Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Avfallsskatt

Avfallsskatt ska betalas för avfall som förs till en avstjälpningsplats. Med avfallsskatten strävar man i synnerhet efter att återvinningen av avfall ska öka och att deponeringen av avfall på avstjälpningsplatser ska minska. Skattskyldiga är huvudmännen för avstjälpningsplatserna. De ska registrera sig hos Skatteförvaltningen.

Du kan registrera dig som skattskyldig i MinSkatt.

Så här registrerar du dig inom punktbeskattningen

MinSkatt

Avfallsskatt ska betals för avfall som slutdeponeras på eller i marken på avstjälpningsplatsen.

Skattepliktigt är sådant avfall som avses i avfallslagen och som nämns i skattetabellen i bilagan till avfallsskattelagen som förs till både allmänna och privata avstjälpningsplatser.

Avfallsskatt uppbärs inte för avfall som återvinns på avstjälpningsplatsen i enlighet med 6 § i avfallsskattelagen.

Hur fastställs skatten?

Skatten bestäms på basis av avfallets vikt och är densamma oberoende av avfallstyp. Från och med början av år 2023 ska en skatt på 80 euro per ton betalas.

 Avfallet ska vägas när det förs till avstjälpningsplatsen. I undantagsfall där det inte finns våg på avstjälpningsplatsen kan man när skatten påförs vid behov använda den genomsnittliga volymvikten för avfallet i fråga.

Vem ska betala avfallsskatt?

Skattskyldig är huvudmannen för en avstjälpningsplats. Med huvudmannen för avstjälpningsplatsen avses den som ansvarar för en sådan avstjälpningsplats som avses i avfallsskattelagen. I praktiken ska man för att driva en avstjälpningsplats söka ett sådant miljötillstånd som avses i miljöskyddslagen, varvid innehavaren av tillståndet är skattskyldig.

När den i avfallsskattelagen avsedda maximala tiden för mellanlagring överskrids kan också huvudmannen för mellanlagringsområdet beskattas. 

Huvudmannen för avstjälpningsplatsen ska innan verksamheten inleds registrera sig som skattskyldig. En anmälan ska även göras vid stängning av avstjälpningsplatsen.

Du kan registrera dig som skattskyldig eller anmäla om stängning av avstjälpningsplatsen i MinSkatt.

Skattedeklaration och betalning av skatt

Du kan deklarera och betala avfalsskatt i MinSkatt.

Gå till MinSkatt

Hur deklarerar och betalar man punktskatten?

Deklarationen ska också lämnas med en pappersblankett.

Avfallsskatt betalas per skatteperiod för avfall som har förts till avstjälpningsplats under skatteperioden.

  • Skatteperioderna är januari-mars, april–juni, juli–september och oktober–december.
  • Om avfall förvaras på ett tillfälligt förvaringsområde en längre tid än tre år, betalas skatten för allt avfall på området.
  • En skattedeklaration ska avges och skatten betalas för varje skatteperiod senast den 12 dagen i den andra månaden efter skatteperioden. 

Den skattskyldige har rätt att ansöka om återbäring av avfallsskatt som tidigare betalats för avfall som förts bort från avstjälpningsplatsen. Du kan ansöka om återbäring av avfallsskatt inom tre år från utgången av det kalenderår som omfattar ansökningsperioden. 

Statistikrapport

  • Den skattskyldige ska för varje skatteperiod inlämna en separat statistikrapport över sådant till avstjälpningsplatsen fört icke skattepliktigt avfall som avses i 5 § 1 mom. i avfallsskattelagen.
  • Statistikrapporten ska inlämnas för varje skatteperiod senast den 12 dagen i den andra månaden efter skatteperioden. 

Du kan inlämna statistikrapport i MinSkatt.

MinSkatt

Mera information

Sidan har senast uppdaterats 22.12.2022