Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Punktskatt på naturgas och biogas

Obs. Se anvisningen: Visa att biogas är hållbar 2024–2025

Punktskatt ska betalas för natur- och biogas när de frisläpps för konsumtion. Med att frisläppa för konsumtion avses överlåtelse av gas från det skattefria naturgasnätet, skatteupplaget eller naturgasproducenten antingen till slutanvändaren eller till ett skattepliktigt distributionsnät.

Den slutanvändare av naturgas som är berättigad till att använda gas skattefritt kan ansöka om att bli registrerad användare av naturgas. En sådan slutanvändare skaffar gasen direkt från ett skattefritt gasnät, ett skatteupplag eller en biogasproducent.

Då deklarerar den registrerade användaren direkt med en månatlig skattedeklaration hur mycket skattepliktig och skattefri natur- eller biogas denne har använt. Om slutanvändaren inte är en godkänd upplagshavare eller registrerad användare av gas ska hen ansöka om återbäring på punktskatt.

Om biogas som skaffats via ett överföringsnät säljs i ett distributionsnät ska säljarna av gaserna (speditörer och detaljhandlare) för beskattningen lämna uppgifter om gasernas sammansättning till varje skattskyldig. Uppgifterna ska lämnas så fort som möjligt efter utgången av skatteperioden. Om det skattskyldiga företaget inte får uppgifterna i tid måste det deklarera och betala skatt för all biogas enligt skattesatsen för naturgas.

Producenter, småproducenter och användare av biogas samt innehavare av distributionsnät för naturgas ska registrera sig som skattskyldiga

Alla biogasproducenter ska registrera sig oberoende av produktionssätt. Bland annat producenter som upptar soptippsgas och sådan biogas som bildas i rötkammare ska registrera sig som skattskyldiga.

Biogasproducenter ska registrera sig som skattskyldiga i MinSkatt före verksamheten inleds. Producenten ska registrera sig som biogasproducent om biogasproduktionen överstiger 1 GWh per kalenderår.

Om biogasproduktionen är högst 1 GWh per kalenderår ska producenten registrera sig som småskalig biogasproducent. Produktionsgränsen är anläggningsspecifik. Den gas som en småskalig biogasproducent producerar är skattefri i lokal användning. Småproducenten behöver inte heller påvisa att gasen är hållbar.

Innehavare av distributionsnät för naturgas kan registrera sig som skattskyldiga. Registreringen är frivillig. Registreringen gör det möjligt att ta emot och leverera natur- och biogas skattefritt.

Du kan registrera dig som skattskyldig i MinSkatt.

Så här lämnar du anmälan om registrering för punktbeskattningen i MinSkatt

Logga in i MinSkatt

Biogas är ett bränsle som omfattas av punktskatt – lägre skattesats för hållbar biogas

Biogas är ett bränsle som har omfattats av punktskatt från och med ingången av 2022. Från och med ingången av 2023 har hållbar biogas som används till uppvärmning, i arbetsmaskiner och i fast installerade arbetsmaskiner haft en lägre skattesats.

Med hållbar biogas avses sådan biogas som uppfyller de hållbarhetskriterier som fastställs i lagen om biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen (393/2013). I praktiken ska producenten av biogas ha ett hållbarhetssystem som Energimyndigheten godkänt för att klassificera gasen som hållbar. 

Visa att biogas är hållbar 2024–2025

I beskattningen kan biogas anses vara hållbar, om

  • producenten av biogas ansöker om godkännande av sitt hållbarhetssystem hos Energimyndigheten senast den 31 december 2025
  • producenten av biogas kan visa att man har tillämpat lämpliga förfaranden för att säkerställa att hållbarhetskriterierna är uppfyllda
  • att partiet har redovisats i massbalansen på ett tillförlitligt sätt.

Åren 2024–2025 kan producenten anmäla att den biogas som producenten framställer är hållbar, genom att lämna in en ansökan till Energimyndigheten. Innan producenten har lämnat in ansökan ska producenten anmäla biogasen som icke hållbar biogas med den skattenivå som har angetts för produktgrupp 5 eller 8. När producenten har lämnat in ansökan, kan producenten rätta sin beskattning från början av 2024 genom att lämna en rättelsedeklaration i MinSkatt.

När du har fått ett beslut om godkännande av hållbarhetssystemet och om beslutet inverkar på dina tidigare inlämnade skattedeklarationer, ska du rätta dina skattedeklarationer i MinSkatt.  

Läs mer om hur rättas uppgifter i punktskattedeklarationen

Användare av hållbar biogas ska registrera sig som stödmottagare

Det är möjligt att i punktbeskattningen få statligt stöd i form av skatteåterbäring eller lägre skattenivåer. De företag som får stöd ska lämna uppgifter om sin verksamhet genom att registrera sig hos Skatteförvaltningen.

Den lägre skattenivån på hållbar biogas utgör statsstöd för användaren och därmed ska de företag som får stödet registrera sig som stödmottagare. Läs mer om statsstödet

Du kan registrera dig som stödmottagare i Stödmottagarregistret för punktskatt i MinSkatt.

Så här lämnar du en anmälan om registrering för punktbeskattningen i MinSkatt

Distributörer av hållbar biogas ska också lämna uppgifter om mängder och mottagare

När hållbar biogas distribueras för att användas till uppvärmning, i arbetsmaskiner eller i fast installerade motorer, ska distributörerna lämna uppgifter om mängderna och mottagarna av distribuerad biogas. Även den som överlåter tidigare beskattad biogas vidare till andra stödmottagare ska lämna uppgifter om dessa överlåtelser.

Lämna uppgifter om överlåtelserna av hållbar biogas i MinSkatt. Om du lämnar en anmälan för första gången hittar du den i punkten Stödanmälningar > Anmälan om uppgifter om överlåtelse av hållbar biogas.

Hur ska uppgifterna om överlåtelser lämnas?

Vanliga frågor

Hållbar biogas uppfyller de hållbarhetskriterier som fastställs i lagen om biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen.

H = biogas som används vid uppvärmning, i arbetsmaskiner eller i fast installerade motorer

T = biodrivmedel som framställs av avfall, restprodukter, lignocellulosa och cellulosa från icke-livsmedel

R = biodrivmedel som uppfyller hållbarhetskriterierna

Mer information:

 

Sidan har senast uppdaterats 12.6.2023