Återbäring av punktskatt – situationer där den allmänna ansökan om återbäring används

Under vissa förutsättningar är det möjligt att få återbäring av punktskatt. Återbäring av punktskatt kan ansökas bland annat för produkter som skaffats av diplomater och för produkter som levererats till ett annat EU-land eller områden utanför EU.

Ansök om återbäring i MinSkatt

Använd den allmänna ansökan om återbäring av punktskatt (Återbäringsansökan för punktskatt) då grunden för skattefriheten är någon av de följande:

 • punktskattepliktiga produkter har returnerats till ett skatteupplag
 • punktskattepliktiga produkter har förstörts eller gått förlorade>
 • produkterna har levererats till ett annat EU-land eller exporterats till ett område utanför EU75}">
 • produkterna har anskaffats av diplomater>
 • hållbar biogas har använts vid uppvärmning, i arbetsmaskiner eller i fast installerade motorer (du kan ansöka om återbäring från och med 2022)
 • kolväten i motorbensin har uppsamlats>
 • skattepliktigt avfall har förts bort från en avstjälpningsplats.

Det är inte möjligt att kombinera olika skatteslag i samma ansökan. Gör med andra ord en ansökan om återbäring för varje skatteslag.

Observera att det finns helt separata ansökningar och förfaranden för de flesta återbäringar enligt el- och bränsleskattelagen.

Om du avser ansöka om återbäring av dessa skatter, läs anvisningarna för olika skatter och situationer:

Du kan också använda pappersblankett. Pappersblanketter kan användas om det är omöjligt att lämna uppgifterna elektroniskt exempelvis på grund av tekniska hinder.

Blanketter för punktbeskattningen

Ansökan om återbäring på punktskatt (1457r)

När ska återbäring ansökas?

Du kan ansöka om återbäring av punktskatt inom tre år från utgången av det kalenderår till vilket ansökningsperioden hör.

Du kan ansöka om återbäring för hela året, för en halvårsperiod, för ett kvartal eller för en månad. Ansökningsperiodens längd beror på det valda skatteslaget och återbäringsgrunden. Gör en separat ansökan för varje ansökningsperiod.

En separat ansökan ska göras också för varje punktskatt. Du kan dock slå samman flera olika återbäringsgrunder i samma ansökan, om ansökan gäller enbart en punktskatt och en ansökningsperiod.

Återbäringsgrunder

En ansökan om återbäring kan göras utifrån följande grunder:

Produkter har returnerats till ett skatteupplag

En godkänd upplagshavare kan ansöka om skatteåterbäring, om produkter som överlåtits för konsumtion returneras till samma skatteupplag varifrån de överlåtits för konsumtion. Utifrån denna grund är det dock inte möjligt att få återbäring för sådana produkter som förstörts fullständigt eller som gått slutligt förlorade på grund av att de gått ut, avdunstat eller en därmed jämförbar orsak som anknyter till produktens egenskaper.

Produkter har överlåtits (t.ex. sålts) till diplomater eller internationella organisationer

Återbäring av punktskatt kan sökas, om skattepliktiga produkter överlåtits t.ex. för användning av diplomater utifrån ett diplomat- eller konsulatförhållande eller till en annan internationell aktör som nämns i 18 § i punktskattelagen.

Kolväte har samlats upp från motorbensin i ett skatteupplag

En godkänd upplagshavare kan ansöka om återbäring av bränsleskatt utifrån den grunden att kolväte samlats upp från motorbensin eller ersättande produkter.

En förutsättning för återbäring är att det uppsamlade kolvätet förvätskas till bensin i ett skatteupplag.

Om uppsamlingen och förvätskningen görs enbart i sökandens eget skatteupplag, är den mängd som berättigar till återbäring 0,07 volymprocent av motorbensin och ersättande produkter vilka överlåtits för konsumtion. Om en del av kolvätena därtill samlas upp vid distributionsstationer, är den mängd som berättigar till återbäring 0,14 volymprocent.

Återbäring på det kolväte som samlats upp betalas alltid enligt produktgrupp 10 (motorbensin).

Hållbar biogas har använts vid uppvärmning, i arbetsmaskiner eller i fast installerade motorer

Om skattepliktig hållbar biogas har använts vid uppvärmning, i arbetsmaskiner eller i fast installerade motorer kan du ansöka om återbäring på den skatt som du betalat för 2022.

Produkter har förstörts eller gått förlorade

En godkänd upplagshavare eller registrerad mottagare kan ansöka om återbäring av punktskatt på produkter som överlåtits för konsumtion, vilka förstörts fullständigt eller oåterkalleligen gått förlorade på grund av en oförutsedd händelse eller ett oöverstigligt hinder.

Återbäring kan göras för sådana produkter som förstörts eller gått förlorade på grund av produkternas karaktär, till exempel att produkten avdunstat eller gått ut.

Återbäring kan fås enbart för sådana produkter som på ett tillförlitligt sätt kan bevisas vara fullständigt förstörda eller oåterkalleligen förlorade. Om produkterna inte redan förstörts fullständigt, ska de förstöras under övervakning av Tullen eller Skatteförvaltningen eller i övrigt på ett sätt som dessa myndigheter godkänner.

Produkter har levererats till en annan EU-medlemsstat 

Om punktskatt har betalats på produkter till Finland, men produkterna avsänts i kommersiellt syfte till ett annat EU-land, kan den som avsänt produkterna ansöka om återbäring på punktskatt.

