försäljningslandet är i en avgörande position, och därför innehåller mervärdesskattelagen bestämmelser om försäljningslandet utifrån vilka man granskar om försäljningen eller förvärvet av varan eller tjänsten har skett i Finland.

Om försäljningslandet är Finland, tillämpas Finlands mervärdesskattelag på försäljningen och på försäljningen redovisas skatt i Finland. Försäljningen kan också vara skattefri, om detta särskilt har stadgats i mervärdesskattelagen.

Gemenskapsintern handel innebär försäljning och förvärv av varor mellan EU-länder

Försäljning och förvärv av varor mellan momsskyldiga i EU-länderna kallas gemenskapsintern handel. I den gemenskapsinterna handeln är varuförsäljning till ett annat företag i allmänhet skattefri. Förutsättningen för skattefriheten är att varan transporteras från Finland till ett annat EU-land och att köparen är momsskyldig i något annat EU-land än Finland.

Uppgifterna om gemenskapsinterna försäljningar och förvärv ska deklareras med momsdeklarationen. Uppgifterna om gemenskapsintern försäljning ska dessutom deklareras med sammandragsdeklarationen för moms.

Export och import av varor till och från områden utanför EU

I momsbeskattningen avses med export försäljning av varor från EU-området till områden utanför EU. Med import avses på motsvarande sätt import av varor från områden utanför EU till EU-området.

Exporten av varor är skattefri om varan transporteras direkt till områden utanför EU. Förutsättningen är att transporten av varan utförs av antingen försäljaren eller ett externt transportföretag på uppdrag av säljaren eller köparen. Om transporten utförs av köparen med egen transportmateriel är exporten skattefri enbart om köparen är en utländsk näringsidkare som inte är skattskyldig i Finland.

Försäljning till en sådan privatperson från ett område utanför EU som gör uppköp i Finland är skattefri (så kallad tax free-försäljning).

Mervärdesskattskyldiga deklarerar och betalar momsen på import på eget initiativ till Skatteförvaltningen. Om importören inte är mervärdesskatteskyldig svarar Tullen fortfarande för momsbeskattningen vid import av varor.

Bestämmelserna om försäljningslandet för tjänsterna avgör vilken stat som har beskattningsrätt

I bestämmelserna om försäljningslandet för tjänster definieras vilket som är försäljningslandet för en tjänst. Bestämmelserna om försäljningslandet avgör vilken stat som har rätt att beskatta försäljningen av en tjänst. Mervärdesskattelagen innehåller bestämmelser om när försäljningen av en tjänst sker i Finland. På en försäljning som sker i Finland ska moms betalas i Finland. Skatten betalas i allmänhet av försäljaren, om inte omvänd skattskyldighet tillämpas på försäljningen.

För försäljning av en tjänst till en näringsidkare eller någon annan än en näringsidkare (konsument) gäller de allmänna reglerna för ett annat försäljningsland. Försäljning till en näringsidkare beskattas i det land där köparen är etablerad och försäljning till en konsument i det land där försäljaren är etablerad.

Omvänd momsskyldighet innebär att skatten betalas av köparen. På försäljning av tjänster mellan näringsidkare enligt den allmänna bestämmelsen om tjänstehandel tillämpas omvänd momsskyldighet alltid då försäljaren inte är etablerad i samma land som köparen. Detta innebär att om en finländsk säljare säljer en tjänst till en köpare i ett annat EU-land så ska köparen för försäljarens del betala skatten på tjänsten i sitt eget land. Den allmänna bestämmelsen tillämpas exempelvis på försäljning av konsulteringstjänster och servicetjänster för en vara.

Uppgifterna om försäljning och inköp av tjänster inom EU ska deklareras med momsdeklarationen. Uppgifterna om försäljning av tjänster inom EU ska dessutom deklareras med sammandragsdeklarationen för moms.

Momsbehandlingen i utrikeshandeln kan utredas med hjälp av följande frågor: 

  • Vem säljer, vem köper? (Är det fråga om exempelvis en annan näringsidkare eller en privatperson?)
  • Är det fråga om försäljning eller förvärv av en vara eller en tjänst?
  • Tillämpas Finlands eller någon annan stats mervärdesskattelagstiftning på försäljningen eller förvärvet (vilket är försäljningslandet)?
  • Då man vet vilket lands moms som ska tillämpas, är det fråga om en skattepliktig eller en skattefri affärstransaktion?
  • Vem betalar skatten (försäljaren eller köparen enligt omvänd momsskyldighet)?

Närmare anvisningar om utrikeshandeln finns i de fördjupade skatteanvisningarna finns på sidan Internationell handel

Läs också: Så här påverkar Storbritanniens utträde ur EU beskattningen

Den här sidan är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Lämna kommissionen respons på sidan.

https://europa.eu/youreurope/index_sv.htm
Sidan har senast uppdaterats 2.1.2017