Lämna in stöduppgifter som gäller punktskatt till Skatteförvaltningen

Det är möjligt att i punktbeskattningen få statligt stöd i form av skatteåterbäring eller lägre skattesatser. Ett företag som tar emot statligt stöd ska lämna uppgifter om stödet och sin verksamhet till Skatteförvaltningen. Att öppenhetsskyldigheten , dvs. skyldigheten att offentliggöra uppgifterna, fullgörs är ett villkor för att stödet ska kunna godkännas.

Skyldigheten att lämna uppgifter gäller företag som beviljats:

 • stöd till energiintensiva företag
 • lägre elskatt för industrin (nivå II)
 • stöd för kombinerad produktion av elström och värme
 • nedsatt skatt på elström i datorhallar.

Hur ska företaget lämna uppgifterna till Skatteförvaltningen?

Skatteförvaltningen beviljar statsstödet direkt i samband med punktbeskattningen eller på basis av en ansökan om återbäring. Företaget kan således lämna uppgifterna om stödmottagaren på två olika sätt till Skatteförvaltningen:

Återbäring av elskatt

När räcker det med en ansökan?

Om företaget lämnar en ansökan om skatteåterbäring till Skatteförvaltningen räcker det som anmälan av stödmottagaruppgifterna. Inga andra åtgärder krävs. Detta gäller bland annat kombinerad produktion av elström och värme.

Vem ska registrera sig i stödmottagarregistret?

Ett industriföretag ska registrera sig som stödmottagare om stödet inte betalas till företaget som skatteåterbäring utan företaget får stödet direkt i samband med beskattningen i form av en lägre skattenivå.

Hur ska företaget registrera sig?

Företaget registrerar sig i Stödmottagarregistret för punktskatt (VATU) i MinSkatt.

Logga in i MinSkatt.

Så här loggar du in i MinSkatt och andra e-tjänster

Elnätsinnehavare, elproducent, innehavare av skattefritt skatteupplag eller vidareöverlåtare av elström: lämna in uppgifter om leverans av elström enligt skatteklass II

Elnätsinnehavare och elproducenter ska en gång per år lämna uppgifter till Skatteförvaltningen om de företag till vilka de levererat elström enligt den lägre skatteklassen II. Även uppgifter om elström som använts för den egna industriella verksamheten ska lämnas.

Också den som överlåter elström enligt den lägre skatteklassen II vidare till andra aktörer för ändamål enligt skatteklass II ska en gång om året lämna uppgifter om dessa överlåtelser till Skatteförvaltningen.

Uppgifterna ska lämnas efter kalenderårets slut inom februari månad.

Uppgifterna ska lämnas efter kalenderårets slut inom januari månad. Lämna följande uppgifter om de företag som mottagit elström enligt den lägre skatteklassen:

 • företagets namn
 • FO-nummer
 • till företaget levererade kilowattimmar
 • uppgift om det har varit fråga om elström som har använts i industriell verksamhet eller i datorhallsverksamhet.

 • uppgift om det är fråga om överlåtelse eller vidareöverlåtelse av elström

 • ange om det fråga om el som används i

  • industriell verksamhet

  • verksamhet på datorhallar

  • värmepumpar, elpannor och geotermiska värmeanläggningar med cirkulationsvattenpumpar.

Hur ska uppgifterna om överlåtelse av elström i skatteklass II anges?

Samla uppgifterna i en excel-tabell och spara tabellen i csv-format.

Ladda upp csv-filen i stödmottagarregistret för punktskatt. 

Företag som befinner sig i ekonomiska svårigheter kan inte få stöd

Stöd kan inte beviljas till företag som befinner sig i ekonomiska svårigheter. Företagets ekonomiska status ska anges i ansökan om återbäring och i samband med registreringen som stödmottagare. 

Statligt stöd som omfattas av den allmänna gruppundantagsförordningen i punktbeskattningen

Vad innebär öppenhetsskyldigheten som gäller statliga stöd?

Öppenhetsskyldigheten innebär att EU:s medlemsländer är skyldiga att offentliggöra uppgifter om de statliga stöd de beviljat. Syftet med offentliggörandet är att öka öppenheten i fråga om statliga stöd. Medlemsstaterna ska offentliggöra uppgifter om alla beviljade företagsstöd som överstiger 500 000 euro. Detta gäller stöd som beviljats efter 1.7.2016. Skatteförvaltningen ansvarar för att uppgifter om de stöd den beviljat offentliggörs.

Statligt stöd som omfattas av den allmänna gruppundantagsförordningen i punktbeskattningen

 

 

Sidan har senast uppdaterats 1.7.2022