En förutsättning för återbäring fram till den 13 februari 2023 är att nödvändiga förfaranden följts i flyttningen av produkterna, bland annat att det förenklade ledsagardokumentet använts för produkter som frisläppts för konsumtion, om de omfattas av harmoniserad punktskatt inom EU. Sökanden ska också tillförlitligt kunna påvisa att punktskatten på produkterna har betalats i ett annat EU-land.

Dessa villkor gäller från och med den 13 februari 2023:

 • En förutsättning för återbäringen är att EMCS-systemet har använts vid flyttningen av produkter som omfattas av den inom EU harmoniserade punktskatten. En certifierad och tillfälligt certifierad avsändare kan ansöka om återbäring. (länk till anvisningen)
 • Skatteförvaltningen beviljar återbäringen när mottagaren har lämnat mottagningsrapporten i EMCS-systemet.
 • När det är fråga om produkter som omfattas av nationell punktskatt, till exempel läskedrycker, ska återbäringssökanden påvisa att produkterna mottagits exempelvis med en fraktsedeln som mottagaren kvitterat.

Produkter har exporterats till ett område utanför EU

Om punktskatt på produkter betalats till Finland men de exporteras ett område utanför EU, är det möjligt att ansöka om återbäring på punktskatt utifrån denna grund.

Avfall har förts bort från en avstjälpningsplats

Huvudmannen för en avstjälpningsplats kan ansöka om återbäring på avfallsskatt om avfall har förts bort från avstjälpningsplatsen.

Annan grund

Om du ansöker om återbäring utifrån en annan grund, redogör för grunderna i ansökan. Grunden för återbäring kan var till exempel fartygsleverans (dvs. proviantering). Se listan med andra grunder:

Man kan ansöka om återbäring i följande fall:

 • Elström som använts i apparater för egen förbrukning vid ett kraftverks elproduktion eller kombinerad produktion av el och värme
  Elström som överförts till ett skattefritt ellager
 • Elström som levererats för att direkt användas inom eldriven spårbunden trafik
 • Elström som överlåtits till ett elnät
 • Elström som överlåtits till elproducenters kraftverksnät.
   
   

Bränslet har sålts, överlåtits eller importerats till statens säkerhetsupplag.

 •  Tobaksprodukterna har använts vid tillverkning av produkter som avses i tobaksskattelagen
 • Tobaksprodukterna har överlåtits som prover till myndigheter  

Läskedryckerna har använts:  

 • vid tillverkning av läskedrycker   
 • som råvara vid industriell produktion av andra livsmedel  
 • vid tillverkning av läkemedel som avses i läkemedelslagen  
 • vid tillverkning av alkoholdrycker
 • vid tillverkning av livsmedel för speciella medicinska ändamål, modersmjölkersättning, tillskottsnäring, barnmat, bantningspreparat eller kosttillskott.  
   

Alkohol eller alkoholdryck har använts till:

 • tillverkning av ättika eller produkter enligt lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker
 • tillverkning av andra produkter, om produkten inte innehåller alkohol som är avsedd att förtäras
 • vetenskaplig forskning och undervisning eller till prover och analyser som är nödvändiga inom laboratorieverksamhet 
   
  Eller: 
 • Aromämnen som innehåller alkohol har använts vid tillverkning av livsmedel eller av sådana drycker som innehåller högst 1,2 volymprocent etylalkohol   
 • Alkohol eller alkoholdrycker som ingår i sådana läkemedel som avses i läkemedelslagen (395/1987) samt produkter som används vid tillverkning av produkter och utrustning som avses i lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård (629/2010)
 • Alkohol eller alkoholdrycker som ingår i sådana fyllda livsmedel eller i andra livsmedel vars alkoholhalt är högst 8,5 liter ren alkohol per 100 kilogram choklad eller 5 liter ren alkohol per 100 kilogram annat livsmedel
 • Alkohol eller alkoholdrycker som ingår i sådana kosttillskott som avses i jord- och skogsbruksministeriets förordning som utfärdats med stöd av 7 § och 9 § 3 mom. i livsmedelslagen (23/2006)
 • Alkohol eller alkoholdryck har använts vid tillverkningen av läskedrycker
 • Alkohol eller alkoholdrycker har levererats till ett apotek som avses i läkemedelslagen, ett sjukhus som avses i lagen om specialiserad sjukvård (1062/1989) eller till i folkhälsolagen (66/1972) avsedda hälsovårdscentraler för vetenskapliga eller medicinska ändamål
 • Alkohol eller alkoholdrycker har för vetenskapliga eller medicinska ändamål levererats till sådana producenter av hälso- och sjukvårdstjänster som avses i lagen om privat hälso- och sjukvård (152/1990)
 • Distansförsäljning till en annan medlemsstat 

 Förpackningarna innehåller drycker om vilkas skattefrihet det fastställs

 • i punktskattelagen  
 • i 8 § i lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker
 • i 1 § 3 mom. och 4 § 1 mom. 1 och 3–5 punkterna i lagen om punktskatt på läskedrycker
 • i 1 § 3 mom. och 4 § 1 mom. 1–5 punkterna i lagen om punktskatt på läskedrycker. 
   

Annat att beakta

När du ansöker om återbäring av punktskatt, ska ansökan redogöra för när punktskatten för produkten fastställts. I praktiken betyder detta den tidpunkt då punktskatten betalats. Om tidpunkten inte kan utredas, kan du i stället anmäla anskaffningstidpunkten för produkten.

Sidan har senast uppdaterats 28.12.2022