Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skatteåterbäring för bränsle för fartyg

Punktskatter och försörjningsberedskapsavgifter ska betalas på bränsle för fartyg som använts i privat nöjestrafik. Däremot är bränsle för fiskefartyg som använts för kommersiellt fiske och för handels- och myndighetsfartyg befriat från punktskatt, och det är inte heller nödvändigt att betala försörjningsberedskapsavgifter. Vid sådan användning får bränsle med andra ord användas skattefritt.

I denna anvisning behandlas ansökning av återbäring och återbäringsvillkoren.

En del fartyg kan dock köpa bränsle direkt skattefritt. Säljaren ska vara en godkänd upplagshavare, som överlåter bränslet från ett skatteupplag. Läs mer om när bränsle kan skaffas skattefritt.

Ansök om återbäring av punktskatt från MinSkatt

Du kan också använda pappersblankett. Pappersblanketter kan användas om det är omöjligt att lämna uppgifterna elektroniskt exempelvis på grund av tekniska hinder.

Läs anvisningarna för ifyllande av ansökan.

När kan återbäring ansökas?

Du kan ansöka om återbäring av punktskatt för bränslen på en gång för hela året eller separat för januari–juni eller juli–december. Ansök om återbäring för de bränslen som under denna tid använts för ett skattefritt användningsändamål. Återbäring kan ansökas då ansökningsperioden gått ut.

Gör en ansökan om återbäring inom tre år från det att ansökningsperioden går ut. Den utsatta tiden för återbäring börjar från och med början av det kalenderår som följer efter ansökningsperioden. I MinSkatt kan du göra en gemensam ansökan för alla dina fartyg. Specificera dock i din ansökan fartygen och mängden bränsle som använts på vart fartyg.

I ansökan behövs uppgifter om bränsleanvändningen

Privat bruk kan förekomma också på kommersiella fartyg och andra fartyg i yrkesmässig användning. Eftersom skatt inte återbärs för bränsle som hört till privat bruk, ska privatbrukets andel redogöras i ansökan om återbäring.

Specificera anskaffningarna av bränsle som använts för ett skattefritt ändamål och till vad bränslet använts under ansökningsperioden. Det är inte nödvändigt att lägga till inköpsfakturor eller andra bilagor, såvida inte Skatteförvaltningen ber om dessa separat. Förvara verifikationer i sex år, liksom också övrigt bokföringsmaterial.

Hur mycket återbäring kan fås?

Återbäringsbeloppet påverkas av bränslet och dess sammansättning, mängden och anskaffningstidpunkten. Den punktskatt som ingått i bränslepriset fås som återbäring. Om bränslets exakta sammansättning inte är känd, används som grund för återbäringen dock de återbäringsnivåer som fastställts av Skatteförvaltningen. De räknas utifrån medelvärdet på de bränslen som överlåtits för konsumtion. Återbäringsnivåerna fastställs halvårsvis, på så sätt att återbäringsnivån för januari–juni fastställs i oktober och återbäringsnivån i juli–december i mars.

Återbäringen fastställs beroende på när bränslet köpts.

MinSkatt räknar återbäringen automatiskt utifrån antingen bränslets exakta sammansättning eller återbäringsnivån. Om du använder pappersblanketten, räkna återbäringsbeloppet själv.

Den undre gränsen för återbäring är 330 euro, lägre belopp återbärs inte. Gränsen gäller dock inte för fiskefartyg, förutom om återbäring ansöks för naturgas.

Om skatteåterbäringen senare visar sig vara ogrundad, återkrävs den skatt som återburits till ett för stort belopp genom att rätta återbäringsbeslutet och påföra mottagaren av återbäringen att betala skatten.

Läs mer:

 

Sidan har senast uppdaterats 20.6.2022