Punktskatt på elström och vissa bränslen

Punktskatt på elström

De mest centrala punktskatteskyldiga aktörerna i fråga om elström är elproducenterna och nätinnehavarna, som ska registrera sig hos Skatteförvaltningen. Elköpare, -säljare och -importörer är i regel inte skattskyldiga, om de inte också är elproducenter eller nätinnehavare. Elköparen är dock i regel skattskyldig om el som anskaffats enligt den lägre skatteklassen (II)har förbrukats för ändamål som omfattas av den högre skatteklassen (I). 

En lägre punktskatt (skatteklass II) betalas för elström som används i industrin, i datorhallar eller i professionell växthusodling. Övrig elström hör till skatteklass I.

Deklarera och betala elskatt i MinSkatt.

Gå till MinSkatt

Så här deklarerar och betalar du

Elström II är statligt stöd – stödmottagaren ska registrera sig

Aktörer som är berättigade till elström enligt skatteklass II är mottagare av statligt stöd och omfattas av EU:s regler om statligt stöd. Mottagare av statligt stöd ska registrera sig i stödmottagarregistret för punktskatt. Därtill upphör rätten till stödet om företaget anses som ett företag i ekonomiska svårigheter enligt EU:s regler om statligt stöd.

Om det först senare upptäcks att företaget uppfyller kriterierna för ett företag i ekonomiska svårigheter eller företaget på annat sätt på felaktiga grunder har fått elström enligt skatteklass II uppbärs det mottagna stödet (skillnaden mellan skatteklass I och II) tillbaka. Om företaget vet att det har varit i ekonomiska svårigheter då det har mottagit stödet och därmed har fått stöd ogrundat ska företaget kontakta Skatteförvaltningen som inleder återkravet på stödet. Det betalas ränta till Skatteförvaltningen på det återkrävda stödet. Kumuleringen av ränta avbryts först när beslutet om återkrav har fattats.

Statligt stöd som omfattas av den allmänna gruppundantagsförordningen i punktbeskattningen

Fri från skatt är elström som

  • överförs mellan elnät
  • överlåts till ett elnät av en elproducent eller en importör
  • levereras till förbrukning i något annat område än Finland
  • levereras direkt för att användas inom den eldrivna spårbundna trafiken
  • förbrukas vid produktion av el eller vid kombinerad produktion av el och värme i ett kraftverks apparater för egen förbrukning
  • överlåts till en elproducent.
  • som överförs till ett skattefritt ellager.

Småproducenter av elström och mikrokraftverk

De minsta elproducenterna, dvs. de som producerar el med ett mikrokraftverk vars nominella effekt är högst 100 kVA, har dock befriats från alla skyldigheter inom elbeskattningen. Dessa aktörer behöver inte registrera sig som skattskyldiga eller avge skattedeklarationer för sin elproduktion.

Småproducenter med en nominell effekt överstigande 100 kVA men med en årsproduktion på högst 800 000 kWh måste däremot registrera sig som skattskyldiga hos Skatteförvaltningen, men behöver avge en skattedeklaration bara en gång om året (senast den 12 februari eller om förfallodagen infaller på en lördag eller på en helgdag flyttas förfallodagen till följande vardag), för att Skatteförvaltningen ska kunna övervaka att den lagstadgade gränsen för årsproduktion inte överskrids.

Punktskatt på stenkol, bränntorv, naturgas och tallolja

Punktskatteskyldiga i fråga om stenkol är godkända upplagshavare, registrerade mottagare eller tillfälligt registrerade mottagare som tar emot produkter som frisläppts för konsumtion. För en godkänd upplagshavare bestäms skatten på basis av de mängder som enligt upplagshavarens bokföring under skatteperioden har frisläppts för skattepliktig konsumtion eller har uttagits till upplagshavarens eget bruk.

Skyldiga att betala punktskatt på tallolja är idkare av industriell produktionsverksamhet i fråga om tallolja som används för uppvärmning. Användaren ska för varje kraftverk göra en skriftlig anmälan till Skatteförvaltningen för registrering som skattskyldig.

För naturgas betalas punktskatt när naturgas frisläpps för konsumtion. Med frisläppande för konsumtion avses överföring av naturgas från ett naturgasöverföringsnät till en slutanvändare eller till ett lokalt distributionsnät. Slutanvändare av naturgas kan registrera sig som registrerad användare av naturgas och anskaffa all naturgas de använder skattefritt. Registreringen förutsätter att användaren använder naturgas för skattefritt ändamål och anskaffar naturgas direkt från ett överföringsnät för naturgas. Då deklarerar registrerade användare själva sin skattebelagda och skattefria användning direkt med en månatlig skattedeklaration. Om slutanvändaren är någon annan än en godkänd upplagshavare eller registrerad användare av naturgas genomförs skattefriheten med hjälp av återbäringsförfarandet.

Punktskatt på bränntorv ska betalas för bränntorv som använts för uppvärmning. Det är slutanvändaren som är skattskyldig för bränntorv. Om slutanvändaren använder mindre än 5 000 MWh torv per år är denna inte skattskyldig och den använda torven är skattefri. Om användningen överstiger 5 000 MWh ska punktskatt betalas för all bränntorv som använts för uppvärmning. Slutanvändaren av bränntorv ska registrera sig som skattskyldig hos Skatteförvaltningen.

Mera information: