Hur ska uppgifterna om överlåtelse av elström i skatteklass II anges?

Anmäl uppgifterna om överlåtelse av elström enligt skatteklass II till stödmottagarregistret för punktskatt i MinSkatt.

I MinSkatt kan du ange uppgifterna antingen en i sänder eller ladda ned alla uppgifter på en gång som en csv-fil. Du kan skapa en csv-fil t.ex. i Excel eller i vissa fall kan en sådan skapas automatiskt från ett utomstående datasystem.

Csv-filens struktur

Om du vill använda en csv-fil för nedladdningen av uppgifterna, observera att filen ska vara exakt av följande format.

När du lämnar uppgifter om överlåtelse av elström för 2022 eller därefter

Rad 1
Rubrikrad
FO-nummer eller personbeteckning Företagets eller den fysiska personens namn Mängd, kWh Typ av stöd Typ av överlåtelse
Raderna 2, 3,4...
Deklarationens datainnehåll
Finländskt FO-nummer eller personbeteckning Fritext Den överlåtna elmängden i skatteklass II i kilowattimmar

1=lägre elskatteklass II för industrin, 1.1.2021–

2=Lägre elskatteklass II för datorhallar, 1.1.2021–

3=Lägre elskatteklass II för värmepumpar och elpannor, 1.7.2022– 

4=lägre elskatteklass II för industrin, 1.1.2011–31.12.2020 

5=Lägre elskatteklass II för datorhallar, 1.4.2014–31.12.2020 

A=överlåtelse av elström

B=överlåtelse av elström

När du lämnar uppgifter om överlåtelse av elström för 2021

Rad 1
Rubrikrad
FO-nummer eller personbeteckning Företagets eller den fysiska personens namn Mängd, kWh Typ av stöd Typ av överlåtelse
Raderna 2, 3,4...
Deklarationens datainnehåll
Finländskt FO-nummer eller personbeteckning Fritext Den överlåtna elmängden i skatteklass II i kilowattimmar

1=lägre elskatteklass II för industrin, 1.1.2021–

2=Lägre elskatteklass II för datorhallar, 1.1.2021–

3=lägre elskatteklass II för industrin, 1.1.2011–31.12.2020 

4=Lägre elskatteklass II för datorhallar, 1.4.2014–31.12.2020 

A=överlåtelse av elström

B=överlåtelse av elström

Som skiljetecken mellan kolumnerna i csv-filen används semikolon (;). Om du skapar filen t.ex. i Excel eller motsvarande tabellberäkningsprogram, skapar programmet filen i rätt format när du sparar filen i csv-format (filnamnstillägg *.csv).

Som skiljetecken mellan kolumnerna i csv-filen används semikolon (;). Om du skapar filen t.ex. i Excel eller motsvarande tabellberäkningsprogram, skapar programmet filen i rätt format när du sparar filen i csv-format (filnamnstillägg *.csv).

Kolumn 1, FO-nummer eller personbeteckning

Stödmottagarens FO-nummer eller personbeteckning.

Kolumn 2, Namn

Namnet på det företag eller den person till vilken elström enligt skatteklass II har överlåtits. Denna kolumn kan innehålla högst 30 tecken.

Kolumn 3, Mängd

Kilowattimmar el enligt skatteklass II som överlåtits. Du kan ange beloppet med högst två decimalers noggrannhet. Använd som skiljetecken för decimaler antingen komma eller punkt.

Kolumn 4, Typ av stöd

Ange i den här kolumnen, om elström enligt skatteklass II har överlåtits för att användas i industriell verksamhet eller i datorhallsverksamhet. Välj i denna kolumn 1 eller 2.

Med industri (1) avses en verksamhet som i Statistikcentralens näringsgrensindelning 2008 hör till huvudgrupp C (Tillverkning) och till huvudgrupp B (Utvinning av mineral). Också yrkesmässig växthusodling jämställs med industriell verksamhet.

Med datorhall avses ett datacenter med en sammanlagd effekt på över 5 MW, där ett företag bedriver informationstjänstverksamhet, informationsbehandling, uthyrning av serverutrymme och därtill hörande tjänster som sin huvudsakliga näringsverksamhet.

Kolumn 5, Typ av överlåtelse

Ange i denna kolumn om det är fråga om överlåtelse av elström (A) eller vidareöverlåtelse (B).

Med överlåtelse av el (A) avses sådan elström som uppgiftslämnaren själv i sin egen elskattedeklaration deklarerat som elström enligt skatteklass II och själv betalat elskatt på elström till Skatteförvaltningen. El överlåts typiskt avelnätsinnehavare eller elproducenter.

Med elström som överlåtits vidare (B) avses sådan elström som har anskaffats enligt skatteklass II (t.ex. på elnät) men som inte har använts själv, utan den har levererats till ett annat företag.

Observera, att första raden är alltid rubrikrad. Programmet matar företagens uppgifter till MinSkatt först från och med rad 2.

Exempel på en csv-fil ( fyra stödmottagare)

FO-nummer;Namn;Belopp;Supporttyp;Överlåtelsetyp
123457-1;Företaget Ett Ab;11111112;1;A
234567;Företaget Två AB;2356852;1A
3456789-2;Företaget Tre;12568942;2;A
0456789-9;Fyra Oy;125696;1;B

Logga in i MinSkatt.

Sidan har senast uppdaterats 1.7.2022