Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Återbäring av punktskatt – situationer där den allmänna ansökan om återbäring används

Under vissa förutsättningar är det möjligt att få återbäring av punktskatt. Återbäring av punktskatt kan ansökas bland annat för produkter som skaffats av diplomater och för produkter som levererats till ett annat EU-land eller områden utanför EU.

Ansök om återbäring i MinSkatt

Använd den allmänna ansökan om återbäring av punktskatt (Återbäringsansökan för punktskatt) då grunden för skattefriheten är någon av de följande:

  • returnering av punktskattepliktiga produkter till ett skatteupplag
  • punktskattepliktiga produkter har förstörts eller gått förlorade
  • uppsamling av kolväten i motorbensin
  • skattepliktigt avfall som förts bort från en avstjälpningsplats.

Det är inte möjligt att kombinera olika skatteslag i samma ansökan. Gör med andra ord en ansökan om återbäring för varje skatteslag.

Observera att det finns helt separata ansökningar och förfaranden för de flesta återbäringar enligt el- och bränsleskattelagen.

Om du avser ansöka om återbäring av dessa skatter, läs anvisningarna för olika skatter och situationer:

Du kan också använda pappersblankett. Pappersblanketter kan användas om det är omöjligt att lämna uppgifterna elektroniskt exempelvis på grund av tekniska hinder.

Läs anvisningarna för ifyllande av ansökan.

När ska återbäring ansökas?

Du kan ansöka om återbäring av punktskatt inom tre år från utgången av det kalenderår till vilket ansökningsperioden hör.

Du kan ansöka om återbäring antingen för en kalendermånad eller ett kalenderår. Ansökningsperioden för avfallsskatt kan dock vara ett kvartal (januari–mars, april–juni, juli–september eller oktober–december) eller ett kalenderår. Gör en separat ansökan för varje ansökningsperiod.

En separat ansökan ska göras också för varje punktskatt. Du kan dock slå samman flera olika återbäringsgrunder i samma ansökan, om ansökan gäller enbart en punktskatt och en ansökningsperiod.

Återbäringsgrunder

En ansökan om återbäring kan göras utifrån följande grunder:

Produkter har returnerats till ett skatteupplag

En godkänd upplagshavare kan ansöka om skatteåterbäring, om produkter som överlåtits för konsumtion returneras till samma skatteupplag varifrån de överlåtits för konsumtion. Utifrån denna grund är det dock inte möjligt att få återbäring för sådana produkter som förstörts fullständigt eller som gått slutligt förlorade på grund av att de gått ut, avdunstat eller en därmed jämförbar orsak som anknyter till produktens egenskaper.

Produkter har överlåtits (t.ex. sålts) till diplomater eller internationella organisationer

Återbäring av punktskatt kan sökas, om skattepliktiga produkter överlåtits t.ex. för användning av diplomater utifrån ett diplomat- eller konsulatförhållande eller till en annan internationell aktör som nämns i 18 § i punktskattelagen.

Kolväte har samlats upp från motorbensin i ett skatteupplag

En godkänd upplagshavare kan ansöka om återbäring av bränsleskatt utifrån den grunden att kolväte samlats upp från motorbensin eller ersättande produkter.

En förutsättning för återbäring är att det uppsamlade kolvätet förvätskas till bensin i ett skatteupplag.

Om uppsamlingen och förvätskningen görs enbart i sökandens eget skatteupplag, är den mängd som berättigar till återbäring 0,07 volymprocent av motorbensin och ersättande produkter vilka överlåtits för konsumtion. Om en del av kolvätena därtill samlas upp vid distributionsstationer, är den mängd som berättigar till återbäring 0,14 volymprocent.

Återbäring på det kolväte som samlats upp betalas alltid enligt produktgrupp 10 (motorbensin).

Produkter har förstörts eller gått förlorade

En godkänd upplagshavare eller registrerad mottagare kan ansöka om återbäring av punktskatt på produkter som överlåtits för konsumtion, vilka förstörts fullständigt eller oåterkalleligen gått förlorade på grund av en oförutsedd händelse eller ett oöverstigligt hinder.

Återbäring kan göras för sådana produkter som förstörts eller gått förlorade på grund av produkternas karaktär, till exempel att produkten avdunstat eller gått ut.

Återbäring kan fås enbart för sådana produkter som på ett tillförlitligt sätt kan bevisas vara fullständigt förstörda eller oåterkalleligen förlorade. Om produkterna inte redan förstörts fullständigt, ska de förstöras under övervakning av Tullen eller Skatteförvaltningen eller i övrigt på ett sätt som dessa myndigheter godkänner.

Produkter har levererats till ett annat EU-land

Om punktskatt betalats på produkter till Finland, men produkterna sänts i kommersiellt syfte till ett annat EU-land, kan den som sänt produkterna ansöka om återbäring av punktskatt.

En förutsättning för återbäring är att nödvändiga förfaranden följts i förflyttningen av produkterna, bland annat att det förenklade ledsagardokumentet använts för produkter som överlåtits för konsumtion, om de omfattas av förenklad punktskatt inom EU. Sökanden ska också på tillförlitligt sätt kunna visa att punktskatt betalats för produkterna i ett annat EU-land.

Produkter har förts till ett område utanför EU

Om punktskatt betalats på produkter till Finland, men de förs till ett område utanför EU, är det möjligt att ansöka om återbäring av punktskatt utifrån denna grund. 

Avfall har förts bort från en avstjälpningsplats

En huvudman för en avstjälpningsplats kan ansöka om återbäring av avfallsskatt, om avfall förts bort från avstjälpningsplatsen.

Annan grund

Om du ansöker om återbäring utifrån en annan grund, redogör för grunderna i ansökan. Grunden för återbäring kan var till exempel fartygsleverans (dvs. proviantering).

Annat att beakta

När du ansöker om återbäring av punktskatt, ska ansökan redogöra för när punktskatten för produkten fastställts. I praktiken betyder detta den tidpunkt då punktskatten betalats. Om tidpunkten inte kan utredas, kan du i stället anmäla anskaffningstidpunkten för produkten.